Mae #MinskAgreements yn dibynnu ar safbwyntiau anghydnaws ar sofraniaeth

| Gorffennaf 15, 2019

Mae gweithredu'r cytundebau i ddod â'r rhyfel i ben yn nwyrain yr Wcrain yn golygu bod yn rhaid i farn yr Wcrain fod yn drech, neu mae'n rhaid i farn Rwsia drechu. Dylai llywodraethau gorllewinol fod yn ddiamwys yn eu hamddiffyniad o Wcráin.

Duncan Allan

Duncan Allan
Cymrawd Cyswllt, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House

Mae person sydd â phasbortau Gweriniaeth Pobl Luhansk ac Wcráin yn mynd i ganolfan ar gyfer dosbarthu pasbortau Rwsia yn Luhansk. Llun: Alexander Reka TASS trwy Getty Images.

Mae person sydd â phasbortau Gweriniaeth Pobl Luhansk ac Wcráin yn mynd i ganolfan ar gyfer dosbarthu pasbortau Rwsia yn Luhansk. Llun: Alexander Reka TASS trwy Getty Images.

Mae etholiad Volodymyr Zelenskyi fel llywydd Wcráin wedi sbarduno gobeithion y bydd y rhyfel yn nwyrain y wlad yn dod i ben - gan roi'r Weriniaeth 'Donetsk People' (DNR) a 'Gweriniaeth Pobl Luhansk' (LNR) yn erbyn y awdurdodau yn Kyiv - yn bosibl. Mae gan siaradwr o Rwsia o ddinas ddwyreiniol Wcreineg Kriviy Rih a rhywun o'r tu allan a gafodd ei fethu â methiannau ei ragflaenwyr, Zelenskyi, yn ôl rhai, gyfle i ailosod y berthynas ddwyochrog.

Mae optimistiaeth o'r fath yn ddi-sail. Mae prif yrrwr yr argyfwng - gwrthod arweinwyr Rwsia i dderbyn sofraniaeth Wcráin - wedi newid.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin o Rwsia yn aml yn dweud hynny Rwsiaid a Ukrainians yw 'un person' gyda thynged gyffredin. Yn ei farn ef, Wcráin yw 'nid hyd yn oed gwlad'. Ar ben hynny, dyma galon dylanwad Rwsia. Mae'r farn hon yn sail i ddehongliad Rwsia o'r 2014 (yn agor mewn ffenestr newydd) ac 2015 (yn agor mewn ffenestr newydd) Cytundebau Minsk, a fwriadwyd i ddod â'r rhyfel i ben.

Minsk: Dehongliadau na ellir eu goresgyn

Mae'r Kremlin yn gweld y cytundebau hyn fel arfau i dorri sofraniaeth Wcráin. Mae'n mynnu bod Kyiv yn diwygio ei gyfansoddiad ac yn datganoli pŵer i'r DNR a'r GNL. Gyda 'statws arbennig', byddai'r cyfundrefnau hyn yn cael eu hailintegreiddio i'r Wcrain. Mewn gwirionedd, byddent yn aros yn bennaf y tu allan i reolaeth Kyiv ac yn gallu fetio cyfeiriad polisi tramor Wcrain.

Ar y llaw arall, mae Wcráin yn gweld y Cytundebau fel ffordd o ailsefydlu ei sofraniaeth. Byddai hyn yn golygu datganoli pŵer yn fwy cyfyngedig i'r rhanbarthau a feddiannwyd, a fyddai'n cael ei ailgyflwyno'n glir i'r awdurdodau canolog yn Kyiv yn dilyn ailintegreiddio. Byddai Wcráin yn gallu llunio ei bolisïau mewnol a thramor fel y dewisodd.

Mae'r dehongliadau hyn o Gytundebau Minsk yn gorwedd ar fersiynau anghydnaws o sofraniaeth. Ni ellir eu cysoni. Wcráin yw naill ai sofran (fersiwn Wcráin) neu nid yw'n (fersiwn Rwsia). Mae gweithredu Cytundebau Minsk yn golygu bod naill ai fersiwn sofraniaeth Wcráin, neu drech Rwsia.

Mae rhai yn hoffi meddwl bod ffordd ganolig i weithredu Minsk. Fodd bynnag, yn ddadlennol, maent yn osgoi esbonio beth fyddai ei olwg, yn enwedig o ran datganoli. Trwy oblygiad, byddai'n golygu trosglwyddo pŵer i'r DNR a'r LNR yn fwy helaeth na'r hyn y mae Wcráin ei eisiau ac yn llai eang na'r hyn y mae Rwsia ei eisiau.

