Cyfnod newydd o #Putin

| Efallai y 6, 2019

Flwyddyn ac un diwrnod yn ôl, ar 7 Mai 2018, tynnwyd Vladimir Putin i mewn am ei bedwerydd tymor fel llywydd Rwsia. Daeth yr arweinydd Rwsia newydd ei ethol i'r seremoni urddo yn uniongyrchol o'i swyddfa, gan ddangos i'r bobl ei fod yn brysur gyda materion cyfoes y wladwriaeth ac ar yr un pryd yn dangos i fyddin gyfan o swyddogion uchel eu statws yn aros yn neuaddau brenhinol Kremlin bod yr amcanion yr oedd yn bwriadu cyflawni yn ystod ei bedwaredd ddeiliadaeth ni allai aros, yn ysgrifennu James Wilson.

Mae Putin yn ddiamheuol yn ffigwr poblogaidd iawn yng nghymdeithas Rwsia - mae'n mwynhau lefel o ymddiriedaeth a pharch sy'n anodd ei gyflawni i wleidydd. Yr hyn sy'n fwy, mae Putin wedi llwyddo i gyflawni hyn yn gyson ers blynyddoedd lawer. Mae hyn yn rhannol oherwydd iddo ddod â theimlad o falchder cenedlaethol yn ôl i bobl Rwsia. Mae ei bolisi tramor dadleuol yn dal i gael ei fodloni i raddau helaeth â brwdfrydedd a chefnogaeth yn y cartref, a chyda'i wrthod, ond mae ofn wedi'i gymysgu â pharch yn nemocratiaethau'r Gorllewin.

Mae Putin yn smart, ac mae'n ymwybodol iawn bod ennill mwy o ymroddiad pobl yn golygu mwy na “phen a chleddyf miniog” - dylai gwir ffigwr hanesyddol ac arweinydd annwyl y genedl hefyd ddod â newidiadau ystyrlon i fywyd y wlad. Gyda hyn mewn golwg, ar ddiwrnod cyntaf ei swyddfa y llynedd, cyhoeddodd archddyfarniad ar nodau cenedlaethol ac amcanion strategol ar gyfer datblygu Ffederasiwn Rwsia tan 2024.

Drwy lofnodi'r ddogfen hon, gofynnodd i'w lywodraeth un o'r amcanion mwyaf yn hanes blwyddyn 20 ei reol. Lansiodd naw prosiect cenedlaethol i ddatblygu meysydd allweddol o fywyd y wlad, a ddylai arwain at dwf poblogaeth cynaliadwy erbyn diwedd ei dymor presennol, gan gynyddu disgwyliad oes i 78 o flynyddoedd, gosod Rwsia ymhlith pum economi'r byd mwyaf, cyflawni cyfartaledd uwch na'r byd cyfraddau twf economaidd, gwella diogelu'r amgylchedd ac yn y bôn yn cynnal y “sefydlogrwydd macro-economaidd Putin” enwog, a fyddai'n anodd ei gyflawni dan bwysau cyson sancsiynau.

Mae gan brosiectau cenedlaethol Putin ffocws domestig ac maent yn anelu at adnewyddu seilwaith, datblygu cyfalaf dynol ac entrepreneuriaeth, creu amodau ar gyfer datblygu'r economi ddigidol yn gynhwysfawr ymhlith amcanion eraill. Ar gyfarwyddyd y Llywydd, dyrannwyd mwy na US $ 380 biliwn - swm sylweddol gan unrhyw fesur - dros y flwyddyn at y dibenion hyn.

Roedd comisiynu pont ar draws Afon Kerch i'r Crimea atodedig yn rhagarweiniad i lwyddiant Putin yn y maes hwn yn y dyfodol. Cwblhawyd y prosiect seilwaith graddfa fawr hwn mewn pryd, wythnos yn unig wedi'r urddo, gan osod cynsail gwleidyddol, agor sianel logistaidd newydd a chreu nifer fawr o swyddi mewn diwydiannau cysylltiedig. Ysgogodd y profiad llwyddiannus o weithredu tasg arbennig mewn amgylchedd polisi economaidd a thramor mor anodd drafodaethau ar lansio prosiect cenedlaethol ychwanegol i foderneiddio cyfleusterau seilwaith mawr ac adeiladu rhai newydd, fel y rhai a adeiladwyd fel rhan o brosiect mega-integredig integredig ar gyfer nwy cynhyrchu a hylifiad ym Mhenrhyn Yamal, i'r gogledd o'r Cylch Arctig, sy'n atgyfnerthu statws Rwsia fel arweinydd ynni yn yr Arctig.

Heddiw, mae llawer o bethau'n dibynnu ar geopolitics a seilwaith - fodd bynnag, y sector ariannol sy'n parhau i fod yn enaid y byd modern. Yn unol â hynny, wrth gymryd stoc o flwyddyn gyntaf tymor Putin 4th, mae angen ystyried ei bolisïau ariannol. Er gwaethaf pwysau allanol trwm ac agwedd negyddol mwyafrif y Rwsiaid tuag at dîm economaidd y llywodraeth, llwyddodd Putin i gadw'r Rwbl yn sefydlog, gan gyfrannu at sefydlogrwydd macro-economaidd cyffredinol yn erbyn cefndir o ddirywiad sydyn mewn arian cyfred cenedlaethol arall.

Mae cylch newydd o sancsiynau dinistriol gan awdurdodau ariannol yr Unol Daleithiau a gyhoeddwyd y gwanwyn hwn ond wedi arafu cyfres o leoliadau llwyddiannus o fondiau llywodraeth Rwsia. Ar wahân i hynny, gan fod yr Unol Daleithiau wedi bod yn oedi wrth gyflwyno'r set newydd o sancsiynau, mae'r galw am rwymedigaethau dyled llywodraeth Rwsia gan fuddsoddwyr tramor ond wedi cynyddu oherwydd eu cynnyrch uchel. Ym mis Mawrth ac Ebrill, tyfodd buddsoddiadau dibreswyl yn rhwymedigaethau dyled Rwsia fwy na 15%, sy'n fwy na gwerth US $ 7.5 biliwn. Hefyd yn nodedig yw cyllideb dros ben Rwsia a gynhyrchir yn 2018. Heddiw, hyd yn oed arbenigwyr amheus yn rhoi rhagolwg optimistaidd ar gyfer y gyllideb Rwsia tan 2020. Felly, fe wnaeth polisi cyllideb darbodus Putin ei helpu i gydymffurfio â'i addewidion uchelgeisiol yn y byd cymdeithasol er gwaethaf pwysau allanol enfawr heb droi at populism tra'n sicrhau sefydlogrwydd macro-economaidd a chyfradd gyfnewid rwbl sefydlog ar yr un pryd. Gellir galw pob un o'r uchod yn wrthrychol yn gyflawniadau Putin yn ystod blwyddyn gyntaf ei bedwerydd tymor yn y swydd.

Ond mae gwella lles canfyddedig poblogaeth Rwsia, sydd wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, wedi bod yn cur pen go iawn i arweinyddiaeth Rwsia. Ymddengys bod Putin yn sylweddoli mai'r unig ffordd i ddelio â'r mater hwn yw sefydlogi perthynas y wlad â'r Gorllewin. Byddai gwell cydweithredu o fudd i'r ddwy ochr, ac mae nifer o actorion yng ngwledydd y Gorllewin yn deall hyn. Mae Awstria yn llofnodi contract arall gyda Gazprom hyd at 2040; Er gwaethaf pwysau sylweddol gan yr Unol Daleithiau, mae'r Almaen yn parhau i gefnogi adeiladu Nord Stream 2, gan ei ystyried yn brosiect cwbl fasnachol yn hytrach na geopolitical.

Mae llawer o wledydd sy'n cefnogi undod Ewro-Iwerydd hefyd yn credu bod cydweithredu â Rwsia o fudd i bawb. Mae Hwngari a Thwrci yn ceisio cryfhau eu diogelwch ynni drwy unedau newydd yn eu gorsafoedd ynni niwclear a adeiladwyd gan Rosatom Corporation Rwsia, sydd wedi bod yn arweinydd byd ym marchnad ynni niwclear yn ystod y ddau dymor arlywyddol olaf o Vladimir Putin. Mae cymunedau busnes yr Eidal a Ffrainc hefyd wedi galw am godi cosbau, gan fod cwmnïau Ewropeaidd wedi colli amcangyfrif o € 100 biliwn ers iddynt gael eu gosod, gan ddadlau bod Ewrop wedi methu â chyrraedd y nodau gwleidyddol yr oedd wedi'u gosod, gan dalu pris serth am ddim cyflawniad.

Diogelwch yw pwynt cryf arweinydd Rwsia o hyd. Mae Putin, am ei ran, wedi nodi dro ar ôl tro ei fod yn barod i chwilio am gyfaddawd ac i gymryd rhan mewn deialog gyfartal a buddiol, ond ni fydd byth yn aberthu sofraniaeth Rwsia a buddiannau cenedlaethol. Dangoswyd hyn yn uwchgynhadledd Helsinki rhwng Putin a Trump a gynhaliwyd yn yr haf 2018, lle cyflwynodd Llywydd Rwsia nifer o gynigion rheoli breichiau, gan gynnwys un ar drafod cyfyngu ar arfau niwclear. Er gwaethaf arfau niwclear Rwsia ac ystod o arfau newydd a gomisiynwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, dangosodd Putin fenter ac, o dan arweiniad rhesymeg diogelwch a sefydlogrwydd byd-eang, aeth ymlaen ag uchelgeisiau geopitical a diffyg ymddiriedaeth tuag at yr Unol Daleithiau a feithrinwyd gan ei brofiad KGB blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, chwe mis yn ddiweddarach, atebodd gweinyddiaeth yr Arlywydd Trump gan y penderfyniad i atal cyfranogiad y wlad yn y Cytundeb INF, gan danseilio'r sefydlogrwydd strategol a ddyfynnwyd ganddynt mor aml a bron i anfon y byd 30 flynyddoedd yn ôl i gyfnod James Bond a'r Cold Rhyfel.

I gloi, yr oedd yn etholiadau arlywyddol yn yr Wcráin gyfagos a ddarparodd gonsort cysylltiadau cyhoeddus annisgwyl i Putin. Roedd yn ymddangos bod yr Arlywydd Petro Poroshenko wedi dewis Rwsia fel ei elyn personol, a thrwy gydol ei ymgyrch etholiadol apeliodd at bobl Wcreineg â slogan “Me neu Putin”. Ond yn ail rownd yr etholiad roedd y pleidleiswyr yn ffafrio Volodymyr Zelensky a enillodd yr etholiadau arlywyddol gyda 73%. Er ei bod yn rhy gynnar i ddod i gasgliadau pellgyrhaeddol am y canlyniad, yr hyn sy'n amlwg yw nad oedd llwyfan gwrth-Putin Poroshenko wedi cyflawni dim ac mae hyn yn darparu bwyd i'w feddwl. P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, mae cyfnod Putin yn gorymdeithio.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Rwsia

Sylwadau ar gau.