Mae rhyfel Trump unwaith eto, unwaith eto ar #Huawei yn dal Ewrop yn wystlon

| Awst 9, 2019

Agwedd ddi-drefn llywodraeth yr UD tuag at y cwmni technoleg Tsieineaidd Huawei, fel y gwelwyd yn fwyaf diweddar wrth weithredu gwaharddiad ar asiantaethau llywodraeth yr UD gwneud busnes gyda'r cwmni, eisoes wedi achosi consur ymysg cwmnïau technoleg mawr America ac wedi arwain at alwadau i'r Unol Daleithiau godi rhestr ddu gweinyddiaeth Trump o'r cwmni. Mae canlyniad yr ymdrechion hyn yn hanfodol bwysig i Ewrop, lle mae Huawei yn honni bron 25% o'r farchnad ffonau symudol ac mae'n rhan annatod o sawl rhwydwaith telathrebu cenedlaethol.

Er y gall cwmnïau technoleg Americanaidd fod yn optimistaidd y byddant yn gallu mynd trwy'r broses anhrefnus hon heb niwed parhaus i'w cadwyni cyflenwi, mae eu cymheiriaid yn Ewrop wedi dysgu na allant arddangos yr un lefel o hyder wrth lunio polisïau America. Er bod penderfyniadau Trump yn berthnasol yn ôl pob tebyg i gwmnïau’r UD yn unig, mae natur sut mae system rhestru du America yn gweithio yn golygu bod cleientiaid a marchnadoedd Ewropeaidd Huawei i bob pwrpas yn cael eu dal yn wystlon i’r rhai sy’n ôl ac ymlaen yn Washington - ac mae gweinyddiaeth Trump eisoes wedi dangos ei ddiystyrwch er budd economïau a busnesau Ewropeaidd.

Ar y rhestr ddu

Aeth swyddog Huawei yn aflan o sancsiynau masnach yr Unol Daleithiau ym mis Mai, pan oedd ef a 68 o'i gysylltiadau Ychwanegodd i’r “rhestr endidau” sy’n gorfodi unrhyw gwmni Americanaidd sy’n dymuno gwneud busnes â nhw i wneud cais am drwydded arbennig. Yn sgil y cwymp o'r rhestr ddu, gwerthwyd ffonau smart Huawei i gwsmeriaid tramor disgyn gan 40% yn llawn, ond nid y cwsmeriaid a oedd yn prynu cynhyrchion Huawei oedd yr unig rai i ddioddef. Y llynedd, Huawei prynu $ 11 biliwn mewn nwyddau, gan gynnwys caledwedd trydanol a meddalwedd dechnolegol, gan gwmnïau Americanaidd. Trwy fygwth difrifol eu cysylltiadau busnes â'r cawr cyfathrebu Tsieineaidd, mae gweinyddiaeth Trump yn ei hanfod yn dweud wrth y diwydiant technoleg ei fod yn gwadu iddynt un o'u cwsmeriaid pwysicaf trwy fiat.

Signalau cymysg o Washington

Roedd gwireddu titans y diwydiant technoleg gwthio yn ôl fel Google a Microsoft mwy na pharod i gyflenwi, ac o ddiwydiant ffermio anfodlon sydd wedi bod taro'n galed gan sancsiynau dialgar Tsieina ar gynhyrchion amaethyddol, roedd yn ymddangos bod yr Arlywydd Trump yn ôl-dracio yn uwchgynhadledd G20 yn Japan. Ar ôl cyfarfod ag Premier Tsieineaidd Xi Jinping, Trump cyhoeddodd Cyn bo hir, byddai cwmnïau o'r UD yn gallu gwerthu eu nwyddau i Huawei unwaith eto. Fodd bynnag, dilynwyd y gwrthdroad hwnnw ddyddiau'n ddiweddarach gan fwy o obfuscation, fel a e-bost wedi'i ollwng cadarnhawyd y byddai Huawei yn aros ar y rhestr endidau.

Ar y pwynt hwn, mae'n ymddangos y gallai Trump oddef masnach (sector preifat) rhwng cwmnïau Americanaidd a Huawei, ond yn union faint o fusnes sy'n parhau i fod yn aneglur. Y senario fwyaf tebygol yw y bydd y gwaharddiad yn cael ei godi ar gydrannau 4G, ond y bydd rhai 5G yn parhau i fod dan embargo. A. cyfarfod gyda Phrif Weithredwyr technoleg uchaf ac a datganiad dilynol gan yr Ysgrifennydd Masnach Wilbur Ross wedi addo delio â cheisiadau a datgelu mwy o fanylion am yr hepgoriadau yn ystod yr wythnosau nesaf

Yr Undeb Ewropeaidd ar sylfaen ansicr

Mae gan wylwyr Awgrymodd y bod agwedd anghyson Trump at fater Huawei yn arwydd ei fod yn ystyried Huawei fel mwy o sglodyn bargeinio yn ei ryfel masnach barhaus na bygythiad diogelwch gwirioneddol. Waeth beth yw ei gymhellion, mae gan y symudiadau a'r datganiadau gwrthgyferbyniol hyn ganlyniadau difrifol sy'n cyrraedd ymhell y tu hwnt i Beijing a Washington. Mae gweithredwyr Ewropeaidd yn ddibynnol iawn ar dechnoleg telathrebu Tsieineaidd, gyda dros hanner o gontractau 50 5G Huawei sy'n perthyn i fuddiannau Ewropeaidd.

Er y gellir ystyried gwahaniaethu Trump o dechnolegau 4G a 5G fel cwestiwn diogelwch yn Washington, mae'n fater o bwysigrwydd economaidd dwys ledled Ewrop. Os bydd yr Unol Daleithiau yn symud yn erbyn Huawei, byddai trosglwyddo i ddarparwr arall yn costio a cronnus $ 62 biliwn ac yn achosi oedi 18-mis wrth gyflwyno rhwydweithiau 5G. . Byddai gwaharddiad anoddach yn amharu'n ddifrifol ar drawsnewidiad 5G Ewrop i raddau helaeth oherwydd bod cludwyr cystadleuol fel Ericsson, Nokia, a Samsung yn syml nid oes gennych y gallu i ysgwyddo'r llwyth.

Ansicrwydd drwg i fusnes - ac i annibyniaeth economaidd Ewrop

Er ei bod yn bosibl bod Huawei wedi cael cerydd rhag rhestru'n llwyr, mae'r bygythiad i gydran hanfodol o'r sector telathrebu byd-eang yn newyddion drwg i Ewrop gyfan. Unwaith eto, mae'r Undeb Ewropeaidd a rhai o gwmnïau mwyaf Ewrop wedi cael eu hunain yn gwasanaethu fel pawns yn un o dafarnau masnach Donald Trump.

Er bod gweinyddiaeth Trump yn mynegi pryder ynghylch risgiau diogelwch posibl o dechnolegau Huawei, mae'r sefydliadau Ewropeaidd yn fwy abl i wneud penderfyniadau o'r fath eu hunain ac mae eisoes wedi gwneud hynny Nododd maent yn bwriadu gwneud hynny ar unwaith. Nid oes angen pwysau gan Washington ar yr UE a'i aelod-wladwriaethau i amddiffyn eu hunain. Mae'n werth nodi hefyd bod yr un asiantaethau Americanaidd yn rhybuddio eu cymheiriaid yn Ewrop am risgiau ysbïo Tsieineaidd ysbïwr adroddedig ar y Canghellor Angela Merkel am flynyddoedd.

Trwy amharu ar seilwaith telathrebu Ewropeaidd, mae’r anghydfod hwn yn ein hatgoffa eto bod angen i’r Comisiwn Ewropeaidd a llywodraethau’r UE weithio’n unsain i fynnu annibyniaeth economaidd Ewrop rhag mympwyon polisi masnach a chosbau’r UD. Fel arall, bydd Donald Trump - ac yn ôl pob tebyg ei olynwyr - yn parhau i ecsbloetio bregusrwydd Ewrop am ei fuddiannau cul ei hun.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, gwleidyddiaeth, US

Sylwadau ar gau.