#WorldSkills - Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr i fynd i'r afael ag argyfwng sgiliau cynyddol yn y farchnad lafur

| Gorffennaf 31, 2019

Bydd arweinwyr diwydiant, llunwyr polisi, darparwyr addysg a hyfforddiant, ac ymchwilwyr yn cydgyfarfod â Kazan, Rwsia fis nesaf ar gyfer Cynhadledd WorldSkills.

Ochr yn ochr â'r un digwyddiad, bydd mwy na phobl ifanc 1,600 o genhedloedd 63 hefyd yn cystadlu i fod yn bencampwyr y byd mewn gwahanol sgiliau 56 ar draws ystod eang o ddiwydiannau - o saer coed i flodeuwriaeth; trin gwallt i electroneg; ac atgyweirio hunangofiant i'r becws.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Undeb Gweithwyr Proffesiynol Ifanc (WorldSkills Rwsia) Robert Urazov fod yr uwchgynhadledd sgiliau, o ran graddfa a safon y cyfranogwyr, yn debyg i fforwm economaidd enwog Davos.

Meddai: “Yn ogystal â chystadleuaeth, byddwn yn ceisio cynnig newidiadau hanfodol i’r byd yn y system hyfforddi talent.”

Bydd cyfranogwyr yn trafod heriau a thueddiadau cyfredol, yn amrywio o sioc economaidd a newid yn yr hinsawdd i drawsnewid technolegol. Bydd sesiynau amrywiol yn archwilio atebion a manteision y mae sgiliau'n eu cynnig i'r 'megatrends' hyn a sut y bydd sgiliau'n rhan annatod o ddyfodol gwell i ni i gyd.

Daw'r digwyddiad, ar 23-24 Awst, yng nghanol pryder am fwlch sgiliau cynyddol yn Ewrop ac mewn mannau eraill.

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol Rosatom, Alexey Likhachev, o’r cwmni ynni niwclear blaenllaw, ymhlith y rhai sydd wedi lleisio pryder. Wrth ysgrifennu yn Les Echos yn Ffrainc, galwodd am sefydlu tasglu arbenigol i fynd i’r afael â’r “argyfwng sgiliau byd-eang ymgripiol.”

Dywed fod y mater yn broblem o ddisgyrchiant tebyg i newid yn yr hinsawdd ond yn un sydd “wedi cael ei drechu’n flêr fel ymylol gan wneuthurwyr polisi gorau ledled y byd ers gormod o amser bellach”.

“Mewn degawd neu fwy o nawr, pan fydd yr olaf o’r babanod yn marchogaeth i fachlud haul heb unrhyw ddisodli yn y golwg, mae’r gwagle a adewir ar ôl yn debygol o fod yn fygythiad i dwf economaidd ond yn waeth byth i fywydau pobl,” ysgrifennodd.

Bydd Cynhadledd WorldSkills a phencampwriaeth WorldSkills, y disgwylir i lywydd Rwsia Vladimir Putin ac arweinwyr eraill ei mynychu, yn gofyn cwestiynau dybryd, gan gynnwys; sut allwn ni hyfforddi cenhedlaeth ystwyth o bobl ifanc medrus ar gyfer y dyfodol a sut y byddant yn aros yn berthnasol yn wyneb trawsnewidiadau economaidd, cymdeithasol a thechnolegol?

Bydd yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud ag addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET), y galw am sgiliau, sgiliau’r dyfodol yn ogystal â rhagoriaeth a datblygiad sgiliau.

Un o gymynroddion Cystadlaethau WorldSkills blaenorol yw gwelededd cynyddol addysg broffesiynol fedrus, fel un o offer trawsnewid cymdeithasol ac economaidd.

Mae'r gystadleuaeth hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr mewn diwydiant, llywodraeth ac addysg gyfnewid gwybodaeth ac arferion gorau o ran diwydiant ac addysg broffesiynol.

Dywedodd Leila Fazleeva, gan y trefnwyr, y bydd yr uwchgynhadledd “yn ddigwyddiad pwysig nid yn unig yn hanes Rwsia ond hefyd yn hanes holl gystadlaethau’r byd”.

Amlygwyd maint yr argyfwng sgiliau yn ddiweddar gan adroddiad KPMG a rybuddiodd fod y prinder sgiliau ar “bwynt tipio’ na ellir ei anwybyddu ”.

Dywed y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd fod Japan, yr Unol Daleithiau ac economïau mawr Ewrop fel Ffrainc a Sbaen wedi dangos rhai o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr a'r rhai sydd ar gael yn y gweithlu. Roedd llawer o'r diffyg cyfatebiaeth yn adlewyrchu galw mawr am swyddi uwch-dechnoleg ond cyflenwad annigonol o staff hyfforddedig.

Dywedodd yr OECD: “Nid yw’r systemau addysgol ledled y byd yn barod i gorddi digon o’r bobl sydd â’r mathau hyn o sgiliau lefel uwch.”

Gwestai arbennig yn y seremoni agoriadol yn Kazan fydd Sophia, yr unig robot ar y blaned sydd wedi cael dinasyddiaeth a phasbort.

Rhennir yr uwchgynhadledd yn dri phrif faes, gan fynd i'r afael â newidiadau mewn technoleg ac economïau, cymdeithas a'r amgylchedd.

“Bydd y tri ohonyn nhw yn dadansoddi’r effaith gysylltiedig ar ddulliau hyfforddi talent,” meddai Fazleeva.

“Nod y digwyddiad yw hyrwyddo proffesiynoldeb, crefft a galwedigaethau galwedigaethol sydd eu hangen ar yr economi fyd-eang.”

Bydd Jaime Saavedra, sy'n arwain yr Ymarfer Byd-eang Addysg yng Ngrŵp Banc y Byd, yn siarad mewn panel o'r enw 'Byd sydd mewn perygl: datblygu'r setiau sgiliau i ddioddef, addasu a ffynnu'.

Bydd yn canolbwyntio ar addysg ac athrawon sydd, yn ei farn ef, â rôl allweddol wrth fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau. “Mae gan bob gwlad athrawon ymroddedig a brwdfrydig, sy’n cyfoethogi ac yn newid bywydau miliynau o blant,” meddai.

Mae mudiad WorldSkills yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol ifanc o bob gwlad ddysgu'r arferion byd-eang gorau ym maes galwedigaethau galwedigaethol a hefyd helpu ei aelod-wledydd 80-plus i ddatblygu eu heconomïau.

Prinder gweithwyr medrus yw her llogi Rhif 1 neu Rif 2 mewn chwech o economïau mwyaf 10, Gweithlu a ddarganfuwyd mewn arolwg diweddar o gyflogwyr 35,000.

Hyd yn oed yn Ffrainc, lle mae diweithdra yn sownd ar fwy na 9 y cant ac ymhlith yr uchaf yn Ewrop, mae nifer cynyddol o gwmnïau yn cwyno am ddiffyg gweithwyr medrus, yn ôl Inséé, sefydliad ystadegol cenedlaethol y wlad.

Erbyn 2030 fe allai’r byd wynebu prinder dybryd o bersonél cymwys iawn, yn ôl ymchwil gan Korn Ferry Hay Group. Yn Rwsia gallai hyn arwain at brinder 2.8 miliwn o weithwyr medrus iawn a allai achosi colledion i fusnesau $ 300 biliwn.

Yn y cyfamser, mae Tsieina yn deffro i gamgymhariad a allai fod yn niweidiol yn ei marchnad lafur. Bydd 7.27 miliwn o raddedigion - sy'n cyfateb i boblogaeth gyfan Hong Kong - yn ymuno â'r farchnad swyddi eleni; marchnad sydd â phrinder gweithwyr medrus.

Yn 2021, cynhelir WorldSkills yn Shanghai ac mae rhai yn edrych i Rwsia, gwesteiwr eleni, Tsieina a Ffrainc, a fydd yn ceisio cynnal Cystadleuaeth WorldSkills 2023, i hyrwyddo gweithredu i blygio'r bwlch sgiliau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, Cyflogaeth, EU, EU, rhagolwg economaidd yr UE, fframwaith ariannol yr UE, Rwsia, hawliau gweithwyr

Sylwadau ar gau.