Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

| Gorffennaf 23, 2019

Ar 4 Gorffennaf, cyhoeddodd llywodraeth Japan reolaethau tynnach ar allforio deunyddiau lled-ddargludyddion i Dde Korea gan fygwth eithrio De Korea o'r 'rhestr wen' o bartneriaid masnach dibynadwy. Gallai'r symudiad daro economi De Korea yn galed, gan fod economi De Korea yn dibynnu'n fawr ar y diwydiant gweithgynhyrchu, ysgrifennu Chen Gong a Yu (Tony) Pan.

Byth ers i economi Corea gychwyn, mae'r diwydiant gweithgynhyrchu a gynrychiolir gan Samsung, LG, SK, a mentrau eraill wedi bod yn rhan bwysig o economi De Korea. Cyfanswm allforion lled-ddargludyddion De Korea oedd KRW 45.0294 triliwn (tua RMB 263.2 biliwn) yn ystod pum mis cyntaf eleni. Ar y llaw arall, bydd Japan hefyd yn dioddef mewn anghydfod masnach yn y pen draw, ond dibwys yw ei cholledion o gymharu â De Korea. Yn hanfodol, mae sector gweithgynhyrchu De Korea yn ddibynnol iawn ar ddeunyddiau lled-ddargludyddion Japaneaidd.

Yn ogystal, mae Japan yn rheoli mwy na 70% o'r cyflenwad byd-eang ar gyfer y tri deunydd lled-ddargludyddion sydd dan reolaeth. Os bydd y sancsiynau'n hir, bydd mwy na hanner cwmnïau De Corea yn dod yn anghynaladwy. Gallai economi De Korea gael ei heffeithio’n ddifrifol, tra gallai Japan adennill ei goruchafiaeth fyd-eang mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion.

Gellir ystyried yr anghydfod masnach diweddar rhwng Japan a De Korea fel streic unochrog Japan yn erbyn De Korea, ac mae’r agwedd anodd ddilynol a ddangosir gan ochr Japan yn dangos nad yw mesurau diweddar Japan yn seiliedig yn unig ar resymau economaidd, ond hefyd yn swyddogaethau i fynegi ei hanfodlonrwydd. yn Japan-De Korea cysylltiadau trwy ddulliau economaidd. Mewn gwirionedd, mae materion hanesyddol wedi plagio Japan a De Korea ers amser maith.

Nid dyma’r tro cyntaf i lywodraeth Japan fynegi ei hanfodlonrwydd â llywodraeth De Corea trwy ddulliau economaidd. Mewn gwirionedd, daeth mor gynnar â 2015, pan achosodd mater cysur menywod ac Ynys Dokdo i densiynau uchel godi rhwng Japan a De Korea. O ganlyniad i'r tensiynau hyn, ataliodd gweinyddiaeth Abe raglen cyfnewid arian cyfred 14-blwyddyn rhwng y ddwy wlad.

Yn wahanol i'r gorffennol, mae'r ddwy lywodraeth wedi ffrwyno eu hymatebion blaenorol oherwydd yr anghenion geostrategig cyffredin ac arweiniad yr Unol Daleithiau fel arweinydd y gynghrair, ond nid yw'r agwedd gyfaddawdu honno i'w gweld eto yn yr anghydfod masnach diweddar. Y rheswm am y newid hwn yw bod Japan, yn ychwanegol at y gwrthdaro presennol mewn cysylltiadau dwyochrog, yn fwyfwy anfodlon â datblygiad geopolitical presennol gogledd-ddwyrain Asia.

