Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

| Awst 1, 2019

Newyddion da i siocledi Ewrop: mae eu hoff ddiwydiant yn tyfu. Rhagwelir y bydd maint y sector siocled Ewropeaidd yn cyrraedd $ 57 biliwn erbyn canol y degawd nesaf. Mae hyn yn cynrychioli darn mawr o gyfanswm $ 162 biliwn y byd. Mae hyd yn oed yn corrachu marchnad yr UD, y disgwylir iddi ragori ar werth $ 22 biliwn.

Yr Almaen sy'n dal cyfran fwyaf y cyfandir o'r farchnad, sef 15 y cant. Mewn ail le agos mae'r DU, yr amcangyfrifodd ei lywodraeth y llynedd fod allforion siocled y wlad werth mwy na £ 680 miliwn - codiad sylweddol o 84% o'r £ 370 miliwn a gofnodwyd ddeng mlynedd yn ôl. Yn fwy eang, mae cynhyrchu coco a siocled heddiw werth dros £ 1 biliwn i economi Prydain.

Cyrraedd am y silff uchaf

Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â thwf amrwd yn unig. Mae mathau newydd o alw gan ddefnyddwyr yn sbarduno sawl newid yn y diwydiant.

Un duedd amlwg fu cynnydd siocled ar y silff uchaf. Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Prydain wedi darganfod bod prynwyr tramor “yn dangos blas cynyddol” ar gyfer allforion siocled o safon. Mae hyn yn adlewyrchu'r duedd ar draws y pwll, lle yn ôl arolygon defnyddwyr mae brandiau premiwm bellach yn cyfrif am bron i 20 y cant o holl werthiannau'r pethau melys yn yr UD. Mae'n gyfran sylweddol o farchnad genedlaethol sy'n cael ei thapio'n rheolaidd gan bron i bedair rhan o bump o oedolion sy'n ddefnyddwyr.

Yn gysylltiedig yn agos â'r duedd hon bu'r ffyniant mewn “siocled crefft”. Dros yr hanner degawd diwethaf, mae siocledwyr cychwynnol annibynnol, gan ddefnyddio dulliau cynhyrchu artisanal, wedi bod yn edrych i fwyta i mewn i gyfran y farchnad o “Big Chocolate”. Maent yn ceisio adlewyrchu twf cyflym y diwydiant cwrw crefft - sydd eisoes wedi tynnu miliynau o ddefnyddwyr byd-eang i ffwrdd o'r bragwyr sefydledig mwy.

Yn wir, er mwyn cwrdd â’r galw cynyddol gan ddefnyddwyr domestig a thramor, mae’r Adran Masnach Ryngwladol wedi nodi bod “nifer y siocledwyr annibynnol yn y DU wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda mwy o gynhyrchion artisanal ac arbenigol yn cael eu lansio”.

Mae'n dda i chi

Trawsnewidiad mawr arall yn y farchnad defnyddwyr fu symud tuag at gynhyrchion iachach. Yn y DU, roedd yn ymddangos bod negeseuon ar beryglon gormod o siwgr a braster yn dechrau cael effaith yn 2017, pan adroddodd bod brandiau mwyaf 12 yn wynebu colledion o £ 78 miliwn; roedd elw gwneuthurwyr artisanal ac annibynnol o fathau organig ac iachach, mewn cyferbyniad, yn parhau i gynyddu.

Mae'n ymddangos bod siocled tywyll hefyd yn dod yn fwy poblogaidd. Mae cyfran y siocledi sy'n dewis siocled tywyll wedi tyfu i 48 y cant yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn ôl arolygon diweddar. O'i gymedroli, canfuwyd ei fod yn cynnig buddion i iechyd y galon, rhydweli ac ymennydd.

Helpu i yrru'r galw am siocled tywyll, ac am gynhyrchion a wneir gydag amnewidion wedi'u seilio ar blanhigion ar gyfer llaeth buwch, fu cynnydd parhaus feganiaeth. Ers 2014, mae nifer y feganiaid Prydeinig wedi cynyddu bedair gwaith: amcangyfrifir bod gan 600,000 ddeiet wedi'i seilio ar blanhigion, neu 1.16% o'r boblogaeth. Ni ddisgwylir i'r twf arafu unrhyw bryd yn fuan. Amcangyfrifir y bydd chwarter poblogaeth Prydain naill ai'n fegan neu'n llysieuol gan 2025 (gydag ychydig llai na hanner holl ddefnyddwyr Prydain yn galw eu hunain yn ystwythwyr).

