#BorisJohnson yn #Brussels - yn weladwy anweledig

| Gorffennaf 22, 2019

Gall poblogrwydd Boris Johnson y dyddiau hyn fod yn ddiflas. Ond fel darn o bapur newydd ym Mrwsel, roedd yn well ganddo gadw proffil isel. Jim Gibbons yn adrodd sawl wyneb y dyn a allai fod yn brif weinidog y DU nesaf.

Mae llawer o bobl yn dweud bod dau Boris Johnsons: y gŵr annwyl iawn mor hoff o'i gefnogwyr yn y DU ac yn gelwydden lân sy'n cael ei gyrru gan uchelgais. Nid oedd yr un ohonynt yn ymddangos yn aml iawn yn y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y briffiad dyddiol dyddiol yn ystod fy nghyfnod ym Mrwsel.

Nid oedd ganddo ddiddordeb ym mhwyntiau pendant polisi'r UE ac roedd yn hoffi aros islaw radar ei fos, Max Hastings, yn y Daily Telegraph. Honnodd nad oedd y gwasanaeth paging a redwyd gan Belgacom Gwlad Belg yn gweithio, nad oedd yn wir; a wnaeth, i'm poenydio yn aml; roedd fy nghleientiaid bob amser yn ymddangos yn gallu cyrraedd fi, beth bynnag yr oeddwn yn ei wneud.

Ond efallai nad oedd ei ymddangosiad yn y sesiynau briffio dyddiol, lle'r oedd y rhan fwyaf o'r corfflu ym Mrwsel yn casglu, oherwydd na fyddai llawer o gomisiynwyr yn siarad ag ef. Roeddent yn ei weld fel ffynhonnell o straeon negyddol - a oedd yn aml yn cael eu cyfansoddi - am yr hyn oedd yn digwydd ac ar ben hynny gallai rhywun eu cam-gamddefnyddio'n hawdd pe bai cyfweliad yn annhebygol.

Nid ef oedd y cyntaf, na'r unig un a greodd yr enw 'Euromyths' - gwnaeth gohebwyr Brwsel gais eu penaethiaid yn ôl adref ac roeddent yn awyddus iawn i geisio straeon Eurosceptic, yn wir neu fel arall.

Cynhaliodd Jim Gibbons Gylchgrawn Ewrop DW hyd 2013

Cynhaliodd Jim Gibbons Gylchgrawn Ewrop DW hyd 2013

'Tref Babel' Boris

Yn ystod amser John Major fel prif weinidog, sefydlodd y Swyddfa Dramor yr hyn yr oeddent yn ei alw'n answyddogol yn “uned Boris” i wrthwynebu ei honiadau o droseddwyr. Roedd y rhain yn cynnwys un lle'r oedd y Comisiwn yn gorfodi pysgotwyr i wisgo ysgyfarnogod a hefyd bod y Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu adeiladu “Tŵr Babel” 3,000-metr-uchel (10,000) i gartrefu sefydliadau'r UE.

Dywedir wrthyf fod pobl yn y Blaid Geidwadol yn y DU heddiw sy'n dal i gredu ei bod yn wir, er na fu erioed, wrth gwrs. Roedd swyddog gwasg grŵp gwleidyddol yn Senedd Ewrop ar y pryd yn cyfaddef mai anaml y gwelodd Boris. Roedd pasio deddfwriaeth drwy'r Senedd a'i nifer o bwyllgorau yn rhy araf i'w diddordeb, felly anwybyddodd ef yn syml.

Roedd Boris yn adnabyddus ymhlith ei gyd-newyddiadurwyr ym Mrwsel am fod yn dynn, bob amser yn barod i dderbyn diod ond anaml y byddai'n talu ei rownd. Ni fyddai Boris byth yn siarad am yr hyn yr oedd yn ei wneud ac yn cadw'r swyddfa roedd yn ei rhannu dan glo. Rhan o'i swydd oedd ymdrin â straeon Gwlad Belg a straeon Ewropeaidd eraill, hefyd, ond ni allai fyth drafferthu ac roedd yn tueddu i ofyn i gydweithwyr am gysylltiadau gwell, ac yna ysgrifennu fersiwn or-ddweud o'r hyn a ddywedwyd wrtho, gan ddyfynnu nhw fel “ Ffynonellau'r UE ”.

Unwaith, yn The Old Hack, tafarn wrth ymyl y Comisiwn, soniais wrth Johnson fod llawrydd newydd wedi bod yn gofyn i mi pa straeon yr oeddwn yn eu dilyn y diwrnod hwnnw, yna cysylltu â fy nghleientiaid teledu rhanbarthol i gynnig sylw iddynt cyn i mi wirio'r ffeithiau . Awgrymodd Boris ei ffonio, gan honni ei fod yn dod o'r orsaf deledu ITN yn Llundain, a'i anfon i Moscow ar helfa wyllt, gan ei adael yn sownd yno ar ôl hedfan drud y byddai wedi gorfod talu amdano.

Peidiwch â chael eich twyllo gan ymddangosiadau

Yn llawer mwy difrifol, bu Boris hefyd yn helpu hen gyfaill ysgol, Darius Guppy (dyn busnes o Brydain-Iran a gafodd ei frodio mewn sgam yswiriant), drwy ddarparu cyfeiriad newyddiadurwr News of the World, Stuart Collier, a oedd wedi bod yn ymchwilio i Guppy's gweithgareddau busnes. Fe wnaeth hynny, gan wybod bod Guppy yn bwriadu cael curiad Collier, er bod Guppy yn ei sicrhau na fyddai'n ddim mwy na “dau lygad du ac asen wedi cracio.” Ni ddigwyddodd y curiad erioed ond mae Collier yn dal i aros am ymddiheuriad. Cafodd Guppy ei garcharu am dwyll yn ddiweddarach, ac ni chafodd Johnson ddim mwy na Hastings.

Gallai Boris fod yn garedig. Pan edmygodd ffrind newyddiadurwr â llyfr yr oedd yn ei ddarllen rhoddodd Boris ef yn syml. Llithrodd hefyd £ 5 (€ 5.60, $ 6) i newyddiadurwr dan hyfforddiant a anfonwyd i'w gyfweld yn y cylchgrawn Spectator, gan ddweud wrtho am gael brechdan a phaned o goffi iddo'i hun. Roedd yn awyddus iawn i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon gyda chydweithwyr: mae'n bowliwr cyflym talentog gan fod llawer o ddyn ystlumod neu geidwad amatur yn gallu tystio, gyda chleisiau i'w brofi. Ond roedd ganddo hefyd dymer ffyrnig a allai ddal yn ddiarwybod i'r rhai a welodd ef ar gam fel rhyw fath o ffigwr Falstaff. Dyma'r math o golled afresymol o reolaeth a allai beri i hyd yn oed ei gefnogwyr Prydeinig feddwl am ddoethineb rhoi iddo reolaeth dros y codau lansio niwclear.

Roeddem yn byw ger ein gilydd ond mewn gwahanol fydoedd. Roedd wedi bod i Eton, roeddwn wedi mynychu ysgol ramadeg y wladwriaeth leol yn Jarrow gogledd-ddwyreiniol. Fe wnes i rentu fflat llawr cyntaf un llofft tra roedd yn berchen ar stori “maison de maître” 4 o amgylch y gornel. Treuliodd Boris ei amser yn osgoi galwadau o'r Daily Telegraph tra'n breuddwydio am straeon hirsefydledig am uwch-wladwriaeth Ewropeaidd yn ceisio manteisio ar y gweithiwr Prydeinig gonest. Disgrifiodd ef unwaith ar y BBC fel “math o daflu'r creigiau hyn dros wal yr ardd a gwrandewais ar y ddamwain anhygoel hon o'r tŷ gwydr drws nesaf drosodd yn Lloegr”.

A fyddech chi'n ymddiried yn y dyn hwn i redeg y DU?

Teimlai'r rhai oedd yn agos ato ei fod wedi croesi o newyddiaduraeth i wleidyddiaeth. Os daw'n brif weinidog efallai y bydd yn canfod nad yw mynd allan o'r ffordd a gwneud pethau heb ymchwil neu feddwl ymlaen llaw yn gweithio cystal yn Rhif 10, Stryd Downing, fel y gwnaeth yn y Daily Telegraphswyddfa Brwsel.

Wedi'i ddisgrifio gan un cyn-gydweithiwr fel athrylith ymgyrchu nad yw'n credu mewn Brexit mewn gwirionedd, mae'n gadael llwybr o anffawd a thrychineb, yn rhannol ymhlith nifer o fenywod yn ei fywyd rhamantus cymhleth. Y tro diwethaf iddo ymweld â Senedd Ewrop ym Mrwsel fel Maer Llundain, roedd yn croesi'r bont droedio o un adeilad i'r llall, pan basiodd ei chwaer yng nghyfraith, gohebydd y BBC, Shireen Wheeler, yn cynnal cyfweliad teledu.

“Bore da, Shireen,” rhoddodd hwb mawr iddo, gan dorri ar draws ei gwaith. Ar unwaith trodd Shireen i edrych allan o'r ffenestr. ”Dim ond gwirio ei fod yn fore da,” atebodd, “oherwydd eich bod mor gelwyddog, Boris.” Mae ei gelwydd wedi paratoi'r ffordd tuag at Rhif 10, gan argyhoeddi llawer mae'r UE yn ddrwg i Brydain, ond os byddant yn parhau unwaith y bydd yn ei swydd, gallent yn hawdd baratoi ei ffordd allan eto.

Cafodd Jim Gibbons y pleser (amheus?) O gyfarfod a gweithio gyda Boris Johnson yn ystod yr amser blaenorol fel cynhaliwr Cylchgrawn Ewrop dangoswch tan 2013.

Gohebydd UE Dymunaf ddiolch Deutsche Welle am ganiatâd i ailgyhoeddi'r erthygl hon.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, UK

Sylwadau ar gau.