#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

| Gorffennaf 11, 2019

Gwefan newydd wedi'i lansio ar 10 Gorffennaf yn anelu at ddarparu ffordd gyfrinachol, ddienw a diogel i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant pysgota, awdurdodau cyhoeddus neu ardaloedd eraill adrodd am arferion pysgota amhriodol, anfoesegol neu anghyfreithlon yn eu barn nhw.

“Fe wnaethom greu Fishyleaks i helpu'r rhai sydd eisiau rhannu gwybodaeth gyda ni, mewn modd cyfrinachol, dienw a diogel,” meddai Our Fish (yr ymgyrch a greodd y Cyfarwyddwr Rhaglen Fishyleaks) Rebecca Hubbard. “Mae pysgodfeydd Ewrop yn adnodd cyffredin, er budd yr holl ddinasyddion, y dylid eu rheoli'n gynaliadwy ac yn gyfreithiol i sicrhau dyfodol cymunedau arfordirol, diogelwch bwyd ac iechyd y cefnfor yn wyneb yr argyfwng hinsawdd. Nod Fishyleaks yw darparu llwyfan i bobl sy'n dyst i weithgaredd sy'n tanseilio'r dyheadau pwysig hyn, fel y gallant rannu'r wybodaeth honno, tra'n lleihau'r risg iddynt eu hunain. "

“Mae ein Pysgod yn aml yn derbyn newyddion am droseddau, ond nid oes ganddynt y dystiolaeth i brofi hynny. Trwy dderbyn gwybodaeth drwy Fishyleaks, gobeithiwn ddatgelu'r problemau yn y sector, fel y gallwn wthio am atebion. ”

Fishyleaks.eu yn darparu enghreifftiau o'r math o adroddiad a allai fod yn ddefnyddiol i gyflawni pysgodfeydd cyfreithiol a chynaliadwy. Mae'r wefan yn gofyn a yw chwythwyr chwiban yn credu eu bod wedi gweld gweithgareddau anghyfreithlon neu anfoesegol, neu wedi bod yn dyst i arfer amhriodol ar y môr, fel taflu anghyfreithlon neu raddio uchel. Er enghraifft, y ffilm fideo hon, wedi'i rannu â Our Fish, o 2014 oddi ar arfordir yr Alban, yn dangos taflu anghyfreithlon ar raddfa fawr o bysgod bach cefn gwlad yn groes i'r gwaharddiad ar raddio uchel (lle mae'r pysgod gwerth isaf yn cael eu taflu a dim ond y dalfeydd gwerth uchaf sy'n cael eu cofnodi a'u glanio ).

Mae gwefan Fishyleaks yn darparu enghreifftiau eraill: A yw dalfeydd yr adroddwyd eu bod wedi glanio yn y porthladd wedi methu â chyfateb i'r hyn a ddaliwyd ar y môr? A ydynt yn adroddiadau pwysig, yn manylu ar weinyddiaeth wael neu reolaeth y diwydiant pysgota, gan gasglu llwch, yn hytrach na chael ei ryddhau i'r cyhoedd?

Mae ein Pysgod yn bwriadu dadansoddi gwybodaeth a dderbyniwyd, a gwirio cynnwys trwy system negeseuon diogel Fishyleaks a gwirio gyda ffynonellau eraill. Gall ein Pysgod rannu'r cynnwys mewn adroddiadau i awdurdodau pysgodfeydd cenedlaethol, seneddau cenedlaethol neu UE, Comisiwn yr UE neu awdurdodau perthnasol eraill.

Ar wefan Fishyleaks, mae gwybodaeth fanwl ar gael ar sut y gall chwythwyr chwiban posibl ddiogelu eu diogelwch a'u hunaniaeth - megis defnyddio porwyr gwe diogel, ynghyd â mesurau y mae ein Pysgod wedi eu cymryd i sicrhau anhysbysrwydd y rhai sy'n dymuno anfon adroddiadau, ac adnoddau chwythu'r chwiban mewn gwledydd UE dethol.

Fishyleaks.eu ei greu gan ddefnyddio'r ffynhonnell agored GlobaLeaks llwyfan, sy'n ceisio galluogi mentrau chwythu'r chwiban diogel a dienw. Mae Globaleaks yn cael ei ddatblygu gan Milan, yr Eidal Canolfan Hermes a Hawliau Dynol Digidol Hermes, a'i chenhadaeth yw “hyrwyddo a datblygu ymwybyddiaeth a thryloywder ac atebolrwydd yn y gymdeithas, boed yn gysylltiedig â'r gymdeithas yn gyffredinol ai peidio. Ein nod yw cynyddu cyfranogiad dinasyddion yn y gwaith o reoli materion sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd ac i hybu cyfranogiad gweithredol gweithwyr a gweithwyr i reolaeth gywir corfforaethau a chwmnïau y maent yn gweithio iddynt. ”

Mae gwefan Fishyleaks yn cael ei chyhoeddi yn Saesneg ar hyn o bryd, ac mae disgwyl i fersiynau ieithoedd eraill ddilyn. Yn y cyfamser, gwahoddir pobl sy'n cyflwyno adroddiadau drwy Fishyleaks i wneud hynny yn yr iaith y maent yn fwyaf cyfforddus â hi - bydd Ein Pysgod yn cynnal cyfieithiadau o adroddiadau.

Amdanom ni Ein Pysgod

Mae ein Pysgod yn gweithio i sicrhau bod aelod-wladwriaethau Ewropeaidd yn gweithredu'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac yn cyflawni stociau pysgod cynaliadwy mewn dyfroedd Ewropeaidd.

Mae ein Pysgod yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ar draws Ewrop i gyflwyno neges bwerus ac anhygoel: mae'n rhaid stopio gorfysgota, ac mae atebion yn eu lle sy'n sicrhau bod dyfroedd Ewrop yn cael eu pysgota'n gynaliadwy. Mae ein Pysgod yn mynnu bod y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn cael ei orfodi'n briodol, a physgodfeydd Ewrop yn cael eu llywodraethu'n effeithiol.

Mae ein Pysgod yn galw ar yr holl aelod-wladwriaethau i osod terfynau pysgota blynyddol ar derfynau cynaliadwy yn seiliedig ar gyngor gwyddonol, ac i sicrhau bod eu fflydoedd pysgota yn profi eu bod yn pysgota'n gynaliadwy, trwy fonitro a dogfennu'n llawn eu dal.

Dilynwch ein Pysgod ar Twitter: @our_fish

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.