Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré.

Achos arwyddluniol mewn pwynt yw'r cam-drin a ddioddefodd y teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, ei wraig a'u mab), lle rhoddodd barnwr Sbaen dri aelod o'r teulu mewn cyfnod cadw hir cyn y treial, ynghyd â dim mynediad i'w ffeil achos ( cyfundrefn o'r enw “Secreto de sumario”), ac amodau carchar arbennig o llym a neilltuwyd ar gyfer terfysgwyr a throseddwyr treisgar (a elwir yn drefn FIES o dan gyfreithiau Sbaen).

Yn ôl yr atwrnai Scott Crosby, a gyflwynodd gais ym mis Gorffennaf ar ran Vladimir Kokorev i Lys Hawliau Dynol Ewrop, fe wnaeth barnwr o Sbaen garcharu pob un o dri aelod y teulu o 2015 i ddiwedd 2017 ar amheuaeth o wyngalchu arian yn annelwig. Ni osodwyd unrhyw daliadau ffurfiol, nac “ni ellid eu gosod oherwydd nad oedd tystiolaeth bod y Kokorevs wedi delio ag arian a gynhyrchwyd yn anghyfreithlon”, meddai Crosby yn ei gyflwyniad. Tua diwedd y ddwy flynedd hon o garchar, estynnwyd y ddalfa am ddwy flynedd arall, yn dal i fod heb gyhuddiad ffurfiol a thystiolaeth o drosedd ragfynegol. Ar apêl, cymudwyd hyn i gaethiwo tiriogaethol a oedd yn cyfyngu'r teulu i Gran Canaria ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt adrodd yn wythnosol i'r llys lleol.

Yn ystod eu cadw cyn y treial, lladradwyd y Kokorevs o'u rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, gan gael eu trin ym mhob ffordd fel carcharorion peryglus fel terfysgwyr, troseddwyr rhywiol neu droseddwyr rhyfel (FIES-5, y lefel cadw uchaf a llymaf) er eu bod erioed wedi defnyddio na chymell trais ac nid oedd ganddo gofnod troseddol blaenorol, yn Sbaen nac yn unman arall.

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, bu'r Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewrop, yn enwedig y Pwyllgor Atal Artaith (CPT), wedi mynegi pryderon a rhybuddion difrifol am system FIES. Yn ôl cyflwyniad Frontiers Hawliau Dynol, arweiniodd statws FIES - 5, y bu teulu Kokorev yn destun iddo:

“… Newid celloedd yn aml, defnyddio ataliadau mecanyddol wrth gael eu symud, ymweliadau cyfyngedig a chaniatáu i weinyddiaeth y carchar fonitro a chofnodi heb awdurdodiad barnwrol eu holl gyfathrebiadau ac ymweliadau… [gwadu] budd Rheolau Carchardai Ewropeaidd, megis yr hawl i gael eich cadw ar wahân i garcharorion a gafwyd yn euog… rhyddhad dydd… cyswllt rhwng y teulu… [a’r opsiwn i bostio] mechnïaeth. Ni ystyriwyd na chynigiwyd dewisiadau amgen i garcharu. ”

Ymhellach, roedd y Kokorevs yn destun y secreto de sumario drefn, a olygai nad oedd ganddynt hwy na'u cyfreithwyr unrhyw fynediad i ffeiliau'r Llys, y dystiolaeth na'r rhesymu a ddefnyddid gan y barnwr i'w cadw yn y carchar.

Fel Hawliau Dynol Heb Ffiniau ' cyflwyniad i'r UPR yn egluro: “Yn arwyddocaol, mae’r achos hwn yn cynnig cadarnhad unigryw bod Cyfarwyddeb 2012 / 13 / EU Senedd Ewrop a Chyngor 22 Mai 2012 ar yr hawl i wybodaeth mewn achos troseddol (a ddylai atal y secreto de sumario rhag cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun cadw pretrial), nid yw wedi cael ei weithredu'n iawn gan Sbaen trwy'r Ley Orgánica 5 / 2015 o 27 Ebrill 2015. "

Mae cyflwyniad ar y cyd arall gan nifer o gwmnïau cyfreithiol yn Sbaen sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol a phenydol, yn gwadu bod carchariad pretrial yn cael ei ddefnyddio gan farnwyr Sbaen i “feddalu” yr unigolyn sy’n destun ymchwiliad. Daw’r cyflwyniad i’r casgliad, ar ôl egluro bod Sbaen yn cymryd agwedd ymchwiliol yn bennaf tuag at yr ymchwiliad troseddol: “Mae’r duedd hon tuag at gam-drin carchariad pretrial yn ganlyniad (a) nodweddion system droseddol Sbaen, lle mae ymchwiliad. barnwr; (b) y cyfleoedd ar gyfer yr ymchwiliad sy'n deillio o garchariad pretrial, yn enwedig pan gaiff ei gymhwyso ar yr un pryd â mesurau eraill sy'n bodoli yn system gyfreithiol Sbaen, megis y secreto de sumario a'r FIES, ac (c) y ffaith bod yr hawl i iawndal am garchariad pretrial [anghyfreithlon] yn dibynnu ar [brawf o] ddiniweidrwydd (mae hyd yn oed gwahanol fathau o ddiniweidrwydd yn bodoli at y dibenion hyn). "

Galwodd cyflwyniadau rhanddeiliaid am i Sbaen gael ei dal yn atebol am y troseddau hawliau dynol hyn. Mae argymhellion dro ar ôl tro gan leisiau amrywiol yn galw Sbaen i ddileu'r secreto de sumario a system FIES, i barchu'r rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, ac i ddiwygio'r arfer o gadw cyn-achos yn hir.

Ar hyn o bryd, ymddengys mai Achos Kokorev yw'r unig achos lle defnyddiodd barnwr o Sbaen y tri mesur hyn mewn cyfuniad â'i gilydd ac felly hefyd fydd y cyfle cyntaf i Lys Hawliau Dynol Ewrop ddyfarnu ar y math hwn o arfer.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR), cynnwys, Erthygl Sylw, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.