Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

| Gorffennaf 25, 2019

Ni fydd Ursula von der Leyen yn cymryd yn ganiataol lywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am bedwar mis arall, ond mae'r frwydr a fydd yn diffinio ei deiliadaeth eisoes ar y gweill. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd Ewropeaidd swrth ar newid yn yr hinsawdd, mae gan Von der Leyen wedi ymrwymo ei hun i 'Fargen Werdd' newydd feiddgar, gyda'r nod o sicrhau niwtraliaeth carbon gan 2050. Dim ond ar ôl hynny y sicrhaodd ei mwyafrif Seneddol wafer-denau argyhoeddiadol MEPS asgell chwith amheugar o'i chymwysterau carbon.

Ond nawr, wedi'r holl addewidion, mae angen iddi gyflawni. Mae hynny'n golygu mynd allan a sicrhau cefnogaeth gan holl aelodau'r UE, gan gynnwys un wladwriaeth arbennig o wrthryfelgar yng nghanol Ewrop. Ac am unwaith, nid ydym yn siarad am un o'r aelodau tlotaf sydd wedi cael ei bilsenio am eu polisïau amgylcheddol atchweliadol.

Y tro hwn, dyma'i mamwlad ei hun.

Rhagrith yn yr hinsawdd

Mae'r Almaen wedi siarad gêm dda ar newid hinsawdd. Mae Angela Merkel hyd yn oed wedi cael ei galw 'y canghellor hinsawdd', am ei rhethreg bullish ar allyriadau carbon a'r rôl allweddol a chwaraeodd wrth frocera bargeinion hinsawdd agoriadol y Cenhedloedd Unedig wrth wasanaethu fel gweinidog amgylchedd yr Almaen yn yr 1990s. Ond yn wynebu'r lobïo gallai gwneuthurwyr ceir yr Almaen, Merkel a'i gweinidogion, yn gyson fethu â chyfateb geiriau â gweithredoedd.

Er gwaethaf gwario amcangyfrif € 500 biliwn i ailwampio ei fatrics ynni trwy fynd allan o ynni niwclear a glo, yn ôl pob sôn, mae'n eironig bod yr Almaen yn parhau i fod y mwyaf llosgwr glo yn Ewrop. Merkel hyd yn oed yn cyfaddef y bydd glo “yn parhau i fod yn biler o gyflenwad ynni’r Almaen am gyfnod hir.” Mae ei llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau gostyngiad 40% mewn allyriadau carbon gan 2020 (o’i gymharu â lefelau 1990), ond ar hyn o bryd mae’r targed hwnnw yn a ffordd bell i ffwrdd. Pan ddylai fod yn plymio, mae allbwn yr Almaen o nwyon llygrol wedi gwastatáu.

Yn waeth na hynny, serch hynny, mae'r Almaen wedi ceisio rhwystro rhai o bolisïau amgylcheddol blaenllaw'r UE. Yn 2006, dim ond blwyddyn i mewn i'w changelloriaeth, Merkel Penderfynodd i ddileu trwyddedau llygredd i'w phwerdai diwydiannol, gan lorio pris system masnachu allyriadau'r UE. Mae hi wedi ers hynny anwybyddwyd rhybuddion am y llygredd sy'n deillio o beiriannau disel yr awtomeiddwyr, a cheisio blocio safon economi tanwydd newydd ar gyfer ceir Ewropeaidd. Pan fydd yr UE arfaethedig gan gynyddu cyfran yr ynni adnewyddadwy yn ei chymysgedd ynni i 35%, dadleuodd yr Almaen yn gandryll na ddylai fynd yn uwch na 30%.

Noddi nwyon tŷ gwydr, ond pregethu Nord Stream 2

Efallai mai'r enghraifft fwyaf peryglus o ymyrraeth Almaeneg yw Nord Stream 2, y biblinell newydd a fydd yn cludo nwy naturiol yn uniongyrchol o Rwsia i'r Almaen trwy'r Môr Baltig, gan osgoi taleithiau tramwy megis Gwlad Pwyl, Belarus a'r Wcráin. Cyflawnwyd â'r cynlluniau protest vehement o'r gwledydd hyn, nid yn unig am eu bod yn cael eu torri allan o'r ddolen. Mae llawer yn credu, unwaith y bydd Nord Stream 2 wedi'i hadeiladu, y bydd Rwsia yn diffodd y tapiau ar ei chyn loerennau ac yn rampio i fyny ei hymgyrch o bryfocio milwrol.

Mae dal yr Almaen yn sefyll yn gadarn, gan flaenoriaethu ei hanghenion ynni ei hun dros weddill Ewrop, er ei bod yn defnyddio nwy naturiol - tanwydd ffosil, ar gyfer ei holl honiadau o lendid - ni fydd yn helpu ei hanes yn yr hinsawdd a'r dyddiadau cau ar gyfer lleihau allyriadau yw Berlin eisoes ar fin colli o bell ffordd. Nid y carbon deuocsid yw'r unig nwy tŷ gwydr y mae amgylcheddwyr Ewropeaidd yn poeni amdano ychwaith; mae gan y system gynhyrchu a reolir gan Gazprom Rwsia, sydd y tu ôl i brosiect Nord Stream 2, enw drwg iawn “allyriadau ffoCyfradd methan sy'n golygu nad yw ei nwy naturiol yn lanach na glo. Fel Adroddiad 2017 Cyngor yr Iwerydd / Rwsia Rydd yn nodi, mae Gazprom ei hun wedi bod yn ddiystyriol o dechnolegau ynni adnewyddadwy a thrawsnewidiadau ynni Ewropeaidd.

Swyddogion yr Almaen, o'u rhan hwy, yn wastad gwadu y bydd y biblinell yn tanseilio arallgyfeirio nwy yn Ewrop neu'n fygythiad i'r Wcráin. Maent hyd yn oed wedi ceisio atal yr UE rhag ymestyn ei reolau rhyddfrydoli nwy i Nord Stream 2, a fyddai’n rhoi mesur o reolaeth i Frwsel dros Gazprom, cawr ynni Rwsia. Mae'r penderfyniad wedi achosi rhwyg rhwng yr Almaen a Ffrainc, bwlch yng nghalon Ewrop y mae Vladimir Putin yn hapus i'w hecsbloetio.

Adeiladu Ewrop agosach a glanach

Mae Von der Leyen wedi gosod ei hun yn gadarn yn erbyn rhaniad o'r fath, gan addo hyrwyddo Ewrop gryfach, agosach. Mewn gwirionedd, cafodd ei henwebu am ei gallu i wneud hynny trwsio cysylltiadau rhwng Paris a Berlin. Mae hi hefyd yn hysbys am ei hagwedd ddigyfaddawd tuag at dactegau ymrannol y Kremlin. Ond a fydd hi'n gallu sefyll i fyny i'r Almaen - a'i chyn fos?

Ni fydd yn hawdd. Mae Von der Leyen wedi bod yn a Cynghreiriad Merkel, ac mae canghellor yr Almaen yn a ffigwr allweddol yn ei Phlaid Pobl Ewropeaidd ei hun. Mae'r EPP, y bloc pleidleisio mwyaf yn Senedd Ewrop, eisoes yn amheus o Von der Leyen oherwydd iddi adrodd wedi methu i ymgynghori â nhw ynghylch ei chynlluniau hinsawdd. Ac eto, mae Von der Leyen wedi'i gosod ei hun fel ymgeisydd sy'n gallu gweithredu'n feiddgar ac aflonyddgar, ac mae ganddi fandad clir i ymgymryd â broceriaid pŵer mwyaf Ewrop.

Er y gallai beryglu cefnogaeth Seneddwyr ceidwadol trwy ymgymryd â'r Almaen, Von der Leyen yn ddyledus ei buddugoliaeth yn yr etholiad gymaint i flociau blaengar fel y Sosialwyr ac Adnewyddu Ewrop ag ar yr EPP. Bydd y blociau hyn yn disgwyl iddi ad-dalu eu ffydd. Efallai y byddai stand beiddgar mewn perthynas â Berlin hefyd yn ennill cefnogaeth y bloc Gwyrdd pwerus, a bleidleisiodd yn erbyn Von der Leyen oherwydd eu bod yn credu nad yw ei strategaeth amgylcheddol yn mynd yn ddigon pell.

Ni ellir disgwyl i Von der Leyen rwystro Nord Stream 2 dros nos neu atal yr Almaen rhag llosgi glo unrhyw amser yn fuan, ond trwy wthio’r Almaen i flaenoriaethu buddiannau cyfunol yr UE dros ei phen ei hun, a thrwy gofleidio agenda amgylcheddol fwy blaengar yn unol â’i chymdogion, gall Von der Leyen gyflawni ei mandad i adeiladu Ewrop lanach, wyrddach a mwy unedig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, Yr Almaen

Sylwadau ar gau.