Yn gyntaf, mae gan Japan a De Korea fuddiannau cynyddol amrywiol dros fater niwclear Gogledd Corea. Ar gyfer gweinyddiaeth Abe, mae mater niwclear Gogledd Corea yn gyfle pwysig i normaleiddio amddiffyniad Japan ac ailsefydlu Japan fel pŵer gwych yng Ngogledd-ddwyrain Asia. Fodd bynnag, gan na all Japan gymryd rhan yn uniongyrchol mewn unrhyw weithrediadau ymladd posibl yn erbyn Gogledd Corea ac mae'n annhebygol o ddod yn darged ymosodiadau rhagweithiol Gogledd Corea, gellir ystyried yn wrthrychol nad yw Japan yn uniongyrchol gysylltiedig â mater Gogledd Corea. O'i gymharu â mater niwclear Gogledd Corea, mae'r mater gwystlon yn effeithio'n fwy ar gysylltiadau Japan-Gogledd Corea.

Yn yr achos hwn, dim ond trwy glymu ei pholisïau'n dynn â pholisïau'r UD y gall Japan fynd i mewn. Felly, Japan ar un adeg oedd cefnogwr mwyaf America i’r polisi “pwysau eithafol”. Ac eto mae atal rhyfel yn amlwg yn bwysicach i lywodraeth De Corea na gorfodi Gogledd Corea i gefnu ar ei rhaglen niwclear, sy’n egluro ei amwysedd ynglŷn â pholisi “pwysau eithafol” America. Ar ben hynny, o ran sut i ymateb i godiad Tsieina, mae llywodraeth De Corea yn dangos agwedd wahanol iawn tuag at agosrwydd Japan at yr Unol Daleithiau, hyd yn oed o ystyried effaith mater THAAD ac adfer cysylltiadau rhwng China a Japan ers 2019. Heb ddylanwad ffactorau hanesyddol, mae cynnydd Tsieina yn golygu mwy o gyfleoedd na heriau i Dde Korea.

Yn ail, gydag adferiad cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Gogledd Corea, cysylltiadau rhwng China a Gogledd Corea, a hyd yn oed y cysylltiadau rhwng Rwsia a Gogledd Corea yn 2018, mae Japan wedi cael ei gwthio i'r cyrion fwyfwy ar fater niwclear Gogledd Corea. Mae Japan yn dal i geisio cadw i fyny â pholisi'r UD ar ôl newid ym mholisi'r UD tuag at Ogledd Corea yn 2018, ond hyd yn hyn nid yw wedi cael fawr o lwyddiant. Yng ngweithgareddau diplomyddol aml arweinydd Gogledd Corea, Kim Jong-un yn 2018, daeth arweinwyr Japan a Gogledd Corea yr unig arweinwyr ymhlith y Sgyrsiau Chwe Phlaid nad oeddent yn cwrdd â’i gilydd. Er bod Shinzo Abe wedi dweud dro ar ôl tro y byddai’n cwrdd â Kim “heb unrhyw rag-amodau”, mae’n debyg nad yw’r olaf wedi dangos fawr o ddiddordeb mewn cyfarfod o’r fath.

Y rheswm yw bod Gogledd Corea yn deall nad yw datrys y “mater gwystlon” rhwng Japan a Gogledd Corea yn helpu llawer i gael cymorth economaidd gan ochr Japan heb ddatrys y cysylltiadau rhwng Gogledd Corea a’r Unol Daleithiau i’r gwrthwyneb, agwedd Japan tuag at y Gogledd. Heb os, bydd Korea yn newid cyhyd â bod y cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Gogledd Corea yn cael eu datrys.

Yn ychwanegol at yr ymateb negyddol o Ogledd Corea, mae ymdrechion gweinyddiaeth Trump i fynd i’r afael â’r mater yn uniongyrchol trwy ddiplomyddiaeth ar lefel arweinyddiaeth wedi gwneud i weinyddiaeth Abe deimlo’n fwyfwy ymylol yn mater Gogledd Corea. Er enghraifft, cyhoeddodd Trump atal y driliau milwrol ar y cyd â De Korea ar ôl yr uwchgynhadledd gyntaf gyda Kim Jung-un heb hysbysu Tokyo ymlaen llaw, a gafodd effaith sylweddol yn y pen draw ar gylchoedd gwleidyddol Japan.