“Rydym yn bendant yn gweld mwy o alw am gynhyrchion fegan, heb glwten a heb laeth,” meddai Niels Østenkær, Prif Swyddog Gweithredol brand Simply Chocolate o Copenhagen. “Mae brandiau yn addasu i'r diwylliant 'rhydd o'. Y gwneuthurwyr siocled pen uchel hynny sy'n gallu aros ar ben y galw hwn - gyda neges glir, gwerthoedd a ffocws ar ansawdd - fydd enillwyr yfory. ”

Pwysau cynyddol i fynd yn wyrdd

Yn olaf - ond o leiaf o leiaf - yw'r alwad gynyddol am sector siocled cynaliadwy. “Ni all unrhyw wneuthurwr siocled difrifol ddeall dyfodol i’r diwydiant heb fwy o gynaliadwyedd,” meddai Østenkær. “Mae defnyddwyr yn mynnu hynny. Mae buddsoddwyr yn gwneud hynny fwyfwy - mewn gwirionedd, mae ein perchennog ein hunain, Alshair Fiyaz, yn mynnu cynaliadwyedd yn llwyr. ”

Yn y diwydiant yn gyffredinol, fodd bynnag, mae llawer i'w wneud o hyd i fynd yn wyrdd. Mae llawer o raglenni ardystio yn bodoli sy'n addo mwy o degwch ac amodau gwell i ffermwyr nwyddau. Ond mae'r Gymdeithas Coco Ryngwladol, corff masnach, wedi darganfod bod cyfran y coco a werthir ledled y byd o dan y label Masnach Deg yn aros cyn lleied â 0.5 y cant. Daw’r rhybudd ynghanol ofnau ehangach “gwyngalchu” - y perygl, o ganlyniad i’r llu o labeli ac ardystiadau ar y farchnad heddiw, efallai na fydd rhai yn gofyn am y safonau llymaf, ac yn lle hynny yn cael eu defnyddio fel gimic marchnata.

Mae Østenkær yn credu mai'r ateb yw dull cyfannol: “Mae angen gwarant o gynaliadwyedd yn gyffredinol. Dyna pam mai dim ond siocled a ardystiwyd gan Cocoa Horizons yr ydym yn ei ddefnyddio yn Simply Chocolate, rhaglen sy'n cefnogi bywoliaethau ffermwyr, yn hyrwyddo dulliau ffermio entrepreneuraidd ymarferol, yn eu helpu i hybu cynhyrchiant, ac yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd eu cymunedau - gan amddiffyn bob amser. yr amgylchedd naturiol. ”

Wrth gwrs, mae gwneud y diwydiant siocled yn gynaliadwy yn mynd ymhell y tu hwnt i'r cynhwysion eu hunain. Eglura Østenkær: “Mae siocled yn dibynnu ar gadwyn gyflenwi fyd-eang gywrain - o'r tyfwr, yr holl ffordd i'r ffatri a'i dosbarthu. Mae angen i ni sicrhau cydymffurfiad ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi honno. Felly mae gwaith ar lefel leol yn hollbwysig. Dyna pam rydyn ni'n cynhyrchu ein holl siocled â llaw yn ein ffatri yn Copenhagen eco-gyfeillgar, gan sicrhau ein bod ni'n gwybod yn union beth sy'n mynd i'n bariau. Rydyn ni hyd yn oed yn gosod paneli solar ar y to i leihau ein hôl troed carbon! ”

Mae diwydiant siocled Ewrop nid yn unig yn ehangu, mae'n esblygu - ac i gyfeiriad cadarnhaol. Mae chwaeth yn newid, mae tueddiadau defnyddwyr yn newid, ac mae ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd yn datblygu'n gyflym. Mae'n amser cyffrous yng ngwlad y siocled.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes

Sylwadau ar gau.