#Huawei - Bod yn agored, cydweithredu a datblygu: Creu #DigitalSociety diogel

| Mehefin 11, 2019

Cynhaliwyd Cyfres Symudol 360 GSMA yn ddiweddar yn Yr Hâg o dan y thema 'Diogelwch ar gyfer 5G', gan ddod â chynrychiolwyr o gludwyr byd-eang, gwerthwyr offer, llywodraethau a rheoleiddwyr diwydiant ynghyd. Bwriad y digwyddiad hwn yw gyrru consensws - ar draws Ewrop a'r byd yn gyffredinol - ar gynlluniau diogelwch, profi ac ardystio seiber 5G.

Sean Yang, cyfarwyddwr Swyddfa Diogelwch a Phreifatrwydd Cyber ​​Global Huawei

Cyflwynodd Sean Yang, cyfarwyddwr Swyddfa Cyber ​​Security & Privacy Global Huawei, brif araith yn y digwyddiad o'r enw Bod yn Agored, Datblygu Cydweithredu: Adeiladu Cymdeithas Ddigidol Ddiogel. Trafododd Yang y dirwedd 5G fyd-eang sy'n newid yn gyflym, a rhannodd yr hyn y mae'r diwydiant wedi'i wneud mewn safonau diogelwch 5G a phrofion diogelwch 5G mewn ymateb i heriau diogelwch seiber.

Nododd Yang fod Huawei yn ymateb yn weithredol i Gynllun Sicrwydd Diogelwch Cyfarpar Rhwydwaith (NESAS) - menter GSMA sydd â'r nod o ysgogi datblygiad safonau unedig ar gyfer profi seiberddiogelwch ac ardystio yn Ewrop a'r byd. Bydd safonau diogelwch unedig yn helpu i sicrhau bod pob elfen rhwydwaith a gwasanaeth yn gallu cyrraedd yr un lefel o ddiogelwch.

“Mae'n ddealladwy bod diogelwch 5G yn tynnu llawer o sylw,” meddai Yang. “Mae angen i ni gofio bod diogelwch seiber, yn ei hanfod, yn fater technegol, a dylid mynd i'r afael ag unrhyw fater technegol trwy ddulliau technegol. Dylai ymddiriedaeth mewn seiberddiogelwch fod yn seiliedig ar ffeithiau; rhaid i ffeithiau fod yn wiriadwy; a rhaid i'r dilysu fod yn seiliedig ar safonau. ”

Pwysleisiodd Yang hefyd barodrwydd Huawei i weithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i ddatblygu safonau a rheolau cliriach, ac adeiladu hyder yn y diwydiant. “Rydym bob amser yn cefnogi ac yn cyfrannu'n weithredol at safonau rhyngwladol, ac yn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau diogelwch seiber,” meddai. “Rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i adeiladu ecosystem fyd-eang agored, tryloyw a bywiog sy'n ffynnu ar gydweithredu a rhannu llwyddiant.”

Mynegodd Yang ei gred bod pob technoleg yn wynebu materion diogelwch ar y dechrau. Rhaid ymdrechu i fynd i'r afael â'r materion hyn wrth i'r dechnoleg barhau i ddatblygu, ychwanegodd, gan nodi bod angen i'r holl randdeiliaid fabwysiadu agwedd ragweithiol. Galwodd ar holl chwaraewyr y diwydiant i gydweithio i feithrin hyder a chreu byd digidol diogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

“Mae diogelwch yn dechrau gyda'n gwerthoedd a'n credoau, gan gynnwys mewn uniondeb, gallu, atebolrwydd, dibynadwyedd, didwylledd, a thryloywder,” meddai. “Mae Huawei yn gweithio gyda'r holl randdeiliaid ar dechnoleg diogelwch, safoni, ardystio, gwirio, a rhannu gwybodaeth am fregusrwydd a bygythiad.”

Nododd Yang hefyd fod Huawei wedi adeiladu chwe chanolfan gwirio diogelwch ar draws y byd, gan gynnwys Canolfan Tryloywder Cyber ​​Security a agorwyd yn ddiweddar ym Mrwsel, a ddisgrifiodd Yang fel llwyfan ar gyfer cydweithredu a chyfathrebu ymysg asiantaethau'r llywodraeth, arbenigwyr technoleg, cymdeithasau diwydiant a sefydliadau safonau .

“Drwy'r llwyfan hwn, gallwn ddod o hyd i lwybr tuag at gydbwysedd gwell rhwng datblygiad a diogelwch mewn oes ddigidol,” meddai.

Yn ystod y digwyddiad, rhyddhaodd Huawei bapur gwyn o'r enw Gweithio gyda'r Diwydiant ar gyfer Sicrwydd Diogelwch 5G. Mae'r papur gwyn yn amlinellu sut mae 5G yn adeiladu ar brotocolau diogelwch cenedlaethau blaenorol o dechnoleg cyfathrebu (o 2G a 3G i 4G) ac yn darparu galluoedd seiberddiogelwch gwell. Mae hyn yn golygu bod 5G yn llawer mwy diogel na'i ragflaenwyr.

Er mwyn ehangu'r cyflawniadau presennol mewn diogelwch 5G, mae Huawei wedi galw ar y diwydiant cyfan i aros yn agored, yn dryloyw, ac yn gydweithredol, ac optimeiddio cyfreithiau, rheoliadau a mecanweithiau dilysu a sicrwydd yn barhaus ar gyfer diogelwch 5G. Mae Huawei yn gobeithio y bydd y mentrau hyn yn gwneud rhwydweithiau'n fwy gwydn ac yn gwella safonau a thechnolegau diogelwch fel y gellir mynd i'r afael â bygythiadau a heriau diogelwch 5G yn well.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, Cymdeithas digidol, EU, EU, Erthygl Sylw, y Hague

Sylwadau ar gau.