Cysylltu â ni

Brexit

#BorisJohnson yn #Brussels - yn weladwy anweledig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall hollbresenoldeb Boris Johnson y dyddiau hyn fod yn ddiflino. Ond fel darnia papur newydd ym Mrwsel roedd yn well ganddo gadw proffil isel. Jim Gibbons yn adrodd am wynebau niferus y dyn a allai fod yn brif weinidog nesaf y DU.

Mae llawer o bobl yn dweud bod dau Boris Johnsons: y bobman byrlymus sydd mor annwyl at ei gefnogwyr yn y DU ac yn gelwyddgi budr-dymherus wedi'i yrru gan uchelgais. Ni ddaeth yr un ohonynt yn aml iawn yn y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y sesiwn friffio ganol dydd bob dydd yn ystod fy mlynyddoedd ym Mrwsel.

Nid oedd ganddo ddiddordeb ym mhwyntiau gorau polisi'r UE ac roedd yn hoffi aros o dan radar ei fos, Max Hastings, yn y Daily Telegraph. Honnodd nad oedd y gwasanaeth paging a oedd yn cael ei redeg gan Belgacom Gwlad Belg yn gweithio, ac nid oedd hynny'n wir; gwnaeth, er fy annifyrrwch yn aml; roedd fy nghleientiaid bob amser yn ymddangos yn gallu fy nghyrraedd, beth bynnag roeddwn i'n ei wneud.

Ond efallai mai ei ddiffyg ymddangosiad yn y sesiynau briffio dyddiol, lle ymgasglodd y rhan fwyaf o gorffluoedd gwasg Brwsel, oherwydd na fyddai llawer o gomisiynwyr yn siarad ag ef. Roeddent yn ei ystyried yn ffynhonnell straeon negyddol - a cholur yn aml - am yr hyn oedd yn digwydd ac ar ben hynny rhywun a allai eu camddyfynnu yn hawdd pe bai cyfweliad yn annhebygol.

hysbyseb

Nid ef oedd y cyntaf, na'r unig grewr o'r hyn a elwir bellach yn 'Euromyths' - gwnaeth gohebwyr Brwsel gynnig eu penaethiaid yn ôl adref a buont yn chwilio'n eiddgar am straeon Ewrosceptig, yn wir neu fel arall.

Cynhaliodd Jim Gibbons Gylchgrawn Ewrop DW hyd 2013

Cynhaliodd Jim Gibbons Gylchgrawn Ewrop DW hyd 2013

'Tref Babel' Boris

Yn ystod cyfnod John Major fel prif weinidog, sefydlodd y Swyddfa Dramor yr hyn yr oeddent yn ei alw'n answyddogol yn "uned Boris" i wrthsefyll ei honiadau coredwr. Roedd y rhain yn cynnwys un yr oedd pysgotwyr yn cael ei orfodi gan y Comisiwn i wisgo rhwydi gwallt a hefyd bod y Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu adeiladu "Twr Babel" 3,000 metr o uchder (10,000 troedfedd) i gartrefu sefydliadau'r UE.

hysbyseb

Dywedir wrthyf fod yna bobl ym Mhlaid Geidwadol y DU heddiw sy'n dal i gredu ei bod yn wir, er na fu erioed, wrth gwrs. Cyfaddefodd swyddog i'r wasg grŵp gwleidyddol yn Senedd Ewrop ar y pryd mai anaml y gwelodd Boris. Roedd pasio deddfwriaeth trwy'r Senedd a'i phwyllgorau niferus yn rhy araf i'w ddiddordeb, felly anwybyddodd hi yn syml.

Roedd Boris yn adnabyddus ymhlith ei gyd-newyddiadurwyr ym Mrwsel am fod â rhestr dynn, bob amser yn barod i dderbyn diod ond anaml y byddai'n talu ei rownd. Ni fyddai Boris byth yn siarad am yr hyn yr oedd yn ei wneud ac yn cadw'r swyddfa yr oedd yn ei rhannu dan glo. Rhan o'i swydd oedd ymdrin â straeon Gwlad Belg ac straeon Ewropeaidd eraill hefyd, ond ni allai byth drafferthu ac roedd yn tueddu yn lle gofyn i gydweithwyr â chysylltiadau gwell, yna ysgrifennu fersiwn gorliwiedig o'r hyn a ddywedwyd wrtho, gan eu dyfynnu fel " Ffynonellau'r UE ".

Unwaith, yn The Old Hack, tafarn wrth ymyl y Comisiwn, soniais wrth Johnson fod llawrydd newydd wedi bod yn gofyn i mi pa straeon yr oeddwn yn eu dilyn y diwrnod hwnnw, yna cysylltu â fy nghleientiaid teledu rhanbarthol i gynnig sylw iddynt cyn i mi wirio'r ffeithiau . Awgrymodd Boris ei ffonio, gan honni ei fod yn dod o'r orsaf deledu ITN yn Llundain, a'i anfon i Moscow ar helfa wyllt, gan ei adael yn sownd yno ar ôl hedfan drud y byddai wedi gorfod talu amdano.

Peidiwch â chael eich twyllo gan ymddangosiadau

Yn llawer mwy difrifol, helpodd Boris hefyd hen ffrind ysgol, Darius Guppy (dyn busnes o Brydain-Iran a gafodd ei frodio mewn sgam yswiriant), trwy ddarparu cyfeiriad newyddiadurwr News of the World, Stuart Collier, a oedd wedi bod yn ymchwilio i Guppy's gweithgareddau busnes. Gwnaeth hynny, gan wybod bod Guppy yn bwriadu cael Collier wedi'i guro, er i Guppy ei sicrhau na fyddai'n ddim mwy na "dau lygad du ac asen wedi cracio." Ni ddigwyddodd y curo erioed ond mae Collier yn dal i aros am ymddiheuriad. Yn ddiweddarach cafodd Guppy ei garcharu am dwyll, tra na chafodd Johnson ddim mwy na gwrthsafiad gan Hastings.

Gallai Boris fod yn garedig. Pan oedd ffrind newyddiadurwr yn edmygu llyfr yr oedd yn ei ddarllen, rhoddodd Boris iddo. Llithrodd hefyd £ 5 (€ 5.60, $ 6) i newyddiadurwr dan hyfforddiant a anfonwyd i'w gyfweld yng nghylchgrawn Spectator, gan ddweud wrtho am gael brechdan a phaned o goffi iddo'i hun. Ymgysylltodd yn eiddgar â gweithgareddau chwaraeon gyda chydweithwyr: mae'n fowliwr cyflym talentog fel y gall llawer o fatiwr amatur neu geidwad wiced dystio, gyda chleisiau i'w brofi. Ond roedd ganddo hefyd dymer ffyrnig a allai ddal yn ddiarwybod i'r rhai a'i gwelodd ar gam fel rhyw fath o ffigwr cudd Falstaff. Dyma'r math o golli rheolaeth yn afresymol a allai beri i hyd yn oed ei gefnogwyr ym Mhrydain feddwl am y doethineb o roi rheolaeth iddo o'r codau lansio niwclear.

Roedden ni'n byw yn agos at ein gilydd ond mewn gwahanol fydoedd. Roedd wedi bod i Eton, roeddwn i wedi mynychu ysgol ramadeg y wladwriaeth leol yng ngogledd-ddwyrain Jarrow. Fe wnes i rentu fflat llawr cyntaf un ystafell wely tra roedd yn berchen ar "maison de maître" 4 stori rownd y gornel. Treuliodd Boris ei amser yn osgoi galwadau gan y Daily Telegraph wrth freuddwydio am straeon pellgyrhaeddol am uwch-wladwriaeth Ewropeaidd yn ceisio manteisio ar y gweithiwr gonest ym Mhrydain. Fe’i disgrifiodd unwaith ar y BBC fel “math o rwygo’r creigiau hyn dros wal yr ardd a gwrandewais ar y ddamwain anhygoel hon o’r tŷ gwydr drws nesaf drosodd yn Lloegr”.

A fyddech chi'n ymddiried yn y dyn hwn i redeg y DU?

Roedd y rhai oedd yn agos ato yn teimlo ei fod wedi croesi drosodd o newyddiaduraeth i wleidyddiaeth. Os daw'n brif weinidog efallai y bydd yn gweld nad yw colli allan o'r ffordd a gwneud pethau heb ymchwil na meddwl yn gweithio cystal yn Rhif 10, Downing Street, fel y gwnaeth yn y Daily Telegraphswyddfa ym Mrwsel.

Wedi'i ddisgrifio gan un cyn-gydweithiwr fel athrylith ymgyrchu nad yw mewn gwirionedd yn credu yn Brexit, mae'n gadael trywydd anffawd a thrychineb, yn rhannol ymhlith nifer o ferched yn ei fywyd rhamantus cymhleth. Y tro diwethaf iddo ymweld â Senedd Ewrop ym Mrwsel fel Maer Llundain, roedd yn croesi'r bont droed wydr o un adeilad i'r llall, pan basiodd ei chwaer-yng-nghyfraith, gohebydd y BBC, Shireen Wheeler, yn cynnal cyfweliad teledu.

