Cysylltu â ni

Tsieina

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Araith gan Gadeirydd Huawei Liang Hua yng Nghynhadledd i'r Wasg Canlyniadau Busnes H1 2019 Huawei.

"Foneddigion a boneddigesau, prynhawn da a chroeso.

hysbyseb

"Fel y gwyddoch i gyd, dros y chwe mis diwethaf mae Huawei wedi bod dan bwysau aruthrol gan lywodraeth yr UD. Ers dechrau'r flwyddyn, mae mwy na 2,600 o gynrychiolwyr cyfryngau o bob cwr o'r byd wedi ymweld â Huawei.

"Maent wedi cyfweld â'n timau rheoli a'n gweithwyr, wedi ymweld â'n labordai a'n llinellau cynhyrchu, ac wedi bwyta ochr yn ochr â ni mewn amryw o ffreuturau a siopau coffi o amgylch y campws. Daethant i weld â'u llygaid eu hunain beth yw hanfod Huawei. I. rwy'n siŵr eich bod i gyd wedi bod yn dyst i etheg gwaith pobl Huawei dan bwysau mor fawr.

"Yn yr un ysbryd o fod yn agored, hoffwn rannu gyda chi ganlyniadau busnes Huawei ar gyfer hanner cyntaf 2019.

hysbyseb

Canlyniadau H1 2019: Perfformiad solid, twf sefydlog

Yn hanner cyntaf 2019, cynhyrchodd Huawei CNY401.3 biliwn mewn refeniw - cynnydd o 23.2% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ein ffin elw net oedd 8.7%.

Wedi'i ddadansoddi yn ôl grŵp busnes:

  • Roedd refeniw o'n busnes cludo yn 5 biliwn
  • Roedd refeniw o'n busnes menter yn6 biliwn
  • Y refeniw o'n busnes defnyddwyr oedd CNY 220.8 biliwn

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod unigryw yn hanes Huawei. O ystyried y sefyllfa, efallai y byddech chi'n meddwl bod pethau wedi bod yn anhrefnus i ni. Ond mae hynny'n bell o'r achos. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau gweithrediadau llyfn, ac mae ein sefydliad mor gadarn â erioed. Gyda rheolaeth effeithiol a pherfformiad rhagorol ar draws yr holl ddangosyddion ariannol, mae ein busnes wedi parhau'n gadarn yn hanner cyntaf 2019.

"Mae rhestr endidau'r UD wedi cael rhywfaint o effaith ar ein datblygiad. Ond mae modd rheoli cwmpas a maint yr effaith hon. Nid yw ein cynhyrchion craidd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol. Mae ein cwsmeriaid yn dal i gredu ynom. Maent yn parhau i ddewis Huawei a phrynu ein cynnyrch. , sy'n dangos eu bod yn ymddiried ynom. Hoffwn gymryd eiliad yma i ddiolch i'n cwsmeriaid ledled y byd am eu hymddiriedaeth a'u cefnogaeth barhaus.

"Rydym yn arwain y broses o gyflwyno 5G yn fyd-eang, gyda chynhyrchu a chludo seilwaith TGCh yn gyson

"Mae ein cyflenwyr a'n partneriaid yn parhau i roi ymddiriedaeth fawr yn Huawei hefyd. Maent wedi rhoi cefnogaeth wych i ni, gan ein helpu i sicrhau cadwyn gyflenwi sefydlog a chyflenwi amserol i'n cwsmeriaid. Mae ein dull o reoli parhad busnes ac amrywiaeth cyflenwad wedi gwrthsefyll prawf y Ni ymyrrwyd ar gynhyrchu na chludo - nid am un diwrnod.

"Ar gyfer ein busnes seilwaith TGCh, mae'r amserlenni cynhyrchu a chludo cyffredinol wedi aros yn sefydlog ar y cyfan. Er gwaethaf gostyngiad yn ein gwerthiannau cyfrifiadurol deallus, mae llwythi o offer TGCh wedi parhau i gynyddu. Mae hynny'n cynnwys offer ar gyfer rhwydweithiau diwifr, trosglwyddo optegol, cyfathrebu data a TG. cynhyrchion.

Mae hyn yn arbennig o wir yn y farchnad 5G. Huawei yw'r arweinydd ym maes cyflwyno 5G byd-eang. Rydym wedi sicrhau contractau 50G masnachol 5 ac wedi cludo mwy na gorsafoedd sylfaen 150,000 i gwsmeriaid ledled y byd.

"Mae defnyddwyr byd-eang yn dal i garu ac ymddiried yn brand Huawei.

"Yn ein busnes defnyddwyr, cyrhaeddodd llwythi ffonau clyfar (gan gynnwys ffonau Honor) 118 miliwn o unedau, i fyny 24% YoY. Rydym wedi gwneud cynnydd mawr wrth ddarparu gwasanaethau i'n defnyddwyr ar draws pob senario, ac wedi gweld twf cyflym mewn llwythi o dabledi, cyfrifiaduron personol, a gwisgoedd gwisgadwy.

"Rydym yn dechrau graddio ein hecosystem dyfeisiau ehangach i ddarparu profiad deallus mwy di-dor ar draws pob senario defnyddiwr mawr. Hyd yma, mae ecosystem Gwasanaethau Symudol Huawei wedi denu mwy na 800,000 o ddatblygwyr cofrestredig ledled y byd, a 500 miliwn o ddefnyddwyr.

"Mae ffonau smart Huawei bellach yn arwain y farchnad o ran ffotograffiaeth, AI, cysylltedd, a bywyd batri. A dyna sut rydyn ni wedi parhau i ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid. Byddwn ni'n dyblu ein hymdrechion i greu mwy o ddyfeisiau - a dyfeisiau gwell - i'w dalu ymlaen.

"Mae ein strategaeth a'n buddsoddiad yn aros yr un fath.

"Er mwyn edrych ar ein perfformiad H1 yn wrthrychol, mae'n wir bod refeniw wedi tyfu'n gyflym trwy fis Mai. O ystyried y sylfaen a osodwyd gennym yn hanner cyntaf y flwyddyn, rydym yn parhau i weld twf hyd yn oed ar ôl i ni gael ein hychwanegu at y rhestr endidau. Nid yw hynny i dywedwch nad oes gennym anawsterau o'n blaenau.

"Bydd angen i ni fuddsoddi'n helaeth mewn pobl a deunyddiau i ddisodli hen fersiynau meddalwedd a chaledwedd, rheoli parhad cyflenwad, a sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno'n llyfn i'n cwsmeriaid ledled y byd. Bydd yr holl ffactorau hyn yn cael effaith ar berfformiad busnes yn y dyfodol.

"Mae'n debyg eich bod wedi gweld delwedd o awyren yn frith o dyllau bwled o amgylch y campws. Yr un ddelwedd a gefais ar y sgrin eiliad yn ôl. Mae Huawei fel yr awyren honno.

"Mae angen i ni glytio'r tyllau hyn heb golli uchder. Rydyn ni bron â gorffen dal ein busnes cludo, a nawr rydyn ni'n canolbwyntio ar ein busnes defnyddwyr. Byddwn ni'n parhau i ymladd am oroesi.

"Gall anawsterau yn yr amgylchedd y tu allan effeithio ar gyflymder ein twf yn y tymor byr, ond byddwn yn aros y cwrs. Ni fyddwn yn newid ein cyfeiriad strategol. A byddwn yn bendant yn gweld hyn drwyddo.

"Er ein bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn goroesi, byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ôl y bwriad - gan gynnwys cyfanswm o CNY120 biliwn mewn Ymchwil a Datblygu eleni.

"Fe ddown ni trwy'r heriau hyn, ac rydyn ni'n hyderus y bydd Huawei yn cychwyn ar gyfnod newydd o dwf ar ôl i'r gwaethaf o hyn fod y tu ôl i ni.

"Mae cydweithredu agored o fudd i bawb.

"Bydd Huawei yn parhau i weithio gydag eraill waeth beth yw'r heriau sy'n ein hwynebu. Ni fyddwn yn ildio i ynysigrwydd nac yn cau ein hunain o'r byd y tu allan. Rydym am weithio'n agosach gyda phartneriaid ar draws y gadwyn werth i greu mwy o werth i'n cwsmeriaid, a phrofiad gwell i ddefnyddwyr Gyda'n gilydd, gallwn hyrwyddo datblygiad iach a chynaliadwy'r diwydiant TGCh cyfan.

"Rydyn ni'n hyderus yn yr hyn sydd gan y dyfodol a byddwn ni'n parhau i wthio ymlaen

"I'r rhai y tu allan i'r cwmni, rwy'n siŵr bod y chwe mis diwethaf wedi ymddangos yn eithaf cythryblus i ni. Ond y tu mewn i'r cwmni mae pethau'n ddigynnwrf. Rydyn ni'n canolbwyntio ar ein gwaith, gan sicrhau cyflawniad esmwyth, a darparu'r gorau posibl i'n cwsmeriaid. gwasanaeth.

"Waeth pa anawsterau sy'n dod ein ffordd, rydym yn gwbl hyderus yn yr hyn sydd gan y dyfodol i ni.

"I un, mae'r diwydiant TGCh yn dal i ffynnu. Mae'r byd newydd ddechrau mynd yn ddigidol a chofleidio deallusrwydd artiffisial, a bydd hyn yn creu lle enfawr ar gyfer twf.

"Mae ein cwsmeriaid a'n partneriaid byd-eang wedi rhoi llawer o ymddiriedaeth ynom, ac rydym wedi bod yn cymryd camau pendant i anrhydeddu ein hymrwymiadau iddynt. Mae ein hyder yn gydfuddiannol, ac yn tyfu'n gryfach gydag amser.

"Rydym hefyd wedi darganfod pan fydd sefydliadau yn cael eu rhoi o dan bwysau anhygoel, ei fod yn aml yn cyd-fynd â photensial twf anhygoel. Mewn ffordd, mae chwilota llywodraeth yr UD yn erbyn Huawei wedi ein helpu i ddeall ein hamcanion yn well. Mae wedi gwella cydweithredu ac wedi symbylu ein pobl. Mae'r pwysau hwn wedi dod â ni at ein gilydd ac wedi adfywio'r cwmni.

"Rydyn ni nawr ar foment hanesyddol. Mae wedi creu cyfle i'n pobl ddisgleirio ac wedi denu llawer o feddyliau disglair o bob cwr o'r byd i ymuno â ni. Rwy'n credu y bydd Huawei yn cael ei redeg gan dîm ddwy neu dair blynedd o nawr. mae hynny'n hollol llawn angerdd. Nhw fydd y rhai sy'n rheoli'r cwmni yn effeithiol ac yn cefnogi rownd newydd o dwf.

"Rydyn ni'n dal i ddringo i fyny, gam wrth gam tuag at binacl y farchnad TGCh. Rydyn ni wedi dewis y llwybr anoddaf, ond does gennym ni ddim difaru.

"Hyd yn oed yn yr amseroedd anoddaf, rydym wedi cadw at ein penderfyniadau, oherwydd fe'u gwnaed wrth geisio ein delfrydau. Mae'r ymdeimlad hwn o genhadaeth wedi ein galluogi i gadw ffocws ac ymroddiad, ac mae wedi ein helpu i sefyll ar flaen y gad yn y byd mewn sawl maes.

"Trwy gydweithrediad agored, rydym wedi ymuno â rhai o wyddonwyr a meddyliau disgleiriaf y byd. Byddwn yn archwilio'r dyfodol gyda'n gilydd ac yn dod â buddion technoleg ddigidol i bawb.

"Ein hymrwymiad i'n delfrydau a'n cenhadaeth yw'r grym y tu ôl i'n cynnydd. Nid oes troi yn ôl. Y cyfan y gallwn ei wneud yw aros y cwrs a bwrw ymlaen. Rydym yn hyderus y byddwn yn ei wneud yn y diwedd.

"Diolch."

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd