#EAPM - Pob newid yn Rhif 10, ond dim newid safiad ym Mrwsel

| Gorffennaf 24, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i'n diweddariad diweddaraf yma ar 'Ddiwrnod Boris', yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Pwy fyddai wedi meddwl flwyddyn yn ôl y byddai Boris Johnson ar fin symud i mewn i Rif 10 Downing Street, cartref swyddogol Prif Weinidog y DU?

Yna eto, dair blynedd yn ôl nid oedd gormod yn credu y byddai Prydain yn anelu am ddrws Brexit, nac y byddai Donald Trump yn gweithio ei ffordd tuag at y Tŷ Gwyn.

Mae'n hen fyd doniol, fel maen nhw'n ei ddweud.

Bydd y premier ymadawol Theresa May yn cynnal Amser Cwestiwn olaf y Prif Weinidog yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (24 Gorffennaf), ac yn galw heibio i weld Ei Mawrhydi y Frenhines, ynghyd â Boris maes o law.

Ni all neb ond delweddu'r hyn a fydd yn mynd trwy feddwl y brenin profiadol wrth iddi ofyn yn ffurfiol i gyn-Faer Maer Llundain, 'negodwr' Brexit a chyn-Weinidog Tramor Brexit i ffurfio llywodraeth.

Ar ôl cyhoeddi ei fuddugoliaeth yn etholiad arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol, nid oedd yn syndod bod Johnson yn frwd, gan ddweud: “Rydyn ni'n mynd i gael Brexit ar 31 Hydref. Rydyn ni'n mynd i fanteisio ar yr holl gyfleoedd.

"Bydd yn dod ag ysbryd newydd o wneud pethau ac rydym unwaith eto yn mynd i gredu yn ein hunain a'r hyn y gallwn ei gyflawni, ac fel rhyw gawr sy'n llithro, rydyn ni'n mynd i godi a gwthio rhaffau hunan-amheuaeth a negyddoldeb. ."

Iawn, 'dude' ... Os ydych chi'n dweud hynny ...

Draw ym Mrwsel…

… Go brin y gall Boris ddisgwyl cael cariad, o leiaf os bydd sylwadau gan gyfredol Ewropeaidd Commissioner ar gyfer Hcyfoeth Vytenis Andriukaitismae unrhyw beth i'w wneud.

Cymharodd y Lithwaneg yr un pen-mopi Boris arall, sef Boris Yeltsin, mewn blog ddoe.

"Heb gymharu'r DU ei hun â'r Undeb Sofietaidd oherwydd nad oes modd ei chymharu, gallaf't meddwl am well safon euraidd na'r Undeb Sofietaidd o ran ystumio ffeithiau, ffugio realiti ac echdynnu realiti di-flewyn-ar-dafod, ”Ysgrifennodd Andriukaitis.

Ychwanegodd hynny y "arwyr y oes perestroika ” tyngodd tneu "creu economi marchnad yn Rwsia ôl-Sofietaidd o fewn dyddiau 500!" ond hyn "ni ddaeth erioed yn realiti. Talodd pobl am yr addewidion gwag a thorredig hyn gyda thlodi, anghydraddoldeb a llawer mwy. Gadawodd y rhaglen un dyfynbris enwog hefyd: 'Boris, ti ne prav' ('Boris, rydych chi'n anghywir')! ”

Aeth y comisiynydd ymlaen: “Mae'n Boris gwahanol, wrth gwrs, ond roedd rhywbeth yn y ffordd o wneud gwleidyddiaeth a oedd yn debyg: llawer o addewidion afrealistig, gan anwybyddu rhesymeg economaidd a phenderfyniadau rhesymegol. Arweiniodd y penderfyniadau hyn at gyfansoddiad unbenaethol newydd ac o'r diwedd paratoi'r ffordd i Vladimir Putin.

"Heddiw yn Rwsia mae gennym oligarchiaid, economi ffug-farchnad, ffug-ddemocratiaeth reoledig, wedi'i lywodraethu. A Putin's awduriaeth. Yn achos Boris Yeltsin, daeth y rhybudd yn wir: 'Boris, rydych chi'n anghywir.'Gobeithio na fydd yn wir am Boris Johnson... "

Dywedodd Andriukaitis ei fod “ni all ond dymuno lwc iddo 'cymryd rheolaeth yn ôl,' gwario mwy o arian ar y GIG, gan ddod â chytundebau masnach newydd i ben yn gyflym".

Felly dyna ni - mae Lithwaniaid yn gwneud llinell wych mewn coegni. Pwy oedd yn gwybod?

Ar y stryd lle rydych chi'n byw

Yn y cyfamser, draw i Rif 10, lle mae'n debyg y bydd 'BoJo' yn ceisio gwneud iawn am ei honiad y £350 miliwn yr wythnos dywedodd ei fws brwydr fod y DU yn talu i gyllideb yr UE gellid ei defnyddio i ariannu'r GIG.

Wrth gwrs na fydd, gan ei fod i gyd yn nonsens.

Yn y cyfamser, gelwir y Boris “yn gwneud neu'n marw” dim ymadael â'r cytundeb “y sefyllfa waethaf" ar gyfer cwmnïau fferyllol ac unrhyw un sy'n ymwneud â gofal iechyd. O, a chleifion, a allai fod â phrinder prinder meddyginiaeth posibl.

Hefyd ar faterion yn ymwneud ag iechyd, y brif newydd newydd Mae gan datgan yn erbyn trethi uwch ar gyfer diodydd llawn siwgr, er gwaethaf y syniad gyda chefnogaeth eiriolwyr iechyd cyhoeddus i frwydro yn erbyn gordewdra, diabetes, et al.

Gydag amseru anorchfygol (wel, roedd Theresa May yn meddwl hynny - 'etifeddiaeth' unrhyw un?) papur ymgynghori ar reolau iechyd cyhoeddus llymachfel y'i rhyddhawyd gan y Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hwyr ddydd Llun.

It yn siarad am mewnosod genomeg i mewni gofal iechyd arferol ac gwneud Lloegr yn ddi-fwg gan 2030 - er nad yw'n awgrymu gorfodi Tybaco Mawr i dalu am wasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu. Yn hytrach, mae'n eirioli i mewnyn rhoi cyngor ar roi'r gorau iddi mewn cynhyrchion tybaco.

Waw! Yn sicr mae'n rhaid i hynny fod yn llawer gwell a llawer mwy argyhoeddiadol na phecynnau-llun o ysmygwyr ar offer anadlu a dweud wrth ddynion na fyddant yn gallu cael codiad os byddant yn dal i siglo'r sigaréts.

Mae'r lluniau bellach yn cael eu hanwybyddu i raddau helaeth (mae Zippo lighter yn y maint perffaith i orchuddio un, gyda llaw) a bydd taflenni yn ôl pob tebyg yn cael eu gadael mewn blychau llwch ar ôl cipolwg ar yr un cyntaf. Yn y cyfamser, ble mae rhaglen sgrinio canser yr ysgyfaint yn hyn i gyd?

Ar gyfer ei ran ef, y DU bresennol Ysgrifennydd Iechyd Matt Hancock wedi ei gyhuddo o ogofa mewn “o dan pwysau gan Boris Johnson a'r lobïwyr corfforaethol sy'n rhedeg ei ymgyrch".

Ac felly i Strasbourg…

… Lle mae Krista Kiuru, Y (gweddol) wedi'i osod yn ddiweddar Siaradodd gweinidog y Ffindir dros faterion teuluol a gwasanaethau cymdeithasol â Senedd Ewrop's Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) ymlaen Dydd Mawrth.

Mae gan Kiuru y briff gofal iechyd ac mae wedi tanlinellu “Econsesiwn o Wlles”Blaenoriaethau o dan lywyddiaeth UE chwe mis yr Ffindir, gan ganolbwyntio ar iechyd meddwl gwael ar draws y bloc.

"Mae arnom angen gweithredu UE gwell yn y maes hwn," meddai.

Mae hynny i gyd yn dda iawn, yn meddwl bod yr EPP, sydd wedi rhoi ffocws mawr ar ganser -wedi'i gymeradwyo gan Lywydd-ethol y Comisiwn Ursula von der Leyen.

Felly gofynnwyd i Kiurui lansio menter ar canser yn ystod y llywyddiaeth, a diwygio cyllideb yr UE i ariannue cynllun.

Yn ddiweddarach, dywedodd y gweinidog: “Dylem gael mynediad mwy cyfartal at driniaethau" rhwng gwledydd, gan ychwanegu hynny gwella byddai mynediad at ddata iechyd "hybu cydweithrediad Ewropeaidd i ddod o hyd i wellhad gwell i ganser a chlefydau eraill".

Ar HTA, yn y cyfamser, mae Kiuru, ffeil barhaus y mae'r Ffindir wedi'i hetifeddu, wedi dweud mai ei gwlad yw “wedi ymrwymo i sicrhau'r cynnydd mwyaf posibl". "Fodd bynnag,, ”Rhybuddiodd,“gallai'r heriau fod yn eithaf mawr o gymharu â'r disgwyliadau yr ydym yn eu cael. Felly rydym yn bragmatig."

Yn aros ar HTA, mae disgwyl i'r pwyllgor ENVI i gwrdd â yn ddiweddarach heddiw ar gyfer y terfynol amser cyn toriad yr haf, a Politico yn adrodd “gallai dosbarthiad ffeiliau fod ar y bwrdd".

Mae'n debyg na fyddrapporteur newydd enwir heddiw, ond tmae'n S&D Gmae roup yn hoff i gadw'r ffeil yn absenoldeb anffodus y cyn rapporteur a ASE Sbaeneg Soledad Cabezón Ruiz, na wnaeth hi ei hun gael ei hailethol.

Cyfaill EAPM peter Liese Tynnodd (hefyd EPP) sylw at y ffaith bod nawr cyn weinidogion iechyd o Sbaen a Gwlad Pwyl yn ENVI, ac dipyn o ychydig mwy arbenigwyr iechyd nag yn y Senedd flaenorol.Newyddion da.

Newyddion llai da ar gyfer y ffeil HTA honno (sydd bellach yn y Cyngor), sydd wedi bod yn trechu tri phrif lywyddiaeth yr UE, o gofio bod tef Finns don 't yn disgwyl gallu ei lapio naill ai.

Mae rhai yn dweud y gall yr holl beth fynd i'r bin, gan nad oes disgwyl i Croatia wneud llawer o gynnydd pan fydd yn cymryd drosodd ar 1 Ionawr ac mae'r llywyddiaeth ganlynol, yr Almaen, yn erbyn unrhyw agweddau gorfodol ar HTA ar draws yr UE.

Dewch yn ôl Soledad Cabezón Ruiz. Mae cleifion Ewrop angen i chi!

Meddyginiaethau pediatrig

Arwyddodd Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, yn un o'i ychydig symudiadau diriaethol ar ofal iechyd, fod arian ar gael o dan ei 'gynllun buddsoddi' ar gyfer cyffuriau pediatrig.

Gyda hynny mewn golwg, tmae Banc Buddsoddi Ewrop wedi arwyddo a Cytundeb benthyciad 20 miliwn gyda fferyllfa Ffrengigceutical cwmni Advicenne, sy'n arbenigomewn cyffuriau amddifad.

This mae arian cynllunio i gefnogi'r cwmni fel y mae'n edrych ehangu ei bortffolio cyffuriau amddifad.

Ac yn olaf ...

Yn ôl i Boris. Cyn iddo hyd yn oed gael amser i newid y dillad gwely yn Rhif 10, mae trafodydd Brexit yr UE eisoes wedi dweud wrtho Michel Barnier bod y Ffrancwr yn edrych ymlaen “i weithio'n adeiladol i hwyluso cadarnhad o'r Cytundeb Tynnu'n Ôl a chyflawni Brexit trefnus".

Cyfieithu: 'Dim ailnegodi, hen ffa.'

Ar gyfer ei rhan, Ursula von der Leyendywedodd yn gyflym iawn: “Rwy'n meddwl ei fod's yn bwysig iawn i feithrin perthynas waith gref a da oherwydd mae gennym ddyletswydd i gyflawni rhywbeth sy'n dda i bobl yn Ewrop ac yn y Deyrnas Unedig."

Cyfieithu #2: “Naddo… ..”

Tan y tro nesaf, cewch benwythnos da…

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.