Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

| Mehefin 27, 2019

Y mater mwyaf brys mewn perthynas â'r UE-Wcráin heddiw yw amddiffyn diwydiant ynni niwclear Wcráin rhag cynllwyn yr oligarchiaid. Mae Energoatom wedi dioddef o gyfran deg o refeniwau'r farchnad ers blynyddoedd gan fformiwla annheg Rotterdam Plus i gyfrifo cyfrannau tariffau i gynhyrchwyr, yn ôl pob tebyg i ystyried prisiau glo rhyngwladol, ond mewn gwirionedd fel ffordd o chwyddo elw DTEK a Rinat Akhmetov ar draul y trethdalwr Wcrain, yn ysgrifennu James Wilson.

Erbyn hyn mae Energoatom yn wynebu bygythiad newydd gan oligarch llwglyd arall, Igor Kolomoisky. Mae gallu'r wladwriaeth i ddiogelu a rheoli ei hasedau ei hun yn cael ei herio. Yn wreiddiol roedd disgwyl i'r broses o ddiwygio'r farchnad drydan ddechrau ar 1st Gorffennaf, 2019. Roedd y diwygiad hwn, a fabwysiadwyd gan senedd Wcreineg ddwy flynedd yn ôl, yn rhagweld cyflwyno marchnad drydan dryloyw, a fyddai'n diddymu prisiau annheg i gynhyrchwyr niwclear.

Ar yr un pryd, cynigiodd Energoatom, fel cwmni sy'n gyfrifol yn gymdeithasol y wladwriaeth, ar ei liwt ei hun i gymryd rôl gwerthwr trydan ar gyfer y boblogaeth ar dariff cymdeithasol. Rhaid i'r UE gefnogi diwygiad Wcráin o'i farchnad drydan Mae gweithredu marchnad ynni gystadleuol yn hollbwysig i rwymedigaethau rhyngwladol Wcráin ac mae'n hanfodol i integreiddio ei grid ynni gyda gweddill yr UE a chynyddu masnach drydan trawsffiniol.

Yn ogystal, mae angen creu'r amodau i'r sector ddenu digon o fuddsoddiad er mwyn uwchraddio grid ynni oes y wlad, gwella effeithlonrwydd ynni a symud tuag at system ynni fwy cynaliadwy sy'n adlewyrchu ymrwymiadau newid hinsawdd Wcráin. Ddeufis cyn i'r rhyddfrydoli gael ei gyflwyno, penderfynodd lobïwyr busnes a oedd yn gweithio i'r oligarch Wcreineg, Igor Kolomoisky, y dylai wneud chwarae cynnar er mwyn rheoli marchnad pŵer trydan y wlad.

Gan fod ei weithfeydd aloi fferrus yn defnyddio llawer iawn o drydan, mae'n amlwg y byddai'n elwa o gadw prisiau trydan mor isel â phosibl. Mae hyn yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol ymrwymiad Wcráin i'r UE a sefydliadau ariannol rhyngwladol i ryddfrydoli ei sector ynni a lansio marchnad drydan gwbl gystadleuol erbyn 1st Gorffennaf. Er y gallai gohirio'r diwygiad hwn ddod o dan esgus yr angen am 'fân gywiriadau technegol', mae yna amheuaeth gref mai bwriad Kolomoisky yw gwthio diwygiadau yn ôl cyn belled â phosibl, neu sicrhau nad yw byth yn digwydd.

Nid yn unig y byddai hyn yn niweidio cysylltiadau Wcráin â'r UE, ond byddai hefyd yn anfon arwydd at bartneriaid ariannol a gwleidyddol na ellir ymddiried yn y weinyddiaeth bresennol. Byddai'n arwain Wcráin i fethu â chyflawni gofynion Pecyn Ynni 3rd o Gyfarwyddebau Ewropeaidd, diffyg gofynion Cymdeithas Ynni Ewrop ac oedi integreiddio gyda'r ENTSO-E. Yn y bôn, byddai hyn yn achosi i Wcráin droi ei gefn ar y Gorllewin a'i orfodi unwaith eto ar Rwsia am ei hanghenion ynni. Mae agenda'r Arlywydd Zelensky yn cael ei dylanwadu'n uniongyrchol gan y strategaeth fusnes a diddordebau Kolomoisky.