"Bore da, Shireen," ffynnodd, gan ymyrryd yn llawen yn ei gwaith. Trodd Shireen ar unwaith i edrych allan o'r ffenest. "Dim ond gwirio ei bod hi'n fore da mewn gwirionedd," atebodd, "oherwydd eich bod chi'n gymaint o gelwyddgi, Boris." Mae ei gelwyddau wedi paratoi'r ffordd tuag at Rif 10, gan argyhoeddi llawer bod yr UE yn ddrwg i Brydain, ond os ydyn nhw'n parhau unwaith y bydd yn y swydd, gallen nhw baratoi ei ffordd allan eto yn hawdd.

Cafodd Jim Gibbons y pleser (amheus?) O gwrdd a gweithio gyda Boris Johnson yn ystod amser y cyntaf fel gwesteiwr DW ym Mrwsel Cylchgrawn Ewrop dangoswch tan 2013.

Gohebydd UE Dymunaf ddiolch Deutsche Welle  am ganiatâd i ailgyhoeddi'r erthygl hon.

Brexit

Mae Prydain yn gohirio gweithredu rheolaethau masnach ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (14 Medi) ei bod yn gohirio gweithredu rhai rheolaethau mewnforio ar ôl Brexit, yr eildro iddynt gael eu gwthio yn ôl, gan nodi pwysau ar fusnesau o’r straen cadwyn gyflenwi pandemig a byd-eang.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd y llynedd ond yn wahanol i Frwsel a gyflwynodd reolaethau ffiniau ar unwaith, roedd yn syfrdanu cyflwyno gwiriadau mewnforio ar nwyddau fel bwyd i roi amser i fusnesau addasu.

Ar ôl gohirio cyflwyno sieciau chwe mis eisoes o Ebrill 1, mae'r llywodraeth bellach wedi gwthio'r angen am ddatganiadau a rheolaethau tollau llawn yn ôl i 1 Ionawr, 2022. Bydd angen datganiadau diogelwch o 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni am i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o'r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn," meddai gweinidog Brexit, David Frost.

"Bydd gan fusnesau nawr fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022."

Mae ffynonellau diwydiant yn y sector logisteg ac arferion hefyd wedi dweud nad oedd seilwaith y llywodraeth yn barod i orfodi gwiriadau llawn.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Sut y bydd yr UE yn helpu i liniaru effaith Brexit

cyhoeddwyd

on

Bydd cronfa UE gwerth € 5 biliwn yn cefnogi pobl, cwmnïau a gwledydd yr effeithiwyd arnynt gan dynnu’r DU allan o’r Undeb, materion yr UE.

Daeth diwedd cyfnod pontio Brexit, ar 31 Rhagfyr 2020, yn nodi diwedd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng yr UE a'r DU, gyda chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd niweidiol i bobl, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus ar y ddwy ochr.

Er mwyn helpu Ewropeaid i addasu i'r newidiadau, ym mis Gorffennaf 2020 cytunodd arweinwyr yr UE i greu'r Cronfa Addasu Brexit, cronfa € 5bn (ym mhrisiau 2018) i'w thalu tan 2025. Bydd gwledydd yr UE yn dechrau derbyn yr adnoddau erbyn mis Rhagfyr, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y gronfa yn ystod sesiwn lawn mis Medi.

hysbyseb

Faint fydd yn mynd i'm gwlad?

Bydd y gronfa’n helpu holl wledydd yr UE, ond y cynllun yw i’r gwledydd a’r sectorau yr effeithir arnynt waethaf gan Brexit dderbyn y mwyaf o gefnogaeth. Iwerddon ar frig y rhestr, ac yna'r Iseldiroedd, Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg.

Mae tri ffactor yn cael eu hystyried i bennu'r swm ar gyfer pob gwlad: pwysigrwydd masnach gyda'r DU, gwerth pysgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU a maint y boblogaeth sy'n byw yn rhanbarthau morwrol yr UE agosaf at y DU.

hysbyseb
Infograffig yn egluro'r Gronfa Addasu Brexit
Infograffig yn dangos faint o gefnogaeth y bydd gwledydd unigol yr UE yn ei gael o'r Gronfa Addasu Brexit  

Beth all y gronfa ei ariannu?

