#DDay75 - Echel Drygioni

| Mehefin 6, 2019
Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, roedd America yn cael ei hadroddiadau newyddion cyntaf wrth i ddynion ymladd America lanio ar draethau Omaha ac Utah. Doedden nhw ddim yn America. Roeddent yn curo traethau Normandi, yn ysgrifennu Christopher Suprun, TX Elector yn Etholiad Arlywyddol 2016.

Buont yn brwydro yn erbyn rhyfel ar gyfandiroedd eraill ledled y byd o Omaha, Nebraska ac Utah. Buont yn brwydro yn erbyn Echel o Ddrygioni yr oedd eu cysgod hir wedi esgor ar gyfandir am bedair blynedd.

Gadawodd y dynion a ymladdodd bum deg a phum mlynedd yn ôl y lle hwnnw'n well nag a gawsant. Roedd tir yn parchu nawr am yr anrhydedd o'u dewrder a'u cryfder. Boed yr Americanwyr, Prydain, Canada, Pwyliaid neu'r Albanwyr yn ymladd ochr yn ochr. Buont yn brwydro yn erbyn naratif dynion bach a oedd wedi'u heintio â'r syniadau bach o burdeb hiliol a goruchafiaeth bersonol.

Ymladdodd America i gael gwared ar y ffasgiaeth o Ewrop Hitler ac i ryddhau carcharorion wedi eu hysgwyd a'u llofruddio am eu credoau crefyddol.

Brwydrodd y frwydr honno nid yn unig yn Normandi, ond mewn calonnau a meddyliau. Yna cafodd calonnau America eu llenwi â dewrder trwy ffydd eu bod wedi gwneud brwydr foesol. Ni wnaethant gymryd unrhyw dir yn y goncwest, ond roeddent yn Normandi i ddychwelyd Ffrainc i'w dinasyddion - y rhai a erlid gan ddrygioni.

Heddiw, er nad yw America yn sefyll gyda chynghreiriaid y gorffennol, ond yn gweithio yn eu herbyn. Heddiw, yn hytrach na chydweithio â'n cynghreiriaid, mae “Llywydd *” Trump yn eu bygwth â thariffau ac yn cwestiynu barn ein partneriaid diogelwch cenedlaethol. Mae'n cwestiynu eu dyfarniad pan fydd ei lysenw yn “Un Un” - cyfeiriad at ei gyfreithiwr amser hir yn dweud ei fod wedi cyfarwyddo comisiwn troseddau ffederal.

Ddwy flynedd a hanner yn ôl fe wnes i rybuddio am beryglon ethol dyn hiliol nad oedd yn barod iawn i barhau â pholisi tramor yr Unol Daleithiau yn ddidwyll.

Dywedodd mwy na hanner cant o arbenigwyr polisi tramor a diogelwch cenedlaethol nad oedd Trump yn gallu arwain America yn hyn o beth. Mae'n dweud hyn yn ddyddiol yn ymosod ar ein cymdogion uniongyrchol i'r gogledd a'r de dros fasnach a'n partneriaid yn Ewrop dros ein cytundebau amddiffyn y ddwy ochr.

Ni all Prydain Fawr, Ffrainc na chynghreiriaid eraill gyfrif ar America mwyach. Mae Un Un, yn cyflawni polisi tramor trwy drydar. Nid oes gan ei bolisi anwybodaeth gan fympwy seren neu seiliau cadarn.

Ym mis Rhagfyr 2016, dewisais beidio â phleidleisio dros Trump yn ein Coleg Etholiadol. Ar y pryd roedd yn ymosod ar deuluoedd Seren Aur a beirniaid Latino nad oeddent yn plygu i'w stranciau. Heddiw, mae Trump yn galw “pobl dda” hiliol amlwg a gwrth-Semites. Nid yw'n syndod bod troseddau casineb yn erbyn Iddewon a lleiafrifoedd yn cynyddu yn America.

Yn 1930s yr Almaen, roedd trefn y Natsïaid yn gwahanu teuluoedd oddi wrth eu plant, nid yn wahanol i America heddiw gan dynnu plant o freichiau eu rhieni ar y ffin.

Dywed Donald Trump ei fod yn amddiffyn America, ond pa berygl sydd yna o blant oed gramadeg? Cerddodd llawer filoedd o filltiroedd am heddwch a chyfle - yr un heddwch a chyfle yr ydym i gyd ei eisiau. Yr un heddwch a chyfle a anfonwyd at ddynion ifanc i farw yn Pointe du Hoc y blynyddoedd hynny yn ôl.

Dywedodd Donald Trump y byddai'n “draenio'r gors”, ond mae'n ymddangos yn fwy tebygol ei fod yn bwydo'r crocodeiliaid diddordeb arbennig a'r llygod mawr sy'n byw yn Washington, DC. Mae ef ei hun yn ennill miliynau o ddoleri gan drethdalwyr ffederal sy'n lletya endidau llywodraeth yn ei adeiladau.

Rydw i yn Ffrainc am XWUMX pen-blwydd y goresgyniad o Normandi oherwydd roedd fy nhaid yn gynnwr ar awyrennau b-B-75 dros y theatr Ewropeaidd. Roedd yn helpu i frwydro yn erbyn yr un meddylfryd yn Ewrop ac yna'n heintio America heddiw. Fe ddysgais i mi y byddai America yn wynebu teyrnged ac unbennaeth sy'n bygwth ein byd. Ni allaf ddychmygu y byddai byth yn gwybod y byddai gormes y gormes yn codi ei ben yn America.

Gyda phwy y mae Donald Trump yn sefyll? Yn ystod y misoedd diwethaf, mae wedi siarad yn syfrdanol am Kim Jong Un yng Ngogledd Corea. Mae ei weinyddiaeth yn gwerthu technoleg niwclear i Saudi Prince Mohammad bin Salam (MBS). Dywedir bod tywysog y goron wedi gorchymyn llofruddiaeth newyddiadurwr Jamal Khashoggi.

Nid yw Donald Trump yn canfod unrhyw fai yn Vladimir Putin er gwaethaf yr holl 17 o'i wasanaethau cudd-wybodaeth gan ddweud ei fod yn gyfrifol am yr ymosodiad ar etholiadau America. Mae Trump yn sefyll gyda - nid gwrthwynebwyr ac unbeniaid. Dylai hyn wneud i Americanwyr oedi.

Fel Llywydd, nododd Ulysses S. Grant mewn llythyr at ei dad, mai dim ond dau barti sydd. Doedd e ddim yn siarad am Ddemocratiaid a Gweriniaethwyr, ond gwladgarwyr a phreswylwyr. Mae'r un peth yn bodoli heddiw. Os digwyddodd yr Ail Ryfel Byd yn awr, byddai America yn cael ei chysylltu â'r unbeniaid a'r teithwyr ac yn erbyn rhyddid pobl gariadus ledled y byd. Mae'n ddatblygiad syfrdanol i lawer ohonom, ond yn un sy'n ein galw i weithredu.

Efallai y bydd yr Arlywydd Americanaidd yn ffafrio cwmni Axis of Evil, ond nid wyf yn gwneud hynny. Byddaf yn anrhydeddu cyfraniadau y dynion a raddiodd waliau clogwyni ac a ymosododd ar draws Sword Beach i ddychwelyd rhyddid i Ewrop. Byddaf yn cofio eu cryfder a'u dyfalbarhad i aros yn gryf yn fy mrwydr i ddychwelyd arweinyddiaeth Americanaidd i'r byd. Mae America yn fwy na gwlad. Mae'n syniad gwych - goleuni rhyddid i'r byd ei weld. Mae'r golau yn llosgi gan y dewrder y mae ei bobl yn berchen arno yn eu calonnau.

Gall Donald Trump orchuddio'r golau hwnnw dros dro, ond ni all ddiffodd y fflam sy'n llosgi yno. Yr un fflam sy'n llosgi yng nghalonnau ein dynion ifanc a sicrhaodd Normandi ac a achosodd i'r Natsïaid ildio.

Rhoddwyd Hitler i'r domen lludw o hanes. Fe wnaeth ef a'i fand o ddynion bach â meddyliau bach ymrwymo i gaethiwo a chafodd pobl eu diswyddo. Gwnaeth America gamgymeriad yn 2016, ond unwaith eto byddwn yn neilltuo syniadau bach i grŵp arall o ddynion bach i domen lludw hanes. Bydd rhyddid saith deg a phum mlynedd yn ddiweddarach yn dal i ffonio ar draws America ac Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, france, Yr Almaen, US, Ail Ryfel Byd

Sylwadau ar gau.