Defence: EU #EuropeanArmy

| Mehefin 26, 2019
Llun gan yr Asiantaeth Amddiffyn EwropeaiddLlun gan yr Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd

Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyn yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, mae'r UE wedi cymryd camau mawr yn ddiweddar i hybu cydweithrediad amddiffyn.

Ers 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda nifer o fentrau cadarn gan yr UE i annog cydweithredu ac atgyfnerthu gallu Ewrop i amddiffyn ei hun. Darllenwch y trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf.

Disgwyliadau uchel ar gyfer amddiffyn yr UE

Mae Ewropeaid yn disgwyl i'r UE warantu diogelwch a heddwch. Mae tri chwarter (75%) o blaid polisi amddiffyn a diogelwch cyffredin yr UE yn ôl a Eurobaromedr arbennig ar ddiogelwch ac amddiffyn yn 2017 ac roedd mwyafrif (55%) o blaid creu byddin yr UE. Yn fwy diweddar, dywedodd 68% o Ewropeaid yr hoffent i'r UE wneud mwy ar amddiffyn (Arolwg Eurobaromedr Mawrth 2018).

Mae arweinwyr yr UE yn sylweddoli na all unrhyw wlad yn yr UE fynd i'r afael â'r bygythiadau diogelwch presennol ar eu pennau eu hunain. Er enghraifft, galwodd Arlywydd Ffrainc am prosiect milwrol Ewropeaidd ar y cyd yn 2017, tra dywedodd Canghellor yr Almaen, Merkel, “dylem weithio ar y weledigaeth o un diwrnod yn sefydlu byddin Ewropeaidd briodol” yn ei anerchiad i Senedd Ewrop ym mis Tachwedd 2018. Mae symud tuag at undeb diogelwch ac amddiffyn wedi bod yn un o'r blaenoriaethau Comisiwn Juncker.

EN - 2018 Eurobaromedr:% o Ewropeaid yn credu y dylai'r UE wneud mwy mewn polisi diogelwch ac amddiffyn
Mae'r rhan fwyaf o Ewropeaid eisiau i'r UE wneud mwy i hybu diogelwch ac amddiffyn

Mesurau diweddar yr UE i hybu cydweithrediad amddiffyn

Mae Cytundeb Lisbon yn darparu ar gyfer polisi amddiffyn cyffredin yr UE.Erthygl 42 (2) TEU). Fodd bynnag, mae'r cytundeb hefyd yn nodi'n glir bwysigrwydd polisi amddiffyn cenedlaethol, gan gynnwys aelodaeth NATO neu niwtraliaeth.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r UE wedi dechrau gweithredu mentrau uchelgeisiol darparu mwy o adnoddau, ysgogi effeithlonrwydd, hwyluso cydweithredu a chefnogi datblygiad galluoedd:

  • Cydweithrediad strwythuredig parhaol (PESCO) oedd lansiwyd ym mis Rhagfyr 2017, a 25 gwledydd yr UE yn cymryd rhan ym mis Mehefin 2019. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu ar sail 34 prosiectau concrit gydag ymrwymiadau rhwymol gan gynnwys Gorchymyn Meddygol Ewropeaidd, System Gwyliadwriaeth Forwrol, cymorth ar y cyd ar gyfer timau diogelwch seiber ac ymateb cyflym, ac ysgol wybodaeth ar y cyd ar y cyd.
  • y Cronfa Defense Ewropeaidd (EDF) oedd lansio ym mis Mehefin 2017. Dyma'r tro cyntaf i gyllideb yr UE gael ei defnyddio i gyd-ariannu cydweithrediad amddiffyn a dylai'r gronfa fod yn rhan o'r UE y gyllideb tymor hir nesaf (2021-2027). Bydd EDF yn ategu buddsoddiadau cenedlaethol ac yn darparu ymarferol ac ariannol cymhellion ar gyfer ymchwil gydweithredol, datblygu a chaffael ar y cyd offer amddiffyn a thechnoleg.
  • Cryfhau'r UE cydweithrediad â NATO in Ardaloedd 74 gan gynnwys seiberddiogelwch, ymarferion ar y cyd a gwrthderfysgaeth.
  • Cynllun i hwyluso symudedd milwrol o fewn ac ar draws yr UE i'w gwneud yn bosibl i bersonél milwrol ac offer weithredu'n gyflymach mewn ymateb i argyfyngau.
  • Gwneud ariannu cenadaethau sifil a milwrol a gweithrediadau yn fwy effeithiol. Ar hyn o bryd mae gan yr UE genadaethau 16 ar dri chyfandir, gydag ystod eang o fandadau a defnyddio mwy na 6,000 personél sifil a milwrol.
  • Ers Mehefin 2017 mae strwythur gorchymyn a rheoli newydd (MPCC) gwella rheolaeth argyfwng yr UE.

Gwario mwy, gwario yn well, gwario gyda'ch gilydd

Yn uwchgynhadledd Cymru NATO yn 2014, ymrwymodd gwledydd yr UE sy'n aelodau o NATO i wario 2% o'u cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) ar amddiffyniad gan 2024. Mae Senedd Ewrop wedi bod yn galw aelod-wladwriaethau i fyw iddi.

Amcangyfrifon NATO 2018 dangos mai dim ond chwe gwlad (Gwlad Groeg, Estonia, y DU, Latfia, Gwlad Pwyl a Lithwania) a wariodd 2% o'u CMC ar amddiffyniad.
Fodd bynnag, mae cynyddu amddiffyniad yr UE nid yn unig yn ymwneud â gwario mwy, ond hefyd ar wario yn effeithlon. Gwledydd yr UE ar y cyd yw'r ail ddyfais amddiffyn mwyaf yn y byd ar ôl yr Unol Daleithiau ond amcangyfrifir bod € 26.4 biliwn yn cael ei wastraffu bob blwyddyn oherwydd dyblygu, gor-alluedd a rhwystrau i gaffael. Fel canlyniad, mae mwy na chwe gwaith fel llawer o systemau amddiffyn yn cael eu defnyddio yn Ewrop nag yn yr Unol Daleithiau. Dyma lle gall yr UE ddarparu'r amodau i wledydd gydweithio mwy.

Os yw Ewrop i gystadlu ledled y byd, bydd angen iddi gyfuno ac integreiddio ei galluoedd gorau gan ei bod yn cael ei hamcangyfrif erbyn 2025 Bydd Tsieina yn dod yn ail amddiffynwr amddiffyniad mwyaf yn y byd ar ôl yr Unol Daleithiau.

darlun graffig ar fanteision cydweithredu agosach ar amddiffyn ar lefel yr UEManteision cydweithredu agosach ar amddiffyn

Sefyllfa Senedd Ewrop
Mae Senedd Ewrop wedi galw dro ar ôl tro gan ddefnyddio potensial Cytundeb Lisbon darpariaethau i weithio tuag at undeb amddiffyn Ewropeaidd. Mae'n gyson yn cefnogi mwy o gydweithredu, mwy o fuddsoddiad a chyfuno adnoddau i greu synergeddau ar lefel yr UE er mwyn amddiffyn Ewropeaid yn well.

heriau sy'n gysylltiedig

Ar wahân i heriau ymarferol, mae angen i'r UE gysoni gwahanol draddodiadau a gwahanol ddiwylliannau strategol. Cred y Senedd a Papur gwyn yr UE byddai amddiffyn yn ffordd ddefnyddiol o'i wneud ac yn sail i ddatblygiad a amddiffyniad yr UE yn y dyfodol polisi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd (EDA), Senedd Ewrop, Corfflu Heddwch Ewropeaidd, NATO

Sylwadau ar gau.