Mae milwr ar batrôl yn y ganolfan filwrol Rwsia ar Kotelny Island, y tu hwnt i'r Cylch Arctig, ar 3 Ebrill 2019. Llun: Getty Images

Mae milwr ar batrôl yn y ganolfan filwrol Rwsia ar Kotelny Island, y tu hwnt i'r Cylch Arctig, ar 3 Ebrill 2019. Llun: Getty Images

Crynodeb

  • Mae ystum milwrol Rwsia yn yr Arctig yn cael ei llywio gan yr amgylchedd geopolitical newidiol, ac ni ellir ei ystyried bellach ar wahân i densiynau cynyddol y wlad gyda'r Gorllewin. Yn yr ystyr hwn, mae'r cyfnod o 'Arctigrwydd Arctig' - lle, yn ôl confensiwn, y rhanbarth wedi cael ei drin fel parth o gydweithrediad digymell wedi dod i ben.
  • Yn sicr, nid yw Arctig Rwsia yn eithriadol ar gyfer Moscow mewn termau gweithredol milwrol. Mae arweinyddiaeth Rwsia wedi rhoi'r un canfyddiad o fygythiad i'r Arctig ag sydd ganddi i theatrau llawdriniaeth eraill. Mae'n ceisio rheolaeth gyson dros weithgarwch milwrol tramor yn yr Arctig Rwsia, ac yn sicrhau mynediad i luoedd arfog Rwsia, yn enwedig y Fflyd Ogleddol. Mae milwrol Rwsia yn cronni yn Arctig Rwsia ac mae bwriadau'r Kremlin, o leiaf yn awr, yn amddiffynnol eu natur.
  • Nod cronni milwrol Rwsia ym Mharth Arctig Ffederasiwn Rwsia (AZRF) yw sicrhau amddiffyniad penrhyn Penrhyn Kola yn bennaf ar gyfer goroesiad asedau niwclear ail-streic. Mae cysyniad amddiffyn 'Bastion' Rwsia yn cynnwys rhagamcanu galluoedd gwadu a rhyng-glymu môr aml-haen.
  • Blaenoriaeth arall yn Rwsia yw sicrhau bod y Fflyd Ogleddol yn cael mynediad at Lwybr Môr y Gogledd (NSR) o'r Cefnfor Iwerydd i'r Cefnfor Tawel, ac yn mynd ar ei hyd. Hyd yma, cyflawnwyd hyn trwy seilwaith milwrol ar hyd yr NSR. Fodd bynnag, oherwydd yr iâ syrthio, bydd Moscow yn ceisio gorfodi 'rheolaeth ar y ffin' dros gyfran fwy o'i hardal Arctig yn y dyfodol. Mae ailwampio isadeiledd a chyfleusterau rheoli ffiniau defnydd deuol yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth ar gyfer diogelu gweledigaeth Rwsia o ddiogelwch cenedlaethol yn yr AZRF.
  • Ers canol 2010s, mae Rwsia wedi defnyddio grym a galluoedd sylweddol ar hyd ei ffin ogleddol yn yr AZRF. Mae rhannau o'r lluoedd arfog, fel Brigâd yr Arctig, bellach yn Arctig-alluog ac wedi datblygu cysyniadau o weithrediadau wedi'u teilwra i'r amgylchedd hwnnw. Cafodd y Fflyd Ogleddol ei hail-ystyried gyda'r amgylchedd Arctig, ac mae wedi derbyn technoleg a hyfforddiant milwrol Arctig-benodol.
  • Mae Rwsia yn gweithredu fel pŵer status quo ac yn ddilynwr rheol amharod yn yr Arctig, yn rhannol oherwydd bod cyfraith ryngwladol yno o blaid, ac yn rhannol oherwydd ei bod o ddiddordeb i Rwsia wneud hynny. Er gwaethaf tensiwn cynyddol, mae'n debygol y bydd cydweithredu rhwng Rwsia a chenhedloedd eraill yr Arctig yn parhau.
  • Mae arweinyddiaeth milwrol Rwsia yn diffinio dechrau gwrthdaro yn yr Arctig, a byddai'n gwthio unrhyw wrthdaro Arctig tuag at linellau cyfathrebu rhwng y Gogledd Iwerydd a'r Môr Baltig. Fodd bynnag, mae'r risg yn bodoli o waethygu a chamgyfrifo ynghylch digwyddiadau ar y môr.
  • Wrth ymdrin ag uchelgais Rwsia yn y rhanbarth, dylai cynllunwyr milwrol a chynllunwyr y Gorllewin geisio cynnal y confensiwn o drin yr Arctig fel ardal 'tensiwn isel'. Fodd bynnag, rhaid i gynllunwyr gydnabod bodolaeth materion diogelwch milwrol pwysig yn yr Arctig ehangach. Byddai dadl fwy cynhwysol a sefydlu fframwaith rheoleiddio ynghylch diogelwch milwrol yn yr Arctig yn ddefnyddiol. Gan y bydd Rwsia yn cadeirio Cyngor yr Arctig a Fforwm Gwylwyr y Glannau yr Arctig rhwng 2021 a 2023, dyma gyfle i fynd i'r afael â diogelwch milwrol yn y rhanbarth.
  • Gellir gwneud ymdrechion arloesol i gryfhau diogelwch milwrol ac ymwybyddiaeth o barthau yn y rhanbarth, heb filwrio'r mater. Dylai hyn ddechrau gyda chreu cod ymddygiad milwrol ar gyfer yr Uchel Gogledd. Byddai hyn yn anfon arwydd pwerus y dylai cydweithrediad barhau i fod yn flaenoriaeth absoliwt i bob gwladwriaeth yn yr Arctig, a bod cynnal gweithredu ar statws 'tensiwn isel' y rhanbarth yn gofyn am weithredu, nid geiriau yn unig.