Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yn cael eu hamau o 'gydweithredu â deallusrwydd Rwsia'

| Efallai y 23, 2019

Yn ddiweddar, mae nifer cynyddol o aelodau sefydliadau Ewropeaidd wedi dod yn bypedau ac yn arfau y propaganda gwleidyddol cudd o gyrff anllywodraethol hawliau dynol dadleuol), y mae eu diben a'u gweithgareddau wedi'u cuddio y tu ôl i fasg o eiriolaeth hawliau dynol, yn ysgrifennu Phillip Jeune.

Pwy ydych chi, Ms Kozlovska? Yn dilyn dyfodiad yr ODF yn seiliedig ar Warsaw, dechreuodd rhai aelodau o Gyngor Ewrop ymgysylltu â'r NGO, a dechreuwyd mynegi anfodlonrwydd â gweriniaethau ôl-Sofietaidd, fel Moldova a Kazakhstan.

Mae pennaeth ODF, Lyudmyla Kozlovska, yn bersonoliaeth adnabyddus ymhlith gweithredwyr hawliau dynol a, diolch i gymorth ariannol honedig gan dwyllwyr a llofruddwyr, gan gynnwys Vyacheslav Platon, mae Mukhtar Ablyazov, Nail Malyutin ac Aslan Gagiyev, wedi dod yn gyfarwydd â llawer o ddylanwad Ffigurau Ewropeaidd.

Lyudmyla Kozlovska

Mae Kozlovska yn cynrychioli ei hun fel cefnogwr cymdeithas sifil, sy'n honni ei bod yn amddiffyn hawliau dynol, ond yn hytrach yn gweithredu fel grym lobïo ar ran noddwyr yr ODF, y rhan fwyaf ohonynt yn ymddangos yn rhannu rhywbeth cyffredin; collfarnau am wyngalchu arian. Mae ODF yn amddiffyn buddiannau'r bobl hyn ar lwyfannau gwleidyddol yr Undeb Ewropeaidd gan eu portreadu fel gwrthwynebwyr sy'n cael eu herlid yn wleidyddol. Honnwyd bod gwleidyddion Ewropeaidd wedi cael eu talu am feirniadu Moldova a Kazakhstan.

Roedd ODF ei hun yn destun ymchwiliad arbennig gan y Sunday Times, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill eleni. Daeth newyddiadurwyr i'r casgliad bod ODF wedi'i gysylltu â cholli mwy na £ 26 miliwn drwy gwmnďau yn yr Alban, gyda rhyw £ 1.5 miliwn ohono y tynnwyd ei sylw at goffrau ODF. Ar yr un pryd, mae Kozlovska yn destun ymchwiliadau a gychwynnwyd yn ei herbyn yng Ngwlad Pwyl, Wcráin a Moldova.

Ar 21 Ebrill, y Prydeinig Sunday Times cyhoeddodd erthygl yn cynnwys prif draethawd adroddiad a baratowyd gan bwyllgor seneddol yr Wyddgrug ... hoffwn archwilio ymglymiad y Sefydliad Dialog Agored ym materion mewnol y wlad hon ac ariannu rhai pleidiau gwleidyddol. Fel yr adroddwyd gan newyddiadurwyr y Sunday Times, mae seneddwyr Moldovan yn cyhuddo gweithredwyr ODF o gaffael £ 1.5m gan gwmnïau blaen yr Alban yn gyfnewid am lobïo dros oligarchs. Yn eu barn hwy, roedd yn rhaid i'r cwmnïau hyn “ollwng” cyfanswm o tua £ 26m, a fwriadwyd i ariannu sefydliadau yr amheuir eu bod yn cydweithio â chudd-wybodaeth Rwsia a gweithredu i ansefydlogi gwledydd a oedd yn parhau i wrthwynebu Ffederasiwn Rwsia.

Daeth comisiwn ymchwiliad gan Senedd yr Wyddgrug, a gyhoeddwyd fis Tachwedd diwethaf, i'r casgliad bod Kozlovska a'i NGO yn “cymryd rhan mewn gweithgareddau gwrthdroadol a gyfeiriwyd yn erbyn sefydliadau Gweriniaeth Moldova, sy'n cael eu hariannu a'u trefnu gan wasanaethau arbennig sy'n elyniaethus i'r wladwriaeth” .

