#Kazakhstan - Fforwm rhyngwladol a llwyfan deialog

| Mehefin 19, 2019

Fforwm rhyngwladol a llwyfan deialog a sefydlwyd gan lywydd cyntaf Kazakhstan Nursultan Nazarbayev oedd un o ddigwyddiadau gwleidyddol arwyddocaol 2019, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Penaethiaid Gwladol y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Meithrin Hyder yn Asia (CICA) yn Dushanbe, prifddinas Tajikistan.

Mae'r CICA yn sefydliad sy'n cynnwys gwladwriaethau lle mae hanner poblogaeth y byd yn byw.

Mae'n fforwm rhyngwladol sydd wedi'i gynllunio i gryfhau cydweithredu ac i sicrhau heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd yn Asia.

Cafodd y syniad ei grybwyll gyntaf gan Nursultan Nazarbayev mor bell yn ôl â Hydref 1992.

Siaradodd Nazarbayev, a oedd yn arweinydd un o wladwriaethau newydd rhanbarth Asiaidd ôl-gomiwnyddol Asia ar y pryd, yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a chynigiodd greu cyfateb Asiaidd i'r OSCE.

Yn wahanol i ranbarthau eraill yn y byd, nid oedd gan Asia strwythur o'r fath bryd hynny ac nid oedd ymdrechion cynharach i greu strwythur addas wedi bod yn llwyddiannus.

Canlyniad ymyriad Nazarbayev oedd y CICA a ddechreuodd ei weithgareddau yn ffurfiol ym mis Mawrth, 1993.

O'r cychwyn cyntaf, mae'r syniad o ymgyfarwyddo â'r CICA wedi dod o hyd i gefnogaeth nifer o wladwriaethau Asiaidd yn diffinio'r hinsawdd wleidyddol ar y cyfandir, a'r sefydliadau rhyngwladol (y Cenhedloedd Unedig, yr OSCE, a'r LAS).

Heddiw, fe'i hystyrir yn sefydliad difrifol iawn, gan gynnwys aelod-wladwriaethau 27 sy'n cwmpasu tua 90 o diriogaeth a phoblogaeth Asia. Mae gan wladwriaethau 8 eraill a sefydliadau rhyngwladol 5, gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig, statws sylwedydd.

Credai Nazarbayev, a gamodd i lawr yn ddiweddar fel llywydd ei gyfrif, y gallai fforwm o'r fath fod yn hynod bwysig nid yn unig o ran trafod problemau gwleidyddol pwysig, ond hefyd o ran y gwarantau angenrheidiol i sicrhau twf economaidd cynaliadwy gwledydd yn y rhanbarth.

Mae CICA, y mae ei ysgrifenyddiaeth wedi'i leoli yn Kazakhstan, yn ceisio cryfhau cysylltiadau a chysylltiadau â'r Cenhedloedd Unedig, sefydliadau rhanbarthol a rhyngwladol i gefnogi ei ymdrechion i gryfhau heddwch, diogelwch a datblygu economaidd yn Asia.

Yn yr uwchgynhadledd CICA ddiwethaf, a gynhaliwyd yn 2014 yn Shanghai, cymerodd Nursultan Nazarbayev y fenter i greu Sefydliad Diogelwch a Datblygiad Asia (OSDA).

Roedd Nazarbayev, yr unig arweinydd Kazakhstan wedi gwybod ers i'r wlad ennill annibyniaeth bron i 30 mlynedd yn ôl, yn deillio o gwymp yr Undeb Sofietaidd yn 1991 fel gwlad annibynnol ac mae'n wlad 9th fwyaf y byd.

Mae Kazakhstan yn mynd trwy ddiwygiadau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol mawr ar hyn o bryd i osod ei hun ymhlith yr economïau byd-eang 30 gorau yn 2050. Mae gan y wlad sydd wedi'i chloi rhwng y tir, rhwng Rwsia, Tsieina, y byd Turkig ac Ewrop, bwysigrwydd strategol unigryw fel pont rhwng Dwyrain a Gorllewin. Mae ei leoliad daearyddol ar yr hen Ffordd Silk yn ei gwneud yn ganolbwynt naturiol ar gyfer ynni, masnach a chyllid.

Meddai Liao Xiaoyi, arsyllwr ar faterion Asia Ganol sydd wedi'i leoli yn Beijing, “Mae angen cydnabod mai creu Nazarbayev yw'r rhan fwyaf o'r CICA. Cododd y syniad o greu'r CICA oherwydd ei ragwelediad gwleidyddol mawr, ei ymdeimlad o ddyletswydd i sicrhau diogelwch a sefydlogrwydd rhanbarthol yn y byd cyfan. ”

Mynychwyd uwchgynhadledd 5th CICA gan brif swyddogion o wledydd 20.

Dywed Xiaoyi, gan gymryd i ystyriaeth y datblygiadau blaenorol a lefel uchel cyfranogiad aelod-wladwriaethau CICA, y gellir disgwyl y bydd y digwyddiad yn rhoi hwb newydd i hyrwyddo mesurau adeiladu hyder ymhellach a bydd yn llwyfan effeithiol ar gyfer trafod y mwyaf materion pwysig sy'n peri pryder i holl aelodau'r CICA.

Mae cyn ASE Sosialaidd Andrejs Mamikins yn credu bod gan Kazakhstan rôl hanfodol i'w chwarae mewn materion rhyngwladol, yn economaidd i ddiwylliannol.

Dywedodd, “Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r wlad wedi dod yn llawer mwy gweladwy ar y llwyfan byd-eang ac wedi cynyddu ei chyfranogiad mewn materion rhyngwladol. Mae hyn yn rhannol oherwydd y ddeiliadaeth ar y Cyngor Diogelwch ond hefyd oherwydd ei strategaeth foderneiddio dan yr Arlywydd Nazarbayev a'r rôl y mae'n ei chwarae'n rhanbarthol. Gwleidyddiaeth weledol yw hon gyda ffocws ar barhau â'r datblygiad trawiadol hwn. ”

Mae yna aelod-wladwriaethau 26 yn y CICA, gan gynnwys Rwsia, Tsieina, Twrci a'r Aifft, ac mae pob uwchgynhadledd CICA, a gynhelir bob XNUM mlynedd, yn mabwysiadu dogfen gymunedol neu bolisi. Mabwysiadodd trydydd uwchgynhadledd CICA, er enghraifft, ddatganiad o'r enw “Adeiladu dull cydweithredol o ymdrin â rhyngweithio a diogelwch yn Asia”.

Mae aelod gwahanol yn troi'n gadeirydd y sefydliad gyda Tajikistan, cynhaliwr uwchgynhadledd eleni, nesaf i gymryd y gadeiryddiaeth.

Daeth yr uwchgynhadledd â dirprwyaethau lefel uchel at ei gilydd y disgwylir iddynt fabwysiadu datganiad uchelgeisiol unwaith eto sy'n cwmpasu pob mater o gydweithredu yn y CICA.

Bydd arweinwyr Affganistan, Azerbaijan, Bahrain, Cambodia, Tsieina, yr Aifft, India, Iran, Irac, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pacistan, Palesteina, Rwsia, Gwlad Thai, Twrci, ac Uzbekistan yn cymryd rhan. Mae paratoadau ar gyfer y digwyddiad y mae pobl yn disgwyl amdano o dan reolaeth Dushanbe Mayor Rustam Emomali.

Rhoddwyd sylw arbennig yn ystod yr uwchgynhadledd i fentrau Nursultan Nazarbayev ym maes diogelwch rhyngwladol a rhanbarthol. Yn ôl y trefnwyr, gall yr uwchgynhadledd hefyd gyhoeddi lansiad Cynhadledd Ryngwladol ar ddiogelwch Ewro-Iwerydd ac Ewrasia.

Ychwanegodd y llefarydd fod y gynhadledd 2 Dushanbe, y 5th, i'w chynnal fel llwyfan effeithiol ar gyfer trafod a datrys y problemau sydd ar ôl a'r problemau newydd yn Asia, yn ogystal â hyrwyddo mentrau a dod o hyd i fecanweithiau effeithiol ar lefel uchel iawn.

Ychwanegodd, “O ystyried cyfranogiad uchel-aelod-wledydd, yn ogystal â chysylltiadau cyfeillgar ac ymddiriedus rhyngddynt, mae Tajikistan yn disgwyl canlyniadau da.

“Rydym yn hyderus y bydd yr uwchgynhadledd hefyd yn rhoi hwb gwleidyddol i gyflawni nodau newydd ac yn archwilio ffyrdd o fynd i'r afael â'r materion sy'n peri pryder ar y cyd i'r aelod-wladwriaethau, datblygu proses CICA ymhellach a pharhau i weithredu mesurau magu hyder a thrawsnewid Asia i mewn i ranbarth cytûn gyda heddwch a ffyniant parhaol. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.