Ymateb #OurFish i'r gwaharddiad gan y Comisiwn ar benfras dwyreiniol y Baltig: Gormod, yn rhy hwyr

| Gorffennaf 25, 2019

Mae ein Pysgod wedi rhoi croeso cynnes i gyhoeddiad y Comisiwn Ewropeaidd o “fesurau brys i achub stoc dwymyn dwyreiniol y Baltig rhag cwympo'n fuan” trwy wahardd, “ar unwaith, bysgota masnachol ar gyfer penfras yn y rhan fwyaf o Fôr y Baltig tan 31 Rhagfyr 2019 ”. Mae ein Pysgod yn credu bod y gwaharddiad yn rhy ychydig yn rhy hwyr, ac fe feirniadodd y penderfyniad i eithrio cychod pysgota diwydiannol â dalfa Dwyrain Baltig yn fras, a'r cyfle a gollwyd i gyflwyno monitro gorfodol ar gyfer y llongau hyn fel cymhelliant i leihau eu hela-ddaliad .

Cred ein Pysgod, er ei fod yn gymesur ac yn deg cael eithriad ar gyfer pysgotwyr ar raddfa fach yn pysgota ger y lan, mae'n broblematig bod mesurau'r Comisiwn yn cynnwys eithriad eang iawn i longau pysgota diwydiannol nad ydynt yn targedu penfras Dwyrain Baltig yn uniongyrchol, ond bod ganddynt gryn dipyn o \ t Is-ddalfa penfras Dwyrain Baltig - a chaniateir iddynt barhau â'u gweithrediadau pysgota heb unrhyw gyfyngiad. Mae ein Pysgod yn amau ​​y gellir sicrhau dyfodol poblogaethau penfras Dwyrain y Baltig yn y modd hwn - yn enwedig gan fod y mesur yn nodi “Ni fydd is-ddaliadau achlysurol penfras a wnaed gan y llongau hynny yn cynrychioli mwy na 10 o gyfanswm pwysau byw pob un adnoddau biolegol morol sy'n cael eu glanio ar ôl pob taith bysgota ”- heb unrhyw reolaeth o'r hyn sy'n cael ei dynnu allan o'r môr.

Mae stoc penfras Dwyrain Baltig wedi bod yn dirywio ers blynyddoedd lawer - mae'r sefyllfa enbyd wedi bod yn hysbys ers i ICES roi cyngor ar Mai 29 2019 [2]. Cadarnhaodd cyngor ICES yr hyn a wyddys ymhlith gwyddonwyr, rheolwyr pysgodfeydd a rhanddeiliaid am gryn amser: mae stoc penfras Dwyrain Baltig mewn cyflwr critigol. Ym mis Chwefror 2019, roedd NGS wedi annog y Comisiynydd Karmenu Vella i weithredu mesurau brys yn unol ag erthygl 12 o Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE i ddiogelu'r ychydig olion o stoc dwyreiniol y Baltig [3]. Yn syth ar ôl cyhoeddi cyngor ICES, galwodd cyrff anllywodraethol eto am fesurau brys brys. Daw dyfodiad mesurau o'r fath bron i ddau fis yn ddiweddarach yn rhy hwyr yn y flwyddyn, pan fydd y rhan fwyaf o bysgota penfras wedi'i gwblhau [4].

Mae mesurau brys y Comisiwn ar gyfer penfras Dwyrain Baltig, sydd i bob pwrpas o Orffennaf 23rd hyd at ddiwedd 2019, yn cwmpasu rhannau pwysicaf Môr y Baltig lle mae penfras y Baltig Dwyreiniol yn digwydd (SD 25-26 + SD 24 lle mae Baltig y Gorllewin a'r Dwyrain ceir penfras). O dan y mesurau, mae pysgota ar gyfer stoc penfras Dwyrain Baltig - mewn egwyddor - yn cael ei wahardd tan ddiwedd y flwyddyn. Yn yr un modd, gwaherddir ei gadw ar fwrdd, trosglwyddo, trosglwyddo, proses ar fwrdd neu dirio cynhyrchion penfras a physgodfeydd o benfras a ddaliwyd yn yr ardal honno [1].

Nodiadau

[1] 23 Gorffennaf 2019: Comisiwn yn cymeradwyo mesurau brys i ddiogelu penfras dwyreiniol y Baltig

RHEOLIAD GWEITHREDU'R COMISIWN (UE) 2019 / 1248 o 22 Gorffennaf 2019 sefydlu mesurau i liniaru bygythiad difrifol i warchod stoc dwyreiniol y Baltig (Gadus morhua)

[2] ICES (2019), Cyngor ICES ar gyfleoedd pysgota, dal, ac ymdrech, Ecoregion Môr y Baltig. Cyhoeddwyd 29 May 2019. Cod.27.22-24

[3] Chwefror 2019: Mwy o garbage wedi'i ddal na phenfras: Cyrff anllywodraethol yn galw am fesurau brys i ddiogelu penfant y Baltig Dwyreiniol

Erthygl 12 o Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE yn caniatáu i'r Comisiwn fabwysiadu gweithredoedd gweithredu sy'n berthnasol yn syth sy'n gymwys am gyfnod hwyaf o fesurau chwe mis rhag ofn bod bygythiad difrifol i adnoddau biolegol morol.

[4] Mai 2019: Yn galw am Borth Brys i Baltig

Amdanom ni Ein Pysgod

Mae ein Pysgod yn gweithio i sicrhau bod aelod-wladwriaethau Ewropeaidd yn gweithredu'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac yn cyflawni stociau pysgod cynaliadwy mewn dyfroedd Ewropeaidd.

Mae ein Pysgod yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ar draws Ewrop i gyflwyno neges bwerus ac anhygoel: mae'n rhaid stopio gorfysgota, ac mae atebion yn eu lle sy'n sicrhau bod dyfroedd Ewrop yn cael eu pysgota'n gynaliadwy. Mae ein Pysgod yn mynnu bod y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn cael ei orfodi'n briodol, a physgodfeydd Ewrop yn cael eu llywodraethu'n effeithiol.

Mae ein Pysgod yn galw ar yr holl aelod-wladwriaethau i osod terfynau pysgota blynyddol ar derfynau cynaliadwy yn seiliedig ar gyngor gwyddonol, ac i sicrhau bod eu fflydoedd pysgota yn profi eu bod yn pysgota'n gynaliadwy, trwy fonitro a dogfennu'n llawn eu dal.

Gwefan.

Ffeithiau cefnfor.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, gorbysgota

Sylwadau ar gau.