#CircularEconomy - Amser i ryddhau pŵer defnyddwyr, yn annog #EESC

| Gorffennaf 25, 2019

Hyd yn hyn, mae camau i hybu datblygiad economi gylchol yn Ewrop wedi canolbwyntio ar gynhyrchu, gan gael diwydiannau i gyflwyno modelau busnes cylchol a dod ag opsiynau cylchol i'r farchnad. Nawr bod yr amodau'n aeddfed ar gyfer cael defnyddwyr i gymryd rhan, a'u grymuso i wneud dewisiadau prynu cynaliadwy yn eu bywydau bob dydd, meddai adroddiad EESC a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf.

Yn yr adroddiad, hawl Defnyddwyr yn yr economi gylchol, mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop yn galw am newid strategol i roi defnyddwyr wrth wraidd polisi cyhoeddus ar yr economi gylchol ar bob lefel o lywodraeth yn Ewrop.

Yng ngham cyntaf yr economi gylchol, mae defnyddwyr wedi'u cyfyngu i rôl asiantau trefol sy'n ailgylchu gwastraff domestig, tra bod y ffocws wedi bod ar fusnes. Mae mentrau'r Comisiwn Ewropeaidd, yr EESC, yn nodi, wedi targedu rheoleiddio a chynhyrchu, hybu lefelau ailgylchu a chyflwyno'r cysyniad o eco-ddylunio.

Nawr rydym yn dechrau gweld newidiadau mawr o ddiwydiannau mawr. Gyda grwpiau mawr fel H&M yn cofleidio'r model cylchol ac Ikea yn dechrau cyflwyno model prydlesu ar gyfer ceginau mewn gwledydd dros 30, gellir dweud bod busnes wedi dod yn ei flaen.

“Nawr mae'n amser i'r Economi Gylchol 2.0 fynd i'r afael â diwedd y defnyddiwr,” meddai rapporteur EESC, Carlos Trias Pintó, yn annog y Comisiwn Ewropeaidd i arwain y newid yn ei fentrau sydd ar ddod.

Bydd yr ail gam hwn, mae'n pwysleisio, yn dibynnu ar wybodaeth defnyddwyr. Mae astudiaethau'n dangos, er bod defnyddwyr yn ymwybodol iawn o'r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol, bod pris cynnyrch neu wasanaeth yn aml yn rhoi mwy o bwys ar eu penderfyniad nag ansawdd cynhenid ​​eu pryniannau. Fodd bynnag, mae gwybodaeth ac addysg yn ffactorau allweddol wrth eu llywio tuag at batrymau ymddygiad cylchol. Felly mae'n rhaid rhoi addysg a dysgu gydol oes ar waith a rhaid i ddefnyddwyr gael y wybodaeth fwyaf gwrthrychol sy'n bosibl.

Mae'r EESC yn dadlau dros labelu gwirfoddol fel cam tuag at labelu gorfodol, gan nodi ôl troed cymdeithasol ac amgylcheddol y cynnyrch - lleihau allyriadau, cadwraeth bioamrywiaeth, effeithlonrwydd adnoddau neu osgoi cydrannau sydd ag effaith amgylcheddol uchel, hyd oes amcangyfrifedig, posibilrwydd o gael darnau sbâr a opsiynau ar gyfer atgyweirio.

Fodd bynnag, er y gall gwybodaeth ac addysg fynd ymhell tuag at lywio defnyddwyr tuag at gynhyrchion gwyrdd, atgyweiriol, hirhoedlog, ni fydd llawer o bobl yn gallu eu fforddio. Fel cymhelliant, mae'r EESC yn awgrymu y gallai'r aelod-wladwriaethau fabwysiadu dull sy'n seiliedig ar wobrau a gallai gweinyddiaethau lleol ddefnyddio caffael cyhoeddus i gefnogi cyflenwyr cynaliadwy.

Cefndir

Yn 2015, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd uchelgais Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr sefydlu mesurau pendant i “gau'r ddolen” o gylchoedd oes cynnyrch trwy ailgylchu ac ailddefnyddio mwy, a dod â manteision i'r amgylchedd a'r economi.

Dair blynedd ar ôl ei fabwysiadu, roedd gweithredoedd 54 y Cynllun Gweithredu ar gyfer yr Economi Gylchol wedi'u cwblhau.

Ym mis Mawrth 2019, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd adroddiad cynhwysfawr yn cyflwyno'r prif gyflawniadau o dan y Cynllun Gweithredu ac yn amlinellu heriau yn y dyfodol ar y ffordd i economi gylchol, niwtral yn yr hinsawdd. Mae barn EESC yn cael ei pharatoi ar yr adroddiad hwnnw.

Mae'r EESC wedi bod yn weithgar yn y broses o siapio economi gylchol Ewrop ac wedi uno, gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, Llwyfan Rhanddeiliaid Economi Gylch Ewrop, cronfa ddata ar draws yr UE o arferion da yn yr economi gylchol a fforwm trafod i helpu ymarferwyr economi cylchol i ddelio â'r heriau y maent yn eu hwynebu.

Darllenwch y Barn EESC ar rôl defnyddwyr yn yr economi gylchol a'r ystod lawn o gynigion

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, economi Cylchlythyr, EU, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop, Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC), Gwastraff

Sylwadau ar gau.