Mae'r Comisiwn yn ymgynghori â rhanddeiliaid ar ganllawiau ar gyfer llysoedd cenedlaethol wrth drin #DisclosureInformation

| Gorffennaf 31, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwahodd sylwadau ar gyfathrebiad drafft i gynorthwyo llysoedd cenedlaethol i ddelio â cheisiadau i ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol mewn achos ar gyfer gorfodi cyfraith cystadlu'r UE yn breifat. Gall rhanddeiliaid anfon eu cyfraniadau tan 18 Hydref 2019.

y Cyfarwyddeb Difrod Antitrust yn helpu dinasyddion a chwmnïau i hawlio iawndal os ydynt yn ddioddefwyr torri rheolau gwrthglymblaid yr UE.

Yn hyn o beth, mae llysoedd cenedlaethol yn debygol o dderbyn ceisiadau i ddatgelu tystiolaeth sy'n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Mae'r Gyfarwyddeb Difrod Gwrthglymblaid yn gorfodi aelod-wladwriaethau i sicrhau bod gan lysoedd cenedlaethol y pŵer i orchymyn datgelu'r dystiolaeth hon os yw nifer o feini prawf yn cael eu bodloni. Ar yr un pryd, mae angen i aelod-wladwriaethau sicrhau bod gan lysoedd cenedlaethol fesurau effeithiol ar gael i amddiffyn gwybodaeth gyfrinachol o'r fath.

Gall deddfau cenedlaethol fod yn wahanol i raddau helaeth o ran mynediad at wybodaeth gyfrinachol a'i diogelu. Mae'n bwysig iawn bod llysoedd cenedlaethol yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng hawl yr hawlwyr i gael gafael ar wybodaeth a hawl perchnogion gwybodaeth i amddiffyn gwybodaeth gyfrinachol.

Er mwyn cefnogi llysoedd cenedlaethol yn y dasg hon, mae'r Comisiwn wedi drafftio cyfathrebiad yn ceisio darparu arweiniad ymarferol i lysoedd cenedlaethol wrth ddewis mesurau amddiffynnol effeithiol, er enghraifft o ystyried amgylchiadau penodol yr achos, math a graddau sensitifrwydd y wybodaeth gyfrinachol.

Mae'r cyfathrebiad drafft yn cyflwyno nifer o fesurau sydd ar gael i ddatgelu gwybodaeth berthnasol wrth amddiffyn cyfrinachedd, ac yn tynnu sylw at yr elfennau y gallai llysoedd eu hystyried ar gyfer dewis y rhai mwyaf effeithiol, o fewn ffiniau eu rheolau gweithdrefnol cenedlaethol.

Ni fydd y cyfathrebiad yn rhwymol ar gyfer llysoedd cenedlaethol ac nid yw'n anelu at addasu na chyflawni newidiadau i'r rheolau gweithdrefnol sy'n berthnasol i achos sifil yn y gwahanol Aelod-wladwriaethau.

Gellir cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad tan 18 Hydref 2019. Bydd y Comisiwn yn adolygu'r holl fewnbwn yn ofalus cyn cwblhau'r cyfathrebu.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael yma .

Cefndir

Mae torri cyfraith cystadleuaeth yr UE fel carteli neu gam-drin safleoedd dominyddol yn y farchnad yn achosi niwed difrifol iawn, nid yn unig i'r economi gyfan ond hefyd i fusnesau a defnyddwyr penodol. Gallant ddioddef niwed, er enghraifft, oherwydd prisiau uwch neu elw a gollwyd oherwydd cau marchnad.

Mae gan y dioddefwyr hyn hawl i gael iawndal am y niwed hwn. Gallant gael iawndal o'r fath trwy ddwyn achos am iawndal gerbron llys cenedlaethol. Mae'r Cyfarwyddeb Difrod Antitrust, yr oedd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau ei weithredu yn eu systemau cyfreithiol erbyn 27 Rhagfyr 2016, yn ei wneud haws i ddioddefwyr arferion gwrth-gystadleuol gael iawndal. Mae mwy o wybodaeth am gamau iawndal gwrthglymblaid ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Antitrust, Busnes, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.