Dim ond mesurau a sefydlwyd yn benodol i wrthsefyll canlyniadau negyddol ymadawiad y DU â'r UE fydd yn gymwys i gael cyllid. Gall y rhain gynnwys:

  • Buddsoddi mewn creu swyddi, gan gynnwys rhaglenni gwaith tymor byr, ailsgilio a hyfforddi
  • Ailintegreiddio dinasyddion yr UE sydd wedi gadael y DU o ganlyniad i Brexit
  • Cefnogaeth i fusnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig), pobl hunangyflogedig a chymunedau lleol
  • Adeiladu cyfleusterau tollau a sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, ffytoiechydol a diogelwch
  • Cynlluniau ardystio a thrwyddedu

Bydd y gronfa'n talu am wariant yr aethpwyd iddo rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2023.

Sector pysgodfeydd a bancio

Mae llywodraethau cenedlaethol yn rhydd i benderfynu faint o arian sy'n mynd i bob ardal. Fodd bynnag, rhaid i wledydd sy'n dibynnu'n sylweddol ar bysgodfeydd ym mharth economaidd unigryw'r DU ymrwymo lleiafswm o'u dyraniad cenedlaethol i bysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach, yn ogystal â chymunedau lleol a rhanbarthol sy'n dibynnu ar weithgareddau pysgota.

Mae'r sectorau ariannol a bancio, a allai elwa o Brexit, wedi'u heithrio.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Brexit

Sut y bydd yr UE yn helpu i liniaru effaith Brexit

cyhoeddwyd

on

Bydd cronfa UE gwerth € 5 biliwn yn cefnogi pobl, cwmnïau a gwledydd yr effeithiwyd arnynt gan dynnu’r DU allan o’r Undeb, materion yr UE.

Daeth diwedd cyfnod pontio Brexit, ar 30 Rhagfyr 2020, yn nodi diwedd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng yr UE a'r DU, gyda chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd niweidiol i bobl, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus ar y ddwy ochr.

Er mwyn helpu Ewropeaid i addasu i'r newidiadau, ym mis Gorffennaf 2020 cytunodd arweinwyr yr UE i greu'r Cronfa Addasu Brexit, cronfa € 5 biliwn (ym mhrisiau 2018) i'w thalu tan 2025. Bydd gwledydd yr UE yn dechrau derbyn yr adnoddau erbyn mis Rhagfyr, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y gronfa yn ystod sesiwn lawn mis Medi.

hysbyseb

Faint fydd yn mynd i'm gwlad?

Bydd y gronfa’n helpu holl wledydd yr UE, ond y cynllun yw i’r gwledydd a’r sectorau yr effeithir arnynt waethaf gan Brexit dderbyn y mwyaf o gefnogaeth. Iwerddon ar frig y rhestr, ac yna'r Iseldiroedd, Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg.

Mae tri ffactor yn cael eu hystyried i bennu'r swm ar gyfer pob gwlad: pwysigrwydd masnach gyda'r DU, gwerth pysgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU a maint y boblogaeth sy'n byw yn rhanbarthau morwrol yr UE agosaf at y DU.

hysbyseb
Infograffig yn egluro'r Gronfa Addasu Brexit
Infograffig yn dangos faint o gefnogaeth y bydd gwledydd unigol yr UE yn ei gael o'r Gronfa Addasu Brexit  

Beth all y gronfa ei ariannu?

Dim ond mesurau a sefydlwyd yn benodol i wrthsefyll canlyniadau negyddol ymadawiad y DU â'r UE fydd yn gymwys i gael cyllid. Gall y rhain gynnwys:

  • Buddsoddi mewn creu swyddi, gan gynnwys rhaglenni gwaith tymor byr, ailsgilio a hyfforddi
  • Ailintegreiddio dinasyddion yr UE sydd wedi gadael y DU o ganlyniad i Brexit
  • Cefnogaeth i fusnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig), pobl hunangyflogedig a chymunedau lleol
  • Adeiladu cyfleusterau tollau a sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, ffytoiechydol a diogelwch
  • Cynlluniau ardystio a thrwyddedu


Bydd y gronfa'n talu am wariant yr aethpwyd iddo rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2023.

Sector pysgodfeydd a bancio

Mae llywodraethau cenedlaethol yn rhydd i benderfynu faint o arian sy'n mynd i bob ardal. Fodd bynnag, rhaid i wledydd sy'n dibynnu'n sylweddol ar bysgodfeydd ym mharth economaidd unigryw'r DU ymrwymo lleiafswm o'u dyraniad cenedlaethol i bysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach, yn ogystal â chymunedau lleol a rhanbarthol sy'n dibynnu ar weithgareddau pysgota.

Mae'r sectorau ariannol a bancio, a allai elwa o Brexit, wedi'u heithrio.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd