#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

| Gorffennaf 10, 2019

Mae economi Ewrop yn parhau i gael ei chymylu gan ffactorau allanol gan gynnwys tensiynau masnach fyd-eang ac ansicrwydd geopolitical. Rhagwelir y bydd y sector gweithgynhyrchu, y mwyaf agored i fasnach ryngwladol, yn gwanhau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolwg CMC ar gyfer yr UE yn aros yr un fath â 1.4% yn 2019 a 1.6% yn 2020.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd bob amser yn awyddus i fod yn gythryblus yn nodi bod economi Ewrop wedi'i gosod am ei seithfed flwyddyn yn olynol o dwf yn 2019, gyda phob gwlad yn yr UE yn disgwyl rhywfaint o dwf.

Roedd twf yn ardal yr ewro yn gryfach na'r disgwyl yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn oherwydd nifer o ffactorau dros dro megis amodau gaeaf ysgafn ac adlam mewn gwerthiant ceir. Roedd hefyd wedi elwa ar fesurau polisi cyllidol, a oedd yn hybu incwm gwario aelwydydd mewn sawl gwladwriaeth.
Dywedodd yr Is-lywydd Ewro Valdis Dombrovskis:
“Mae pob economi'r UE yn dal i fod i dyfu eleni a nesaf, hyd yn oed os yw'r twf cadarn yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn gwrthgyferbynnu â'r arafu yn yr Almaen a'r Eidal. Mae gwytnwch ein heconomïau yn cael ei brofi trwy wendid gweithgynhyrchu parhaus sy'n deillio o densiynau masnach ac ansicrwydd polisi. Ar yr ochr ddomestig, mae Brexit “dim cytundeb” yn parhau i fod yn ffynhonnell risg fawr. ”
Dywedodd y Comisiynydd Materion Economaidd, Ariannol, Trethi a Thollau Pierre Moscovici:
“Mae economi Ewrop yn parhau i ehangu yn erbyn cefndir byd-eang anodd. […] O ystyried y risgiau niferus i'r rhagolygon, mae'n rhaid i ni ddwysáu ymdrechion i gryfhau ymhellach gwydnwch ein heconomïau ac ardal yr ewro yn gyffredinol. ”
Mae galw domestig, yn enwedig y defnydd o aelwydydd, yn parhau i yrru twf economaidd yn Ewrop gyda chymorth cryfder parhaus y farchnad lafur.
Gwrthdaro yn yr Unol Daleithiau a Tsieina
Gallai gwrthdaro economaidd estynedig rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina, ynghyd â'r ansicrwydd uchel ynghylch polisi masnach yr Unol Daleithiau ymestyn y dirywiad presennol mewn masnach fyd-eang a gweithgynhyrchu ac effeithio ar ranbarthau a sectorau eraill.
Brexit
Ar gyfer y DU, rhagdybir yn dechnegol bod amcanestyniadau ar gyfer 2019 a 2020 yn seiliedig eto ar barhad y status quo o ran patrymau masnachu rhwng yr EU27 a'r DU. Mae'r Comisiwn yn awyddus i wneud yn glir mai at ddibenion rhagweld yn unig y mae hyn ac nad yw'n effeithio o gwbl ar drafodaethau yn y dyfodol rhwng yr UE a'r DU.

Catherine Feore

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Economi, EU, EU, rhagolwg economaidd yr UE, Y Comisiwn Ewropeaidd, Eurozone, cynnwys, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.