Cysylltu gyda ni

Trosedd

#Europol - 40 wedi'u harestio yn Sbaen a Ffrainc am ddwyn a masnachu cerbydau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen a Gendarmerie Nationale o Ffrainc i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â dwyn cerbydau. Arestiwyd unigolion 40 mewn cysylltiad â'r achos hwn (32 yn Sbaen, wyth yn Ffrainc) ac adferwyd cerbydau wedi'u dwyn 118, a byddai eu gwerthu wedi dod drosodd € 4,500,000 i'r sefydliad troseddol hwn.

Cynhaliwyd sawl chwiliad tŷ yn rhanbarth Madrid (Sbaen). Darganfuwyd ac atafaelwyd sylweddau cemegol ac offer proffesiynol a ddefnyddir i drin platiau trwydded, rhifau siasi a dogfennau ffug, ynghyd â cheir wedi'u dwyn yn barod i'w hallforio dramor.

Wedi'i gychwyn ym mis Ionawr 2018 gan awdurdodau Sbaen, datgelodd yr ymchwiliad fod y grŵp trosedd hwn wedi bod yn dwyn dogfennau cerbyd gwreiddiol a cherbydau o'r un brand â'r rhai a grybwyllir yn y dogfennau. Wedi hynny, fe wnaethant ffugio rhifau adnabod y cerbydau, cynhyrchu platiau trwydded ffug yn cynnwys gwybodaeth ddilys a gwerthu'r cerbydau hyn i werthwyr ceir Sbaenaidd a Ffrengig yn ogystal ag ar-lein. Roedd y pris gofyn am y cerbydau a gafodd eu dwyn bob amser ychydig yn is na phris y farchnad er mwyn sicrhau gwerthiant cyflym.

Trwy gydol yr ymchwiliad, hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth, cynnal a chymryd rhan mewn nifer o gyfarfodydd gweithredol a darparu cefnogaeth ddadansoddol i'r ymchwilwyr. Defnyddiwyd arbenigwr troseddau eiddo Europol i Ffrainc ar gyfer y diwrnod gweithredu yn gynharach ym mis Mehefin i ddarparu dadansoddiad cudd-wybodaeth yn y fan a'r lle a chefnogaeth fforensig.

Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y dyddiau gweithredu yn Ffrainc a Sbaen bellach yn cael ei dadansoddi i adfer cerbydau ychwanegol a gafodd eu dwyn gan y gang troseddau cyfundrefnol hwn.

Gyfraith

Mae gwrthdaro BBC Hardtalk yn tynnu sylw at bryderon ynghylch Erlynydd Rwmania’r UE, Laura Kovesi

cyhoeddwyd

on

Mae Stephen Sackur o BBC Hardtalk yn adnabyddus am ei arddull gyfweld gadarn a'i feistrolaeth ar unrhyw bwnc y mae'n dewis mynd i'r afael ag ef. Gwyliodd arsylwyr yn Bucharest, Brwsel ac ar draws Ewrop â diddordeb wrth iddo holi Laura Kovesi, Prif Erlynydd yr Undeb Ewropeaidd, flwyddyn i'w deiliadaeth yn y rôl newydd hon. Mae'n ymddangos yn gydnabyddiaeth eang na wnaeth hi sefyll yn dda i'w holi miniog pan holodd hi am ei hanes dadleuol yn Rwmania.

Y cyfweliad, a gynhaliwyd dros gynhadledd fideo gyda Kovesi ar y sgrin o’i sylfaen yn Lwcsembwrg, yn cwestiynu a oedd Ms Kovesi wedi bod yn llwyddiannus yn ei rôl flaenorol yn y Gyfarwyddiaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol (DNA) yn Rwmania, ond cyflawnwyd y pigiad mwyaf pan gyhuddodd Sackur Kovesi o fod wedi “gwthio’r amlen” o ran cyfreithlondeb ei hymchwiliadau yn Rwmania.

