Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

| Gorffennaf 1, 2019

Mae gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) cyhoeddodd heddiw cwymp poblogaeth penfras Môr y Gogledd, ac mae wedi argymell gostwng ei derfynau dal gan 70% ar gyfer 2020. Er mwyn adfer ei sefyllfa feirniadol, mae Oceana yn annog penderfynwyr yr UE yn gryf i ddilyn y cyngor hwn, sy'n ganlyniad i asesiad gwyddonol wedi'i ddiweddaru o'r stoc. Mae penfras mewn sefyllfa enbyd yn nyfroedd yr UE - ym mis Ebrill eleni, adroddodd ICES hefyd cwymp penfras Dwyrain Baltig.

Rhyddhaodd Oceana y datganiad canlynol yn yr ymateb i'r newyddion: “Roedd penfras Môr y Gogledd yn flaenllaw mewn pysgodfeydd cynaliadwy. Ond dyma ni unwaith eto pan mae gwyddonwyr yn galw am ostyngiad o 70%. Ar adeg o ddicter cyhoeddus am gyflwr ein hadnoddau naturiol a'n cefnforoedd, ni all fflydoedd pysgota barhau i bysgota dros y Môr Gogleddol. Rhaid i weinidogion yr UE atal hyn rhag digwydd, dilyn cyngor gwyddonol, a chyflawni eu rhwymedigaeth gyfreithiol i bysgota ar lefelau cynaliadwy erbyn 2020, ”meddai Javier López, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth Ewrop.

Mae penfras yn rhywogaeth sy'n bwysig yn ecolegol ac yn fasnachol ym Môr y Gogledd ac mae'n cael ei bysgota'n bennaf gan fflydoedd o'r DU, Denmarc a Norwy. Cyrhaeddodd ei phoblogaeth uchafbwynt ym Môr y Gogledd ar dunelli 270,000 yn yr 1970s, ond dim ond 44,000 tunnell yn ôl yn 2006 oedd yn plymio.

Ers hynny, ac ar ôl degawd o ymdrechion adfer, yn 2017, ystyriwyd ei fod yn opsiwn cynaliadwy gan rai labeli cynaladwyedd a chymerodd sylw at stori llwyddiant o sut i ailadeiladu stoc sydd bron â disgyn. Fodd bynnag, ers hynny mae gweinidogion pysgodfeydd yn aml wedi pennu cyfanswm y dalfeydd caniataol (TACs) uwchlaw cyngor gwyddonol.

Mae ffigurau gorbysgota cyffredinol ym Môr y Gogledd wedi haneru o dros 80% ddegawd yn ôl i 40% y dyddiau hyn. Fodd bynnag, yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gwelwyd ymdrechion i ddileu gorbysgota. Gosododd y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) rwymedigaethau a thargedau clir ar holl aelod-wladwriaethau'r UE, gan roi pysgota ac arferion cynaliadwy wrth wraidd y polisi hwn ar draws yr UE. Mae diffyg gweithredu rheolau PPC, a waethygir gan ddiffyg ewyllys gwleidyddol i bysgota'n gynaliadwy, yn golygu y bydd sefyllfaoedd fel heddiw, lle mae poblogaethau pysgod yn plymio mewn niferoedd, yn fwyfwy cyffredin.

Caiff y cyngor gwyddonol a roddir gan ICES ei ystyried gan y Comisiwn Ewropeaidd wrth lunio ei gynigion terfynau pysgota blynyddol, a gaiff eu trafod a'u penderfynu yn y pen draw gan bob gweinidog pysgodfeydd cenedlaethol mewn cyfarfod ym Mrwsel bob mis Rhagfyr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.