#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Gorffennaf 26, 2019

Mae'r UE yn cyfrannu € 30 miliwn arall mewn cyllid dyngarol ar gyfer ymateb Ebola mewn ymdrechion yn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r ail achos mwyaf marwol o Ebola a gofnodwyd wedi honni hyd yn hyn bod mwy na 1,700 yn byw mewn gwlad sydd eisoes yn wynebu sefyllfa ddyngarol enbyd. Mae'r cyhoeddiad cyllid yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i ymladd yn erbyn Ebola i € 47 miliwn ers 2018, pan ddatganwyd yr achos presennol.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides, sydd hefyd yn gydlynydd Ebola yr UE: “Mae'r frwydr yn erbyn yr epidemig yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn sefyll ar bwynt hollbwysig. Mae'r UE yn cynyddu ei gymorth yn sylweddol i achub bywydau ac atal heintiau pellach. Rydym yn darparu cefnogaeth newydd i'r awdurdodau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Sefydliad Iechyd y Byd, a phartneriaid dyngarol ar lawr gwlad. Rydym hefyd yn sefyll mewn undod llawn gyda’r ymatebwyr rheng flaen yn peryglu eu bywyd i fynd i’r afael â’r achosion. ”

Bydd cyllid newydd yr UE yn cynyddu cefnogaeth ar gyfer:

 • Mesurau atal a rheoli heintiau;
 • gweithio gyda chymunedau lleol i feithrin eu bod yn derbyn yr ymateb, gan gynnwys mesurau atal heintiad, mynediad at ofal iechyd, a chladdedigaethau diogel ac urddasol, a;
 • cefnogaeth i oroeswyr Ebola a'u teuluoedd.

Yn erbyn cefndir argyfwng dyngarol ehangach sy'n dirywio, bydd cymorth yr UE hefyd yn mynd i'r afael ag anghenion dyngarol brys mewn ardaloedd sydd wedi'u heffeithio gan Ebola a risg uchel trwy ddarparu bwyd, maeth a mynediad at wasanaethau iechyd a dŵr glân.

Mae ymateb Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn digwydd mewn cyd-destun heriol o ran diogelwch, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae gwrthdaro, symudedd poblogaeth uchel, system iechyd eiddil, a diffyg ymddiriedaeth gymunedol yn parhau i rwystro ymdrechion timau ymateb Ebola yn y wlad.

Cefndir

Er bod epidemig firws Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn parhau i fod wedi'i gyfyngu i daleithiau dwyreiniol Gogledd Kivu ac Ituri, bu fflam yn nifer yr achosion a gadarnhawyd ers Ebrill 2019, gyda dinas Beni, Butembo a Katwa yn bod. y prif fannau problemus. Yn ôl asesiad risg Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r risg y bydd y clefyd yn lledaenu'n genedlaethol ac yn rhanbarthol yn parhau i fod yn uchel iawn, tra bod y risg o ledaenu y tu allan i'r rhanbarth yn isel. Ar 14 Gorffennaf 2019 canfuwyd achos yn Goma, prif ddinas y porth yn rhan ddwyreiniol Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a chyrhaeddodd tri achos gorlifo Uganda ddechrau mis Mehefin 2019.

Cyhoeddwyd argyfwng Ebola fel argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol gan Sefydliad Iechyd y Byd ar 17 Gorffennaf 2019. Yn ei asesiad risg cyflym wedi'i gyhoeddi ar 19 Gorffennaf 2019, daeth y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau i'r casgliad bod y risg gyffredinol o gyflwyno a lledaenu firws Ebola i'r UE / AEE yn parhau i fod yn isel iawn.

Sut mae'r UE yn helpu i ymladd yn erbyn Ebola:

 • Ers mis Awst 2018, darparodd gyllid cymorth dyngarol € 47m i gynorthwyo sefydliadau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sy'n ymwneud â nifer o gamau yn ymateb Ebola mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola neu risg uchel;
 • sicrhau bod defnydd yr UE ar gael Gwasanaeth Awyr Dyngarol, ECHO yn hedfan, i helpu gweithwyr dyngarol ar lawr gwlad, trwy gludo personél ac offer i ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola. Hyd yma 110 gweithredwyd hediadau o'r fath hyd yma;
 • cael arbenigwyr iechyd dyngarol yr UE yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sy'n ymwneud â chydlynu'r ymateb;
 • cefnogi, trwy'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, hyfforddiant ar ddefnyddio unedau ynysu uwch-dechnoleg ar gyfer gwacáu gweithwyr dyngarol yn feddygol. Darparwyd chwe uned ynysu o'r fath gan Norwy trwy'r Mecanwaith i ymateb Ebola;
 • cefnogaeth ariannol i ddatblygu brechlyn Ebola ac ymchwil ar driniaethau Ebola a phrofion diagnostig (derbyniwyd € 160 miliwn a € 16.25 miliwn, yn y drefn honno, yng nghyllid yr UE ers 2014);
 • cefnogi'r sector iechyd yn y CHA trwy raglen cydweithredu datblygu (€ 180 miliwn o'r 11th Cronfa Datblygu Ewropeaidd 2014-2020). Ers mis Chwefror 2019, mae'r UE yn cefnogi gyda bron i € 6 miliwn i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd am ddim dros gyfnod o chwe mis mewn wyth ardal yr effeithir arnynt gan Ebola o fewn fframwaith y Cynllun Ymateb Ebola cyfredol;
 • sefydlu, mewn cydweithrediad â Sefydliad Iechyd y Byd, fecanwaith ar gyfer gwacáu gweithwyr iechyd a dyngarol yn feddygol ar gyfer triniaeth yn yr UE, a;
 • cefnogi mesurau atal a pharodrwydd Ebola mewn gwledydd cyfagos i'r ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Ers 2018, mae'r UE wedi dyrannu dros € 3.6 miliwn yn Uganda, De Swdan, Rwanda a Burundi i gryfhau eu mesurau canfod ac ymateb cyflym i achosion Ebola, rhag ofn y bydd gorlifo.

Mwy o wybodaeth

Taflenni ffeithiau: Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo ; Ebola: Ymateb yr UE i epidemig Ebola

Stori ffotograff: Nid meddygon ond ar reng flaen ymateb Ebola yr UE

Datganiadau i'r wasg: Cymorth dyngarol yr UE i fynd i'r afael ag Ebola yn y DRC; Cyllid dyngarol 2019 ar gyfer cyllid atal a pharodrwydd Ebola yn Uganda a De Swdan

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ebola, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Sylwadau ar gau.