Mae cwmnïau ffôn y DU yn mynnu eglurder ynghylch #Huawei

| Mehefin 12, 2019


Mae menyw'n cerdded heibio i arhosfan bws ar gyfer ffôn clyfar Huawei yn LlundainHawlfraint y ddelwedd: AFP

Mae'r DU mewn perygl o golli ei safle fel arweinydd byd mewn cysylltedd symudol, mae gweithredwyr ffonau symudol Prydain yn rhybuddio.

Mewn llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet Mark Sedwill, a welir gan y BBC, bydd gweithredwyr yn annog y llywodraeth i egluro ei sefyllfa dros Huawei.

Mae'r llythyr yn gofyn am gyfarfod brys rhwng arweinwyr y diwydiant a'r llywodraeth i drafod eu pryderon.

Dywed gweithredwyr na allant fuddsoddi mewn seilwaith tra bod ansicrwydd ynghylch defnyddio technoleg Tsieineaidd yn parhau.

Mae'r cwmnïau'n bwriadu anfon y llythyr at y llywodraeth cyn gynted â hyn yr wythnos hon.

Maent yn pryderu am anallu'r llywodraeth i benderfynu a fydd technoleg Huawei yn cael ei gymeradwyo i'w defnyddio mewn rhwydweithiau 5G newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: “Mae diogelwch a gwydnwch rhwydweithiau telathrebu'r DU o'r pwys mwyaf. Mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith i reoli risgiau i ddiogelwch cenedlaethol ac rydym wedi ymrwymo i'r safonau diogelwch uchaf posibl.

“Cyhoeddir Adolygiad y Gadwyn Gyflenwi Telathrebu maes o law. Rydym wedi bod yn glir drwy gydol y broses y bydd angen i bob gweithredwr rhwydwaith gydymffurfio â phenderfyniad y llywodraeth. ”

Huawei yw prif gyflenwr offer cysylltedd y genhedlaeth nesaf, ond mae wedi wynebu ad-daliad o'r Unol Daleithiau.

Mae llywodraeth yr Unol Daleithiau eisoes gwahardd defnyddio technoleg Huawei ar ôl nodi pryderon y gall y cwmni gyflwyno bygythiad diogelwch drwy ganiatáu i'r llywodraeth Tsieineaidd ffordd o ymdopi â seilwaith hanfodol.

Mae'r Unol Daleithiau hefyd wedi bygwth cyfyngu ar gydweithrediad cudd-wybodaeth gydag unrhyw wlad sy'n caniatáu defnyddio offer Huawei yn ei rwydweithiau ei hun.

Yn gynharach eleni, roedd adroddiadau heb eu cadarnhau bod y llywodraeth yn ystyried caniatáu offer Huawei i ymylon rhwydweithiau symudol newydd, ond nid i “graidd” systemau a allai reoli gwasanaethau hanfodol fel ysbytai, heddluoedd a'r rhwydwaith ynni yn y pen draw.

Hysbysfwrdd EE ar gyfer 5G yn Llundain

Dywedodd gweithredwr symudol BT sy'n berchen ar BT ei fod wedi gohirio lansio ffonau 5G Huawei “nes i ni gael y wybodaeth a'r hyder a'r sicrwydd hirdymor y bydd ein cwsmeriaid… yn eu cefnogi”.

Mae Vodafone hefyd wedi cyhoeddi ei fod yn atal gorchmynion o setiau llaw Huawei 5G.

Efallai hefyd fod yr ergyd fwyaf i Huawei, cwmni Prydeinig ARM, sy'n dylunio proseswyr a ddefnyddir yn y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol ledled y byd, hefyd wedi dweud gall atal cysylltiadau â Huawei.

Mae Huawei wedi bod ar reng flaen y rhyfel masnach rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina.

Mae'r cwmni yn mynnu nad yw'n peri unrhyw fygythiad diogelwch i unrhyw un o'i gwsmeriaid.

Mae Huawei yn dweud bod awgrymiadau i'r gwrthwyneb yn fyfyrdod i rwystro ymdrechion Tsieina i ddod yn brif ddylunydd a darparwr offer uwch-dechnoleg, yn hytrach na chydosod y cnau a'r bolltau technoleg a gynlluniwyd yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, telegyfathrebiadau, UK

Sylwadau ar gau.