Eto hyd yn oed pe gellid ei wneud i ddigwydd, gallai cyfaddawd o'r fath ansefydlogi Wcráin yn hawdd, lle mae gwrthwynebiad i unrhyw beth tebyg i ffederasiwn yn gryf. Ni fyddai gosodiad hanner ffordd yn bodloni Rwsia, sy'n ceisio newid cyfansoddiadol pellgyrhaeddol i gloi Wcráin yn ei gylch dylanwad.

Rwsia: Tactegau newydd, yr un amcan

O ystyried oedi gan Wcráin yn gwrthod llyncu'r fersiwn fodern hon o Athrawiaeth Brezhnev o 'sofraniaeth gyfyngedig' (yn agor mewn ffenestr newydd), Mae gwneuthurwyr polisi Rwsia wedi newid tacl. Nid ydynt bellach yn disgwyl i Wcráin ildio yn fuan, yn wahanol i wanwyn 2014, pan ymddengys bod rhannau o'r wladwriaeth Wcreineg yn dadfeilio. Gorfodi Wcráin i capitulate, maent wedi dod i ben, yn cymryd mwy o amser nag yr oeddent yn meddwl.

Eto i gyd, nid yw eu barn am Wcráin wedi newid yn y bôn. Iddynt hwy, nid yw'n wlad sofran o hyd. Nid yw wedi cwympo gan fod y Gorllewin, dan arweiniad yr Unol Daleithiau, yn ei atal. Felly, mae torri'r cyswllt hwn yn allweddol.

Felly unceasing pwysedd Rwsia - rhyfel dwyster isel, sancsiynau economaidd, rhyfela gwybodaeth, ymyrryd yng ngwleidyddiaeth ddomestig Wcráin. Drwy gadw Wcráin wedi'i rannu a'i gydbwyso, bwriedir i'r ergydion hyn ddarbwyllo prifddinasoedd y Gorllewin ei bod yn anobeithiol o gamweithredol. Yn y pen draw, mae'r Kremlin yn cyfrifo, bydd arweinwyr y Gorllewin yn taflu'r tywel. O'r diwedd, bydd Wcráin yn dod i'w synhwyrau ac yn rhoi i Rwsia yr hyn y mae ei eisiau.

Mae hyn yn rhithdybiol. Ni allai unrhyw arweinydd Wcreineg roi'r hyn y mae ei eisiau i Rwsia. Dim ond yn ymddangos fel pe baent yn ymddangos fel pe bai'r amrywiad eithafol o ddatganoli a ragwelwyd gan y Kremlin yn hunanladdiad gwleidyddol. Ac eto mae'n ymddangos bod arweinwyr Rwsia yn credu y gallant falu Wcráin a'u gorfodi i dderbyn eu dehongliad o Minsk.

Dylai llywodraethau gorllewinol ddod i ddau gasgliad. Yn gyntaf, dylent ddeall 'gweithredu Minsk' fel amddiffyniad diamwys sofraniaeth Wcráin - sy'n golygu gweithredu dehongliad Wcráin o Gytundebau Minsk. Dylai llywodraethau'r Gorllewin osgoi gwasgu Wcráin i wneud consesiynau i Rwsia dros 'statws arbennig' ar gyfer y rhanbarthau sydd wedi'u meddiannu. Byddai gwneud hynny'n peryglu salami-slicing sofraniaeth Wcráin, gan ansefydlogi'r awdurdodau yn Kyiv ac annog Rwsia i fynnu hyd yn oed mwy.

Yn ail, byddai safiad o'r fath yn golygu gwrthdaro hirdymor â Rwsia dros Wcráin. Byddai hyn yn para nes i arweinwyr Rwsia dderbyn Wcráin fel gwlad sofran. Mae hynny'n annhebygol o ddigwydd am flynyddoedd os nad degawdau. Tan hynny, dylai llywodraethau'r Gorllewin ganolbwyntio ar helpu Wcráin i adeiladu gwlad gyfoes, fodern - yn gallu, ymhlith pethau eraill, er gwaethaf ymdrechion y Kremlin i faeddu Ukrainians i gydnabod eu bod nhw a Rwsiaid, fel y mae Putin yn ei gynnal, yn 'un person'.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Chatham House, EU, Barn, Rwsia

Sylwadau ar gau.