Yn drydydd, mae Japan yn fwyfwy anfodlon â'r ffaith na all yr Unol Daleithiau barhau i chwarae rhan arweinyddiaeth weithredol yn y rhanbarth. Fel arweinydd system gynghrair Gogledd-ddwyrain Asia, bu’r Unol Daleithiau ar un adeg yn gweithredu fel “cyfryngwr” rhwng Japan a De Korea, gan osgoi gwaethygu’r gwrthdaro rhwng y ddwy ochr. Mae gweinyddiaeth Trump yn nodedig yn llai brwd ar y mater na gweinyddiaeth Obama. Mae hyn yn rhannol oherwydd nad oes gan America weledigaeth glir o'i safle ei hun yng Nghynghrair Asia a'r Môr Tawel. Er bod yr Unol Daleithiau wedi pwysleisio pwysigrwydd system Cynghrair Asia a'r Môr Tawel mewn sawl dogfen lywodraeth a hyd yn oed wedi cynnig y syniad o integreiddio cynghreiriau dwyochrog, dim ond ychydig o bolisïau sydd wedi'u mabwysiadu.

I'r gwrthwyneb, mae Trump wedi sôn yn ddiweddar fod yr Unol Daleithiau yn bwriadu tynnu allan o “Gynghrair Diogelwch yr Unol Daleithiau-Japan”, a barodd i lywodraeth a chymdeithas Japan boeni’n fawr am y fath ddigwyddiad. Dywedodd rhai ysgolheigion o Japan hyd yn oed fod datganiad Trump ar Gynghrair Diogelwch yr Unol Daleithiau-Japan yn debyg i’r digwyddiad “Llong Ddu” cyn Adferiad Meiji. Mae Japan yn poeni fwyfwy am batrwm geopolitical Gogledd-ddwyrain Asia yn y dyfodol. O ystyried hynny, gellid ystyried y ffrithiant masnach diweddar rhwng Japan a De Korea fel amlygiad o'r pryder hwn.

Casgliad y dadansoddiad terfynol

Nid mater economaidd yn unig yw'r ffrithiant masnach rhwng Japan a De Korea. Yn y bôn, mae'n ffordd i Japan fynegi ei hanfodlonrwydd ar lefel ehangach trwy ddulliau economaidd. Mae hefyd yn adlewyrchu dylanwad enfawr materion hanesyddol sy'n dal i lechu y tu ôl i'r cysgodion mewn cysylltiadau rhwng Japan a De Korea, yn ogystal â thuedd polisi tramor Japan. Hyd yn oed os caiff yr anghydfod masnach ei ddatrys, bydd anfodlonrwydd Japan yn debygol o amlygu ei hun mewn ffyrdd eraill, a gallai o bosibl newid y patrwm geopolitical yng Ngogledd-ddwyrain Asia.

Mae sylfaenydd Anbound Think Tank yn 1993, Chen Gong bellach yn brif ymchwilydd ANBOUND. Mae Chen Gong yn un o arbenigwyr enwog Tsieina mewn dadansoddi gwybodaeth. Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau ymchwil academaidd rhagorol Chen Gong mewn dadansoddi gwybodaeth economaidd, yn enwedig ym maes polisi cyhoeddus.

Mae Yu (Tony) Pan yn gwasanaethu fel cymrawd ymchwil cysylltiol a chynorthwyydd ymchwil Chen Gong, sylfaenydd, cadeirydd, a phrif ymchwilydd ANBOUND. Enillodd ei radd meistr ym Mhrifysgol George Washington, Ysgol Materion Rhyngwladol Elliott; a'i radd baglor ym Mhrifysgol Busnes ac Economeg Rhyngwladol yn Beijing. Mae Pan wedi cyhoeddi darnau mewn llwyfannau amrywiol yn ddomestig ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar Ddiogelwch Asiaidd, geopolitig yn rhanbarth Indo-Môr Tawel a Chysylltiadau UD-Sino.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Japan, De Corea

Sylwadau ar gau.