Mae Upset #Hindus yn ceisio hawl i amlosgi yn #Malta gan fod 'claddu yn rhwystro taith enaid'

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Hindwiaid ledled y byd wedi cynhyrfu nad oes gan Malta fecanwaith ar gyfer amlosgi Hindwiaid ymadawedig, gan orfodi'r gymuned i gladdu eu hanwyliaid yn groes i'w credoau hirsefydlog.

gwladweinydd Hindw Rajan Zed (llun), mewn datganiad yn Nevada, UD, dywedodd y dylai Malta ddangos rhywfaint o aeddfedrwydd a bod yn fwy ymatebol i deimladau brifo ei chymuned Hindŵaidd weithgar, gytûn a heddychlon; a oedd wedi bod yn y wlad ers 1800s ac wedi gwneud llawer o gyfraniadau i'r genedl a'r gymdeithas, ac wedi parhau i wneud hynny.

Nododd Zed, sy'n Llywydd Cymdeithas Universal Hindŵaeth, fod amlosgi wedi bod yn draddodiad cyn-BCE a ragnodwyd mewn testunau Hindŵaidd hynafol. Rhyddhau ysbrydol amlosgedig, helpu cysylltiadau difrifol â bywyd daearol a rhoi momentwm i'r enaid ar gyfer ei daith ysbrydol barhaus. Ysgrythur hynaf y byd sy'n bodoli,Rig-Veda, nododd: Agni, rhyddhewch ef eto i fynd at y tadau.

Yn syml, roedd yn dorcalonnus i'r gymuned berfformio rhywbeth yn groes i'w ffydd yn glir. Os nad oedd Malta yn gallu darparu amlosgfeydd cywir, dylid caniatáu i Hindwiaid amlosgi eu hymadawedig ar bytiau agored traddodiadol y dylai Malta adeiladu maes amlosgi ar eu cyfer ger corff o ddŵr; Nododd Rajan Zed.

Dywedodd Zed ymhellach fod Hindwiaid yn bwriadu mynd at wahanol gyrff / swyddogion fel yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Ewrop, Senedd Ewrop; Comisiynydd Ewropeaidd dros Hawliau Dynol; Ombwdsmon Ewropeaidd a Malta; Llywydd Malta, Prif Weinidog a swyddfeydd eraill y llywodraeth; Comisiwn Cenedlaethol er Hyrwyddo Cydraddoldeb; Archesgob Catholig Rhufeinig Malta; ac ati; ar y mater hwn; gan fod gallu dilyn traddodiadau ffydd rhywun yn hawl ddynol sylfaenol.

Defodau / seremonïau angladd oedd un o brif samskaras (sacramentau) bywyd Hindŵaidd. Yn y mwyafrif o achosion, amlosgwyd Hindwiaid, ac eithrio babanod ac ascetics. Ar ôl rhai defodau hynafol yn yr amlosgiad, cafodd gweddillion (esgyrn / lludw) eu trochi yn seremonïol i afon sanctaidd Ganga neu gyrff dŵr eraill, gan helpu i ryddhau'r ymadawedig. Mewn Hindŵaeth, nid oedd marwolaeth yn nodi diwedd bodolaeth; Tynnodd Rajan Zed sylw.

Ar ben hynny, dylid dysgu daliadau Hindŵaeth a chrefyddau eraill y byd ym mhob ysgol yn Nhalaith Malta yn unol â dysgeidiaeth grefyddol y Ffydd Apostolaidd Babyddol. Byddai agor plant Malta i brif grefyddau'r byd a safbwynt y rhai nad ydyn nhw'n credu yn eu gwneud yn ddinasyddion sydd wedi'u meithrin yn dda, yn gytbwys ac yn oleuedig yfory; Dywedodd Zed.

Roedd Rajan Zed o'r farn y dylai Malta hefyd ddarparu rhywfaint o dir a help i godi teml Hindŵaidd, gan nad oedd gan Hindwiaid Malteg ofod addoli traddodiadol iawn.

Dylai Malta ddilyn ei gyfansoddiad ei hun, a nododd: “Bydd gan bawb ym Malta ryddid cydwybod llawn a mwynhau ymarfer eu dull addoli crefyddol yn rhydd”. Ar ben hynny, yn ôl pob sôn, roedd Malta, aelod-wlad o'r Undeb Ewropeaidd, wedi llofnodi'r Protocol 1 i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; Nododd Zed.

Dywedodd Rajan Zed ymhellach, fel mwyafrif dominyddol ym Malta, fod gan Gatholigion gyfrifoldeb moesol hefyd i ofalu am frodyr / chwiorydd lleiafrifol o wahanol gefndiroedd ffydd, ac y dylent felly geisio triniaeth gydraddoldeb i bawb. Cydraddoldeb oedd egwyddor sylfaenol y ffydd Judeo-Gristnogol, yr oedd Catholigiaeth yn rhan sylweddol ohoni.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Credodau'r, Hindŵaeth, Crefydd, US

Sylwadau ar gau.