Dywedodd Sackur wrth Kovesi: “Bydd pobl ledled Ewrop yn mynd i ymddiddori yn y ffordd rydych chi'n mynd i wneud y gwaith ac mae'n wir yn nodedig bod gennych chi enw da yn Rwmania am adael i ni ddweud gwthio'r amlen o ran ymarfer ymchwilio. Roeddech chi, mae'n ymddangos, yn barod i ddefnyddio'r gwasanaethau cudd-wybodaeth mewn modd cudd, i gloddio baw ar rai o'r rhai yr oeddech chi'n amau ​​eu bod yn mynd ar ôl ac yn llys cyfansoddiadol Rwmania, cwestiynwyd rhai o'ch dulliau. Ydych chi'n difaru rhai o'r dulliau y gwnaethoch chi eu defnyddio? ”

Er tegwch i Ms Kovesi dylid nodi nad oedd hi ar ei phen ei hun yn y DNA. Mae erlynwyr DNA eraill fel Nicolae Marin hefyd wedi wynebu honiadau o’r fath a fyddai’n gyfystyr â “gwthio’r amlen”, i ddefnyddio ymadrodd Sackur. Y gwahaniaeth, efallai, yw na chollodd Marin ei swydd yn y DNA, ond yn hytrach aros ac ennill mwy o rym, gan aros yn rhan o’r strwythur y mae’r gymuned ryngwladol wedi cyfeirio ato fel “gwladwriaeth gyfochrog” Rwmania neu “Securitate 2.0”.

Ymatebodd Kovesi: “Na, nid yw’n ymwneud â’r dulliau, mae’n ymwneud â threfniadau gweithio a oedd gennym ond ar y foment honno, yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth, cawsom wybodaeth gan y gwasanaethau cudd a gwnaethom ddefnyddio’r wybodaeth honno i agor yr achosion. Ond mae'n bwysig dweud ac egluro bod ein hymchwilwyr wedi'u gwneud gan yr erlynwyr a chan swyddogion heddlu ac nad oedd unrhyw un o swyddogion y Gwasanaeth Cyfrinachol wedi gweithio ar ein hachosion - dim ond yr erlynwyr, swyddogion yr heddlu. ”

Yn nodweddiadol roedd Sackur yn benderfynol o bwyso ar Kovesi ymhellach, gan ymateb: “Byddaf yn onest â chi - cefais fy nharo’n fawr gan gyn Brif Weinidog Rwmania, Mr Tariceanu, gan ddweud nad oedd yr asiantaeth gwrth-lygredd wedi parchu fframweithiau cyfreithiol o dan eich gwyliadwriaeth. llygru eu hunain ac wedi dod yn rhan o'r frwydr wleidyddol yn Rwmania. Fe wnaeth rhai beirniaid eich galw chi'n rhan o Securitate 2.0 oherwydd eich cydweithrediad â'r gwasanaethau diogelwch. Unwaith eto, dywedaf wrthych, os dewch â'r dulliau hynny i'ch rôl fel erlynydd ledled Ewrop, y byddwch yn gwneud llawer o bobl yn anhapus iawn? ”

Atebodd Kovesi: “Cafodd ein holl achosion y buom yn gweithio arnynt yn Rwmania eu gwirio a’u gwirio yn y llysoedd. Felly ar lefel Ewropeaidd byddwn yn gweithio yn ôl y ddeddfwriaeth fel y gwnes i yn Rwmania drwy’r amser a gwiriwyd popeth a wnaeth yr erlynwyr yn yr achosion yn y llys gan farnwyr. ”

Fel erioed, roedd Sackur yn ddi-ildio ar ei bwynt, gan danio’n ôl: “Ond gyda pharch, daeth y llys cyfansoddiadol ym mis Ionawr 2019 i’r casgliad eich bod wedi creu system gyfiawnder gyfochrog a oedd yn bodoli y tu allan i’r rheolau a osodwyd gan gyfansoddiad Rwmania!”

Atebodd Kovesi: “Nid oes unrhyw benderfyniad gan y llys cyfansoddiadol yn dweud fy mod i wedi creu gwladwriaeth gyfochrog yn Rwmania.” Rhaid cymryd yn ganiataol bod pob un o elitiaid Brwsel wedi cymryd anadl sydyn ar y cyd yr oedd angen i Erlynydd yr UE hyd yn oed draddodi datganiad o'r fath.

Ni ddychwelodd Sackur, gan fynd ymlaen i ddweud: “Wel rwy’n darllen o un o’u dyfarniadau ym mis Ionawr 2019. Nawr rwy’n gwybod bod cyhuddiadau yn eich erbyn wedi cael eu gollwng yn y pen draw ond serch hynny mae’n honiad difrifol iawn ichi greu system gyfiawnder gyfochrog. Y cwestiwn mewn gwirionedd yw a ydych chi'n credu bod yr amcanion yn erlyn y modd wrth erlyn llygredd a thwyll? ”

Atebodd Kovesi: “Os ydych chi'n darllen y penderfyniad hwnnw y gwnaeth y llys cyfansoddiadol fy rhyddhau ohono, dylwn ddweud fy mod wedi gwneud cwyn gyda Llys Hawliau Dynol Ewrop ac yn y flwyddyn hon ym mis Mai dywedodd dyfarniad Llys Hawliau Dynol Ewrop yn yn yr achos hwnnw torrwyd fy hawliau felly nid wyf yn gwybod pa fath o benderfyniad rydych chi'n ei alw ond gallaf ddweud fy mod yn parchu'r holl gyfansoddiad trwy'r amser yr oeddwn yn parchu'r Cod Troseddol gweithdrefnol a'r holl gyfraith genedlaethol. "

Parhaodd Sackur: “Ond o ran ennill ... dim ond gofyn cwestiwn syml i chi nawr ... o ran cael gwared â llygredd, a ydych chi'n credu fel erlynydd ymosodol bod y dibenion yn cyfiawnhau'r modd?”

Yna ymatebodd Kovesi: “Na, roeddwn yn parchu’r gyfraith drwy’r amser yn fy ngweithgaredd a dyma’r unig egwyddor y byddaf yn ei hystyried a dylem ystyried drwy’r amser, i barchu’r gyfraith.”

Roedd y bennod hon o Hardtalk yn un o'r trafodaethau mwyaf cyfareddol ar y sioe yn ddiweddar. Dywedodd un person mewnol o Senedd Ewrop: “Mae hi braidd yn rhyfedd ein bod ni yn y sefyllfa hon. Mae yna rai sy'n teimlo bod Rwmania wedi ymuno â'r UE yn llawer rhy fuan, bod y wlad, yn anffodus, yn bell i ffwrdd o gyrraedd unrhyw fath o safon Ewropeaidd o ran rheolaeth y gyfraith. Ac eto dyma ni gydag Erlynydd Ewropeaidd o Rwmania yn eistedd yn Lwcsembwrg, a alwodd rhai beirniaid, fel y dywedodd Stephen Sackur, yn rhan o Securitate 2.0 oherwydd ei chydweithrediad honedig gyda’r gwasanaethau diogelwch. ”

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 46 yn Ffrainc a'r Eidal mewn ergyd yn erbyn y # 'Ndrangheta

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth 15 Medi, arestiodd Gendarmerie Ffrainc (Gendarmerie Nationale) a Chorfflu Carabinieri yr Eidal (Arma dei Carabinieri), gyda chefnogaeth Europol ac Eurojust, 46 o unigolion (33 yn Ffrainc a 13 yn yr Eidal) am eu rhan mewn masnachu cyffuriau ar raddfa fawr. a gwyngalchu arian.

Galluogwyd y llawdriniaeth hon gan leoliad eithriadol o fwy na 550 o heddweision yn Ffrainc (ym Mharis a'r Provence-Alpes-Côte d'Azur a'r Eidal (Liguria) a'r cyffiniau. Yn ystod y chwiliadau tŷ, atafaelodd swyddogion gorfodaeth cyfraith arfau, swm mawr o arian parod, dogfennau ffug, cyffuriau, cerbydau ac amrywiol asedau o weithrediadau gwyngalchu arian. Datgelodd yr ymchwiliad hefyd drosglwyddo arfau, rhai ohonynt yn filwrol. Adroddwyd bod y rhai a ddrwgdybir sy'n gysylltiedig â'r 'Ndrangheta yn chwarae rhan weithredol mewn masnachu cocên a chanabis rhwng y Côte d'Azur yn Ffrainc a Liguria yn yr Eidal, gyda chadwyni cyflenwi o Wlad Belg, Sbaen a'r Iseldiroedd.

Cefnogodd Europol yr ymchwiliad trwy hwyluso'r cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol a chydlynu gweithredol. Yn ystod y diwrnod gweithredu, sefydlodd Europol ystafell gydlynu a darparu cefnogaeth ddadansoddol i groeswirio gwybodaeth mewn amser real ac felly arwain at ymchwilwyr ar y maes.

Cefnogwyd yr achos hwn hefyd gan brosiect ISF ONNET yr UE (Cronfeydd Diogelwch Mewnol), dan arweiniad Cyfarwyddiaeth Gwrth-maffia’r Eidal (DIA, Direzione Investigativa Antimafia), sy’n darparu cefnogaeth ariannol a gweithredol i fynd i’r afael â phob math o grwpiau troseddau cyfundrefnol.

