#ElectricCarModels i dreblu yn Ewrop gan 2021 - data marchnad

| Gorffennaf 18, 2019
Nifer y modelau ceir trydan ar y farchnad Ewropeaidd bydd yn fwy na thriphlyg o fewn y tair blynedd nesaf, dadansoddiad newydd dangos. Ar ôl sawl blwyddyn o dwf ofnadwy, bydd gwneuthurwyr ceir yr UE yn cynnig modelau trydan 214 yn 2021 - i fyny o'r 60 sydd ar gael ar ddiwedd 2018. Dywedodd Transport & Environment (T&E), sy'n cyhoeddi'r dadansoddiad heddiw gan ddefnyddio data o ffynhonnell diwydiant awdurdodol IHS Markit, ei bod yn amlwg bod y rhan fwyaf o gynhyrchwyr yn barod i gofleidio trydaneiddio, ond mae'n rhaid i lywodraethau sicrhau bod gan yrwyr y cymhellion treth cywir a seilwaith codi tâl i symud i ffwrdd o disel a phetrol yn gyflym.
FIDEO: Gwelwch sut mae'r farchnad ceir trydan yn datblygu
Bydd Carmakers yn dod â marchnata modelau trydan llawn 92 a modelau hybrid 118 mewn 2021, y mae angen iddynt eu gwerthu i gwrdd â tharged CO2 car yr UE o 95g / km. Os darperir y cynlluniau a ragwelwyd, gallai 2025 22% o gerbydau a gynhyrchir gael plwg - yn fwy na digon i gyrraedd safon CO2 car yr UE ar gyfer yr un flwyddyn. Yn y cyfamser, nid yw'r cynlluniau cynhyrchu ar gyfer gyriannau amgen eraill bron yn bodoli: rhagwelir y bydd 9,000 yn cynhyrchu cyfanswm o gell tanwydd 2025 o'i gymharu â 4 miliwn o geir trydan. Mae cynhyrchu ceir nwy cywasgedig naturiol hyd yn oed yn debygol o ostwng, gan gyfrif am lai na 1% o gerbydau a gynhyrchir yn Ewrop erbyn canol 2020s.

Dywedodd Lucien Mathieu, dadansoddwr trafnidiaeth ac emobility yn T&E: “Diolch i safonau car yr UE CO2, mae Ewrop ar fin gweld ton o geir trydan newydd, hwy, a mwy fforddiadwy yn taro'r farchnad. Mae hynny'n newyddion da ond nid yw'r gwaith wedi'i wneud eto. Mae arnom angen llywodraethau i helpu i gyflwyno codi tâl EV yn y cartref ac yn y gwaith, ac mae arnom angen newidiadau i drethu ceir i wneud ceir trydan hyd yn oed yn fwy deniadol na diesel, petrol neu gerbydau hybrid gwael.

Mae'r rhagolygon cynhyrchu yn dangos bod gweithgynhyrchu ceir trydan yn disodli gweithgynhyrchu injan diesel yn gyson ledled Ewrop, gyda'r canolfannau cynhyrchu mwyaf i fod yng ngorllewin Ewrop - yr Almaen, Ffrainc, Sbaen a'r Eidal. Ond rhagwelir y bydd Slofacia yn gwneud y nifer uchaf o EVs y pen erbyn 2025. Bydd Gweriniaeth Tsiec a Hwngari hefyd yn ganolfannau cynhyrchu sylweddol. Mae'r DU yn parhau i fod yn ansicr gan y gellid gwrthdroi twf cynhyrchiad y rhagwelir y bydd yn hawdd yn achos Brexit 'dim delio'.

Eisoes, mae 16 o gelloedd celloedd batri lithiwm-ion ar raddfa fawr wedi'u cadarnhau neu'n debygol o ddod ar-lein yn Ewrop gan 2023. Bydd y cynlluniau a gadarnhawyd yn unig yn darparu hyd at 131 GWh o gapasiti cynhyrchu batri, yn ôl data o Cudd-wybodaeth Mwynau Meincnod - digon i gwmpasu'r amcangyfrif o 130 GWh y bydd ei angen ar EVs a batris storio llonydd ledled Ewrop yn 2023. Yn seiliedig ar ddata o Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yr UE, bydd gweithgynhyrchu batris ar y raddfa hon yn creu tua 120,000 o swyddi yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol yn y gadwyn gwerth batri. Ond dywedodd T&E y bydd angen i'r UE hefyd sicrhau bod gan fatris a werthir yn Ewrop ôl troed carbon isel a'u bod yn cael eu hailddefnyddio, eu hailgylchu a'u cyrchu'n foesegol.

Daeth Mathieu i ben: “Mae hwn yn foment hollbwysig i ddiwydiant modurol Ewrop. Mae gwneuthurwyr ceir yn buddsoddi € 145 biliwn mewn trydaneiddio, ac mae gwneud batris yn dod i Ewrop o'r diwedd. Mae llwyddiant yn y maes hwn yn un o brif flaenoriaethau diwydiannol yr UE. Mae angen i ni anfon arwydd clir at ddiwydiant nad oes ffordd yn ôl, a chytuno ar ddiddymu graddfeydd gwerthu petrol a cheir diesel mewn dinasoedd, ar lefel genedlaethol ac ar lefel yr UE. Mae oedran yr injan hylosgi yn dod i ben. ”

Electric ymchwydd: Cynlluniau car trydan Carmakers ar draws Ewrop 2019-2025

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, economi Cylchlythyr, Yr amgylchedd, EU, symudedd trefol cynaliadwy

Sylwadau ar gau.