Cysylltu gyda ni

EU

Mae ansicrwydd #Brexit yn taro hyder busnes yn Ewrop, mae arolygon yn dangos

cyhoeddwyd

on

Mae ansicrwydd ynghylch ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd wedi sbarduno gostyngiad sydyn mewn hyder busnes yn Ewrop dros y chwe mis diwethaf, dangosodd arolwg ddydd Iau, yn ôl Carolyn Cohn o Reuters.

Dim ond 50% o arweinwyr busnes Ewrop a ddywedodd eu bod yn hyderus am allu eu cwmnïau i dyfu a ffynnu, o'i gymharu â 70% ym mis Tachwedd 2018, yr arolwg gan yswiriwr CNA Hardy.

Dim ond 36% o arweinwyr busnes Prydain oedd yn hyderus, i lawr ychydig o 39% yn yr arolwg blaenorol.

“Mae Brexit caled yn dod yn fwy o realiti,” ar gyfer arweinwyr busnes cyfandirol Ewrop yn ogystal â gwledydd Prydain, dywedodd Dave Brosnan, Prif Swyddog Gweithredol CNA Hardy, wrth Reuters.

Mae amodau economaidd gwaeth a chynnydd mewn populism yn Ewrop hefyd yn lleddfu hyder busnesau, ychwanegodd.

Yn y cyfamser, gostyngodd hyder ymhlith arweinwyr busnes Gogledd America i 59% o'r 64% yn flaenorol, dywedodd gostyngiad yn Brosnan ei fod yn gysylltiedig ag ansicrwydd ynghylch etholiadau sydd i ddod yng Nghanada a'r Unol Daleithiau.

Yn rhanbarth Asia-Pacific, fodd bynnag, roedd 65% o arweinwyr busnes yn hyderus, i fyny o 53% yn yr arolwg diwethaf, er gwaethaf y rhyfel masnach parhaus rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina.

Dywedodd Brosnan mai oherwydd adnoddau naturiol cryf y rhanbarth, amaethyddiaeth ac “adnoddau pobl”, sy'n helpu i'w inswleiddio rhag y fasnach fasnachol.

Cynhaliwyd yr arolwg o arweinwyr busnes 1,500 cwmnïau rhyngwladol gyda gweithrediadau yn Ewrop ym mis Chwefror a mis Mawrth 2019.

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Llys Gwlad Groeg yn gorchymyn carchar ar gyfer arweinwyr neo-Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Gorchmynnodd llys yng Ngwlad Groeg heddiw (22 Hydref) i bennaeth Dawn Aur neo-Natsïaidd Nikos Michaloliakos a’i gyn-gynorthwywyr gorau ddechrau bwrw dedfrydau o garchar ar unwaith, gan gapio un o’r treialon mwyaf arwyddocaol yn hanes gwleidyddol y wlad, yn ysgrifennu Erika Vallianou.

Yn dilyn y dyfarniad, mae gwarantau i’w cyhoeddi ar gyfer arestio Michaloliakos ar unwaith a sawl cyn-ddeddfwr plaid, meddai’r llys.

Mae nifer o’r rhai a gafwyd yn euog gan gynnwys rhai deddfwyr eisoes wedi troi eu hunain i mewn, meddai ERT teledu’r wladwriaeth.

Cafodd Michaloliakos a chyn-aelodau eraill ei gylch mewnol eu dedfrydu bythefnos yn ôl i fwy na 13 blynedd yn y carchar am redeg sefydliad troseddol ar ôl treial pum mlynedd.

Mae Michaloliakos, edmygydd tymor hir Hitler a gwadwr yr Holocost, wedi gwrthod erlyniad ei blaid fel helfa wrachod wleidyddol.

Arhosodd yn herfeiddiol ddydd Iau ar ôl i'r llys orchymyn ei garcharu.

"Rwy'n falch o gael ein tywys i'r carchar am fy syniadau ... byddwn yn cael ein cyfiawnhau gan hanes a chan bobl Gwlad Groeg," meddai wrth gohebwyr y tu allan i'w gartref mewn maestref gefnog yng ngogledd Athen.

"Rwy'n diolch i'r cannoedd o filoedd o Roegiaid a safodd wrth ymyl Golden Dawn yr holl flynyddoedd hyn," meddai'r mathemategydd 62 oed a chyn-brotein yr unben Groegaidd Georgios Papadopoulos.

Ymhlith y rhai sy’n mynd i’r carchar mae dirprwy arweinydd Golden Dawn, Christos Pappas a chyn-lefarydd y blaid Ilias Kassidiaris, a ffurfiodd blaid genedlaetholgar newydd yn ddiweddar.

Ond ni ellir gorfodi’r dyfarniad ar unwaith yn achos cyn-ddeddfwr Golden Dawn, Ioannis Lagos, a etholwyd i senedd Ewrop yn 2019 ac sydd ag imiwnedd.

Rhaid i awdurdodau barnwrol Gwlad Groeg ofyn yn ffurfiol i senedd Ewrop godi imiwnedd Lagos cyn y gellir ei garcharu.

Roedd y llys wedi cyhoeddi rheithfarnau euog i Michaloliakos a dros 50 o ddiffynyddion eraill, gan gynnwys ei wraig, ar Hydref 7.

Ond gohiriwyd y casgliad gan nifer o anghydfodau cyfreithiol, gan gynnwys yr wythnos diwethaf pan geisiodd Lagos gael tri barnwr y llys i gael eu cam-drin am ragfarn.

Fe wnaeth y prif farnwr Maria Lepenioti ddydd Llun hefyd gwestiynu galw erlynydd y wladwriaeth yn gyhoeddus bod y rhan fwyaf o'r rhai a gafwyd yn euog yn cael eu rhyddhau dros dro wrth aros treialon apelio, a allai gymryd blynyddoedd i ddyfarnu.

Wedi'i fodelu ar blaid y Natsïaid

Mae'r llys wedi derbyn bod Golden Dawn yn sefydliad troseddol a oedd yn cael ei redeg gan Michaloliakos gan ddefnyddio hierarchaeth arddull filwrol wedi'i modelu ar blaid Natsïaidd Hitler.

Sbardunwyd y stiliwr gan lofruddiaeth y rapiwr gwrth-ffasgaidd Pavlos Fyssas yn 2013, a gafodd ei frysio gan aelodau Golden Dawn a’i drywanu’n angheuol.

Mae llofrudd Fyssas, cyn yrrwr lori Yiorgos Roupakias, wedi cael dedfryd oes.

Mewn ymchwiliad hirfaith, amlinellodd ynadon cyn-dreial sut y gwnaeth y grŵp ffurfio milisia clad du i ddychryn a churo gwrthwynebwyr gyda gwystlwyr migwrn, torfeydd a chyllyll.

Fe wnaeth chwiliad o gartrefi aelodau’r blaid yn 2013 ddatgelu drylliau tanio ac arfau eraill, yn ogystal â memorabilia Natsïaidd.

Dywedodd cyn-drefnydd arall Golden Dawn, y cyn faswr metel marwolaeth Georgios Germenis sydd bellach yn gynorthwyydd i Lagos yn senedd Ewrop, ddydd Iau fod ei argyhoeddiad yn “hurt” ac â chymhelliant gwleidyddol.

"Rwy'n 100% yn ddieuog. Roeddwn i'n helpu pobl yn unig," meddai Germenis wrth iddo droi ei hun i mewn yn ei orsaf heddlu leol.

I Michaloliakos, mae’r ddedfryd yn capio cwymp syfrdanol i ddyn yr oedd ei blaid yn drydydd mwyaf poblogaidd y wlad yn 2015, y flwyddyn y dechreuodd yr achos.

Enillodd y blaid 18 sedd yn y senedd yn 2012 ar ôl tapio i mewn i gyni a dicter gwrth-ymfudol yn ystod argyfwng dyled degawd Gwlad Groeg.

Methodd ag ennill sedd sengl yn etholiad seneddol y llynedd.

Roedd Michaloliakos a chyn-wneuthurwyr deddfau Golden Dawn eraill eisoes wedi treulio sawl mis yn y carchar ar ôl llofruddiaeth Fyssas yn 2013.

Bydd yr amser a dreulir yn y ddalfa cyn-treial yn cael ei dynnu o'r ddedfryd gyffredinol.

O dan gyfraith Gwlad Groeg, rhaid iddynt dreulio o leiaf dwy ran o bump o'u dedfryd cyn gofyn am ryddhad cynnar.

Parhau Darllen

Belarws

Gwobr Sakharov 2020 wedi'i dyfarnu i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus

cyhoeddwyd

on

Mae lluoedd democrataidd ym Melarus wedi bod yn protestio’r drefn greulon ers mis Awst

Dyfarnwyd Gwobr Sakharov 2020 am Ryddid Meddwl i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus. Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli cyhoeddodd y rhwyfwyr yn siambr lawn Brwsel am hanner dydd heddiw (22 Hydref), yn dilyn penderfyniad cynharach gan Gynhadledd yr Arlywyddion (llywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol).

“Gadewch imi longyfarch cynrychiolwyr gwrthblaid Belarwsia am eu dewrder, eu gwytnwch a’u penderfyniad. Maent wedi sefyll ac yn dal i aros yn gryf yn wyneb gwrthwynebwr llawer cryfach. Ond mae ganddyn nhw rywbeth na all grym 'n Ysgrublaidd byth ei drechu - a dyma'r gwir. Felly fy neges i chi, annwyl laureates, yw aros yn gryf a pheidio â rhoi’r gorau iddi ar eich ymladd. Gwybod ein bod ni wrth eich ochr chi, ”meddai’r Arlywydd Sassoli, yn dilyn y penderfyniad.

“Hoffwn hefyd ychwanegu gair ar ladd diweddar un o gystadleuwyr rownd derfynol eleni, Arnold Joaquín Morazán Erazo, rhan o grŵp amgylcheddol Guapinol. Mae'r grŵp yn gwrthwynebu mwynglawdd haearn ocsid yn Honduras. Mae’n hanfodol bod ymchwiliad credadwy, annibynnol ac uniongyrchol yn cael ei lansio i’r achos hwn a rhaid dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfrif, ”ychwanegodd.

Protestio yn erbyn cyfundrefn greulon

Cynrychiolir yr wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus gan y Cyngor Cydlynu, menter gan ferched dewr, yn ogystal â ffigurau gwleidyddol a chymdeithas sifil amlwg. Darllenwch fwy am y rhwyfwyr, yn ogystal â'r rownd derfynol arall yma .

Mae Belarus wedi bod yng nghanol argyfwng gwleidyddol ers yr etholiadau arlywyddol dadleuol ar 9 Awst, a arweiniodd at wrthryfel yn erbyn yr Arlywydd awdurdodaidd Aliaksandr Lukashenka a gwrthdrawiad creulon wedi hynny ar arddangoswyr gan y gyfundrefn.

Bydd seremoni wobrwyo Sakharov yn cael ei chynnal ar 16 Rhagfyr.

Ddydd Mercher (21 Hydref), mabwysiadodd y Senedd argymhellion newydd yn galw am adolygiad cynhwysfawr o berthynas yr UE â Belarus. Darllen mwy yma .

Cefndir

Daeth Gwobr Sakharov am Rhyddid Meddwl yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn gan Senedd Ewrop. Fe’i sefydlwyd ym 1988 i anrhydeddu unigolion a sefydliadau sy’n amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Fe'i enwir er anrhydedd ffisegydd Sofietaidd ac anghytuno gwleidyddol Andrei Sakharov a'r wobr ariannol yw € 50,000.

Y llynedd, rhoddwyd y wobr i Ilham Tohti, economegydd Uyghur yn ymladd dros hawliau lleiafrif Uyghur Tsieina.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd