#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

| Gorffennaf 30, 2019

Araith gan Gadeirydd Huawei Liang Hua yng Nghynhadledd Wasg Canlyniadau Busnes H1 2019 Huawei.

“Foneddigion a boneddigesau, prynhawn da a chroeso.

“Fel y gwyddoch i gyd, dros y chwe mis diwethaf mae Huawei wedi bod dan bwysau aruthrol gan lywodraeth yr UD. Ers dechrau'r flwyddyn, mae mwy na chynrychiolwyr cyfryngau 2,600 o bob cwr o'r byd wedi ymweld â Huawei.

“Maent wedi cyfweld â'n timau rheoli a'n gweithwyr, wedi ymweld â'n labordai a'n llinellau cynhyrchu, ac wedi bwyta ochr yn ochr â ni mewn amryw o ffreuturau a siopau coffi o amgylch y campws. Daethant i weld â'u llygaid eu hunain beth yw hanfod Huawei. Rwy'n siŵr eich bod i gyd wedi bod yn dyst i etheg gwaith pobl Huawei dan bwysau mor fawr.

“Yn yr un ysbryd didwylledd hwnnw, hoffwn rannu gyda chi ganlyniadau busnes Huawei ar gyfer hanner cyntaf 2019.

Canlyniadau H1 2019: Perfformiad solid, twf sefydlog

Yn hanner cyntaf 2019, cynhyrchodd Huawei CNY401.3 biliwn mewn refeniw - cynnydd o 23.2% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ein ffin elw net oedd 8.7%.

Wedi'i ddadansoddi yn ôl grŵp busnes:

  • Roedd refeniw o'n busnes cludo yn 5 biliwn
  • Roedd refeniw o'n busnes menter yn6 biliwn
  • Y refeniw o'n busnes defnyddwyr oedd CNY 220.8 biliwn

“Mae hwn wedi bod yn gyfnod unigryw yn hanes Huawei. O ystyried y sefyllfa, efallai y byddech chi'n meddwl bod pethau wedi bod yn anhrefnus i ni. Ond mae hynny'n bell o'r achos. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau gweithrediadau llyfn, ac mae ein sefydliad mor gadarn ag erioed. Gyda rheolaeth effeithiol a pherfformiad rhagorol ar draws yr holl ddangosyddion ariannol, mae ein busnes wedi parhau'n gadarn yn hanner cyntaf 2019.

“Mae rhestr endidau’r UD wedi cael rhywfaint o effaith ar ein datblygiad. Ond gellir rheoli cwmpas a maint yr effaith hon. Nid yw ein cynhyrchion craidd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol. Mae ein cwsmeriaid yn dal i gredu ynom ni. Maent yn parhau i ddewis Huawei a phrynu ein cynnyrch, sy'n dangos eu bod yn ymddiried ynom. Hoffwn gymryd eiliad yma i ddiolch i'n cwsmeriaid ledled y byd am eu hymddiriedaeth a'u cefnogaeth barhaus.

“Rydym yn arwain y broses o gyflwyno 5G byd-eang, gyda chynhyrchu a chludo seilwaith TGCh yn gyson

“Mae ein cyflenwyr a’n partneriaid yn parhau i roi ymddiriedaeth fawr yn Huawei hefyd. Maent wedi rhoi cefnogaeth wych inni, gan ein helpu i sicrhau cadwyn gyflenwi sefydlog a chyflenwi amserol i'n cwsmeriaid. Mae ein dull o reoli parhad busnes ac amrywiaeth cyflenwad wedi gwrthsefyll prawf y farchnad. Ni amharwyd ar gynhyrchu na chludo - nid am un diwrnod.

“Ar gyfer ein busnes seilwaith TGCh, mae'r amserlenni cynhyrchu a chludo cyffredinol wedi aros yn sefydlog ar y cyfan. Er gwaethaf gostyngiad yn ein gwerthiannau cyfrifiadurol deallus, mae llwythi o offer TGCh wedi parhau i gynyddu. Mae hynny'n cynnwys offer ar gyfer rhwydweithiau diwifr, trosglwyddo optegol, cyfathrebu data a chynhyrchion TG.

Mae hyn yn arbennig o wir yn y farchnad 5G. Huawei yw'r arweinydd ym maes cyflwyno 5G byd-eang. Rydym wedi sicrhau contractau 50G masnachol 5 ac wedi cludo mwy na gorsafoedd sylfaen 150,000 i gwsmeriaid ledled y byd.

“Mae defnyddwyr byd-eang yn dal i garu ac ymddiried yn brand Huawei.

“Yn ein busnes defnyddwyr, cyrhaeddodd llwythi ffonau clyfar (gan gynnwys ffonau Honor) 118 miliwn o unedau, i fyny 24% YoY. Rydym wedi gwneud cynnydd mawr wrth ddarparu gwasanaethau i'n defnyddwyr ar draws pob senario, ac wedi gweld twf cyflym mewn llwythi o dabledi, cyfrifiaduron personol a gwisgoedd gwisgadwy.

“Rydym yn dechrau graddio ein hecosystem dyfeisiau ehangach i ddarparu profiad deallus mwy di-dor ar draws pob senario defnyddiwr mawr. Hyd yn hyn, mae ecosystem Gwasanaethau Symudol Huawei wedi denu mwy na datblygwyr cofrestredig 800,000 ledled y byd, a 500 miliwn o ddefnyddwyr.

“Mae ffonau smart Huawei bellach yn arwain y farchnad o ran ffotograffiaeth, AI, cysylltedd, a bywyd batri. A dyna sut rydyn ni wedi parhau i ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid. Byddwn yn dyblu ein hymdrechion i greu mwy o ddyfeisiau - a dyfeisiau gwell - i'w dalu ymlaen.

“Mae ein strategaeth a’n buddsoddiad yn aros yr un fath.

“I edrych ar ein perfformiad H1 yn wrthrychol, mae'n wir bod refeniw wedi tyfu'n gyflym trwy fis Mai. O ystyried y sylfaen a osodwyd gennym yn hanner cyntaf y flwyddyn, rydym yn parhau i weld twf hyd yn oed ar ôl i ni gael ein hychwanegu at y rhestr endidau. Nid yw hynny'n golygu nad oes gennym anawsterau o'n blaenau. Rydym yn gwneud.

“Bydd angen i ni fuddsoddi’n helaeth mewn pobl a deunyddiau i ddisodli hen fersiynau meddalwedd a chaledwedd, rheoli parhad cyflenwad, a sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno’n llyfn i’n cwsmeriaid ledled y byd. Bydd yr holl ffactorau hyn yn cael effaith ar berfformiad busnes yn y dyfodol.

“Mae'n debyg eich bod wedi gweld delwedd o awyren yn frith o dyllau bwled o amgylch y campws. Yr un ddelwedd a gefais ar y sgrin eiliad yn ôl. Mae Huawei fel yr awyren honno.

“Mae angen i ni glytio'r tyllau hyn heb golli uchder. Rydyn ni bron â gorffen clytio ein busnes cludo, a nawr rydyn ni'n canolbwyntio ar ein busnes defnyddwyr. Byddwn yn parhau i ymladd am oroesi.

“Gall anawsterau yn yr amgylchedd y tu allan effeithio ar gyflymder ein twf yn y tymor byr, ond byddwn yn aros y cwrs. Ni fyddwn yn newid ein cyfeiriad strategol. A byddwn yn bendant yn gweld hyn drwodd.

“Tra ein bod yn gweithio’n galed i sicrhau ein goroesiad, byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ôl y bwriad - gan gynnwys cyfanswm o CNY120 biliwn mewn Ymchwil a Datblygu eleni.

“Fe gawn ni drwy’r heriau hyn, ac rydyn ni’n hyderus y bydd Huawei yn cychwyn ar gyfnod newydd o dwf ar ôl i’r gwaethaf o hyn fod y tu ôl i ni.

“Mae cydweithredu agored o fudd i bawb.

“Bydd Huawei yn parhau i weithio gydag eraill waeth beth yw’r heriau rydyn ni’n eu hwynebu. Ni fyddwn yn ildio i ynysigrwydd nac yn cau ein hunain o'r byd y tu allan. Rydym am weithio'n agosach gyda phartneriaid ar draws y gadwyn werth i greu mwy o werth i'n cwsmeriaid, a phrofiad gwell i'n defnyddwyr. Gyda'n gilydd, gallwn hyrwyddo datblygiad iach a chynaliadwy'r diwydiant TGCh cyfan.

“Rydym yn hyderus yn yr hyn sydd gan y dyfodol a byddwn yn parhau i wthio ymlaen

“I'r rhai y tu allan i'r cwmni, rwy'n siŵr bod y chwe mis diwethaf wedi ymddangos yn eithaf cythryblus i ni. Ond y tu mewn i'r cwmni mae pethau'n ddigynnwrf. Rydym yn canolbwyntio ar ein gwaith, sicrhau darpariaeth esmwyth, a darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n cwsmeriaid.

“Waeth pa anawsterau a ddaw ein ffordd, rydym yn gwbl hyderus yn yr hyn sydd gan y dyfodol inni.

“I un, mae’r diwydiant TGCh yn dal i ffynnu. Mae'r byd newydd ddechrau mynd yn ddigidol a chofleidio deallusrwydd artiffisial, a bydd hyn yn creu lle enfawr i dyfu.

“Mae ein cwsmeriaid a’n partneriaid byd-eang wedi rhoi llawer o ymddiriedaeth ynom, ac rydym wedi bod yn cymryd camau pendant i anrhydeddu ein hymrwymiadau iddynt. Mae ein hyder yn gydfuddiannol, ac yn tyfu'n gryfach gydag amser.

“Rydym hefyd wedi darganfod pan fydd sefydliadau dan bwysau anhygoel, ei fod yn aml yn cyd-fynd â photensial twf anhygoel. Mewn ffordd, mae chwilota llywodraeth yr UD yn erbyn Huawei wedi ein helpu i ddeall ein hamcanion yn well. Mae wedi gwella cydweithredu ac wedi symbylu ein pobl. Mae'r pwysau hwn wedi dod â ni at ein gilydd ac wedi adfywio'r cwmni.

“Rydyn ni nawr ar foment hanesyddol. Mae wedi creu cyfle i'n pobl ddisgleirio ac wedi denu llawer o feddyliau disglair o bob cwr o'r byd i ymuno â ni. Rwy'n credu y bydd Huawei yn cael ei redeg gan dîm sy'n ddwy neu dair blynedd o nawr, sy'n llawn angerdd. Nhw fydd y rhai sy'n rheoli'r cwmni'n effeithiol ac yn cefnogi rownd newydd o dwf.

“Rydyn ni'n dal i ddringo i fyny, gam wrth gam tuag at binacl y farchnad TGCh. Rydym wedi dewis y llwybr anoddaf, ond nid oes gennym unrhyw edifeirwch.

“Hyd yn oed yn yr amseroedd anoddaf, rydyn ni wedi cadw at ein penderfyniadau, oherwydd fe'u gwnaed wrth geisio cyflawni ein delfrydau. Mae'r ymdeimlad hwn o genhadaeth wedi ein galluogi i gadw ffocws ac ymroddiad, ac wedi ein helpu i sefyll ar flaen y gad mewn sawl maes.

“Trwy gydweithrediad agored, rydym wedi ymuno â rhai o wyddonwyr a meddyliau disgleiriaf y byd. Byddwn yn archwilio'r dyfodol gyda'n gilydd ac yn dod â buddion technoleg ddigidol i bawb.

“Ein hymrwymiad i’n delfrydau a’n cenhadaeth yw’r grym y tu ôl i’n cynnydd. Nid oes troi yn ôl. Y cyfan y gallwn ei wneud yw aros y cwrs a bwrw ymlaen. Rydym yn hyderus y byddwn yn ei wneud yn y diwedd.

"Diolch."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Economi

Sylwadau ar gau.