Y bil cyntaf a gyflwynwyd i'r senedd gan yr Arlywydd Zelensky oedd cyfraith ddrafft ar ohirio diwygio'r farchnad drydan a luniwyd i greu amodau cyfartal ar gyfer yr economi Wcreineg gyfan. Yn ei dro, ail-gyfeiriwyd yn gyflym at fuddiannau busnes cefnogwr ariannol y llywydd newydd, gwnaeth y Comisiwn Rheoleiddio Trydan a Chyfleustodau Cenedlaethol gynigion i Gabinet y Gweinidogion i orfodi pŵer niwclear y wladwriaeth i ryddhau hyd at 90% o'r holl bŵer yn yr hen bris dympio . Dim ond yn yr Wcrain…

Byddai hyn yn cael effaith drychinebus ar refeniw Energoatom, sydd, am nifer o flynyddoedd o dan System Rotterdam Plus, eisoes wedi llwgu'n artiffisial o arian ar gyfer ei raglen buddsoddi cyfalaf, sy'n hanfodol ar gyfer cynnal diogelwch gweithredol yn unol â gofynion rhyngwladol sefydliadau goruchwylio niwclear megis fel WANO. Gyda'n cyfran briodol o refeniw, byddai Energoatom yn cael ei orfodi i ymgymryd â dyledion newydd a fyddai'n arwain yn gyflym at fethdaliad. Mae gan y cwmni gyfanswm o rwymedigaethau credyd tymor hir a thymor byr o UAH 25 biliwn (bron US $ 1bn).

Mae NNEGC Energoatom yn gwmni sy'n eiddo i'r wladwriaeth, sef gweithredwr yr holl Blanhigion Pŵer Niwclear Wcrain. O'r benthyciadau hyn, mae mwy na hanner o'r Banc Ewropeaidd ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu a Banc America. Os yn y dyfodol agos nid yw'r farchnad ynni yn darparu refeniw digonol i weithredwr Wcreineg yr NPP bydd methdaliad, a chyfraniad y cwmni i Gyllideb y Wladwriaeth mewn trethi (yn ôl amcangyfrifon arbenigol - tua 1 biliwn ewro) yn cwympo . Gyda phrisio tryloyw, hyd yn oed ar gyfer y rhagolwg mwyaf pesimistaidd ar gyfer yr NPP, dylai'r pris ar gyfer pŵer niwclear fod yn 30% yn uwch na'r pris presennol, oherwydd heddiw mae'r boblogaeth yn talu am drydan cents ewro 4, tra bod Energoatom yn derbyn llai na hanner - 1.89 cents ewro.

Nid yw hynny'n ffordd i'r wladwriaeth reoli prif ddarparwr pŵer (mwy na 60%) ar gyfer economi Wcráin. Mae'n golygu bod mwy na hanner cost trydan ar gyfer y boblogaeth yn aneglur ymhlith holl gyfranogwyr eraill y farchnad (cynhyrchu pŵer thermol yn bennaf o lo). Drwy gynyddu'r tariffau ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear, bydd Wcráin yn gwarantu elw mewn refeniw treth o Energoatom. Os bydd y tariffau yn cael eu lleihau, bydd Wcráin yn dioddef dwbl-whammy oherwydd nid yn unig y bydd y refeniw trethi hyn yn cael eu colli, ond bydd unrhyw fantais ariannol yn trosglwyddo i fusnesau rheoledig danigarch, sydd wedi'u lleoli oddi ar y lan ac nad ydynt yn talu trethi ar eu refeniw yn yr Wcrain.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Wcráin

Sylwadau ar gau.