Cysylltu â ni

EU

Mae strategaeth newydd yr UE ar Ganol Asia yn nodi heriau, yn optimeiddio cyfleoedd, meddai llysgennad yr UE yn #Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Strategaeth Ganolog Asia newydd, a ddyfeisiwyd gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn mynd i'r afael â realiti newydd gwledydd Canol Asia ac yn annog atebion cydweithredol, Pennaeth Dirprwyaeth yr UE i Lysgennad Kazakhstan Sven-Olov Carlsson (Yn y llun) dywedwyd yn ddiweddar Amseroedd yr Astana mewn cyfweliad unigryw,yn ysgrifennu Nazira Kozhanova.

Sven-Olov Carlsson

“Nod Strategaeth Canol Asia yw ffurfio partneriaeth gryfach, fodern ac anghynhwysol â gwledydd Canol Asia, gan ystyried realiti geopolitical newydd yn ogystal ag anghenion a galluoedd esblygol ein partneriaid Canol Asia. Mae'n adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o ymgysylltiad yr UE yn y rhanbarth, yn nodi heriau a chyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu a'i nod yw cefnogi datblygiad y rhanbarth yn ofod economaidd a gwleidyddol cynaliadwy, gwydn, llewyrchus a rhyng-gysylltiedig yn agosach, ”Carlsson Dywedodd.

Nododd Carlsson hefyd dair blaenoriaeth i'r polisi. Y flaenoriaeth gyntaf yw Partneriaeth ar gyfer Gwydnwch, sy'n golygu bod partneriaid yr UE â gwledydd Canol Asia wrth ragweld a mynd i'r afael â'r heriau sy'n effeithio ar eu nodau economaidd-gymdeithasol a'u diogelwch i wella eu gallu i gofleidio diwygio a moderneiddio.

hysbyseb

Yr ail flaenoriaeth yw Partnering for Prosperity, sy'n ceisio datgloi potensial twf y rhanbarth trwy feithrin datblygiad sector preifat cystadleuol a hyrwyddo amgylchedd buddsoddi cadarn ac agored.

Y flaenoriaeth olaf yw Gweithio'n Well Gyda'n Gilydd sy'n rhagdybio y bydd yr UE yn gweithio gyda Chanolbarth Asia i gryfhau pensaernïaeth y bartneriaeth, gan ddwysáu deialog wleidyddol ac agor gofod ar gyfer cyfranogiad cymdeithas sifil.

Chwaraeodd Kazakhstan ran bwysig wrth lunio'r strategaeth newydd trwy rannu cynigion gyda'r UE, meddai Carlsson.

hysbyseb

“Gadewch imi yn y cyd-destun hwn grybwyll cyfraniad mwyaf gwerthfawr Kazakhstan wrth lunio’r strategaeth newydd. Ym mis Mehefin y llynedd, rhannodd Weinyddiaeth Materion Tramor Kazakh bapur sylweddol yn tynnu sylw at bwysigrwydd synergedd dulliau rhanbarthol a dwyochrog. Yr wyth blaenoriaeth a ddiffiniwyd gan ein partneriaid yn Kazakh, gan gynnwys datblygu potensial dynol trwy addysg, hyrwyddo rheolaeth y gyfraith, datblygu entrepreneuriaeth breifat, technolegau newydd, cysylltedd, yr economi werdd, diogelu'r amgylchedd a chydweithrediad diogelwch, gan gynnwys cymorth i ailsefydlu a sefydlogi Afghanistan. wedi'i adlewyrchu'n dda iawn yn y strategaeth newydd ac mae eisoes yn cynrychioli rhestr flaenoriaeth eithaf uchelgeisiol y gallaf danysgrifio iddi yn llawn, ”meddai Carlsson.

Rhannodd ei gyffro am raglen newydd yn yr UE sy'n darparu ysgoloriaethau i ferched Afghanistan astudio yn Uzbekistan a Kazakhstan.

“Yn gyntaf oll, y weithred yw’r enghraifft gyntaf o raglen cydweithredu tairochrog rhwng yr Undeb Ewropeaidd, Affghanistan, a gwledydd Canol Asia (Kazakhstan ac Uzbekistan). Mae hyn yn unol â Strategaeth newydd yr UE ar gyfer Canolbarth Asia a'i phrif amcan i feithrin cydweithredu trawsffiniol yng Nghanol Asia ond a rhwng pum gwlad Canol Asia a'r rhanbarth ehangach. Yn ail, rydym yn disgwyl i'r prosiect rymuso menywod o Afghanistan a fydd yn gallu elwa o raglenni wedi'u teilwra mewn tri sector â blaenoriaeth, amaethyddiaeth, mwyngloddio ac ystadegau, a thrwy hynny wella eu sgiliau a'u siawns o ddod o hyd i gyflogaeth. Yn drydydd, rydym yn rhoi pwys mawr ar effaith gorlifo prosiect o'r fath, a ddyluniwyd yn wreiddiol fel prosiect addysg ond yr ydym yn disgwyl ei gyfrannu at ddatblygiad economaidd a sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yn y rhanbarth. Ar y cyfan, credwn fod dull strategol a gweledigaeth hirdymor yr UE, ynghyd â gwybodaeth UNDP a Merched y Cenhedloedd Unedig - sef ein partneriaid gweithredu - ynghyd ag arbenigedd a phrofiad Kazakh ac Wsbeceg ym meysydd penodol addysg yn a rysáit ar gyfer llwyddiant y rhaglen hon, ”meddai Carlsson.

Mae Carlsson wedi nodi, er gwaethaf ymdrechion gorau gwledydd Canol Asia, nad yw cydweithredu rhanbarthol wedi cyrraedd ei botensial eto, gan fod y flaenoriaeth gychwynnol wedi'i rhoi i gydgrynhoad cenedlaethol.

“Dros y ddau ddegawd diwethaf, nid yw cydweithredu rhanbarthol yng Nghanol Asia wedi cyrraedd ei botensial. Nid yw hanes cyffredin a threftadaeth ddiwylliannol a rennir y pum gwlad wedi cael eu trosi eto i ganfyddiad ar y cyd o'r rhanbarth fel ystafell ar gyfer gweithredu gwleidyddol cyffredin. Fodd bynnag, nid yw’r realiti hwn yn syndod, gan fod pob un o’r pum gwlad wedi bod yn rhoi blaenoriaeth i gydgrynhoad cenedlaethol am resymau amlwg yn ystod blynyddoedd cyntaf annibyniaeth gan ganolbwyntio ar wladwriaeth, sofraniaeth a sefydlu sefydliadau angenrheidiol a ffiniau diogel, ”meddai Carlsson.

Fodd bynnag, mae'r sefyllfa o ran cydweithredu rhanbarthol yn newid, gan fod y gwledydd yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau cyffredin gyda'i gilydd fwyfwy, fel y dangosir yng nghyfarfod anffurfiol cyntaf arweinwyr Canol Asia ym mis Mawrth 2018. Hoffai'r UE gefnogi a chryfhau'r don newydd hon o gydweithrediad rhanbarthol yng Nghanol Asia.

“Ac eto yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae arwyddion pwysig bod y llun yn newid yn gyflym. Mae'r momentwm newydd mewn cydweithrediad rhanbarthol, a ddangosir gan Uwchgynhadledd anffurfiol gyntaf arweinwyr Canol Asia ym mis Mawrth 2018 yn Astana, hefyd wedi gwella perthnasedd profiad yr UE wrth lunio atebion cydweithredol i heriau cyffredin. Ni allwn ond croesawu'r 'gwyntoedd newydd hyn yn chwythu' yng Nghanol Asia sy'n ffafriol i gryfhau cydweithrediad rhanbarthol. Mae hwn yn gyfnod o gyfleoedd, a heddiw gwelwn y gall dyheadau droi yn realiti yn wirioneddol. Mae'r UE yma oherwydd ein bod yn credu ym mhotensial y rhanbarth hwn, ac, yn bwysicaf oll, potensial pobl y rhanbarth hwn. Dyma graidd ein strategaeth newydd ar Ganolbarth Asia, ac rydym yn benderfynol o fuddsoddi yn y cyfleoedd newydd a’r potensial cynyddol ar gyfer cydweithredu o fewn a chyda’r rhanbarth cyfan, ”meddai Carlsson.

Byddai rhaglenni'r UE yn mynd i'r afael â dod o hyd i atebion cydweithredol ar y lefel ranbarthol.

“Bydd deialogau UE-Canolbarth Asia a rhaglenni aml-wlad a ariennir gan yr UE yn cyfrannu at hyrwyddo datrysiadau cydweithredol ar y lefel ranbarthol mewn meysydd fel yr amgylchedd, rheoli dŵr, newid yn yr hinsawdd ac ynni cynaliadwy; addysg; rheol y gyfraith; cysylltedd cynaliadwy; polisi cyffuriau; diogelwch ac atal radicaleiddio; rheoli ffiniau a hwyluso masnach ryng-ranbarthol, ”meddai Carlsson.

Un prosiect fyddai'r Fforwm Economaidd UE-Canolbarth Asia cyntaf y cytunwyd arno yn ystod cyfarfod gweinidogol diweddar yr UE-CA yn Bishkek. Cynigiodd Carlsson dair thema ar gyfer y fforwm sydd ar ddod.

“Fel pynciau pendant ar gyfer Fforwm Economaidd cyntaf yr UE-Canolbarth Asia, byddwn yn awgrymu tair thema bwysig: hwyluso allforio, o bosibl gyda ffocws penodol ar y sector amaethyddol, hyrwyddo buddsoddiad a masnach ryngranbarthol,” meddai Carlsson.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd