Yr Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno ei gynnydd tuag at Ddatblygu Cynaliadwy

| Gorffennaf 22, 2019

Yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn Efrog Newydd, ailddatganodd yr UE ei ymrwymiad cryf i gyflawni Agenda Datblygu Cynaliadwy 2030 y Cenhedloedd Unedig - map ffordd byd-eang a rennir ar gyfer byd heddychlon a ffyniannus, gyda lles pobl. bod ar blaned iach wrth ei wraidd. Asesodd digwyddiad penodol a gynhaliwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywyddiaeth y Ffindir y cynnydd a wnaed wrth weithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) Agenda 2030 yn Ewrop a thrwy gydweithrediad rhyngwladol yr UE.

Yr Is-Lywydd Cyntaf Frans Timmermans (llunDywedodd: “Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig yw'r cynllun cynhwysfawr sydd ei angen arnom i gynyddu lles pobl ac adeiladu economïau a chymdeithasau gwirioneddol wyrdd a chynhwysol. Yn Ewrop, rydym yn cryfhau ein hymdrech ar y cyd i drosi'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn weithredoedd pendant y gellir eu mesur a'u monitro. Yn y pum mlynedd nesaf, rwy'n disgwyl i'r Comisiwn Ewropeaidd integreiddio'r SDGau yn llawn i'n model llywodraethu economaidd. Nid oes amser i'w golli gan mai dyfodol ein plant a'n hwyrion sydd yn y fantol. Rhaid i'r UE yn awr gamu i fyny ei gêm. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica: “Roedd yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau ar flaen y gad o ran mabwysiadu'r Agenda 2030, ac rydym ar flaen y gad o ran ei wireddu. Gyda'n gilydd, gallwn wneud hyd yn oed yn fwy a hyd yn oed yn well. Gan weithio mewn partneriaeth â gwledydd sy'n datblygu, o fewn y system amlochrog gref, gallwn ddod â thlodi i ben, cyflymu cynnydd tuag at ddatblygu cynaliadwy a llwyddo yn ein hymgais i beidio â gadael neb ar ôl. ”

Dywedodd y Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Dim ond drwy wauo'r dimensiynau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn ein polisïau a'n datblygiad yn y dyfodol y gellir cyflawni dyfodol cynaladwy, ffyniannus a chynaliadwy i bawb. Gall y newid i dwf economaidd a chystadleurwydd sy'n gynaliadwy yn ecolegol fod yn llwyddiannus dim ond os yw'n hyrwyddo hawliau cymdeithasol a lles i bawb. ”

Mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi dechrau symud tuag at economi carbon isel sy'n niwtral o ran hinsawdd, yn effeithlon o ran adnoddau ac yn gylchol - gan sicrhau cydraddoldeb a chynhwysiant cymdeithasol ar yr un pryd. Mae'r UE hefyd wedi rhoi'r SDGau wrth wraidd ei weithredoedd allanol ac wedi alinio pob gweithgaredd datblygu gydag Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig drwy ei newydd Consensws Ewropeaidd ar Ddatblygu.

Fodd bynnag, mae llawer o heriau cynaliadwyedd wedi dod yn fwyfwy pwysig, ac mae rhai newydd wedi dod i'r amlwg, gan beryglu lles pobl, ffyniant economaidd, ein cymdeithas a'n hamgylchedd. Er mwyn cyflymu'r broses o gyflawni'r SDGau uchelgeisiol a chydgysylltiedig, mae'r UE yn amlygu ei ymrwymiad i adolygu gweithrediad yr Agenda 2030 yn systematig a'i ddilyn i fyny yn y drefn honno.

Cefndir

Ar 25 Medi 2015, mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig set o 17 Nodau Datblygu Cynaliadwy i ddod â thlodi i ben, amddiffyn y blaned, a sicrhau ffyniant i bawb.

Ar 30 Ionawr 2019, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd y Papur Myfyrio Tuag at Ewrop gynaliadwy erbyn 2030 sy'n ystyried y cynnydd a wnaed yn Ewrop ac yn nodi'r blaenoriaethau angenrheidiol wrth symud ymlaen: datblygu economi gylchol yn llawn, creu system fwyd gynaliadwy, gwyrddni, symudedd a'r amgylchedd adeiledig, a pharatoi ein holl offer polisi llorweddol, o addysg a digido i gyllid a threthiant, tuag at y trawsnewid cynaliadwyedd. Mae'r Papur Myfyrio yn tynnu sylw at y ffaith nad oes cynaliadwyedd heb gynaliadwyedd cymdeithasol, a dyna pam ei bod yn hanfodol bwysig sicrhau bod y trawsnewid cynaliadwyedd yn deg yn gymdeithasol, er budd pawb ac nad yw'n gadael neb ar ei ôl.

Y cyntaf Adroddiad Synthesis ar y Cyd ar weithredu'r Consensws Ewropeaidd ar Ddatblygu, a gyflwynwyd yn swyddogol yn nigwyddiad heddiw, yn dangos sut y mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau wedi datblygu datblygiad cynaliadwy drwy eu cydweithrediad â gwledydd partner, tra'n cryfhau eu partneriaethau gyda'r Cenhedloedd Unedig a sefydliadau amlochrog eraill, cymdeithas sifil a'r sector preifat. Er enghraifft, mae'n adrodd am gynnydd sylweddol wrth helpu i leihau tlodi eithafol drwy weithredu mwy ar y cyd rhwng yr UE, hyrwyddo cydraddoldeb rhyw, a gwella gwasanaethau iechyd i filiynau o bobl ledled y byd. Mae hefyd yn amlygu bod yr UE a'i Aelod-wladwriaethau wedi cyfrannu dros € 20 biliwn yn 2017 yn unig i gefnogi gwledydd sy'n datblygu yn eu hymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac addasu iddo. Mae cefnogaeth yr UE i ynni cynaliadwy ar y trywydd iawn i sicrhau mynediad ynni ar gyfer tua 40 miliwn o bobl, gydag arbedion CO2 blynyddol o tua 15 miliwn tunnell.

y 'Adroddiad Monitro Eurostat ar gynnydd tuag at y SDGs yng nghyd-destun yr UE' yn arf allweddol ar gyfer gwerthuso pa mor dda y mae'r UE a'i Aelod-wladwriaethau yn datblygu ar y SDGau, gan helpu hefyd i dynnu sylw at natur drawsbynciol a rhyng-gysylltiedig y SDGs.

y 2019 Adroddiad yr UE ar Gydlyniad Polisi ar gyfer Datblygu yn dangos cynnydd yr UE o ran llunio polisïau sy'n ystyried o'r cychwyn cyntaf yr effeithiau ar wledydd sy'n datblygu, agwedd ganolog ar weithredu Agenda 2030 yn effeithiol.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau

Adroddiad Synthesis ar y Cyd

Gwefan yr UE a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy

Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig (HLPF)

2019 Adroddiad yr UE ar Gydlyniad Polisi ar gyfer Datblygu

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, economi Cylchlythyr, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Datblygu cynaliadwy, tanwydd cynaliadwy, symudedd trefol cynaliadwy, Gwastraff

Sylwadau ar gau.