# Ymchwiliad triphlyg gan yr Ombwdsmon: Gwneud penderfyniadau di-draidd y llywodraeth genedlaethol yn yr UE

| Efallai y 15, 2019
Mae'r Ombwdsmon Ewropeaidd, Emily O'Reilly, yn datblygu tri ymchwiliad ar wahân i ddiffyg tryloywder gwneud penderfyniadau llywodraethau cenedlaethol ar lefel yr UE.

Mae'r ymholiadau hyn yn dilyn ei ymchwiliad 2017 i broses ddeddfwriaethol y Cyngor gyda'r nod o gynyddu atebolrwydd llywodraethau cenedlaethol wrth drafod a chytuno ar gyfreithiau'r UE.

YMHOLIAD 1) Ymchwiliad newydd i sut mae'r UE yn trin Dogfennau'r Eurogroup ac yn eu gwneud yn gyhoeddus neu beidio, gan archwilio'r tri phwyllgor technegol sy'n cynnwys gweision sifil cenedlaethol sy'n paratoi cyfarfodydd gweinidogol yr Eurogroup. Nid yw dogfennau sy'n dangos pryd y mae'r pwyllgorau hyn (y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol, Gweithgor Eurogroup, a'r Pwyllgor Polisi Economaidd) yn cyfarfod a'r hyn y maent yn ei drafod yn gyhoeddus, gan ei gwneud yn anodd iawn i ddinasyddion fonitro llywodraethu Ardal yr Ewro.

“Dangosodd yr argyfwng ariannol effaith penderfyniadau Eurogroup ar fywydau miliynau. Bydd hyn yn cynyddu wrth gyflwyno cyllideb Ardal yr Ewro. Rwyf am roi edau weladwy i ddinasyddion i'w dilyn pan wneir penderfyniadau UE gan eu Gweinidogion cenedlaethol, ac ar ba sail, ”meddai Ms O'Reilly.

YMCHWILIAD 2) Ymchwiliad newydd i'r diffyg tryloywder ynghylch sail penderfyniadau blynyddol gweinidogion cenedlaethol ar cwotâu pysgota.

“Mae cyfarfodydd enwog y gweinidogion yn ystod y nos ym Mrwsel y tu ôl i ddrysau caeedig ac eto maent yn gwneud penderfyniadau pwysig ar gyfer cynaliadwyedd stociau pysgota a swyddi mewn cymunedau pysgota ledled Ewrop,” meddai Ms O'Reilly.

YMCHWILIAD 3) Mewn ymchwiliad parhaus ar wahân gan y Comisiwn, heddiw cyhoeddodd Ms O'Reilly ganfyddiad o gamweinyddu am wrthod rhoi mynediad cyhoeddus i ddogfennau ar y safleoedd a gymerwyd gan awdurdodau cenedlaethol ar y risg o blaladdwyr i wenyn.

“Yn 2013, cynhyrchodd EFSA ganllawiau ar effaith plaladdwyr ar wenyn. Fodd bynnag, mae rhai awdurdodau cenedlaethol yn rhwystro eu gweithredu gan y Comisiwn. Dyma eu penderfyniad yn llwyr, ond pan fyddant yn ei wneud, mae gan ddinasyddion Ewropeaidd yr hawl i wybod beth yw safbwynt eu llywodraeth eu hunain, yn union fel y dylent ar lefel aelod-wladwriaeth. Mae bioamrywiaeth yn fater arbennig o bwysig, ”meddai O'Reilly.

Adroddiad Blynyddol 2018

Heddiw, mae'r Ombwdsmon hefyd yn lansio ei Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2018. Pryderon am dryloywder yng ngweinyddiaeth yr UE oedd y gyfran fwyaf o achosion yr Ombwdsmon (24.6%) yn 2018.

Yn ystod y flwyddyn gwelwyd nifer y cwynion yn codi eto (+ 17%) marcio ymwybyddiaeth gynyddol dinasyddion o'r swyddfa.

Yn 2018, cyhoeddodd yr Ombwdsmon a Adroddiad Arbennig i Senedd Ewrop yn gofyn iddi gefnogi ei chynigion ar wella tryloywder yng Nghyngor yr UE (gwnaeth gymaint o le ym mis Ionawr 2019) a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y defnydd o ieithoedd gan sefydliadau'r UE.

Hefyd cyhoeddodd yr Ombwdsmon nifer o cynigion cryfhau rheolau drysau cylchol yn sefydliadau'r UE; a llunio rhestr o arferion gorau am atal aflonyddu rhywiol neu seicolegol yng ngweinyddiaeth yr UE.

Mae'r Adroddiad Blynyddol cyflawn 2018 ar gael yma .

Ymchwiliad dogfennau Eurogroup (LINK)

Ymchwiliad ynglŷn â thryloywder gwneud penderfyniadau gweinidogion cenedlaethol ar gwotâu pysgota (LINK)

Dod o hyd i gamweinyddu mewn ymchwiliad yn ymwneud â mynediad y cyhoedd i ddogfennau ar safleoedd a gymerwyd gan awdurdodau cenedlaethol ar risg plaladdwyr i wenyn (LINK)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Ombwdsman Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.