Sut mae'r UE yn gwella #WorkersRights a #WorkingConditions

| Efallai y 15, 2019
Pobl yn cerdded ar stryd yn gynnar yn y bore © AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EPMae'r UE eisiau gwella amodau gweithio © AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EP

Darganfyddwch sut mae'r UE yn gwella hawliau gweithwyr ac amodau gwaith ledled Ewrop, o oriau gwaith a seibiant rhieni i iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae'r UE wedi rhoi set o reolau llafur ar waith i sicrhau amddiffyniad cymdeithasol cryf. Maent yn cynnwys gofynion sylfaenol ar amodau gwaith - fel amser gweithio, gwaith rhan-amser, hawliau gweithwyr - i wybodaeth am agweddau pwysig ar eu cyflogaeth a phostio gweithwyr. Maent wedi dod yn un o gonglfeini Polisïau cymdeithasol Ewrop.

Mae'r partneriaid cymdeithasol - undebau llafur a sefydliadau cyflogwyr - yn ymwneud â llunio polisïau cymdeithasol a chyflogaeth Ewropeaidd drwy'r hyn a elwir yn wir deialog cymdeithasol, trwy ymgynghoriadau a barn, a gall hefyd negodi cytundebau fframwaith ar faterion penodol.

Gweithwyrhawliau a mathau newydd o waith

Mae'r UE wedi cyflwyno safonau cyffredin gofynnol ar Oriau gweithio yn berthnasol i bob aelod-wladwriaeth. Mae deddfwriaeth yr UE ym maes amser gwaith yn sefydlu hawliau unigol i bob gweithiwr, gydag wythnos waith uchaf o 48 awr, gwyliau blynyddol â thâl o bedair wythnos y flwyddyn o leiaf, cyfnodau gorffwys a rheolau ar waith nos, gwaith sifft a phatrymau gwaith.

Dros y blynyddoedd, mae Ewrop wedi gweld newidiadau sylweddol yn y farchnad lafur, gan gynnwys digideiddio a datblygu technolegau newydd, hyblygrwydd cynyddol a darnio gwaith. Mae'r datblygiadau hyn wedi creu mathau newydd o gyflogaeth, gyda chynnydd mewn swyddi dros dro a swyddi ansafonol.

Diogelu pob gweithiwr yn yr UE a gwella hawliau'r gweithwyr mwyaf agored i niwed ar gontractau annodweddiadol, a fabwysiadwyd gan ASEau yn rheolau newydd 2019 sy'n cyflwyno hawliau lleiaf ar amodau gwaith. Mae'r ddeddfwriaeth yn gosod mesurau amddiffynnol megis cyfyngu ar hyd y cyfnod prawf i chwe mis, cyflwyno hyfforddiant gorfodol am ddim a gwahardd contractau cyfyngol. Mae'r rheolau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogai newydd gael gwybodaeth allweddol am eu cyfrifoldebau o fewn wythnos i ddechrau gweithio.

Mae'r UE hefyd am i weithwyr fod yn rhan o benderfyniadau eu cwmni ac mae wedi sefydlu fframwaith cyffredinol ar gyfer hawliau gweithwyr i gael eu hysbysu a'u hymgynghori.

Mae rheolau'r UE yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr drafod gyda chynrychiolwyr gweithwyr os bydd llawer o ddiswyddiadau.

Ar lefel drawswladol, caiff gweithwyr eu cynrychioli gan Gynghorau Gwaith Ewropeaidd. Drwy'r cyrff hyn, mae rheolwyr yn cael gwybod ac yn ymgynghori â gweithwyr ar unrhyw benderfyniad sylweddol ar lefel yr UE a allai effeithio ar gyflogaeth neu amodau gwaith.

Blwch sganio gweithiwr warws © AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EPMae'r UE wedi cyflwyno isafswm safonau cyffredin ar oriau gwaith © AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EP

Gweithwyr'symudedd o fewn yr UE

Rheolau UE ar gydlynu systemau nawdd cymdeithasol yr aelod-wladwriaethau gwarantu y gall pobl elwa'n llawn o'u hawl i symud i wlad arall yn yr UE i astudio, gweithio neu setlo tra'n cael y budd-daliadau cymdeithasol ac iechyd y mae ganddynt hawl iddynt. Mae deddfwriaeth yr UE yn cynnwys salwch, absenoldeb mamolaeth / tadolaeth, teulu, diweithdra a buddion tebyg ac mae'n cael ei adolygu ar hyn o bryd.

YN 2019, mae ASEau wedi cymeradwyo cynlluniau i greu asiantaeth UE newydd, y Awdurdod Llafur Ewropeaidd, i gynorthwyo'r aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn Ewropeaidd i gymhwyso a gorfodi cyfraith yr UE ym maes symudedd llafur a chydlynu systemau nawdd cymdeithasol. Bydd yr asiantaeth yn gwbl weithredol erbyn 2023.

Gall eu cwmnïau anfon gweithwyr i wlad arall yn yr UE dros dro i gyflawni tasgau penodol. Yn 2018, rheolau UE ar y postio o weithwyr eu hailwampio i sicrhau egwyddor cyflog cyfartal am waith cyfartal yn yr un lle.

Er mwyn mynd i'r afael â diweithdra a chyfatebu cyflenwad a galw am y farchnad lafur yn well ar draws Ewrop, cymeradwyodd y Senedd ddeddf newydd i ailwampio Rhwydwaith Swyddi Ewrop (Eures) gyda chronfa ddata ledled yr UE o geiswyr gwaith a swyddi gwag yn 2016.

Gweithwyr'iechyd a diogelwch

Mae'r UE yn mabwysiadu deddfwriaeth yn y maes iechyd a diogelwch yn y gwaith i ategu a chefnogi gweithgareddau'r aelod-wladwriaethau.

y Cyfarwyddeb Fframwaith Ewropeaidd ar Ddiogelwch ac Iechyd yn y Gwaith yn gosod egwyddorion cyffredinol sy'n gysylltiedig â gofynion iechyd a diogelwch sylfaenol. Mae'n berthnasol i bron pob sector o weithgaredd cyhoeddus a phreifat ac mae'n diffinio rhwymedigaethau i gyflogwyr a gweithwyr.

Yn ogystal, mae yna reolau penodol sy'n ymwneud â dod i gysylltiad â sylweddau peryglus, grwpiau o weithwyr menywod beichiog a gweithwyr ifanc, tasgau penodol fel codi llwythi a gweithleoedd fel cychod pysgota â llaw.

Er enghraifft, y gyfarwyddeb ar amddiffyn gweithwyr rhag y risgiau sy'n gysylltiedig â hwy carsinogenau neu fwtaniadau yn y gwaith yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan osod terfynau amlygiad ar gyfer sylweddau penodol.

Mae gwledydd yr UE yn rhydd i osod safonau mwy llym wrth drosi cyfarwyddiadau'r UE yn gyfraith genedlaethol.

Gyda gweithlu sy'n heneiddio, mae'r risg o ddatblygu problemau iechyd wedi cynyddu. Yn 2018, mabwysiadodd ASEau adroddiad yn cynnig mesurau i hwyluso dychwelyd pobl i'r gweithle ar ôl hynny absenoldeb salwch tymor hir ac i gynnwys pobl sydd â salwch cronig neu sydd ag anabledd yn y gweithlu yn well.

Hyrwyddo cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a chydraddoldeb rhyw

Mae Senedd Ewrop bob amser wedi bod yn amddiffynwr cryf Cydraddoldeb Rhyw. Darparu mwy o gyfle cyfartal i ddynion a menywod ac annog rhannu cyfrifoldebau gofalu yn well, ASEau a fabwysiadwyd yn 2019, set o reolau newydd i ganiatáu i rieni a gweithwyr sy'n gofalu am berthnasau â chyflyrau meddygol difrifol fel y gallent sefydlu gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Mae'r gyfarwyddeb yn gosod o leiaf XNUM diwrnod o absenoldeb tadolaeth, o leiaf bedwar mis o absenoldeb rhiant i bob rhiant (nad yw dau ohonynt yn drosglwyddadwy) a phum diwrnod o absenoldeb gofalwyr bob blwyddyn ac yn darparu ar gyfer trefniadau gweithio mwy hyblyg.

Diffinnir hawliau mamolaeth yn y Cyfarwyddeb Gweithwyr Beichiog, gan osod y cyfnod lleiaf ar gyfer absenoldeb mamolaeth ar wythnosau 14, gyda phythefnos o absenoldeb gorfodol cyn a / neu ar ôl esgor.

Mae'r Senedd hefyd yn gwthio'n barhaus am fwy o fesurau i frwydro yn erbyn yr bwlch cyflog rhwng y rhywiau, yn culhau'r bwlch pensiwn ac mae wedi galw am i reolau'r UE fynd i'r afael â hwy symud ac aflonyddu rhywiol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cyflogaeth, EU, EU, Senedd Ewrop, hawliau gweithwyr

Sylwadau ar gau.