#JRC - Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd yn agor labordai o'r radd flaenaf i ymchwilwyr

| Gorffennaf 31, 2019

Bellach bydd ymchwilwyr o bob rhan o Ewrop yn cael hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddefnyddio cyfleusterau modern y Cyd-ganolfan Ymchwil: ar ôl rownd gyntaf y fenter mynediad agored, lle derbyniwyd bron i gynigion cymwys 100 gan sefydliadau ymchwil 92, labordai pellach. mae gwasanaeth gwyddoniaeth a gwybodaeth fewnol y Comisiwn bellach ar gael i wyddonwyr allanol. Byddant nawr hefyd yn gallu cynnal arbrofion ar ddatrysiadau ynni allyriadau sero a diogelwch niwclear. Gyda'r fenter hon, nod y JRC yw hybu ymchwil wyddonol a chystadleurwydd yn ogystal â chynyddu cydweithrediad rhwng ymchwilwyr Ewropeaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics, sy'n gyfrifol am y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd: “Mae'r Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yn defnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf a ariennir gan yr UE i'n helpu i fynd i'r afael â heriau mwyaf dybryd ein hamser, o newid yn yr hinsawdd. i ddiogelwch bwyd a diogelwch niwclear. Rwy’n falch iawn ein bod bellach yn gwneud hyd yn oed mwy i gefnogi eraill sy’n ymdrechu i ddatrys problemau cymdeithasol trwy rannu ein labordai a’n cyfleusterau gyda gwyddonwyr disglair o bob rhan o Ewrop. ”

Ers i'r Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC) agor ei chyfleusterau yn 2017 gyntaf, mae gwyddonwyr o wledydd cyfagos 21 EU a 3 wedi bod yn cynnal arbrofion yn 12 o labordai’r JRC yn Geel (Gwlad Belg), Ispra (yr Eidal) a Karlsruhe (yr Almaen). Mae'r fenter bellach yn cael ei hymestyn i Petten (yr Iseldiroedd), cartref labordai ymchwil ynni a thrafnidiaeth y JRC. Ymchwilwyr o wledydd yr UE a gwledydd sy'n gysylltiedig â'r Horizon 2020 gwahoddir rhaglen ymchwil i wneud cais cyn 30 Medi.

Mae labordai bellach ar agor ar gyfer profi tanwydd newydd a diogelwch niwclear

Mae dau gyfleuster sy'n ymroddedig i ddatblygu technolegau tanwydd hydrogen bellach ar agor yn Petten: y cyfleuster profi tanc nwy pwysedd uchel a'r cyfleuster profi celloedd tanwydd ac electrolyser.

Hydrogen yw un o'r tanwyddau amgen mwyaf addawol, gan nad yw'n cynhyrchu unrhyw allyriadau carbon deuocsid. Fodd bynnag, mae'r dechnoleg yn ei dyddiau cynnar ac mae angen ei datblygu cyn y gellir ei defnyddio yn lle tanwydd ffosil confensiynol. Yn Petten, bydd ymchwilwyr yn cynnal arbrofion ar gelloedd tanwydd a thanciau nwy o dan wahanol amodau amgylcheddol.

Mae'r JRC hefyd yn agor dau labordy o'r radd flaenaf a ddyluniwyd ar gyfer ymchwil ar ddeunyddiau actinide yn Karlsruhe. Elfennau actinide yw asgwrn cefn technolegau niwclear, megis ynni, archwilio'r gofod neu driniaethau meddygol. Bydd gwyddonwyr yn gallu cynnal ymchwil archwiliadol i helpu i ddatblygu offer neu ddeunyddiau niwclear newydd.

O fis Medi, bydd y JRC hefyd yn sicrhau bod nifer o'i gyfleusterau Ewropeaidd ar gael ar gyfer mesuriadau adwaith niwclear a data pydredd yn Geel. Mae mesuriadau o'r fath yn helpu i wneud adweithyddion niwclear a thrin gwastraff niwclear yn fwy diogel, ac yn gwella amddiffyniad radiolegol i ddinasyddion a'r amgylchedd.

Cefndir

Mae'r agoriad diweddaraf o gyfleusterau yn dilyn dwy flynedd gyntaf lwyddiannus o rannu seilwaith ymchwil y JRC, gyda phrosiectau wedi'u cwblhau gan 12 a dros 30 yn parhau. Mae canlyniadau'r arbrofion cyntaf eisoes yn cael effaith.

Er enghraifft, cynhaliodd ymchwilwyr o'r Iseldiroedd arbrofion gan ddefnyddio'r peiriant bar Hopkinson mwyaf yn y byd, yn y labordy Ewropeaidd ar gyfer asesiad strwythurol yn Ispra. Roedd angen y peiriant hwn arnynt i brofi gwrthiant deunyddiau 'brics mwd' adobe yn erbyn ffrwydradau neu ffrwydradau. Mae strwythurau Adobe i'w cael ledled y byd, gan gynnwys mewn lleoedd sy'n ymwneud â gwrthdaro milwrol neu'n dueddol o beryglon naturiol. Diolch i ganlyniadau'r arbrofion hyn, gall milwyr ar deithiau cadw heddwch nawr gael mwy o wybodaeth ar ba mor dda y gall yr adeiladau y maent yn gweithredu ynddynt eu hamddiffyn.

Cynhaliodd ymchwilwyr niwclear o Rwmania arbrofion yng nghyfleuster GELINA y JRC yn Geel, a ddefnyddir i fesur ymddygiad niwtronau â chywirdeb uchel iawn. Gan fod niwtronau yn rhan allweddol o adweithiau niwclear, mae data cywir yn hanfodol ar gyfer llwyddiant technolegau niwclear blaengar - o driniaethau canser effeithiol wedi'u targedu i ynni diogel heb lawer o wastraff.

A porth cyhoeddus pwrpasol wedi'i sefydlu gyda gwybodaeth ar bob agwedd sy'n gysylltiedig â menter Mynediad Agored Seilwaith Ymchwil JRC, gan gynnwys cyhoeddi galwadau am gynigion, gwybodaeth am yr amodau a'r meini prawf ar gyfer mynediad yn ogystal â'r broses gyflwyno. Ni fydd y JRC yn gwneud elw o agor ei gyfleusterau i ddefnyddwyr allanol.

Mwy o wybodaeth

Mynediad agored i Seilwaith Ymchwil JRC

Taflen ffeithiau ar y Cyd-Ganolfan Ymchwil

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, ymchwil

Sylwadau ar gau.