Parhau Darllen

Trosedd

Mae'r UE, #CEPOL a #Europol yn lansio prosiect newydd i ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol yn y #EasternPartnership

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Hyfforddiant Gorfodi'r Gyfraith (CEPOL) wedi lansio TOPCOP, prosiect newydd i gefnogi Gwledydd Partneriaeth y Dwyrain -Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofa a'r Wcráin, yn eu brwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ariannu'r fenter hon, a weithredir gan CEPOL ac a gefnogir gan Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith, Europol.

Fel yr amlygwyd yn y Cyd-gyfathrebu ar 28 Mawrth ar y Polisi Partneriaeth y Dwyrain y tu hwnt i 2020, mae troseddau cyfundrefnol yn gosod her a rennir i'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Er mwyn mynd i'r afael â'r her hon, bydd y prosiect sydd newydd ei lansio yn meithrin cydweithrediad dyfnach ag asiantaethau Cyfiawnder a Materion Cartref yr UE i ymladd troseddau cyfundrefnol, gan gynnwys troseddau economaidd, yn fwy effeithiol.

"Rydym yn falch o gyfrannu at y frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol yn ein gwledydd partner yn ogystal ag yn yr UE. Mae rhwydweithiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws ffiniau cenedlaethol a thrwy ddwysau cydweithredu, gallwn sicrhau nad yw trosedd yn talu. Ein nod cyffredin yw creu cymdeithas ddiogel a chyfiawn i bawb, ”meddai Lawrence Meredith, cyfarwyddwr Dwyrain Cymdogaeth yn y Comisiwn Ewropeaidd.

"Mae rôl unigryw CEPOL wrth greu cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio proffesiynol ar gyfer gweithwyr proffesiynol gorfodaeth cyfraith yn yr UE a'i Gymdogaeth wrth wraidd cenhadaeth CEPOL. Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos iawn gyda'r chwe gwlad bartner yn y rhanbarth," meddai Cyfarwyddwr Gweithredol CEPOL Dr. hc Detlef Schröder.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Europol, Catherine De Bolle: “Bydd TOPCOP yn gwella effeithiolrwydd gweithredol ac yn meithrin mwy o gydweithrediad rhwng awdurdodau gorfodi cyfraith aelod-wladwriaethau’r UE a Gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Mae gweithio gyda'n gilydd yn hanfodol i gysylltu'r dotiau rhwng rhwydweithiau troseddol rhyngwladol yn yr UE a rhanbarth y gymdogaeth. Mae safle Europol yng nghanol pensaernïaeth gorfodaeth cyfraith Ewrop yn ein galluogi i hwyluso cydweithredu yn y rhanbarth. ”

Nod TOPCOP yw gwella effeithiolrwydd gweithredol ar draws y gwledydd partner ym Mhartneriaeth y Dwyrain. Bydd hefyd yn atgyfnerthu'r cysylltiad rhwng hyfforddiant gorfodaeth cyfraith a gweithrediadau ac yn darparu darlun sefyllfaol cyfoes o'r bygythiad y mae troseddau cyfundrefnol yn ei achosi i'r rhanbarth.

Bydd y prosiect yn creu rhwydweithiau o bwyntiau cyswllt meithrin gallu i helpu i gau unrhyw fylchau rhwng hyfforddiant gorfodaeth cyfraith ac ymdrechion gorfodi cyfraith weithredol. Bydd hefyd yn nodi anghenion dysgu gyda'r bwriad o ddarparu hyfforddiant rhanbarthol a thargededig yn seiliedig ar dystiolaeth a chyffredinedd.

Bydd y prosiect yn gwneud defnydd llawn o arbenigedd hirsefydlog CEPOL ac Europol wrth asesu a chyflawni anghenion hyfforddiant gorfodaeth cyfraith, ac ar ddadansoddi data troseddau gyda'r bwriad o gefnogi cydweithrediad rhyngwladol gorfodaeth cyfraith.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo € 6 miliwn ar gyfer y fenter hon, a fydd yn para am gyfnod o 48 mis. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal mewn cydgysylltiad agos ag awdurdodau chwe gwlad Partneriaeth y Dwyrain ynghyd â Dirprwyaethau'r Undeb Ewropeaidd yn y rhanbarth.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd