Cysylltu â ni

EU

#Brexit: Gorchmynnodd Boris Johnson i ymddangos yn y llys dros hawliad o £ 350m

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Boris Johnson wedi cael gorchymyn i ymddangos yn y llys dros honni ei fod wedi dweud celwydd drwy ddweud bod y DU wedi rhoi £ 350m yr UE i'r UE, yn ôl y BBC.

Mae ymgeisydd arweinyddiaeth y Torïaid wedi cael ei gyhuddo o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus ar ôl gwneud yr hawliad yn ystod ymgyrch refferendwm 2016 yr UE.

hysbyseb

Mae'n erlyniad preifat a lansiwyd gan yr ymgyrchydd Marcus Ball, a oedd yn tor-ariannu £ 200,000 ar gyfer yr achos.

Galwodd ffynhonnell sy'n agos at Mr Johnson yr achos yn "ymgais â chymhelliant gwleidyddol i wyrdroi Brexit".

Dadleuodd ei gyfreithwyr ei fod yn "stynt".

hysbyseb

Bydd y gwrandawiad rhagarweiniol yn cael ei gynnal yn Llys Ynadon San Steffan ac yna bydd yr achos yn cael ei anfon i Lys y Goron i'w dreialu.

Dywedodd golygydd gwleidyddol cynorthwyol y BBC, Norman Smith, na allai'r honiadau ddod ar adeg waeth i Mr Johnson, ac mae ei feirniaid yn debygol o ddefnyddio'r honiadau yn ei erbyn yn yr ornest sydd i ddod i ddod yn arweinydd a phrif weinidog Torïaidd nesaf.

Defnyddiwyd y ffigur o £ 350m gan y grŵp Absenoldeb Pleidlais o blaid Brexit trwy gydol y refferendwm. Fe ymddangosodd hefyd ar ochr y bws ymgyrchu, a oedd yn annog y DU i "ariannu ein GIG yn lle".

Mae'r cyn ysgrifennydd tramor yn wynebu tri honiad o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus, rhwng 21 Chwefror a 23 Mehefin 2016, a rhwng 18 Ebrill a 3 Mai 2017.

Mae'r cyfnod cyntaf yn cwmpasu'r amser y bu'n ymgyrchu dros bleidlais Absenoldeb yn refferendwm yr UE, tra bod yr ail yn ymdrin ag ymgyrch etholiad cyffredinol y flwyddyn honno.

Cyflwynodd cyfreithwyr Mr Ball gais ym mis Chwefror i wysio Mr Johnson, gan honni, er ei fod yn AS a maer Llundain, iddo gamarwain y cyhoedd yn fwriadol yn ystod yr ymgyrch gyntaf, ac ailadrodd y datganiad yn ystod yr ail.

Dywedodd Lewis Power QC, sy'n cynrychioli Mr Ball, fod ymddygiad Mr Johnson wedi bod yn "anghyfrifol ac yn anonest".

"Mae democratiaeth yn mynnu arweinyddiaeth gyfrifol a gonest gan y rhai sydd mewn swyddi cyhoeddus," meddai.

'Datganiad gwaradwyddus'

Dywedodd Mr Power na ddaethpwyd â chais yr erlyniad i danseilio canlyniad refferendwm 2016 ac nad oedd yn ymwneud â'r hyn y gellid fod wedi'i wneud gyda'r arian a arbedwyd.

"Yr honiad y mae'r erlyniad hwn yn ymwneud ag ef, yn syml, yw bod Mr Johnson wedi cam-gynrychioli'r swm y mae'r DU yn ei anfon i Ewrop bob wythnos dro ar ôl tro," meddai.

"Mae'n ymwneud ag un datganiad gwaradwyddus: 'Rydyn ni'n anfon £ 350m yr wythnos i'r UE.'

"Nid yw'r DU erioed wedi anfon, rhoi na darparu £ 350m yr wythnos i Ewrop - yn syml, nid yw'r datganiad hwnnw'n amwys."

Llinell lliw cyflwyniadol

Beth yw camymddwyn mewn swydd gyhoeddus?

  • Mae'n drosedd hynafol gyda gwreiddiau yn ôl i'r 13eg Ganrif
  • Dim ond yn erbyn rhywun sy'n arfer rhyw fath o swyddogaeth swyddogol y gellir ei ddwyn - fel gwas sifil, swyddog carchar neu rywun arall yr ymddiriedwyd iddo gyflawni rôl gyhoeddus
  • Mae rhywun yn euog o'r drosedd os gall erlyniad brofi bod y swyddog wedi'i esgeuluso'n fwriadol i gyflawni ei ddyletswydd - neu "gamymddwyn" ei hun - i'r fath raddau fel ei fod yn gyfystyr â chamddefnyddio ymddiriedaeth y cyhoedd yn y deiliad swydd
  • Gall y drosedd arwain at garchar am oes
Llinell lliw cyflwyniadol

Dywedodd y ffynhonnell sy'n agos at Mr Johnson fod y penderfyniad i'w wysio yn "hynod" ac yn "risgiau'n tanseilio ein democratiaeth".

"Nid rôl cyfraith droseddol yw rheoleiddio lleferydd gwleidyddol," medden nhw.

"Os caniateir i'r achos hwn fynd yn ei flaen yna bydd y wladwriaeth, yn hytrach na'r cyhoedd, yn gyfrifol am bennu cryfder dadleuon mewn etholiadau."

Cafodd yr erlyniad preifat ei feirniadu hefyd gan yr Aelod Seneddol Ceidwadol Jacob Rees-Mogg, a ddywedodd ei fod yn “sylfaenol wael ac yn amhriodol”.

"Gwall difrifol yw ceisio defnyddio proses gyfreithiol i setlo cwestiynau gwleidyddol," meddai wrth y BBC.

"Y mater dan sylw yw a oedd hi'n iawn defnyddio lefel gros neu net ein cyfraniad i'r Undeb Ewropeaidd - mater o leferydd rhydd a'r broses ddemocrataidd yw hynny."

Ond yn ei dyfarniad ysgrifenedig, dywedodd y Barnwr Rhanbarth Margot Coleman: "Achos yr ymgeisydd yw bod digon o dystiolaeth bod y diffynnydd arfaethedig yn gwybod bod y datganiadau yn ffug."

Parhaodd: "Rwy'n derbyn bod y swyddfeydd cyhoeddus sydd gan Mr. Johnson yn darparu statws, ond gyda'r statws hwnnw daw dylanwad ac awdurdod."

Ychwanegodd fod tystiolaeth ddigonol o fater i fynd ymlaen â threial, er iddi bwysleisio nad oedd yr honiadau wedi'u profi ar hyn o bryd.

Llinell lliw cyflwyniadol

Sut mae erlyniad preifat yn gweithio?

Gall unrhyw un ddwyn erlyniad preifat - er enghraifft, mae'r RSPCA yn mynd ar drywydd achosion o greulondeb i anifeiliaid trwy'r amser.

Ond mae gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Max Hill QC, y pŵer i naill ai gymryd achos drosodd neu ei atal yn ei draciau.

Felly gall awdurdodi Gwasanaeth Erlyn y Goron i gymryd achos Mr Johnson drosodd os yw'r honiadau a wneir gan Mr Ball yn pasio prawf tystiolaeth y CPS ei hun, mae budd cyhoeddus mewn gwneud hynny, neu mae angen arbennig i gymryd rhan.

Gall y DPP atal erlyniad preifat os daw i'r casgliad ei fod yn flinderus, yn faleisus neu'n ddiffygiol am nifer o resymau eraill.

O ystyried bod y barnwr rhanbarth eisoes wedi datgan bod achos prima facie i'w brofi, gall y DPP benderfynu nad oes unrhyw beth y gall ei ychwanegu'n ddefnyddiol ac aros yn glir.

Felly efallai bod cyfreithwyr Mr Johnson eisoes yn edrych ar sut i herio cyfreithlondeb y penderfyniad. A gallai hynny olygu bod yr achos - fel llawer o erlyniadau preifat eraill - yn cael ei dorri mewn dadl gyfreithiol ac apeliadau.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd