#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, sef parth gwrthdaro wedi'i rewi.

Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Yn dilyn hynny, cydnabu Moscow De Ossetia fel gwlad annibynnol a dechreuodd broses o gysylltiadau agosach y mae Georgia yn ei hystyried fel atodiad effeithiol.

Mae Ffederasiwn Rwsia yn meddiannu 20% o diriogaeth Sioraidd, ac nid oedd yr Undeb Ewropeaidd yn cydnabod y tiriogaethau a feddiannir gan Rwsia.

Mae'r tensiynau'n dal i fudferwi ond, diolch i fenter cadw heddwch, mae pobl ar y ddwy ochr yn dod at ei gilydd yn araf mewn cymod a pharch at ei gilydd. Mae'r prosiect hwn yn cael ei ystyried gan yr UE ar gyfer cymorth ariannol.

Mae llythyr gan bennaeth y cabinet ar gyfer is-lywydd y comisiwn, Jyrki Katainen, yn canmol y fenter ac yn dweud bod y Comisiwn Ewropeaidd yn edrych ymlaen at weithio gyda'r prosiect yn y dyfodol.

Sefydlwyd y prosiect gan Giorgi Samkharadze a ddywedodd wrth y wefan hon: “Yn ystod y degawd diwethaf mae'r UE wedi bod yn chwarae rhan sylweddol yn y broses o ddatrys gwrthdaro yn Georgia / Rwsia. mewn proses o ddod â phobl Sioraidd a Ossetian yn nes. ”

Ychwanegodd: “Rydym bellach yn gweld hyrwyddo heddwch yn Georgia, nid trwy ddefnyddio arfau ond mewn prosiectau heddwch.”

Un cyflawniad nodedig hyd yma yw adeiladu stadiwm chwaraeon newydd ym mhentref Ergneti ar ffin y De Ossetia.

Yn ddiweddar cynhaliodd y stadiwm gêm bêl-droed swyddogol rhwng pobl ifanc o Georgia a De Ossetia. Dywedodd Samkharadze, a ddyfarnodd y gêm: “Nod y gêm ar y cyd oedd cychwyn gweithgareddau adeiladu heddwch rhwng Georgia a De Osetia. Ond rwy'n pwysleisio bod llawer o ddigwyddiadau wedi'u trefnu, nid pêl-droed yn unig a bydd llawer o ddigwyddiadau diwylliannol yn cael eu cynnal yn y stadiwm. ”

Yn ogystal, cynhaliodd y ddaear “gêm heddwch” arall rhwng cynrychiolwyr o Senedd Georgia a thîm Samachablo lle'r oedd y CDUau - pobl wedi'u dadleoli - o Tskhinvali.

Bydd y prosiect yn rheoli nifer o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon cyffredin ac yn hwyluso'r cymodi rhwng Ossetians a Georgians ynghyd â datblygiad pentrefi yn agos at y gymdogaeth.

Mae'r fenter hefyd wedi helpu i hybu economi ac amgylchedd yr ardal. Er enghraifft, mae cwmni sydd newydd ei greu wedi bod yn gyfrifol am lanhau systemau dyfrhau a draenio dŵr.

Dywedodd Samkharadze y bydd hyn yn helpu i hwyluso bywyd bob dydd y boblogaeth sy'n byw yng nghyffiniau llinell y disgyblion preswyl a bydd hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o genhedlaeth ifanc.

“Yn gyffredinol, bydd y fenter hon yn gwella lles cymdeithasol y boblogaeth breswyl,” meddai.

Cefnogir yr ymdrechion sy'n cael eu harwain gan Brosiect Dyngarol Heddwch Rhyngwladol Ergneti gan y llywodraeth Sioraidd ond mae angen cyllid parhaus arnynt o hyd.

Ychwanegodd Samkharadze: “Y grŵp targed yw Ossetians a Georgians yn y parth gwrthdaro. Mae yna lawer o deuluoedd cymysg, Ossetians gyda Georgians ac mae yna hefyd lawer o gysylltiadau gan berthnasau y mae angen i ni eu datblygu a'u hyrwyddo. ”

Dywed y bydd y buddiolwyr arfaethedig yn bobl Ossetian, Georgiaid a phoblogaeth y parth gwrthdaro.

Aeth ymlaen: “Hoffem hefyd dynnu sylw at gynrychiolwyr lefel uchel yr UE ym Mrwsel i'n prosiect, gan gynnwys Gunther Oettinger, y comisiynydd Ewropeaidd dros Gyllideb ac Adnoddau Dynol a Luca Jahier, Llywydd EESC, sydd wedi dymuno llwyddiant i ni yn y gweithredu'r prosiect.

“Rydym yn gwybod bod yr UE yn cefnogi Georgia i feithrin magu hyder gyda'r rhanbarthau Sioraidd Abkhazia a De Ossetia trwy gysylltiadau pobl-i-bobl, prosesau deialog a chyfnewidiadau academaidd.

“Mae prosiectau a ariennir o dan offeryn yr UE sy'n cyfrannu at sefydlogrwydd a heddwch, yn ogystal â phrosiectau penodol a ariennir o dan yr Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd a'r Llwyfan Buddsoddi yn y Gymdogaeth, wedi'u hanelu at gefnogi ein polisi ymgysylltu o wahanol onglau.”

Mae llythyr gan Donald Tusk a Jean-Claude Juncker, tan yn ddiweddar lywyddion y Cyngor Ewropeaidd a'r Comisiwn yn y drefn honno, yn dweud bod yr UE “yn parhau i fod yn ymrwymedig i barhau â chydweithrediad dwyochrog ardderchog gyda Georgia.”

Mae'r llythyr, a welir gan y wefan hon, yn mynd ymlaen i ddweud bod yr UE yn edrych ymlaen at helpu i “hyrwyddo'r gymdeithas wleidyddol ac integreiddio economaidd” rhwng yr UE a Georgia.

Dywed Samkharadze fod hanes wedi dangos bod diplomyddiaeth gyhoeddus a elwir yn aml yn llawer mwy effeithiol na thrafodaethau diplomyddol lefel uchel hirhoedlog mewn ymdrech i ddatgloi gwrthdaro rhew ansefydlog.

Mae'n credu bod y prosiect arloesol a lansiodd yn enghraifft arall, hynod lwyddiannus o hyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth, Rwsia

Sylwadau ar gau.