Cysylltu gyda ni

EU

#PassengerRights - Teithio yn yr UE heb unrhyw bryderon

cyhoeddwyd

on

A gafodd eich trên oedi neu'ch cancyn wedi'i ganslo? Dysgwch am eich hawliau teithwyr wrth deithio yn yr UE.

Wrth i chi gychwyn ar eich gwyliau haf, mae'n dda gwybod bod hawliau teithwyr yr UE yn eich diogelu, pe bai unrhyw beth yn mynd o'i le wrth deithio.

Mae rheolau'r UE yn sicrhau lefel isaf o ddiogelwch i deithwyr, waeth beth yw'r dull cludiant: hedfan, trên, bws, hyfforddwr neu long.

One thing could disrupt even the perfect holiday - getting there. Journeys can be tricky - with unexpected delays, cancellations and lost luggage. This is why MEPs helped to introduce EU rules obliging transport companies to provide travellers with meals, accommodation, reimbursement and compensation if something happens.

Ac ni all cwmnïau trafnidiaeth yn yr UE dalu mwy am docynnau yn seiliedig ar genedligrwydd a lleoliad y pryniant.

Mae cyfraith yr UE hefyd yn gwarantu sylw arbennig teithwyr â symudedd cyfyngedig sydd â'r hawl i wasanaethau cymorth am ddim.

Hawliau teithwyr awyr

Teithwyr awyr hawl i hyd at € 600 mewn iawndal os gwadir iddynt fwydo. Mae'r uchafswm hwn wedi'i fwriadu ar gyfer teithiau hedfan hir sy'n fwy na 3,500 cilomedr.

Gall teithwyr a gafodd eu canslo neu eu cyrraedd yn hwyr hefyd gael hawl i iawndal, ond gyda rhai cyfyngiadau. Nid yw'n berthnasol i gwmnïau sy'n cynnig ateb arall neu mewn amgylchiadau eithriadol, megis penderfyniadau rheoli traffig awyr, ansefydlogrwydd gwleidyddol, tywydd gwael neu risgiau diogelwch.

Tocynnau ≤ 1 500 km Cyrchfan 1,500-3,500 km
Tocynnau UE ≥ 1,500 km
Tymhorau ≥ 3,500 km
€ 250 € 400 € 600

Yn 2014, cynigir ASEau rheolau newydd i wella hawliau teithwyr awyr. Mae'r rheoliad newydd yn cael ei drafod yn y Cyngor ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth fanwl am hawliau teithwyr ar gyfer pob math o gludiant ar gael ar y wefan Your Europe.

EU

Efallai y bydd Gwlad Pwyl yn wynebu etholiad cynnar neu lywodraeth leiafrifol: Llefarydd y Llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Efallai y bydd Gwlad Pwyl yn wynebu etholiad cyffredinol cynnar neu fe all plaid genedlaethol y Gyfraith a Chyfiawnder (PiS) lywodraethu’r wlad mewn cabinet lleiafrifol, meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, ar ôl i bartneriaid clymblaid iau PiS wrthod pleidleisio yn unol â hi yn ystod y bleidlais seneddol ddydd Iau, ysgrifennu Marcin Goclowski a Pawel Florkiewicz.

“Mae pob senario yn bosibl: llywodraeth leiafrifol ac etholiad cynnar,” meddai Piotr Muller wrth y darlledwr teledu preifat Newyddion Polsat fore Gwener (18 Medi).

“Ni all un fforddio ar gyfer sefyllfa bod gwersyll United Right yn cael ei ysgwyd drwy’r amser a’r dewis arall yw llywodraeth leiafrifol neu etholiad cynnar.”

Parhau Darllen

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

EU

Y tu mewn i 'barthau di-LGBT' Gwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Yng Ngwlad Pwyl, mae dwsinau o drefi bach wedi datgan eu hunain yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae gelyniaeth gwleidyddion tuag at hawliau hoyw wedi dod yn fflachbwynt, gan osod yr hawl grefyddol yn erbyn Pwyliaid mwy rhyddfrydol eu meddwl. Ac mae pobl hoyw sy'n byw yn yr ardaloedd hyn yn wynebu dewis: ymfudo, cadw eu pennau i lawr - neu ymladd yn ôl, yn ysgrifennu Lucy Ash.
Mae golygydd y cylchgrawn Tomasz Sakiewicz yn fy dangos i mewn i'w swyddfa yn Warsaw. Er mawr syndod i mi, mae'n cymryd fy llaw - yr wyf newydd ei rwbio gyda'r gel diheintydd rheoleiddio - ac yn ei gusanu fel uchelwr Pwylaidd o'r 18fed Ganrif.
Yna mae'n pasio sticer i mi a ddaeth yn rhydd gyda'i gylchgrawn, yr asgell dde yn wythnosol Gazeta Polska. Mae'n dangos baner enfys gyda chroes ddu trwyddi. "Fe wnaethon ni ddosbarthu 70,000 o'r rhain," meddai Sakiewicz. "Ac fe wnaeth pobl ein llongyfarch oherwydd ein bod ni Pwyliaid yn caru rhyddid."
Sticer gwrth-LGBT wedi'i gynhyrchu gan Gazeta Polska
Mae tua 100 o drefi a rhanbarthau ledled Gwlad Pwyl, bron i draean o'r wlad, wedi pasio penderfyniadau yn datgan eu bod yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae'r penderfyniadau hyn yn eu hanfod yn symbolaidd ac yn anorfodadwy ond maent wedi darparu bwledi newydd yn rhyfel diwylliant cynyddol chwerw Gwlad Pwyl.
Mae Sakiewicz yn dweud wrthyf y dylai pobl allu cael rhyw gyda phwy bynnag maen nhw'n ei ddewis ac mae'n ymfalchïo bod Gwlad Pwyl yn flaengar mewn rhai agweddau. Dadgriminiodd gyfunrywioldeb ym 1932, ddegawdau cyn y mwyafrif o wledydd Ewrop.
Ond mae yn erbyn yr hyn y mae'n ei ddisgrifio fel "ideoleg ymosodol yn hyrwyddo gwrywgydiaeth". Mae'r frwydr dros hawliau hoyw yn gysyniad tramor a fewnforiwyd o'r Unol Daleithiau a Gorllewin Ewrop, ychwanega, ac mae'n bygwth y teulu Pwylaidd heterorywiol traddodiadol.
Nawr yn ei 50au, tyfodd Sakiewicz i fyny mewn Gwlad Pwyl a reolir gan yr Undeb Sofietaidd pan ddywedodd y llywodraeth wrth bobl sut i feddwl, gwrthod dylanwad yr Eglwys a goddef dim anghytuno. Yn rhyfedd iawn, mae bellach yn cyhuddo ymgyrchwyr LGBT o ymddwyn yn yr un modd.
Tomasz Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz
"Roedd comiwnyddion yn arfer chwifio'r faner goch a dweud wrth bobl eu bod nhw'n ymladd dros y tlawd, dros y gweithwyr, dros y werin," meddai. "Nawr mae'r gweithredwyr hyn yn dal y faner enfys i fyny ac yn dweud eu bod yn ymladd dros leiafrifoedd rhywiol. Nid oedd yn wir ac nid yw'n wir. Ac ers i ni fyw trwy amseroedd comiwnyddol mae'n ddyletswydd arnom i ddweud wrth eraill pa mor beryglus y gall syniadau o'r fath fod."
Pa mor bynnag bynnag y gall syniadau Sakiewicz pellgyrhaeddol ymddangos, fe'u hadleisir gan uwch wleidyddion a ffigurau yn Eglwys Gatholig ddylanwadol Gwlad Pwyl. Mewn araith ymgyrchu pan safodd i'w ailethol, galwodd yr Arlywydd Andrzej Duda fod hyrwyddo hawliau LGBT yn ideoleg "hyd yn oed yn fwy dinistriol" na chomiwnyddiaeth. Rhybuddiodd Archesgob Krakow yn ddiweddar am "bla enfys" neo-Farcsaidd.
Llinell lliw cyflwyniadol

Dysgwch fwy

Llinell lliw cyflwyniadol
Gyda homoffobia a gymeradwywyd gan y wladwriaeth a chyfryngau gelyniaethus i raddau helaeth, mae pobl hoyw Gwlad Pwyl mewn perygl o gael eu gwthio yn ôl i'r cwpwrdd, yn enwedig mewn trefi bach.
Swidnik, cwpl o oriau i'r de-ddwyrain o Warsaw, oedd y fwrdeistref gyntaf i fabwysiadu penderfyniad yn erbyn "ideoleg LGBT".
Bart Staszewski
Bart Staszewski yn Swidnik
Pan gyrhaeddaf fore Sadwrn, mae hanner dwsin o weithredwyr hoyw yn y brif sgwâr yn dosbarthu taflenni, sticeri "cariad yw cariad" a toesenni eisin gyda thaenellau aml-liw. Mae eu llefarydd, Bart Staszewski, wedi trefnu’r hyn a alwodd yn daith queer o amgylch dwyrain Gwlad Pwyl i ddangos i bobl fod pobl hoyw yn “ddinasyddion arferol”.
Ychwanegodd: "Ni yw atalwyr yr enfys. Nid ydym yn ymosodol. Nid yw ein balŵns yn bryfoclyd, nid yw ein baneri yn bryfoclyd. Nid yw ein toesenni yn bryfoclyd!"
Donuts yn cael eu dosbarthu gan weithredwyr hawliau LGBT
Ond yr ochr arall i'r stryd, mae yna grŵp o tua 30 o ddynion ifanc yn gweiddi eu hunain yn hoarse. "Swidnik yn rhydd o bropaganda enfys," maen nhw'n gweiddi, gan geisio boddi sain y gerddoriaeth bop awelon sy'n dod gan siaradwyr yr actifyddion hawliau hoyw.
Mae un dyn, gyda phen eilliedig, yn dweud wrtha i nad yw'n hoffi neges y grŵp LGBT. "Nid ydyn nhw eisiau ffitio i'n cymdeithas," meddai. "Ac nid ydym eu heisiau yn y dref hon."
"Maen nhw'n gwanhau'r genedl," meddai un arall. "A dyna nod gelynion Gwlad Pwyl. Nid yw rhyfel bellach yn ymwneud â thanciau a thaflegrau. Rydych chi'n dinistrio gwlad trwy wneud anhrefn. A dyna beth mae'r hoywon hyn yn ceisio ei wneud."
Gwrthdystwyr gwrth-LGBT
Rhwng y ddau grŵp, mae yna linell hir o heddlu terfysg i gyd yn gwisgo helmedau a festiau atal bwled ac yn chwysu yn yr haul poeth.
"I fod yn onest, rwy'n falch bod yr heddlu yma", meddai Staszewski. "Rydyn ni'n teimlo'n llawer mwy diogel." Ychwanegodd fod llawer o Bwyliaid hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol wedi ymfudo yn ddiweddar i ddianc rhag erledigaeth.
Yn Tuchow, tref o 6,500 o bobl a sefydlwyd yn y canol oesoedd, sydd hefyd wedi datgan ei hun yn rhydd o "ideoleg LGBT", rwy'n cwrdd â merch yn ei harddegau hoyw mewn parc lleol. Symudodd Filip, nid ei enw iawn, i'r dref o ddinas fawr â mwy o ryddfrydiaeth. Nid oes gan ei rieni unrhyw broblem gyda'i rywioldeb. Ac nid yw Filip erioed wedi ofni am ei ddiogelwch yn Tuchow. Yn dal i fod, nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n hawdd bod yn hoyw yn y rhan hon o Wlad Pwyl, 100km i'r dwyrain o Krakow.
"Unwaith, pan oedd fy nghariad a minnau yn dal dwylo", meddai, "clywsom ychydig o bobl yn gweiddi enwau arnom." Ychwanegodd y gall pobl hoyw yn Tuchow fyw mewn heddwch dim ond trwy aros yn "anweledig". Os nad yw wedi dioddef o unrhyw brofiadau gwael, mae hynny oherwydd ei fod yn "dipyn o nerd" sy'n treulio llawer o'i amser yn chwarae gemau fideo o flaen ei gyfrifiadur.
“Darllenais bost ar Twitter bod un o’r gweithredwyr hoyw wedi dweud bod yr amser ar gyfer brwydro heddychlon ar ben”, meddai Mateusz Marzoch yn protestio y tu allan i brifysgol Warsaw. "Wel, mae angen iddyn nhw wybod, os ydyn nhw'n tynnu'r menig i ffwrdd, na fydd ein hochr ni yn rhedeg i ffwrdd i guddio. Byddwn ni'n cwrdd â nhw yn uniongyrchol. Ac mae'n mynd i brifo."

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd