Cysylltu â ni

Frontpage

Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yr amheuir ei fod yn 'cydweithredu â deallusrwydd Rwseg'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ddiweddar, mae nifer cynyddol o aelodau sefydliadau Ewropeaidd wedi dod yn bypedau ac yn arfau y propaganda gwleidyddol cudd o gyrff anllywodraethol hawliau dynol dadleuol), y mae eu diben a'u gweithgareddau wedi'u cuddio y tu ôl i fasg o eiriolaeth hawliau dynol, yn ysgrifennu Phillip Jeune.

Pwy ydych chi, Ms Kozlovska? Yn dilyn dyfodiad yr ODF yn seiliedig ar Warsaw, dechreuodd rhai aelodau o Gyngor Ewrop ymgysylltu â'r NGO, a dechreuwyd mynegi anfodlonrwydd â gweriniaethau ôl-Sofietaidd, fel Moldova a Kazakhstan.

hysbyseb

Mae pennaeth ODF, Lyudmyla Kozlovska, yn bersonoliaeth adnabyddus ymhlith gweithredwyr hawliau dynol a, diolch i gymorth ariannol honedig gan dwyllwyr a llofruddwyr, gan gynnwys Vyacheslav Platon, mae Mukhtar Ablyazov, Nail Malyutin ac Aslan Gagiyev, wedi dod yn gyfarwydd â llawer o ddylanwad Ffigurau Ewropeaidd.

Lyudmyla Kozlovska

Mae Kozlovska yn cynrychioli ei hun fel cefnogwr cymdeithas sifil, yr honnir ei bod yn amddiffyn hawliau dynol, ond yn hytrach yn gweithredu fel grym lobïo ar ran noddwyr ODF, y mae'n ymddangos bod y mwyafrif ohonynt yn rhannu rhywbeth yn gyffredin; euogfarnau am wyngalchu arian. Mae ODF yn amddiffyn buddiannau'r bobl hyn ar lwyfannau gwleidyddol yr Undeb Ewropeaidd gan eu portreadu fel gwrthwynebwyr a erlidir yn wleidyddol. Honnwyd bod gwleidyddion Ewropeaidd wedi cael eu talu am feirniadu Moldofa a Kazakhstan.

Roedd ODF ei hun yn destun ymchwiliad arbennig gan y Sunday Times, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill eleni. Daeth newyddiadurwyr i'r casgliad bod ODF wedi'i gysylltu â cholli mwy na £ 26 miliwn drwy gwmnďau yn yr Alban, gyda rhyw £ 1.5 miliwn ohono y tynnwyd ei sylw at goffrau ODF. Ar yr un pryd, mae Kozlovska yn destun ymchwiliadau a gychwynnwyd yn ei herbyn yng Ngwlad Pwyl, Wcráin a Moldova.

hysbyseb

Ar 21 Ebrill, y Prydeinig Sunday Times cyhoeddodd erthygl yn cynnwys prif draethawd ymchwil adroddiad a baratowyd gan bwyllgor seneddol y Moldofia ... hoffwn archwilio cyfranogiad y Sefydliad Deialog Agored ym materion mewnol y wlad hon ac ariannu rhai pleidiau gwleidyddol. Fel yr adroddwyd gan newyddiadurwyr y Sunday Times, mae seneddwyr Moldofa yn cyhuddo gweithredwyr ODF o gaffael £ 1.5m gan gwmnïau blaen yr Alban yn gyfnewid am lobïo dros oligarchiaid. Yn eu barn nhw, roedd yn rhaid i'r cwmnïau hyn "wyngalchu" cyfanswm o tua £ 26m, a fwriadwyd i ariannu sefydliadau yr amheuir eu bod yn cydweithredu â deallusrwydd Rwseg ac yn gweithredu i ansefydlogi gwledydd sy'n parhau i fod yn wrthwynebus i Ffederasiwn Rwseg.

Daeth comisiwn ymchwiliad gan Senedd yr Wyddgrug, a gyhoeddwyd fis Tachwedd diwethaf, i'r casgliad bod Kozlovska a'i NGO yn “cymryd rhan mewn gweithgareddau gwrthdroadol a gyfeiriwyd yn erbyn sefydliadau Gweriniaeth Moldova, sy'n cael eu hariannu a'u trefnu gan wasanaethau arbennig sy'n elyniaethus i'r wladwriaeth” .

Honnodd ei adroddiad fod Kozlovska a'r ODF wedi cael eu hariannu o drafodion â chwmnïau milwrol Rwsia a waharddwyd rhag masnachu yn America a'r UE o dan sancsiynau rhyngwladol, yn ogystal â “chyflenwi offer milwrol i wladwriaethau sy'n ymwneud â gwrthdaro rhanbarthol”. Roedd taliadau hefyd yn dod o ardaloedd ar y môr o lwybrau a tharddiad amheus amheus ac o gynlluniau gwyngalchu arian “Laundromat”, meddai.

Ychwanegodd yr adroddiad: “Mae'r mecanwaith soffistigedig a ddefnyddir i ariannu'r ODF yn cynnwys holl nodweddion cynllun gwyngalchu arian ac yn nodi arferion sy'n cynnwys gwybodaeth ariannol nad yw'r gwasanaethau arbennig ond yn ei defnyddio.

Mewn gwirionedd, mae'r ODF a Lyudmyla Kozlovska yn gyfrwng ar gyfer lobïo a dylanwadu ar wahanol sefydliadau rhyngwladol ac ar gyfer diogelu a hyrwyddo buddiannau rhai pobl sydd â gorffennol amheus, fel arfer gyda chyfoeth sylweddol yn deillio o dwyll a gwyngalchu arian, yn groes i'r gyfraith.

Mae'r adroddiad yn cyhuddo'r ODF a Kozlovska o gael “perthynas â, a rhwymedigaethau tuag at, asiantau gwasanaethau cudd-wybodaeth Ffederasiwn Rwsia ac maent yn ddibynnol arnynt. . . gan eu gwneud yn offeryn ar gyfer ymyrraeth pŵer meddal a ddefnyddir gan wasanaethau arbennig Ffederasiwn Rwsia yn y rhyfel hybrid sydd wedi dechrau cael ei gyflogi yn erbyn gwladwriaethau a ystyrir ganddo fel gelynion buddiannau geopolitical Ffederasiwn Rwsia yn Nwyrain Ewrop ”.

Mae cyn-weithiwr yr ODF, sydd am resymau amlwg yn aros yn ddienw, wedi nodi mai prif ffocws y sylfaen yw Kazakhstan. Mae Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov, a gafodd ei ddyfarnu'n euog o ladrad rhyw $ 7.6 biliwn o fanc BTA Kazakhstan, yn ogystal â llofruddiaeth ei ragflaenydd, yn ceisio drwy Kozlovska i greu rhwydwaith o fewn Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.

Eu nod yw creu hinsawdd o amheuaeth yn seiliedig ar athrod, ac i ffurfio rhwydwaith o ASau a fydd yn ymyrryd yn y prosesau gwleidyddol yn Kazakhstan. Gellir dweud bod y Sefydliad wedi llwyddo'n rhannol i ffurfio barn ymysg rhai ASau bod Ablyazov a'i gymdeithion yn ddiffoddwyr dros ddemocratiaeth, a bod cyfundrefn unbenaethol yn Kazakhstan o hyd.

Yn y cyfamser, fe wnaeth ASE Ffrainc, Nicolas Bay, mewn Gwrandawiad Cyhoeddus o bwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar droseddau ariannol, osgoi talu treth ac osgoi treth (a elwir yn TAX3) enwi Ablyazov yn agored o fod wedi “lansio sylfaen o’r enw Open Dialogue ... mae yna real iawn erbyn hyn cwestiynau am ariannu gweithgareddau'r Sefydliad hwnnw ”.

“Yn rhy aml o lawer” parhaodd y dirprwy, “mae cyflawnwyr troseddau coler wen yn gallu trosglwyddo eu hunain fel dioddefwyr”, gan gyfeirio at gyflwyniad ODF o Ablyazov ac eraill sy'n gysylltiedig â'i droseddau, fel gwrthwynebwyr gwleidyddol erlid, a dioddefwyr troseddau hawliau dynol.

Mae'r Seneddwr Eidalaidd Roberto Rampi, AS yr Almaen, Frank Schwabe, Aelod Seneddol o Awstria Stefan Schennach, yn ogystal â seneddwr yr Iseldiroedd Pieter Omtzigt, wedi derbyn fersiwn ODF o realiti.

Ffigur arall o ddiddordeb yn y stori hon yw llywydd hawliau'r Iddewon dros Hawliau Dynol, Antonio Stango a ymwelodd â busnes Kazakhstani y llynedd, Iskander Yerimbetov, sydd ar hyn o bryd yn cael ei ymchwilio ar amheuaeth o wyngalchu arian yn y carchar. Yerimbetov a'i chwaer Bota Jardemalie, cyn-gic o Ablyazov ac mae'n byw ym Mrwsel ar hyn o bryd. Mae Jardemalie hefyd yn cael ei gyhuddo o droseddau gwyngalchu arian.

Er enghraifft, mae Frank Schwabe, sy'n gadeirydd y Sosialwyr, y Grŵp Democratiaid a Gwyrddion yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop, yn ymgyrchu'n weithredol ymhlith aelodau'r blaid i gefnogi holl fentrau Kozlovska.

Mae'n ymddangos yn ddifater i'r ffeithiau bod pennaeth yr ODF yn cael ei amau ​​o fod â chysylltiadau â'r Kremlin ac mae'r Sefydliad ei hun yn ymwneud â gweithgaredd gwyngalchu arian.

Helpodd Frank Schwabe Kozlovska i gael fisa dros dro i'r Almaen, ar ôl i Asiantaeth Diogelwch Mewnol Gwlad Pwyl fynegi “amheuon difrifol” am ariannu ODF, gan ei rhoi ar restr ddu Schengen, gan nodi ei bod yn bygwth diogelwch yn dilyn honiadau ei bod yn gweithio i fuddiannau Rwsia.

Nid yw rhai o'r rhai y mae ODF yn cydweithredu â nhw yn hysbys am gysondeb eu safbwyntiau. Mynegodd y gwleidydd o'r Iseldiroedd, Pieter Omtzigt, a ddaeth yn aelod o'r PACE yn 2010, ei bryder am y sefyllfa wleidyddol yn Armenia yn ystod dwy flynedd gyntaf ei ddirprwy. Yn sydyn, yn 2012, gadawodd ei ddatganiadau blaenorol yn llwyr a dechreuodd feirniadu Azerbaijan, gan fynegi pryder am sefyllfa hawliau dynol yn y wlad.

Roedd Aelod Seneddol Awstria Stefan Schennach, cefnogwr arall i Ablyazov & Kozlovska, ei hun yn rhan o sgandal llygredd yn fframwaith PACE, yn ôl adroddiad Ebrill 2018 y Corff Ymchwilio Annibynnol ar yr honiadau o lygredd o fewn y Cynulliad Seneddol.

Gwelwyd bod Schennach wedi torri Cod Ymddygiad ar gyfer rapporteurs y Cynulliad Seneddol, a Chod Ymddygiad y Pwyllgor Monitro, yn ogystal â Chod Ymddygiad PACE.

Yn ogystal, cyhoeddodd y Ganolfan ar gyfer Astudio Llygredd a Throseddu Cyfundrefnol (OCCRP), ar y cyd â Transparency International a nifer o sefydliadau cyfryngau Ewropeaidd, adroddiad, sy'n honni bod elît dyfarniad Baku trwy gwmnïau dychmygol wedi “golchi” a $ 2.9 biliwn llwgrwobrwyo gwleidyddion Ewropeaidd a phrynu nwyddau moethus.

Gall sefydlu partneriaethau rhwng dirprwyon sy'n perthyn i un neu fwy o grwpiau seneddol, roi canlyniad cadarnhaol. Mae'n bwysig iawn pan fydd symudiadau gwahanol yn uno i ddiogelu hawliau, hyrwyddo democratiaeth a datblygu'r system lywodraethu, gan oresgyn gwahaniaethau gwleidyddol.

Mae'n gwbl normal pan fydd cynrychiolwyr cymdeithas sifil neu sefydliadau anllywodraethol yn cymryd rhan mewn dadleuon gwleidyddol ac o bryd i'w gilydd yn cydweithio â seneddwyr. Fodd bynnag, nid yw'r ffeithiau uchod ynghylch gweithgareddau “hawliau dynol” yr ASau uchod yn bell o'u gwir awydd i ddiogelu delfrydau mawr a bonheddig y teulu Ewropeaidd mawr.

Yn gyffredinol, caiff datganiadau gwleidyddion o'r fath eu defnyddio gan yr oligarchs Platon ac Ablyazov yn y frwydr am bŵer. Mae'n amlwg, er lles y cyhoedd, i ymchwilio i gysylltiadau seneddwyr â chyrff anllywodraethol dadleuol, fel ODF. O ganlyniad i gysylltiadau o'r fath mae ymddiriedaeth yng Nghyngor Ewrop wedi cael ei danseilio'n ddifrifol.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd