Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth ar gyfer chwe #OffshoreWindFarms yn #France

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cefnogaeth i chwe fferm wynt alltraeth fawr yn nyfroedd tiriogaethol Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y mesurau yn helpu Ffrainc i leihau allyriadau CO2, yn unol â nodau ynni a hinsawdd yr UE, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y farchnad sengl.

Mae Ffrainc yn bwriadu cefnogi chwe fferm wynt alltraeth i gynhyrchu trydan. Mae'r chwe safle wedi'u lleoli yn nyfroedd tiriogaethol Ffrainc oddi ar arfordir Gogledd-Orllewin Ffrainc. Y safleoedd yw Courselles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Iles d'Yeu / Noirmoutier, Dieppe / Le Tréport a Saint-Brieuc.

Dyma'r prosiectau gwynt alltraeth cyntaf a ddewiswyd gyda chefnogaeth Ffrainc. Bydd pob un o'r ffermydd gwynt yn cynnwys tyrbinau 62 i 83 gyda chynhwysedd gosodedig o megawatiau 450 i 498 fesul fferm. Bydd y gosodiadau a ddewiswyd yn derbyn cefnogaeth ar ffurf tariffau cyflenwi dros gyfnod o 20 o flynyddoedd. Bydd y gwaith o adeiladu'r cyntaf o'r ffermydd gwynt yn cychwyn eleni a dylent fod yn weithredol fel 2022. Ar ôl eu cwblhau, bydd y ffermydd gwynt yn cynyddu gallu cynhyrchu ynni adnewyddadwy Ffrainc oddeutu tri gigawat.

Asesodd y Comisiwn y chwe mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig 2008 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd.

Canfu'r Comisiwn:

  • Bydd y mesurau cymorth yn helpu Ffrainc i hybu ei chyfran o drydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy i gyrraedd ei thargedau hinsawdd, yn unol â'r amcanion amgylcheddol yr UE, Ac;
  • mae lefel y cymorth a roddir i'r chwe phrosiect yn gymesur ac nid yw'n golygu gor-ddigolledu'r buddiolwyr, yn unol â gofynion y Canllawiau.

Ar y sail hon, mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad y bydd y mesurau yn annog datblygu ynni adnewyddadwy ac yn helpu Ffrainc i gyrraedd ei thargedau hinsawdd, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol.

Cefndir

Mae Canllawiau 2008 y Comisiwn ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer Diogelu'r Amgylchedd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw cyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu targedau ar gyfer cyfranddaliadau holl aelod-wladwriaethau ffynonellau ynni adnewyddadwy yn y defnydd ynni terfynol gros gan 2020. Ar gyfer Ffrainc y targed hwnnw yw 23% gan 2020. Nod y prosiectau yw cyfrannu at gyrraedd y targed hwnnw.

Bydd mwy o wybodaeth am benderfyniad heddiw ar gael, unwaith y bydd materion cyfrinachedd posibl wedi'u datrys, yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan o dan y rhifau achos SA.45274, SA.45275, SA.45276, SA.47246, SA.47247 a SA.48007. Mae'r Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion rhestru cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn yr UE Cyfnodolyn Swyddogol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, france

Sylwadau ar gau.