Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

| Gorffennaf 24, 2019

Heddiw (24 Gorffennaf) trefnodd Sefydliad Telathrebu’r Gymanwlad (XNUMX Gorffennaf) fforwm yn Llundain sydd wedi dod ag ugain o sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol gwahanol ynghyd i drafod arferion gorau i hyrwyddo datblygiad yr economi ddigidol fyd-eang.

Sharvada Sharma yw cadeirydd Sefydliad Telathrebu’r Gymanwlad (CTO). Meddai: “Mae'r fforwm hwn yn gyfle i drafod y camau allweddol nesaf ymarferol y dylai sefydliadau rhyngwladol eu cymryd i adeiladu'r economi ddigidol fyd-eang. Mae materion polisi o'r fath sy'n cael eu trafod yn ymwneud â sut y gellir defnyddio seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a thechnolegau newydd yn well i gyflawni amcanion economaidd a chymdeithasol allweddol. "

Malcolm Johnson yw dirprwy ysgrifennydd cyffredinol yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU). Meddai: “Mae cydweithredu, cydweithredu a chydlynu rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer datblygu’r economi ddigidol ledled y byd. Ac mae hyn yn cynnwys yr angen i weithredu safonau rhyngwladol, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch. ”

Mats Granryd yw cyfarwyddwr cyffredinol GSMA ac mae'n aelod o Gomisiwn Band Eang y Cenhedloedd Unedig. Meddai: “Rhaid i sefydliadau aml-ochrol rhyngwladol barhau i weithio’n agosach i helpu i frwydro yn erbyn y rhaniad digidol sy’n bodoli yn y byd heddiw. Mae'r rhaniad digidol hwn yn bodoli ym mhob gwlad yn y byd ond yn anffodus mae'n bodoli i raddau mwy mewn rhai gwledydd nag mewn gwledydd eraill. Rhaid i lywodraethau ddysgu oddi wrth ei gilydd o ran y mentrau y mae'n rhaid eu cymryd fel y gellir mynd i'r afael â'r rhaniad digidol hwn yn gynhwysfawr. "

Manon van Tienhoven yw uwch gynghorydd y Fforwm Byd-eang ar Seiber Arbenigedd (GFCE). Meddai: “Gyda’u gwybodaeth a’u profiad helaeth ar naill ai ddatblygiadau rhanbarthol a / neu ar bynciau seiber penodol, mae sefydliadau rhanbarthol a rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y GFCE ac adeiladu gallu seiber byd-eang.”

Bernardo Calzadilla Sarmiento yw cyfarwyddwr TGCh Sefydliad Datblygu Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig (UNIDO). Meddai: “Bydd datblygiadau mewn technoleg fel Diwydiant 4.0 yn moderneiddio'r sector gweithgynhyrchu a sectorau fertigol megis yn y sectorau ynni, trafnidiaeth, gwasanaethau ariannol, dinasoedd craff a'r cyfryngau. Mae Diwydiant 4.0 yn mynd i sicrhau newidiadau pellgyrhaeddol ar gyfer dyfodol y sector gweithgynhyrchu byd-eang. Rhaid i lywodraethau weithredu mentrau arfer gorau i fynd i’r afael â’r newidiadau pwysig hyn. ”

Dywedodd Moctar Yedaly, cyfarwyddwr TGCh yn yr Undeb Affricanaidd: “Mae'r fforwm hwn yn dadansoddi sut y gall technolegau newydd ddarparu galluoedd band eang cryfach mewn ardaloedd gwledig. Bydd technolegau newydd yn cefnogi creu swyddi mewn cymunedau gwledig. Bydd cynhyrchu amaethyddol yn cael hwb mewn dull sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd. "

“Gall y syniadau a’r cynghorion polisi a gynhyrchir yma heddiw ac sy’n ymwneud â gwella cysylltedd band eang a mynediad at wasanaethau rhyngrwyd cyflym gynorthwyo llywodraethau a sefydliadau rhanbarthol fel ei gilydd i gyflwyno eu cynlluniau economi ddigidol,” meddai Dr Rowena Cristina L Guevara, cadeirydd Pwyllgor ASEAN ar Wyddoniaeth, Technoleg ac Arloesi (COSTI).

Mae Edward Zhou yn is-lywydd Materion Cyhoeddus Byd-eang yn Huawei Technologies. Meddai: “Rhaid i’r sectorau preifat, cyhoeddus a llywodraeth weithio gyda’i gilydd i nodi polisi allweddol i fentrau marchnata a all sicrhau perfformiad economaidd uwch ac a all fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol allweddol trwy ddefnyddio arloesedd TGCh.”

Y cyrff rhyngwladol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad oedd:

 • Undeb Affrica (PA)
 • Cenhedloedd Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN)
 • Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad
 • Sefydliad Telathrebu’r Gymanwlad (CTO)
 • Cymdeithas Gweithredwyr Lloeren EMEA (ESOA)
 • Y Comisiwn Ewropeaidd
 • Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO)
 • Fforwm Byd-eang ar Seiber Arbenigedd (GFCE)
 • GSMA
 • Uchel Gomisiwn Canada
 • Technolegau Huawei
 • Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU)
 • Gorfforaeth Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a rhifau Aseiniedig (ICANN)
 • OECD
 • Cymdeithas Telathrebu Ynysoedd y Môr Tawel (PITA)
 • Cyngor Telathrebu SAMENA
 • Comisiwn Band Eang y Cenhedloedd Unedig
 • Comisiwn Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Asia a'r Môr Tawel (UNESCAP)
 • Sefydliad Datblygu Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig (UNIDO)
 • Fforwm Economaidd y Byd (WEF)
 • Llywodraeth y DU: Yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Osman Siddiqui, o.siddiqui@cto.int neu + 44 20 8600 3820.

Ynglŷn â Sefydliad Telathrebu’r Gymanwlad

Sefydliad Telathrebu’r Gymanwlad (CTO) yw’r sefydliad rhynglywodraethol hynaf a mwyaf yn y Gymanwlad ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Gydag aelodaeth amrywiol yn rhychwantu gwledydd datblygedig a lleiaf datblygedig, gwladwriaethau sy'n datblygu ynysoedd bach, ac yn fwy diweddar hefyd y sector preifat a chymdeithas sifil, nod y CTO yw dod yn bartner dibynadwy ar gyfer datblygu cynaliadwy i bawb trwy TGCh. Mwy o wybodaeth amdanom ni yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Sylwadau ar gau.