Ym mis Medi 2017, Leila Khaled, terfysgwr Palesteina yn euog ac uwch aelod o'r Ffrynt Poblogaidd ar gyfer Rhyddhau Palesteina (PFLP), sydd ar restr terfysgol yr UE, anerchodd gynhadledd yn Senedd Ewrop lle cyfiawnhaodd y defnydd o derfysgaeth , yn ysgrifennu

Cymerodd Khaled ran mewn herwgipio awyrennau yn 1969 a 1970.

Fe wnaeth ei phresenoldeb yn adeiladau Senedd Ewrop ddwyn condemniadau gan grwpiau Iddewig ac arweiniodd fwy na 60 o aelodau Cynulliad yr UE i ysgrifennu llythyr wedyn at Arlywydd y Senedd Antonio Tajani yn galw ar sefydliadau a swyddogion yr UE i sefydlu safiad “dim goddefgarwch” tuag at terfysgwyr ac eithafwyr, ac annog Senedd Ewrop i fod yn enghraifft yn hyn o beth.

Ymatebodd Tajani i'r ASEau drwy ddweud “na fydd siaradwyr â chefndir terfysgol neu gysylltiadau â sefydliadau ar restr grwpiau terfysgol yr Undeb Ewropeaidd yn cael siarad yn Senedd Ewrop”.

Ers hynny, mae Tajani wedi dweud y cymeradwywyd ei gynnig “i wadu mynediad at yr holl unigolion y sonnir amdanynt yn y rhestr ddiweddaraf [terfysgaeth yr UE] yn systematig, yn ogystal â rhestr o sefydliadau yno”.

“Rwyf wedi atgoffa aelodau o Senedd Ewrop yn ogystal ag Ysgrifenyddion Cyffredinol y Senedd y dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau na chaiff unrhyw berson rhestredig ar gyfer cynrychiolwyr ac endidau a grybwyllir yn y Cyngor eu gwahodd neu eu derbyn i'r Senedd na'u hyrwyddo trwy ddigwyddiad neu weledol. yw, ”meddai.

Er gwaethaf cynnig Tajani, ar 10 Gorffennaf, llai na dau fis ar ôl ethol Senedd Ewropeaidd newydd, ASE Sbaeneg, Manuel Pineda, aelod o'r grŵp Chwith Unedig / Chwith Werdd Nordig, a gynhaliwyd yn yr un senedd ym Mrwsel - heb unrhyw broblem - dau uwch aelod arall o'r PFLP, Khaled Barakat a Mohammad al-Khatib, yn ogystal â gwraig Barakat, Charlotte Kates, sy'n gydlynydd rhyngwladol Samidoun, “rhwydwaith undod carcharorion Palestina”. Buont yn siarad am eu cefnogaeth i'r BDS gwrth-Israel (Boycott, Disinvestment, Sancsiynau), am bresenoldeb Israel yn y West Bank ac yn erbyn penderfyniad yr Almaen i wahardd Khaled Barakat.

Yn effeithiol, y mis diwethaf, cafodd lluoedd diogelwch yr Almaen eu gwahardd rhag mynychu digwyddiad undod Palesteina yn Berlin gan Khaled Barakat a Charlotte Kates. Honnodd yr awdurdodau fod areithiau gwrth-Semitaidd Barakat yn fygythiad i drefn gyhoeddus ac y gallent danseilio'r berthynas rhwng yr Almaen ac Israel.

Er iddo gael ei wahardd yn yr Almaen, gwahoddwyd aelodau PFLP i siarad yn senedd yr UE gan yr ASE Manuel Pineda, gweithredwr Comiwnyddol sy'n un o sefydlwyr Cymdeithas Unadikum sy'n ymladd dros hawliau Palesteinaidd ac sy'n cefnogi ymwrthedd treisgar. Mae gan y gwleidydd o Sbaen gysylltiadau â'r PFLP a Hamas.

Yn seiliedig ar ddiffiniad y Cynghrair Cofio Holocost Rhyngwladol o wrth-Semitiaeth, a fabwysiadwyd gan Senedd Ewrop ym mis Mehefin 2017, mae'n bosibl y gellid ystyried rhai o swyddi cyhoeddedig Pineda yn wrth-Semitig.

Pan ofynnwyd am ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywydd newydd Senedd Ewrop, Eidaleg David Sassoli, wrth Wasg Iddewig Ewrop (EJP) nad oedd yn ymwybodol o'r digwyddiad ac y byddai'n ymchwilio ac yn gofyn am eglurhad.

Yn ei weithred gyhoeddus gyntaf fel llywydd newydd ei ethol, yn gynharach y mis hwn, penderfynodd Sassoli dalu teyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth yn Ewrop.

“Rhaid i ni dalu teyrnged i'r dioddefwyr ym mhrifddinas Ewrop. Rhaid inni goffáu dinasyddion Ewrop a oedd yn ddioddefwyr yr ymosodiadau hyn. Mae hyn yn deyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth. Roeddwn i eisiau dechrau fy amser fel Llywydd gyda'r weithred symbolaidd hon, ”meddai.

Ychwanegodd: “Mae'n rhaid i ni uno yn ein brwydr yn erbyn terfysgaeth a rhaid i ni barhau'n benderfynol yn y frwydr hon.”