Mae #Technoleg yn parhau i arbed gras o #Africa

| Awst 7, 2019

Os yw Affrica am symud ymlaen yn wirioneddol a bod yn gystadleuol yn economïau'r byd, rhaid i bob sector o'r cyfandir gan gynnwys iechyd, addysg, seilwaith, diogelwch, logisteg, cyllid, y cyfryngau ac eraill gofleidio technoleg, yn ysgrifennu Elizabeth Adeshina (Yn y llun).

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn newid gêm sy'n cymryd camau breision byd-eang wrth ddatrys problemau. Gall Affrica ddefnyddio technoleg i oresgyn, ffynnu a ffynnu a dylid ei ystyried yn rhywbeth cadarnhaol yn hytrach na rhywbeth i'w ofni.

Fel entrepreneur Tech Iechyd a pherchennog busnes sydd wedi nodi sawl her a chreu atebion technoleg i fynd i’r afael â nhw, rwyf wedi profi gwrthwynebiad i dechnoleg, ac ofn arni, yn enwedig gan y sector Cyhoeddus.

Ofn y bydd robotiaid yn disodli swyddi, ofn y byddai llawer yn cael eu diswyddo, ofn bylchau sgiliau ac ofn newid. Nid yw'r ofnau hyn yn cystadlu'n ffafriol â'r buddion fel, mynediad hawdd at ofal iechyd y mae technoleg o'r fath yn ei ddarparu, nid o bell ffordd - rwyf wedi gweld y canlyniadau ac mae gennyf yr holl ddata perthnasol i brofi hyn.

Ni fydd llawer yn cael eu diswyddo fel yr ofnir yn eang, mae angen newid i ymgorffori technoleg a hyfforddiant, ac o ran ofn newid, mae'n ddiangen, oherwydd yn fuan fe welwch ei bod gymaint yn haws ac yn fwy addasadwy.

Nid yw'r cyfartaledd Affricanaidd sy'n byw yn Affrica wedi cysylltu'r dotiau, cydnabod a chofleidio technoleg i raddau sylweddol a fydd yn gwella eu bywyd beunyddiol heblaw am weithgareddau cyfryngau cymdeithasol. Tra bod y sector Ariannol wedi bod ar flaen y gad o ran defnyddio Tech, mae'r rhan fwyaf o sectorau eraill wedi bod naill ai'n araf iawn neu'n cychwyn.

Un o'r sectorau yr effeithir arno waethaf yw gofal iechyd, ac mae hyn yn parhau i gael effaith negyddol ar gynnydd yn y sector gyda llawer (sy'n gallu ei fforddio) yn cael eu gorfodi i geisio sylw meddygol y tu allan i'r cyfandir am y rhesymau mwyaf arferol, ond byth byth yn eithaf rheoli sylwi bod y darparwr cyrchfan y tu allan i'r cyfandir yn defnyddio technoleg i wella ei wasanaethau.

Yn anffodus mae'r Sector Iechyd, sy'n annwyl i'm calon, yn dal i danseilio pobl yn arw. Erbyn hyn mae treiddiad rhyngrwyd a hygyrchedd ffonau clyfar yn Affrica Is-Sahara tua 44% a 250 miliwn yn y drefn honno a chyda chostau 3g a 4G yn lleihau, ni allwn fforddio anwybyddu lle technoleg wrth yrru Affrica ymlaen ac yn addas ar gyfer yr 21st Ganrif.

Mae Affrica yn dioddef mwy na 24% o'r baich afiechyd byd-eang gyda mynediad at ddim ond 3% o weithwyr iechyd a chymhareb Dr i Gleifion isel iawn o 0.376: 1000 (data WHO) mewn Gwledydd fel Nigeria ac mae gan fwyafrif y cyfandir gymhareb o 1 Dr fesul cleifion 1000.

Mae technoleg yn helpu i bontio'r diffyg hwn; mae'n cysylltu cleifion â'u darparwyr gofal iechyd ar-lein heb yr angen i'r naill ochr na'r llall symud o'u lleoliad presennol, mae'n caniatáu atgyfeiriad di-dor i ddarparwyr gofal iechyd eraill ar-lein, mae rhagnodi, yswiriant iechyd ac offer rheoli iechyd cronig eraill ar gael yn rhwydd ar lwyfannau fel ein un ni.

Rhaid harneisio technoleg ar gyfer gwella mynediad at gynhyrchion a gwasanaethau gofal iechyd, lleihau cost, lleihau twristiaeth feddygol ac yn y pen draw rhoi gwell rheolaeth i unigolion mewn cyfandir lle mae'r rhain yn brin. Gall data iechyd dienw o lwyfannau Technoleg hefyd fod o fudd aruthrol i gynllunio'r gwasanaeth iechyd Llywodraethol a Byd-eang.

Wrth gloi, hoffwn ailadrodd rhai o fanteision cymhwyso technoleg ar draws y cyfandir, sy'n cynnwys; gwell effeithlonrwydd a gweithrediadau, gwell mynediad at wasanaethau, llai o golled a dwyn adnoddau (neu o leiaf ei gwneud yn haws olrhain a lleoli'r adnoddau hyn), gwell rheolaeth ar adnoddau, lleihau costau cyffredinol, cynhyrchu mwy o entrepreneuriaid a gwella economïau a yn achos y sector Iechyd, yn llythrennol arbed bywydau.

Rhaid i'r sectorau Preifat a Chyhoeddus yrru ac annog cymhwyso technoleg wrth ddatrys heriau Affrica.

Elizabeth Adeshina yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol iDHSHealthWise.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, byd

Sylwadau ar gau.