Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

| Awst 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 50 miliwn arall mewn cyllid dyngarol brys i helpu'r bobl sy'n cael eu taro gan sychder yng Nghorn Affrica. Gyda llawer yn y rhanbarth yn dibynnu ar fugeilio da byw a ffermio cynhaliaeth, mae'r sychder hir yn cael canlyniadau dinistriol ar argaeledd bwyd a bywoliaethau. Mae cyllid ychwanegol heddiw yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i'r rhanbarth i € 366.5 miliwn ers 2018.

“Mae’r UE yn cynyddu ei gefnogaeth i’r bobl sydd wedi’u heffeithio gan sychder hir yng Nghorn Affrica. Yn ystod fy ymweliadau niferus â gwledydd yn y rhanbarth, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon faint o eithafion hinsawdd sy'n effeithio ar y rhan hon o Affrica. Bydd ein cyllid yn helpu i ymestyn cymorth dyngarol yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt, gan helpu cymunedau i atal y risg o newyn, ”meddai’r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Bydd cyllid o'r pecyn cymorth hwn yn cefnogi cymunedau yr effeithir arnynt gan sychder yn Somalia (€ 25 miliwn), Ethiopia (€ 20 miliwn), Kenya (€ 3 miliwn) ac Uganda (€ 2 miliwn). Bydd yn mynd tuag at:

  • Cymorth a chymorth bwyd brys i fynd i'r afael ag anghenion bwyd uniongyrchol;
  • darparu gwasanaethau iechyd sylfaenol a thrin diffyg maeth difrifol mewn plant o dan bum mlwydd oed, ac mewn mamau beichiog a bwydo ar y fron;
  • gwella mynediad dŵr at ddefnydd pobl a da byw, a;
  • amddiffyn bywoliaethau cartrefi.

Yn ogystal, bydd cymorth yr UE yn cyfrannu at gynorthwyo asiantaethau dyngarol yn y rhanbarth i gynyddu eu gweithredoedd yn yr ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf ymlaen llaw.

Mae cyfnod o sychder, yn dilyn dau dymor glaw gwael yn olynol, wedi rhoi bron i 13 miliwn o bobl angen cymorth bwyd brys ledled y rhanbarth. Amcangyfrifir bod dros 4 miliwn o blant yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol, yn ogystal â thua 3 miliwn o ferched beichiog a bwydo ar y fron sy'n dioddef o ddiffyg maeth.

Cefndir

Roedd tymor glaw gwanwyn 2019 yng Nghorn Affrica ymhlith y tri sychaf erioed. Daw'r sychder parhaus flwyddyn yn unig ar ôl diwedd sychder mawr yn 2016-2017. O fewn cyfnod mor fyr, nid yw'r naill aelwyd na'r llall wedi cael amser i wella, na phorfeydd a buchesi da byw i adfywio. Mae'r rhan fwyaf o'r cymunedau yr effeithir arnynt yn byw mewn ardaloedd bugeiliol ac amaeth-fugeiliol. Mae glawiad prin yn golygu na all teuluoedd gynnal eu hunain gyda'u gweithgareddau amaethyddol a da byw. Mae prisiau bwyd eisoes wedi codi ar draws y rhanbarth cyfan, gan leihau mynediad aelwydydd tlawd i gyflenwadau bwyd sylfaenol ymhellach.

Mwy o wybodaeth

Taflenni Ffeithiau: Somalia, Ethiopia, Kenya, uganda

Albwm Flickr: Somalia: rhaglen WASH; Atal newyn yn Somalïaidd, ras eto…; Ethiopia: Sychedig am law

Datganiadau i'r wasg: Cymorth dyngarol: Dros € 110 miliwn yng Nghorn Affrica

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, byd

Sylwadau ar gau.