#KazakhstanDiplomacy - Buddion concrit i'r wlad, busnes cenedlaethol, pob dinesydd

| Gorffennaf 11, 2019

Diplomyddiaeth Kazakhstan: manteision pendant i'r wlad, busnes cenedlaethol, pob dinesydd

Mae saith mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers y foment hanesyddol pan lofnododd yr Arlywydd Cyntaf Elbasy Nursultan Nazarbayev archddyfarniad i gymeradwyo darpariaethau'r Weinyddiaeth Materion Tramor yng Ngweriniaeth Kazakhstan, Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan ac am brif ddyletswyddau a hawliau Llysgennad yn Anghyffredin a Llenddoteipyddol Gweriniaeth Kazakhstan. Lansiodd hyn ddechrau pennod newydd a diddorol yn hanes diplomyddiaeth Kazakhstan.

Yn ystod y cyfnod hwn dan arweiniad yr Arlywydd Cyntaf Elbasy, datblygodd Kazakhstan ei fodel polisi tramor unigryw, unigryw a phragmatig. Yn greiddiol mae'r agwedd aml-fector a chytbwys tuag at gydweithredu â gwledydd y Gorllewin a'r Dwyrain gan gynnwys Ewrop ac Asia. Ac ni waeth sut mae'r byd o'n cwmpas wedi newid yn y degawdau diwethaf, mae ein gwlad yn parhau i ddilyn ei blaenoriaethau a nodwyd yn flaenorol ar lwyfan y byd.

Mae cydweithrediad parhaus â'i bartneriaid ac ymrwymiad i egwyddorion strategol wedi dod yn nodwedd amlwg o ddiplomyddiaeth genedlaethol. Yn ei araith gyntaf, nododd Llywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, “Mae Kazakhstan wedi ennill bri mawr yn y byd, wedi sefydlu ei hun fel partner cefn gwlad, gwlad agored, dibynadwy a chyfrifol mewn materion rhyngwladol. Byddwn yn parhau â chwrs polisi tramor aml-fector adeiladol ”.

Drwy gydol y blynyddoedd hyn, mae Kazakhstan wedi gosod ei hun yn gryf drwy nifer o fentrau effeithiol ym maes diogelwch, deialog a chydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys diogelwch niwclear byd-eang ac anferthedd arfau dinistr torfol. Mae hyn hefyd yn cynnwys cymryd rhan mewn sefydlu sefydliadau rhyngwladol o fri fel SCO, CSTO, CICA ac ati yn ogystal â chryfhau deialog rhwng crefyddau, gwneud heddwch yn effeithiol, a chymorth dyngarol i'r gwledydd mewn angen.

Gallwn barhau i restru ein cyflawniadau am amser hir. Ond yn bwysicach, yn ystod y cyfnod hanesyddol byr iawn hwn, rydym wedi gwneud ein ffordd yn hyderus o gael ein cydnabod i ddod yn bartner gweithredol ym materion y byd. Mae ein gwlad wedi gwneud ac yn parhau i gyfrannu at ddatrys problemau rhanbarthol a byd-eang yn yr oes fodern. Mae Kazakhstan yn cymryd safiad rhagweithiol ar lefel ryngwladol, gan hyrwyddo mentrau a syniadau pragmatig, y mae llawer ohonynt wedi cael eu gweithredu ers tro.

Mae Kazakhstan wedi adeiladu ei hun yn ymwybodol o gymdogaeth dda a system ddibynadwy o gysylltiadau â holl wledydd y byd a sefydliadau rhyngwladol. O ganlyniad, mae ein gwlad wedi gosod ei hun yn amlwg ers blynyddoedd fel partner mawreddog a dibynadwy, cefnogwr cryf o heddwch, colofn o sefydlogrwydd rhanbarthol a stiward deialog ryngwladol.

Ac mae'r cyfalaf cyfalaf adeiladol hwn i gyd yn cael ei drawsnewid yn gyson yn fanteision economaidd diriaethol ac yn fanteision ar gyfer datblygu ein gwlad. Yn wir, mae gwerth mwy na $ 300 biliwn o fuddsoddiadau uniongyrchol tramor a ddaeth i mewn i economi Kazakhstan dros y degawdau diwethaf oll yn siarad â'r hyder a'r ymddiriedaeth sydd gan y gymuned fyd-eang ynom ni. Mae Kazakhstan wedi ennill yr ymddiriedolaeth hon drwy ei waith cyson, penderfyniadau polisi tramor rhesymol a chyfrifoldeb mewn cydweithrediad rhyngwladol.

Ar yr un pryd mae rôl ein gwlad yn y prosesau geo-economaidd byd-eang yn cynyddu bob blwyddyn. Diolch i'r gwaith o adeiladu Heol Silk fodern, mae ein gwlad ar hyn o bryd yn llwyddo i gysylltu'r rhanbarthau anghysbell yn Ewrasia Fwyaf a sefydlu ei hun fel pont tir rhwng y tri chefnfor - y Môr Tawel, yr Iwerydd ac India. Mae hyn yn newid yn sylweddol y rhagolygon economaidd o Kazakhstan sydd ar wahân yn gyfandirol ac yn agor cyfleoedd datblygu newydd.

O ganlyniad, mae'r diddordeb rhyngwladol yn ein gwlad fel partner gwerthfawr yn cynyddu bob blwyddyn. Diolch i sefydlogrwydd domestig a datblygiad ein seilwaith, mae dosbarthu nwyddau i ac o Ewrop i Asia drwy Kazakhstan yn cymryd pedair gwaith yn llai na chyflenwi ar lwybrau môr traddodiadol. Rydym eisoes yn gweld canlyniadau pendant - yn 2018 roedd incwm ein gwlad yn fwy na $ 1.5 biliwn a disgwylir iddo gyrraedd $ 5 biliwn yn y dyfodol.

Diolch i wregys da'r cymdogion a'r strategaeth dramor feddylgar, Kazakhstan yw'r brif ddolen gyswllt a thrafnidiaeth allweddol yn y fasnach gyfandirol Ewrasiaidd. Oherwydd ein rhwydwaith cyfathrebu cynyddol, gwlad y paith mawr, yn uno'n strategol y marchnadoedd Ewropeaidd, Asiaidd a Dwyrain Canol mawr ac yn sail i geo-economi cyfandirol newydd. Mae hon yn enghraifft wirioneddol o sut yr ydym yn trosi cyflawniadau polisi tramor i'r elw economaidd go iawn.

Mae ein byd yn profi cyfnod o drawsnewid cyflym wrth i dechnolegau, economi a threfn gymdeithasol newid mewn ffordd gymhleth a deinamig. Yn y cyd-destun hwn, mae ein Pennaeth Gwladol yn gosod cyfeiriad clir o weithgarwch rhyngwladol. “Byddwn yn hyrwyddo ac amddiffyn ein buddiannau cenedlaethol yn gadarn ar y llwyfan byd-eang. Bydd ein polisi tramor yn dod â manteision pendant i'r wlad, i fusnesau cenedlaethol ac i bob dinesydd ”, nododd y Llywydd yn ei araith gyntaf.

A diolch i brofiad a phroffesiynoldeb cronedig, mae Gweinidogaeth Dramor Kazakhstan yn prysur addasu i'r realiti byd-eang sy'n newid. Rydym yn parhau â chydweithrediad adeiladol i hyrwyddo deialog a chryfhau diogelwch. Ar yr un pryd, i gefnogi twf economi ein cenedl, mae ein diplomyddiaeth yn canolbwyntio'n effeithlon ar hyrwyddo buddiannau economaidd ein gwlad yn yr amgylchedd rhyngwladol newydd.

Mae'n hysbys bod buddsoddiadau uniongyrchol yn ogystal â phrosiectau diwydiannol a throsglwyddo technoleg yn sbardunau twf ac arallgyfeirio yn yr economi. Mae buddsoddiadau, mewn ffordd gymhleth, yn cyfrannu at greu swyddi newydd, gwella cymwysterau personél Kazakhstan, a chyflwyno arloesedd yn ogystal â chynyddu refeniw trethi i gyllideb y wladwriaeth.

Yng ngoleuni'r gystadleuaeth ryngwladol gynyddol ar gyfer cyfalaf buddsoddi, mae Kazakhstan yn symud i dacteg newydd o weithio gyda buddsoddwyr tramor. Mewn ymateb i dueddiadau byd newydd, mae'r wlad yn adeiladu ecosystem newydd i ddenu a chadw buddsoddiadau.

Mae gan Weinyddiaeth Materion Tramor Kazakhstan y dasg o gydlynu gweithgareddau buddsoddi ar bob lefel - rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r Weinyddiaeth Dramor yn canolbwyntio'n bragmatig ar gydamseru'r rhyngweithio rhwng yr holl sefydliadau llywodraethol perthnasol ac adrannau gan ddefnyddio ei wybodaeth a'i brofiad cronedig.

Mae un o'r adrannau allweddol, y Pwyllgor Buddsoddiadau, bellach wedi dod yn rhan o'r Weinyddiaeth Dramor. Heddiw, mae potensial gwaith a sgiliau'r Pwyllgor yn cael eu hintegreiddio i'r gweithgaredd diplomyddol dyddiol ym mhob cenhadaeth dramor 93 yn Kazakhstan. Mae hyn yn rhoi offer a mecanweithiau ychwanegol iddynt i ddenu buddsoddiad tramor.

Mae Kazakhstan yn gosod nod difrifol iddo'i hun i gryfhau sefydlogrwydd mewnlifiad FDI, gan wneud y wlad yn ddeniadol iawn i gwmnïau byd-eang mawr. Mae rôl Cyngor Buddsoddwyr Tramor o dan Lywydd Gweriniaeth Kazakhstan yn cael ei gwella'n sylweddol o fewn y strwythur wedi'i ddiweddaru ar gyfer gweithio gyda buddsoddwyr. Am fwy na 20 o flynyddoedd, mae'r Cyngor wedi bod yn llwyddiannus wrth ddatrys materion strategol er mwyn sicrhau hinsawdd buddsoddi ffafriol. Mae wedi dod yn llwyfan sylweddol ar gyfer cyfnewid barn, syniadau a chynigion yn uniongyrchol ar gyfer gwella delwedd buddsoddi ein gwlad.

Mae cyfarfod llawn 32nd Cyngor y Buddsoddwyr Tramor ar y gweill gyda chyfranogiad Pennaeth y Wladwriaeth yn anelu at ddod â gwaith Kazakhstan i ddenu FDI i economi'r genedl i lefel newydd drwy ddatblygu cyfalaf dynol. Mae gweithgareddau'r Cyngor bellach yn cael eu cydlynu gan y Weinyddiaeth Dramor ac yn yr amodau newydd hyn, bydd diplomyddion Kazakhstan yn gwneud pob ymdrech unwaith eto i drawsnewid cyfleoedd polisi tramor a gyflawnwyd dros y blynyddoedd yn ragolygon economaidd addawol. Wrth i hanes ein Gweinidogaeth ddangos, mae'r profiad, y cymhwysedd a'r wybodaeth eisoes yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.