#Brexit - Mae Barnier yn galw ar yr UE-27 i beidio â chynhyrfu, cadw at eu hegwyddorion a dangos undod

| Gorffennaf 25, 2019

Mewn ymateb i ddatganiad Prif Weinidog Prydain Boris Johnson yn Nhŷ'r Cyffredin gan restru ei flaenoriaethau ar gyfer llywodraeth a chaledu ymhellach ei ymrwymiad i adael yr UE ar XWUMX Hydref, Michel Barnier (Yn y llun) - Prif Drafodwr yr UE - anfonodd neges at aelod-wladwriaethau'r UE-27 yn eu hannog i beidio â chynhyrfu, cadw at egwyddorion yr UE-27 ac i ddangos undod ac undod, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Ysgrifennodd Barnier mai nod datganiad y prif weinidog oedd cynyddu'r pwysau ar yr UE-27 trwy roi blaenoriaeth uchel i ddim parodrwydd i ddelio. Galwodd y Prif Drafodwr ar wladwriaethau i aros am “adweithiau gwleidyddol ac economaidd pellach” - o bosibl yn awgrymu, gyda mwyafrif bach iawn o bedwar, na fyddai'n anodd dileu'r dull hwn.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r UE-27 wedi bod yn gyfrifol am y broses hon erioed; yn adleisio llythyr llongyfarch Donald Tusk at y PM, lle ysgrifennodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd ei fod yn edrych ymlaen at glywed am gydweithrediad yn y dyfodol “yn fanwl”, ysgrifennodd Barnier at yr aelod-wladwriaethau y bydd yn rhannu dadansoddiad y Comisiwn o gynigion pellach y DU cyn gynted ag y bydd yn eu derbyn, cyn arwyddo a dymuno “gorau oll iddynt dros yr haf”.

Datganiad y Prif Weinidog Johnson

Fel y mae wedi dweud dro ar ôl tro yn ystod yr ymgyrch dros arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, mae'r Prif Weinidog newydd wedi ymrwymo i adael yr UE, delio neu ddim cytundeb, ar 31 Hydref.

Er gwaethaf cymhlethdod 'dim-Brexit' y cabinet newydd, mae tabl a luniwyd o sut y pleidleisiodd aelodau'r cabinet yn y pleidleisiau amrywiol ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl gan y Sefydliad Llywodraeth yn creu darlun gwahanol. O'r cabinet presennol, dim ond dau o aelodau 32 a bleidleisiodd yn erbyn y cytundeb yn ei drydedd fersiwn: Priti Patel a Theresa Villiers.


Er i Johnson ddweud y byddai'n well ganddo adael gyda bargen. Cymerodd safbwynt anwiredd ar y cefn ar ffin Iwerddon, a ddisgrifiodd ddoe, o flaen Rhif 10 fel “gwrth-ddemocrataidd”, heddiw ychwanegodd y byddai terfyn amser y mae'r UE eisoes wedi'i wrthod, beth bynnag. , yn annigonol ac yn galw am ddiddymu'r llwyfan cefn. Honnodd fod trefniadau eraill yn gwbl bosibl, ac yn gydnaws â Chytundeb Belfast neu Ddydd Gwener y Groglith, yr ydym, wrth gwrs, yn ymrwymedig iawn iddynt.

Mae Barnier, yn ei lythyr at aelod-wladwriaethau, yn disgrifio bod dileu'r backstop yn annerbyniol, ac nid o fewn ei fandad fel y cytunwyd gan aelod-wladwriaethau'r UE-27.

Galwodd Johnson hefyd ar yr UE i “ailystyried eu gwrthodiad presennol i wneud unrhyw newidiadau i'r Cytundeb Tynnu'n Ôl”, ond ychwanegodd nad oedd y DU mor barod ag y dylai fod: “Yn y dyddiau 98 sy'n aros i ni mae'n rhaid i ni turbo- codi tâl ar ein paratoadau i sicrhau bod cyn lleied o darfu â phosibl ar ein bywyd cenedlaethol. Credaf fod hynny'n bosibl gyda'r math o ymdrech genedlaethol y mae pobl Prydain wedi'i wneud o'r blaen a bydd yn ei wneud eto. Yn yr amgylchiadau hyn, wrth gwrs, byddem hefyd ar gael y £ 39 biliwn yn y Cytundeb Tynnu'n Ôl i helpu i ddelio ag unrhyw ganlyniadau. ”

Mae Prif Drafodydd yr UE, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewropeaidd - yn eu cytundeb i ymestyn Erthygl 50 - wedi ei gwneud yn glir dro ar ôl tro nad yw aildrafod y Cytundeb Tynnu'n Ôl yn opsiwn. Fodd bynnag, mae'r holl bartïon wedi ei gwneud yn glir y byddent yn agored i wneud newidiadau i'r datganiad gwleidyddol sy'n cyd-fynd â hwy gan nodi dyfodol cysylltiadau UE-DU.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, UK

Sylwadau ar gau.