Pam y dylai bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt fod wrth wraidd #EUAfricaRelations

| Efallai y 31, 2019

Mae Affrica yn enwog am ei bywyd gwyllt a'i thiroedd gwyllt. O wastadeddau enfawr Amboseli a Serengeti i ddyfroedd ysblennydd Falls Falls a Delta Okavango i goedwigoedd trwchus Basn y Congo, mae cyfoeth adnoddau Affrica yn adnabyddus iawn. Ac yn ffyrdd cydgysylltiedig y byd, mae bioamrywiaeth Affrica yn hanfodol ar gyfer bywyd ar y ddaear, yn ysgrifennu Prif Swyddog Gweithredol Bywyd Gwyllt Affrica Kaddu Sebunya.

Ond mae'n dod yn fwyfwy amlwg bod y bywyd hwnnw ar y ddaear yn dod i ben, gyda phobl yn chwarae rôl ddinistriol wrth ei ddinistrio. Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn gan Lwyfan Gwyddoniaeth-Polisi Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Wasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (IPBES) yn dangos bod bodau dynol yn gwneud y blaned yn rhy elyniaethus i gefnogi bywyd. Mae miliwn o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu, llawer ohonynt yn ystod ein hoes. Yn Affrica, mae nifer y rhywogaethau a gollwyd i fygythiadau sy'n gysylltiedig â phobl yn cynyddu ar raddfa frawychus.

Ar 25, cawsom farc ar Ddiwrnod Affrica, diwrnod o ddathlu Affrica a gosod golwg ar ddyheadau cyfandir ifanc a deinamig, lle mae newid yn datblygu ar gyflymder digynsail. Ac er bod Diwrnod Affrica yn ddiwrnod i nodi pwynt newid hanesyddol mewn cysylltiadau Affricanaidd ac Ewropeaidd - dathlu annibyniaeth y cyfandir o Ewrop a symud tuag at berthynas fwy buddiol i'r ddwy ochr - mae tynged y ddau gyfandir a'u pobl yn debygol o gael eu hysgrifennu gyda'i gilydd.

Yn ddaearyddol, mae Affrica ac Ewrop yn cael eu cysylltu gan lwybrau mudol adar, pryfed a phobl. Ac er bod y tonnau o ymfudiad dynol i Ewrop wedi dominyddu meddwl diweddar yn Ewrop am Affrica, dyheadau Affricanaidd ar gyfer twf a ffyniant yw'r hyn sy'n llywio digwyddiadau yn Affrica. Yn y gofod hwn mae agenda gyffredin yn dod i'r amlwg rhwng Ewrop ac Affrica ar gyfer buddsoddi cynaliadwy a swyddi y mae arweinwyr yn eu symbylu. Mae creu swyddi, masnach, a buddsoddiad wedi'i anelu at ddatblygu cynaliadwy a chynhwysol yn themâu sy'n atseinio ar y lefelau uchaf ar y ddau gyfandir. 'Mae'r hyn sy'n digwydd yn Affrica yn bwysig i Ewrop, ac mae'r hyn sy'n digwydd yn Ewrop yn bwysig i Affrica'. Yn y gyfnewidfa gyfredol hon mae cydnabyddiaeth o Ewrop ac Affrica yn symud ymlaen mewn partneriaeth o gydradd, gyda phob un yn adeiladu ar gryfderau'r llall.

Mae 2019 yn bwynt pwysig i gysylltiadau Affrica Affrica, nid yn unig y bydd y trafodaethau ar drafodaethau ôl-2020 Cotonou yn siapio'r 20 mlynedd nesaf o gysylltiadau rhwng y ddau gyfandir ond arweinyddiaeth newydd yr UE ar ffurf y Senedd Ewropeaidd a etholwyd yn ddiweddar a'r Comisiwn mae arweinyddiaeth yn gwneud ymagwedd newydd yr UE tuag at y berthynas hon.

Y Senedd hon fydd yn dylanwadu ar a yw tynged Affrica ac Ewrop yn cael eu cloi i gylchoedd diraddiad a cholled, gan arwain at wrthdaro a gelyniaeth neu symud yn ddewr at bartneriaeth sy'n wydn ac adferol, gan arwain at ffyniant a bywiogrwydd ar y ddau gyfandir, a gobeithiwn am un mai dyma'r olaf.

Mae AWF yn rhagweld Affrica lle mae bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt yn darparu ar gyfer pobl Affrica a'r byd. Mae ein profiad yn dweud wrthym fod hyn yn bosibl, trwy fuddsoddiadau deallus mewn busnesau sy'n adfer tir a chynefin, trwy rymuso Affricanwyr sy'n byw gyda bywyd gwyllt mewn tiroedd gwyllt i reoli a bod yn berchen ar eu hadnoddau naturiol, a thrwy gefnogi arweinyddiaeth Affricanaidd i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer bioamrywiaeth Affrica .

Yng Nghronfa Wrth Gefn Dja Faunal's Camerŵn, er enghraifft, mae AWF yn gweithio gyda chefnogaeth yr UE i fuddsoddi mewn mentrau cymunedol sy'n casglu, prosesu a marchnata cynhyrchion coedwig ar gyfer marchnadoedd cosmetig, bwyd a meddyginiaethol. Mae'r incwm yn galluogi pobl i dalu ffioedd ysgol, gofal meddygol a gwell tai ac yn eu hysbrydoli i ddiogelu'r system goedwig.

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i ailosod cysylltiadau Affricanaidd yr UE i fod yn wydn ac adferol, cynhwysol a rhoi bywyd cynaliadwy, bywiog a bywyd - ar gyfer pob math o fywyd ar y ddaear.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, Kenya

Sylwadau ar gau.