Honnodd ei adroddiad fod Kozlovska a'r ODF wedi cael eu hariannu o drafodion â chwmnïau milwrol Rwsia a waharddwyd rhag masnachu yn America a'r UE o dan sancsiynau rhyngwladol, yn ogystal â “chyflenwi offer milwrol i wladwriaethau sy'n ymwneud â gwrthdaro rhanbarthol”. Roedd taliadau hefyd yn dod o ardaloedd ar y môr o lwybrau a tharddiad amheus amheus ac o gynlluniau gwyngalchu arian “Laundromat”, meddai.

Ychwanegodd yr adroddiad: “Mae'r mecanwaith soffistigedig a ddefnyddir i ariannu'r ODF yn cynnwys holl nodweddion cynllun gwyngalchu arian ac yn nodi arferion sy'n cynnwys gwybodaeth ariannol nad yw'r gwasanaethau arbennig ond yn ei defnyddio.

Mewn gwirionedd, mae'r ODF a Lyudmyla Kozlovska yn gyfrwng ar gyfer lobïo a dylanwadu ar wahanol sefydliadau rhyngwladol ac ar gyfer diogelu a hyrwyddo buddiannau rhai pobl sydd â gorffennol amheus, fel arfer gyda chyfoeth sylweddol yn deillio o dwyll a gwyngalchu arian, yn groes i'r gyfraith.

Mae'r adroddiad yn cyhuddo'r ODF a Kozlovska o gael “perthynas â, a rhwymedigaethau tuag at, asiantau gwasanaethau cudd-wybodaeth Ffederasiwn Rwsia ac maent yn ddibynnol arnynt. . . gan eu gwneud yn offeryn ar gyfer ymyrraeth pŵer meddal a ddefnyddir gan wasanaethau arbennig Ffederasiwn Rwsia yn y rhyfel hybrid sydd wedi dechrau cael ei gyflogi yn erbyn gwladwriaethau a ystyrir ganddo fel gelynion buddiannau geopolitical Ffederasiwn Rwsia yn Nwyrain Ewrop ”.

Mae cyn-weithiwr yr ODF, sydd am resymau amlwg yn aros yn ddienw, wedi nodi mai prif ffocws y sylfaen yw Kazakhstan. Mae Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov, a gafodd ei ddyfarnu'n euog o ladrad rhyw $ 7.6 biliwn o fanc BTA Kazakhstan, yn ogystal â llofruddiaeth ei ragflaenydd, yn ceisio drwy Kozlovska i greu rhwydwaith o fewn Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.

Eu nod yw creu hinsawdd o amheuaeth yn seiliedig ar athrod, ac i ffurfio rhwydwaith o ASau a fydd yn ymyrryd yn y prosesau gwleidyddol yn Kazakhstan. Gellir dweud bod y Sefydliad wedi llwyddo'n rhannol i ffurfio barn ymysg rhai ASau bod Ablyazov a'i gymdeithion yn ddiffoddwyr dros ddemocratiaeth, a bod cyfundrefn unbenaethol yn Kazakhstan o hyd.

Yn y cyfamser, enwodd ASE Ffrengig Nicolas Bay mewn gwrandawiad cyhoeddus gan bwyllgor arbennig Senedd Ewrop ar droseddau ariannol, osgoi talu treth ac osgoi trethi (a elwir yn TAX3) yn agored Ablyazov o fod wedi “lansio sefydliad o'r enw Open Dialogue… mae yna gwestiynau gwirioneddol bellach am ariannu gweithgareddau'r Sefydliad hwnnw ”.

“Yn rhy aml o lawer” parhaodd y dirprwy, “mae cyflawnwyr troseddau coler wen yn gallu trosglwyddo eu hunain fel dioddefwyr”, gan gyfeirio at gyflwyniad ODF o Ablyazov ac eraill sy'n gysylltiedig â'i droseddau, fel gwrthwynebwyr gwleidyddol erlid, a dioddefwyr troseddau hawliau dynol.

Mae'r Seneddwr Eidalaidd Roberto Rampi, AS yr Almaen, Frank Schwabe, Aelod Seneddol o Awstria Stefan Schennach, yn ogystal â seneddwr yr Iseldiroedd Pieter Omtzigt, wedi derbyn fersiwn ODF o realiti.

Ffigur arall o ddiddordeb yn y stori hon yw llywydd hawliau'r Iddewon dros Hawliau Dynol, Antonio Stango a ymwelodd â busnes Kazakhstani y llynedd, Iskander Yerimbetov, sydd ar hyn o bryd yn cael ei ymchwilio ar amheuaeth o wyngalchu arian yn y carchar. Yerimbetov a'i chwaer Bota Jardemalie, cyn-gic o Ablyazov ac mae'n byw ym Mrwsel ar hyn o bryd. Mae Jardemalie hefyd yn cael ei gyhuddo o droseddau gwyngalchu arian.

Er enghraifft, mae Frank Schwabe, sy'n gadeirydd y Sosialwyr, y Grŵp Democratiaid a Gwyrddion yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop, yn ymgyrchu'n weithredol ymhlith aelodau'r blaid i gefnogi holl fentrau Kozlovska.

Mae'n ymddangos yn ddifater i'r ffeithiau bod pennaeth yr ODF yn cael ei amau ​​o fod â chysylltiadau â'r Kremlin ac mae'r Sefydliad ei hun yn ymwneud â gweithgaredd gwyngalchu arian.

Helpodd Frank Schwabe Kozlovska i gael fisa dros dro i'r Almaen, ar ôl i Asiantaeth Diogelwch Mewnol Gwlad Pwyl fynegi “amheuon difrifol” am ariannu ODF, gan ei rhoi ar restr ddu Schengen, gan nodi ei bod yn bygwth diogelwch yn dilyn honiadau ei bod yn gweithio i fuddiannau Rwsia.

Nid yw rhai o'r rhai y mae ODF yn cydweithredu â nhw yn hysbys am gysondeb eu safbwyntiau. Mynegodd y gwleidydd o'r Iseldiroedd, Pieter Omtzigt, a ddaeth yn aelod o'r PACE yn 2010, ei bryder am y sefyllfa wleidyddol yn Armenia yn ystod dwy flynedd gyntaf ei ddirprwy. Yn sydyn, yn 2012, gadawodd ei ddatganiadau blaenorol yn llwyr a dechreuodd feirniadu Azerbaijan, gan fynegi pryder am sefyllfa hawliau dynol yn y wlad.

Roedd AS yr Awstria Stefan Schennach, cefnogwr arall Ablyazov & Kozlovska, yn ymwneud â sgandal llygredd ei hun yn fframwaith PACE, yn ôl adroddiad Ebrill 2018 y Corff Ymchwilio Annibynnol ar yr honiadau o lygredd yn y Cynulliad Seneddol.

Gwelwyd bod Schennach wedi torri Cod Ymddygiad ar gyfer rapporteurs y Cynulliad Seneddol, a Chod Ymddygiad y Pwyllgor Monitro, yn ogystal â Chod Ymddygiad PACE.

Yn ogystal, cyhoeddodd y Ganolfan ar gyfer Astudio Llygredd a Throseddu Cyfundrefnol (OCCRP), ar y cyd â Transparency International a nifer o sefydliadau cyfryngau Ewropeaidd, adroddiad, sy'n honni bod elît dyfarniad Baku trwy gwmnïau dychmygol wedi “golchi” a $ 2.9 biliwn llwgrwobrwyo gwleidyddion Ewropeaidd a phrynu nwyddau moethus.

Gall sefydlu partneriaethau rhwng dirprwyon sy'n perthyn i un neu fwy o grwpiau seneddol, roi canlyniad cadarnhaol. Mae'n bwysig iawn pan fydd symudiadau gwahanol yn uno i ddiogelu hawliau, hyrwyddo democratiaeth a datblygu'r system lywodraethu, gan oresgyn gwahaniaethau gwleidyddol.

Mae'n gwbl normal pan fydd cynrychiolwyr cymdeithas sifil neu sefydliadau anllywodraethol yn cymryd rhan mewn dadleuon gwleidyddol ac o bryd i'w gilydd yn cydweithio â seneddwyr. Fodd bynnag, nid yw'r ffeithiau uchod ynghylch gweithgareddau “hawliau dynol” yr ASau uchod yn bell o'u gwir awydd i ddiogelu delfrydau mawr a bonheddig y teulu Ewropeaidd mawr.

Yn gyffredinol, caiff datganiadau gwleidyddion o'r fath eu defnyddio gan yr oligarchs Platon ac Ablyazov yn y frwydr am bŵer. Mae'n amlwg, er lles y cyhoedd, i ymchwilio i gysylltiadau seneddwyr â chyrff anllywodraethol dadleuol, fel ODF. O ganlyniad i gysylltiadau o'r fath mae ymddiriedaeth yng Nghyngor Ewrop wedi cael ei danseilio'n ddifrifol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.