Cosmetig #Caribbean sy'n werth € 77bn

| Awst 2, 2019

Mae'n dod yn fwyfwy cyffredin dod o hyd i gynhyrchion cosmetig naturiol mewn siopau adwerthu mawr, siopau persawr ac archfarchnadoedd. Yn Ewrop, mae'r farchnad colur yn cael ei phrisio ar € 77 biliwn, sy'n golygu mai hon yw'r farchnad fwyaf yn y byd ac, o fewn hyn, mae cynhyrchion cosmetig naturiol yn cyfrif am oddeutu 5% o'r farchnad.

Ar hyn o bryd mae'r sector yn tyfu ar gyfradd flynyddol o 8-10%. Mae marchnad colur naturiol ac organig ardystiedig y DU ar ei huchaf erioed wrth i siopwyr cynaliadwy barhau i yrru'r farchnad am harddwch gwyrdd. Mae tua 50% o ddefnyddwyr Prydain yn ffafrio colur wedi'i wneud o gynhwysion naturiol - y ffigur uchaf yn Ewrop. Yn 2018, tyfodd gwerthiant cynhyrchion harddwch organig a naturiol ardystiedig am wythfed flwyddyn yn olynol i gyrraedd £ 86.5 miliwn, i fyny 14% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Yr Undeb Ewropeaidd nid yn unig yw'r cyflenwr colur mwyaf yn y byd ond hefyd y brif ffynhonnell galw am gynhwysion naturiol ar gyfer datblygu'r cynhyrchion hyn, yn enwedig olewau a brasterau sy'n seiliedig ar blanhigion. Daw tua 45% o fewnforion olewau hanfodol yr UE o wledydd sy'n datblygu. “Yn 2018, roedd gwledydd y Caribî (CARICOM) yn allforio olewau hanfodol gwerth dros € 32m i’r UE, sy’n cynrychioli 8% o’r holl fewnforion i’r rhanbarth,” meddai Damie Sinanan, rheolwr hyrwyddo cystadleurwydd ac allforio Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd ( Allforio Caribïaidd).

“Rydym yn gweld y galw hwn yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, i raddau helaeth oherwydd mwy o bryder ynghylch cynaliadwyedd a moeseg ar ran defnyddwyr Ewropeaidd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae allforion olewau hanfodol o CARICOM i'r UE wedi tyfu 33% ”. Mae'r DU yn mewnforio € 679K o olewau hanfodol o CARICOM.

Pryder cynyddol defnyddwyr am sgîl-effeithiau cynhyrchion cemegol, lledaenu gwybodaeth am fuddion cynhwysion naturiol a'r cynnydd mewn defnydd moesegol yw rhai o'r ffactorau sy'n gyrru twf y segment colur naturiol yn y diwydiant. Mae pedair o bob deg (41%) o ferched Prydain yn aml yn gwirio'r label ar y pecyn am gynhwysion y colur maen nhw'n eu defnyddio. Mae'r pryder cyffredin yn canolbwyntio ar risgiau posibl cemegolion niweidiol i iechyd pobl a'r posibilrwydd o lid ar y croen.

Mae'r Caribî nid yn unig yn enwog am ei draethau nefol a'i si ond hefyd am y cynhwysion naturiol a gynhyrchir yn y rhanbarth hwn. Yn benodol, mae olew castor du Jamaican ac olew cnau coco yn ddau o'i gynhwysion seren. Defnyddir y cyntaf mewn cynhyrchion lleithio neu hydradu ar gyfer croen sych, yn ogystal ag i gryfhau gwallt ac atal colli gwallt, ael a llygadlys. Mae olew cnau coco, o'i ran, yn cael ei ddefnyddio mewn lleithyddion ar gyfer y corff, gwefusau a chroen y pen, fel exfoliants, a hyd yn oed ar gyfer atal ymddangosiad crychau a smotiau cynamserol, diolch i'w briodweddau gwrthfiotig a gwrth-ficrobaidd sy'n amddiffyn rhag pelydrau UV ac yn rhydd. radicalau.

“Ar wahân i fuddion iechyd yr olewau hyn a chynhwysion naturiol eraill y mae llawer o gwmnïau Caribïaidd yn eu gwerthu yn yr UE, maent hefyd yn gweithio’n galed i wneud cynhyrchion mor gynaliadwy â phosibl, o gynhyrchu i becynnu, gyda’r nod o beidio â chynhyrchu gwastraff na niweidio’r amgylchedd, ”Meddai Sinanan. Mae defnyddwyr yn mynnu bod cwmnïau'n defnyddio llai o ddeunyddiau plastig, mwy ailgylchadwy a chynhyrchion a phecynnu eco-gyfeillgar. “Mewn gwirionedd, rhai o gynhyrchion sy’n gwerthu orau’r rhanbarth yn Ewrop yw’r rhai sy’n gwbl bioddiraddadwy, fel y sebonau o bahamaSpa ™, a’r rhai a wneir heb greulondeb tuag at anifeiliaid ac sy’n cefnogi eco-fasnach ffermwyr lleol yn y Caribî, fel y rhai. o True Shade Cosmetics Limited a Sugar Town Organics. ”

Eleni, bydd deunaw cwmni Caribïaidd yn y diwydiant colur a nutraceutical yn cymryd rhan yn Fforwm Busnes 4th CARIFORUM-EU, a gynhelir o 26 i 28 Medi yn Frankfurt. Nod y digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Caribbean Export ynghyd â'r Undeb Ewropeaidd ac Asiantaeth Datblygu'r Almaen (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), yw hyrwyddo cysylltiadau masnach rhwng gwledydd y Caribî ac Ewrop, yn ogystal â chynyddu gwelededd y naturiol. cynhyrchion a chynhwysion sy'n tarddu o ranbarth y Caribî.

“Rwyf wedi gweld shifft dros y flwyddyn ddiwethaf yn unig lle mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn gofyn am gynhyrchion olew ar gyfer eu croen, fel y rhai a gynigir yn Ewrop. Dechreuon ni allan o le i gynnig colur ar sail planhigion a derbyn llawer o ymholiadau gan bobl bryderus sy'n chwilfrydig am ein defnydd o gynnyrch naturiol sydd i'w gael yn y Caribî ac a yw ein cynhwysion yn wir yn 100% yn naturiol. Rydym yn hapus i ymateb a'u gwahodd i'n gardd lle gallant weld drostynt eu hunain. Rydyn ni hefyd yn rhannu lluniau a lluniau y tu ôl i'r llenni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ”meddai perchennog Anastasha Elliott o Sugar Town Organics, un o'r cwmnïau sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae ffordd iach o fyw Ewropeaid ynghyd ag ymdrechion y rhanbarth i hyrwyddo cynaliadwyedd yn gyrru'r galw am gynhwysion naturiol y tu hwnt i'r diwydiant colur. Yn Ewrop, mae'r galw hwn wedi'i ganoli yng ngwledydd EU5, sy'n cynnwys yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen a'r Deyrnas Unedig, ac mae'n cael ei weld yn y sector bwyd yn arbennig.

Byddai saith o bob deg defnyddiwr yn barod i roi'r gorau i'w hoff gynhyrchion o blaid eraill nad ydynt yn cynnwys cynhwysion artiffisial; ac mae chwech o bob deg defnyddiwr yn gwerthfawrogi'r ffaith bod y bwyd maen nhw'n ei brynu neu ei fwyta yn cael ei gynhyrchu'n gynaliadwy, yn enwedig pan maen nhw'n lleihau'r defnydd o blaladdwyr ac yn fforddiadwy.

“Os cymerwch y Weriniaeth Ddominicaidd er enghraifft, mae’r wlad wedi neilltuo mwy na 150 mil hectar i ffermio organig, ac mae’r hyn a gynhyrchir ar yr erw honno’n cynhyrchu dros € 447m, yn ôl yr FAO. Mewn gwirionedd, mae tua 95% o allforion banana organig Dominicanaidd yn cael eu cludo i'r Undeb Ewropeaidd, sy'n ffurfio bron i 50% o'i gyflenwad, ”ychwanegodd Sinanan. “Mae diddordeb mewn cynhyrchu ecolegol a chynaliadwy a masnach deg yn helpu i wneud cysylltiadau masnach ag Ewrop yn fwy ffrwythlon.”

Mwy o wybodaeth am Fforwm Busnes 4th CARIFORUM-EU.

Mwy o wybodaeth am Allforio Caribî.

Mae Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd (Allforio Caribïaidd) yn sefydliad rhanbarthol o Fforwm y Caribî (CARIFORUM) sy'n ymroddedig i ddatblygu allforion a hyrwyddo masnach a buddsoddiad. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu'r Rhaglen Datblygu Sector Preifat Ranbarthol (RPSDP) a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd yn fframwaith Cronfa Datblygu Ewropeaidd 11th (EDF). Cenhadaeth Allforio Caribïaidd yw gwella cystadleurwydd gwledydd y Caribî trwy ddarparu gwasanaethau o safon ar gyfer datblygu allforio a hyrwyddo masnach a buddsoddi trwy weithredu rhaglenni a phartneriaethau strategol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Caribïaidd, EU

Sylwadau ar gau.