Mae #AstanaProcess wedi cyfrannu at chwilio am heddwch yn #Syria, meddai cyn-gennad y Cenhedloedd Unedig

| Awst 2, 2019
Credyd llun: news.un.org

Beth wnaeth eich denu at waith cyfryngu gwrthdaro?

Mae swydd cyfryngwr gwrthdaro rhyngwladol yn un gymhleth iawn, oherwydd yn aml mae'r ddwy ochr gyferbyniol, wrth honni eu bod yn anelu at ddatrysiad gwleidyddol, mewn gwirionedd, eisiau canlyniad milwrol sy'n gyson â'u hagenda eu hunain. Er bod hyn yn wir yn y mwyafrif o wrthdaro, ni ddylai hyn rwystro'r cyfryngwr rhag ymdrechu'n galed i ddod o hyd i ateb gwleidyddol cynaliadwy.

Fel plentyn, roeddwn i eisiau dod yn ddiffoddwr tân, yna meddyg meddygol ... Yn olaf, mi wnes i setlo am fod yn “feddyg gwledydd.”

Ni all meddygon fforddio moethusrwydd rhwystredigaeth, oherwydd weithiau nid oes gwellhad amlwg i glefyd. Mae'r un peth yn aml yn berthnasol i gyfryngwr. Fodd bynnag, gall ef neu hi, fel meddyg, barhau i estyn bywyd y claf, lleihau'r boen a darparu gobaith, wrth chwilio'n greadigol trwy'r amser am iachâd, a allai fod rownd y gornel.

Beth yw rhai o'r heriau allweddol rydych chi wedi'u hwynebu fel cyfryngwr a sut ydych chi wedi'u datrys?

I gyfryngwr rhyngwladol y dyddiau hyn, y prif heriau yw'r diffyg ymddiriedaeth dwys rhwng yr ochrau ymladd, cymhlethdod lluosol y gwrthdaro cyfredol, a all, hyd yn oed, fel Syria gynnwys hyd at wledydd ac endidau 15, ac is-adrannau ymhlith aelodau'r Cyngor Diogelwch.

Felly, er mwyn ceisio goresgyn yr holl heriau hyn, y gorau yw ymarfer amynedd, dyfalbarhad a chreadigrwydd adeiladol, gan gofio bob amser mai'r prif flaenoriaeth yw, ac y dylent bob amser, achub bywydau'r boblogaeth sifil.

Mae'r gwrthdaro yn Syria ymhlith heriau mwyaf gwaedlyd a mwyaf cymhleth y ganrif 21st i'r gymuned ryngwladol fynd i'r afael â nhw. Pa eiriau gwahanu a oedd gennych ar gyfer eich olynydd, Geir Pedersen?

Yn wir, diffiniwyd y gwrthdaro yn Syria gan y mwyafrif o arsylwyr fel y gwaethaf yn y ganrif 21st gyda bron i ddioddefwyr 500,000, pum miliwn o ffoaduriaid, chwe miliwn o bobl wedi'u dadleoli a dinistr enfawr o ganolfannau trefol, ysbytai ac ysgolion. Yn ogystal, cafodd miloedd o bobl eu cadw, eu cipio a diflannu. Felly, ni ddylai unrhyw un ddisgwyl ateb cyflym gwyrthiol gan gyfryngwr mewn sefyllfa mor gymhleth.

Mae gan bob cyfryngwr rhyngwladol ei arddull a'i ddull o chwilio am ddatrysiad, hefyd yn dibynnu ar amgylchiadau cyfnewidiol gwrthdaro cyfnewidiol iawn fel yr un o Syria. Felly, ar wahân i sesiwn friffio fanwl iawn ar yr hyn a wnaed hyd yma er mwyn lliniaru effeithiau dinistriol y gwrthdaro a'r llwybrau a ddilynwyd er mwyn dod o hyd i ateb gwleidyddol cynaliadwy a chynhwysol, fy unig gyngor i'm holynydd profiadol iawn. Roedd Geir Pedersen i fod yn amyneddgar, cael dyfalbarhad ac yn wir fod yn greadigol.

Yn eich barn chi, a yw Proses Astana, a gynhaliwyd i gefnogi prif blatfform Genefa, wedi cyfiawnhau ei genhadaeth?

Roedd menter Astana i fod i hwyluso'r ddeialog rhwng yr ochrau a'r rhai sy'n eu cefnogi er mwyn cynhyrchu rhai ardaloedd dad-ddwysáu ystyrlon a thrwy hynny leihau dioddefaint y sifiliaid.

Parhaodd ardaloedd dad-ddwysáu o'r fath am gyfnod o chwe mis ar gyfartaledd ac fe wnaethant gynhyrchu rhyddhad i'r bobl yn ystod y cyfnod hwnnw. Trwy wneud hynny, roedd Proses Astana yn wir yn cefnogi ymdrechion proses wleidyddol Genefa dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig gyda'r nod o fynd ar drywydd gweithredu Penderfyniad 2254.

Beth yw eich barn am lefel sefydliadol y platfform deialog hwn?

Gallaf ddweud bod Proses Astana yn cael ei gwahaniaethu gan lefel ryngwladol uchel y sefydliad. Mae'r foment hon hefyd yn bwysig iawn i gasglu llywodraeth (Syria) a'r wrthblaid arfog ynghyd â'r tair gwlad warantwr a rhai arsylwyr er mwyn trafod yn bendant, mewn awyrgylch sy'n dargludol i gytundebau posibl, faterion pwysig fel cynaliadwyedd dad-ddwysáu achub bywyd. ardaloedd a thynged carcharorion a phobl ar goll.

Sut ydych chi'n gwerthfawrogi cyfraniad Llywydd Cyntaf Kazakhstan Nursultan Nazarbayev i lansiad Proses Astana?

Mewn gwirionedd, mae rôl a safbwynt arweinwyr gwleidyddol yn effeithio'n gryf ar ddiogelwch byd-eang. Yn hyn o beth, byddwn yn dweud bod lansio menter dad-ddwysáu Astana gan Arlywydd Cyntaf Kazakhstan Nursultan Nazarbayev wedi bod yn hanfodol bwysig ac yn wir yn hynod effeithiol.

Hoffwn fynegi'r gobaith y bydd yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev, sy'n ddiplomydd a gwleidydd profiadol iawn, yn cadw bwriad y wlad i gyfrannu at wneud heddwch a chadw heddwch yn fyd-eang.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith