Heriau a chyfleoedd y #RefugeeCrisis

| Awst 9, 2019

Mae'r argyfwng ffoaduriaid wedi dod yn her gynyddol ac mae wedi bod yn cynhyrfu gwleidyddiaeth fyd-eang, ac nid oes ateb hawdd o safbwynt hanesyddol. Yn ystod Diwrnod Ffoaduriaid y Byd ar 20 Mehefin eleni, rhyddhaodd y Cenhedloedd Unedig y data a'r ystadegau diweddaraf ar achosion argyfwng ffoaduriaid. Mae'r data'n dangos bod mwy na 70 miliwn o unigolion wedi'u dadleoli'n rymus ledled y byd oherwydd rhyfeloedd, gwrthdaro neu erlidiau. Mae hyn wedi dyblu nifer y ffoaduriaid ym mlynyddoedd 20. Mae'r mwyafrif o'r rhai sydd wedi'u dadleoli yn tarddu o wledydd fel Syria, Affghanistan, De Swdan, Myanmar a Somalia.

Mae'r byd heddiw bellach wedi'i bolareiddio i ddau eithaf; mae'r naill ochr yn fyd sefydlog a'r llall yn gythryblus. Mae'r byd sefydlog yn chwarae rôl gwaredwr. Ar y llaw arall, mae byd cythryblus yn cynnwys y rhai sy'n anobeithio. Maent yn edrych ymlaen at sefydlogi'r byd ond dim ond pan fydd yn fanteisiol iddynt. Fodd bynnag, mae'n gweithio y ffordd arall wrth chwilio am gyfleoedd.

Yn amlwg, nid yw pawb yn deall mai sefydlogrwydd yw'r allwedd i lwyddiant.

Yn gynnar ym mis Mehefin eleni, cafodd Walter Lübcke, llywydd Regierungsbezirk Kassel yn yr Almaen ei saethu gartref. Yn ystod y cyfnod ymchwilio, roedd yna lawer o ffigurau gwleidyddol gan gynnwys maer Cologne, a dderbyniodd fygythiad marwolaeth. Gan fod Lübcke yn adnabyddus am gefnogi polisi ffoaduriaid Canghellor yr Almaen Angela Merkel, dyfalodd yr heddlu y gallai ei lofruddiaeth fod yn gysylltiedig â'r lluoedd asgell dde eithafol yn yr Almaen. Mae'r achos llofruddiaeth hwn wedi achosi i gymdeithas yr Almaen fod yn wyliadwrus o'r asgell dde eithafol.

Mae adroddiad blynyddol gan y Cenhedloedd Unedig yn datgelu bod nifer y ffoaduriaid ledled y byd wedi cyrraedd uchafbwynt newydd y llynedd. Siaradodd Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCRhas yn erbyn y diffyg cydweithredu ar fater ffoaduriaid mewn rhai gwledydd. Ar wahân i 68.5 miliwn o ffoaduriaid, mae nifer fawr o ymfudwyr dramor o hyd sy'n chwilio am well gweithio a byw Yn ôl data a amcangyfrifwyd gan y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), mae nifer yr ymfudwyr ledled y byd wedi cyrraedd 258 miliwn. Ymhlith y miliwn o ffoaduriaid 68.5, cafodd 41.3 miliwn eu dadleoli’n fewnol ac roedd 25.9 miliwn yn ffoi rhag rhyfeloedd ac erlidiau. Mae cynnydd. o 500,000 o'r flwyddyn flaenorol. Yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan UNHCR, mae traean o ffoaduriaid y byd wedi ffoi i wledydd tlotaf y byd mewn gwirionedd ond dim ond 16% o'r ffoaduriaid y mae'r gwledydd cyfoethog wedi'u derbyn i gyd. digwyddodd alltudiaeth ddiweddar yng Nghanol America lle mae trais a newyn wedi peri i bobl ffoi i wledydd fel Honduras, Nicaragua, El Salvador a Guatemala. Un o t cyrchfan etifedd yw'r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, gan nad ydyn nhw'n cael eu croesawu gan yr Arlywydd Donald Trump, mae'r rhan fwyaf o'r ffoaduriaid yn sownd ar y ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico.

Mae Tsieina hefyd wedi creu'r nifer fwyaf o ffoaduriaid yn hanes y byd, a digwyddodd y don ddiweddar o ffoaduriaid yn yr 1950s a'r 1960s yn y ganrif ddiwethaf. Heb os, mae ffoaduriaid yn argyfwng i wledydd sydd â strwythurau sefydlog oherwydd bod integreiddio'r ffoaduriaid i'r gymdeithas yn gofyn am gostau enfawr a gallai effeithio ar sefydlogrwydd strwythur y gymdeithas. Serch hynny, efallai na fydd ffoaduriaid bob amser yn argyfwng. Mae hanes y byd yn cael ei greu mewn gwirionedd gan ffoaduriaid a'r wlad ffoaduriaid fwyaf nodweddiadol yw'r Unol Daleithiau. Felly, gall argyfwng y ffoaduriaid fod yn broblem neu'n gyfle i eraill, yn seiliedig ar amodau datblygu'r wlad.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, croesawodd Ffrainc nifer fawr o awduron ac artistiaid a oedd wedi colli eu cartref oherwydd y rhyfel. Felly, gosododd Picasso a Sartre yr amodau ar gyfer Dadeni Ffrainc ar ôl y rhyfel. Ar wahân i hynny, mae Israel wedi ymgynnull nifer fawr o dalentau elitaidd o bob cwr o'r byd, sy'n cyfrannu at Israel fodern heddiw. Roedd yr hen Undeb Sofietaidd a Dwyrain Ewrop i'r gwrthwyneb yn unig. Bu farw llawer o dalentau diwylliannol a thechnegol, ac roedd hyn nid yn unig wedi achosi i gryfder cenedlaethol y rhanbarthau hyn grebachu, ond hefyd wedi lleihau'r boblogaeth. Arferai’r Dwyrain Canol fod y sylfaen ddiwylliannol ac artistig bwysicaf ond erbyn hyn mae ganddo’r nifer fwyaf o ffoaduriaid yn y byd. Mae lleoliad yr ychydig gannoedd o filoedd o elites diwylliannol Arabaidd yn parhau i fod yn anhysbys.

I grynhoi, bydd argyfwng y ffoaduriaid yn parhau. Mae hon yn broblem ddiddiwedd i bob gwlad ac ni all unrhyw un aros allan ohoni.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Frontex, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), Barn, Ffoaduriaid

Sylwadau ar gau.