Mae #AGCOM yr Eidal yn rhoi mwy o olau i hysbysebu

| Efallai y 23, 2019

Mae'n ffaith adnabyddus bod Eidalwyr a phobl sy'n byw yn yr Eidal wrth eu bodd â hapchwarae, ac mae gamblo ar-lein yn ei sawl ffurf yn llwyddiant ysgubol dros y blynyddoedd. Betio Cwpan y Byd yr haf diwethaf a diddordeb cynyddol mewn arweinwyr gamblo ar-lein byd-eang fel PartyCasino ac Betsson dangos pa mor llwyddiannus yw gamblo ar-lein yn yr Eidal. Ond gyda'r duedd gynyddol hon, mae pryderon wedi dod i'r amlwg o ran hysbysebu. Felly, mae AGCOM yn rhoi mwy o oleuni ar y pwnc, ac mae wedi cael derbyniad arbennig o dda.

Mae AGCOM, sy'n sefyll dros Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, wedi gosod cynlluniau ar sut y bydd yn mynd ati i orfodi gwaharddiad y wlad ar hysbysebu sy'n ymwneud â gamblo. Yr Archddyfarniad Urddas ei gymeradwyo ym mis Gorffennaf 2018, ac mae hyn yn golygu y bydd yr holl hysbysebu uniongyrchol, anuniongyrchol, cyfathrebu hyrwyddo a nawdd bellach yn cael eu gwahardd. Mae AGCOM yn gobeithio y bydd y symudiad hwn yn lleihau cyfraddau dibyniaeth ar gamblo, ac ar yr un pryd yn helpu i amddiffyn ymhellach ymdrechion.

Fodd bynnag, bydd ffyrdd i weithredwyr gyfathrebu â'u cwsmeriaid, fodd bynnag, rhywbeth y mae AGCOM wedi taflu goleuni arno yn ddiweddar. Caniateir cyfathrebiadau addysgiadol, sy'n golygu bod y sialensiau chwaraeon, y prisiau o ennill gêm, y jacpotiau, y bonysau a'r betiau lleiaf oll yn gallu cael eu cyfleu i'r cyhoedd yn gyffredinol trwy safleoedd cyfryngau Eidalaidd. Bydd y rhai sy'n gweithredu yn y sector manwerthu yn y farchnad hefyd yn cael parhau i arddangos brandio a gwybodaeth am gynhyrchion a chynigion yn y siop.

Pryder oedd gan AGCOM o ran hysbysebu platfformau gamblo oedd faint o weithredwyr a ymddangosodd mewn chwiliadau rhyngrwyd. Maent wedi ceisio gwrthweithio hyn trwy gyfyngu ar faint y gall gweithredwyr ymddangos mewn chwiliadau, gyda AGCOM yn awgrymu mai dim ond pan fydd chwiliad a wnaed yn benodol ar gyfer gamblo y byddant yn ymddangos. Bydd deiliaid trwyddedau hefyd yn cael eu gwahardd rhag defnyddio unrhyw dechnegau fel SEO i roi hwb i'w safleoedd gyda phobl fel Google.

Daeth y gwaharddiad ar hysbysebu yn yr Eidal i rym ar 1 Ionawr eleni, ond ni fydd y rheolau mewn perthynas â nawdd chwaraeon yn dod i rym tan XWUM Gorffennaf. Y rheswm am hyn yw bod gan lawer o dimau a oedd yn arddangos brandio gweithredwyr ar eu stribedi, neu hyd yn oed o amgylch stadia drwy hysbysfyrddau hysbysebu, gontractau ar waith gyda'u priod noddwyr. Mae dyddiad 14 Gorffennaf yn caniatáu i'r contractau ddod i ben yn naturiol, gan atal unrhyw anawsterau rhag codi yng nghanol y tymor.

Yn ogystal â'r gwaharddiad yn dod i mewn, mae yna hefyd a cyfres o gynnydd treth taro'r diwydiant hefyd. Bydd gweithredwyr casino a bingo ar-lein yn awr yn cael eu trethu ar 25% o'u refeniw hapchwarae gros, tra bydd betio chwaraeon ar-lein yn cael ei drethu ar 24% o refeniw hapchwarae gros. Bydd yn rhaid i weithredwyr betio chwaraeon sy'n weithredol yn y sector tir bellach dalu treth 22 ar refeniw gros, gyda'r un yn berthnasol i chwaraeon rhithwir. Mae terfynellau fideo a difyrion y loteri fideo gyda gwobrau hefyd wedi gweld cynnydd, i 6.75% a 18.85% yn y drefn honno.

Gyda AGCOM yn gwneud eu gorau i daflu mwy o oleuni ar y sefyllfa, bydd yn gwneud y trawsnewidiadau presennol a rhai sydd i ddod yn llawer haws i'w deall a'u trin. Bydd hapchwarae a gamblo ar-lein yn parhau i fod yn boblogaidd iawn yn yr Eidal, ond mae gobaith parhaus y bydd llai o ddibyniaeth ar hapchwarae yn codi o ganlyniad i'r newidiadau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.